Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy a meglévő épületek bővítése vagy rendeltetésmódosítása esetén lehetővé tegye a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltását.

(2) A gépjármű-elhelyezési kötelezettség kizárólag abban az esetben váltható meg, ha az előírt számú parkolóhely a telken belül nem biztosítható.

(3) Az építési engedélyezési és településképi bejelentési eljárásokban a gépjármű-elhelyezési kötelezettség e rendeletben szabályozott pénzbeli megváltással teljesíthető.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet területi hatálya Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területére terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. meglévő épület: 2021. augusztus 1. előtt épült, használatbavételi engedéllyel rendelkező épület;

2. meglévő lakóépület: 2021. augusztus 1. előtt épült, használatbavételi engedéllyel rendelkező épület, mely összes bruttó szintterületének legalább 55%-a lakó funkciót tartalmaz;

3. gépjármű-elhelyezési kötelezettség: a kerületi építési szabályzatban a tervezett funkcióhoz előírt parkolóhelyek száma;

4. megváltási díj: a parkolóhely megváltási alapdíj és az előírt parkolóhelyek száma szorzatának megfelelő pénzösszeg.

4. Részletes előírások

4. § A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásának alapdíját a rendelet melléklete határozza meg.

5. § (1) A gépjármű-elhelyezési kötelezettség az 1. § (2) bekezdése szerinti feltétellel

a) meglévő lakóépületben új lakás rendeltetési egységet eredményező, bővítéssel nem járó tetőtér-beépítés;

b) meglévő lakóépületben új lakás rendeltetési egységet eredményező, bővítéssel járó tetőtér-beépítés és emeletráépítés;

c) meglévő épületben a lakás rendeltetési egység nem lakás rendeltetésre történő módosítása;

d) meglévő épületben a nem lakás rendeltetési egység lakás rendeltetésre történő módosítása;

e) meglévő épületben lakás megosztása

esetén váltható meg.

(2) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti esetben

a) a Szent István körút – Újpesti rakpart – Dráva utca – Váci út által határolt területen legfeljebb 5 db;

b) az a) pontban meghatározott területen kívül legfeljebb 10 db

parkolóhely váltható meg összesen.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a létrejövő rendeltetési egységekhez az előírt parkolóhelyekből 100 négyzetméterenként legfeljebb 1 db parkolóhely váltható meg.

6. § (1) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltásáról az építtetővel szerződést köt.

(2) A megváltási díjat a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltásáról szóló szerződésben meghatározott határidőn belül kell az építtetőnek megfizetnie.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1. napján lép hatályba.

8. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 8/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A B
rendeltetés gépjármű-elhelyezés kötelezettség megváltási alapdíj (Ft/db)
1 új lakás rendeltetési egységet eredményező tetőtér-beépítés, emeletráépítés 6.000.000
2 lakásból nem lakás, vagy nem lakásból lakás rendeltetési egység kialakítása – rendeltetésmódosítás 6.000.000
3 lakás megosztása 3.000.000