Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 13/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, az 57. § (2)-(3) bekezdésében, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási és egyéb szervek az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével és véleményük figyelembevételével, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően lefolytatott partnerségi egyeztetés alapján a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 13/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, az 57. § (2)-(3) bekezdésében, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási és egyéb szervek az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével és véleményük figyelembevételével, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően lefolytatott partnerségi egyeztetés alapján a következőket rendeli el:”

2. § (1) A Rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a tető létesítése során a fő épülettömegen magastetőtől eltérő kialakítás a tetőkiemelések kivételével nem megengedett,”

(2) A Rendelet 16. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

eb) az utcai homlokzaton a tetőkiemelések egyenkénti vízszintes vetületi hossza nem lehet nagyobb 2,0 méternél, és a földszinti legszélesebb ablak vízszintes méreténél, továbbá az udvari homlokzaton a tetőkiemelések és emeleti szakasz kialakításának összes vízszintes vetületi hossza nem lehet nagyobb 4,0 méternél;”

(3) A Rendelet 16. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A szabadonálló beépítésű területen a tetőfedés anyagaként a (2) bekezdés d) pont figyelembevételével

a) hagyományos hódfarkú vagy egyenes vágású nem hullámos cserépfedésen, vagy

b) a hagyományos cserépfedéssel küllemében hasonló hatású betoncserépen kívül

- az épületszerkezetileg indokolt eltérő fedés (eresz, vápa, tetőablak, tetőkiemelés stb.) kivételével - más nem alkalmazható.”

(4) A Rendelet 16. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A tetőfedés színe a hagyományos tetőfedés színén (terrakotta és árnyalatai) kívül más nem lehet.”

3. § A Rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) cseresznye színűre pácolt faszerkezetű dobogó létesítendő, legfeljebb 7,0 cm magassággal, a Pozsonyi út páratlan oldalának kivételével,”

4. § (1) A Rendelet 22. § (6) bekezdés e) pont ec) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

ec) LED-es vagy digitális kijelzéssel,”

(2) A Rendelet 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Homlokzati falon üzletfelirat - a cégtábla kivételével -, cégfelirat

a) önálló betűkből, szerelt vagy ragasztott módon vagy önálló betűkből állóan a homlokzatra festetten, az épület egyes tagozataihoz, épülettartozékaihoz illő magassággal létesíthető,

b) kialakítása esetén a megvilágítást biztosító elektromos vezeték nem vezethető a falon vagy a berendezésen kívül, és a homlokzat falán külső kábelcsatornában utólagosan sem vezethető,

c) egyedi megvilágított betűkkel, világító betűkkel vagy vonalszerű fehér neonfeliratként is elhelyezhető - a panelépületek kivételével - rejtett tartószerkezettel,

d) nem létesíthető, ha az a homlokzat díszítéseivel, épületszobrászati elemeivel, színezésével és egyéb építészeti részleteivel nincs összhangban.”

5. § A Rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) 22:00 és 7:00 óra között a cégjelzések és üzletjelzések világítása a rendeltetési egység nyitvatartási ideje alatt lehet bekapcsolva.”

6. § (1) A Rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem helyezhető el a közterület felé néző és a közterületről látható homlokzaton vagy a tetőzeten a közterületről látható módon, klímaberendezés, továbbá fűtési-, hűtési- vagy mesterséges szellőzési célt szolgáló berendezés kültéri egysége

a) világörökség területén és műemléki környezetben,

b) a védett területeken, továbbá

c) a védett területeken kívüli kiemelten meghatározó területeken, az úszótelken lévő lakóépület kivételével.”

(2) A Rendelet 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Közterület felé néző és a közterületről látható homlokzaton klímaberendezés vagy szellőzőberendezés kültéri egysége - a (2) és (3) bekezdés együttes figyelembevételével - az épület közterületi homlokzatának egészére vonatkozó egységes terv alapján vagy közterületről nem látható módon;

a) a meglévő épületen erkély, loggia, terasz megléte esetén azon belül rejtett, vagy takart módon, vagy ezek hiányában az épület megjelenéséhez illeszkedve

b) a rendelet hatálybalépése után tervezett új épületen rejtett módon, erkélyen, loggián vagy teraszon, vagy utólagosan az épület eredeti homlokzatterveiben e célból meghatározott rejtett vagy takart módon

helyezhető el, melynek kifolyója a közterületre vagy szomszéd telekre nem bocsáthat ki kondenzvizet.”

7. § A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 27. § (7) bekezdés d) pontja szerinti közterületi információs berendezésen

a) reklámfelület egy oldalon

aa) a városi információs térkép esetében legfeljebb 2 m2 összfelülettel,

ab) az önkormányzati közérdekű információs hirdetőtábla esetében legfeljebb 9 m2 összfelülettel

helyezhető el,

b) a kiemelten meghatározó területeken - amennyiben az nem reklámmentes terület - a reklámfelület legfeljebb 2 m2 lehet.”

8. § A Rendelet 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Új épület építésekor a tervezett épület homlokzatára vonatkozó képet, egy reklámot és a projektre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó építési reklámháló helyezhető el.”

9. § (1) A Rendelet 36. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„h) építési reklámháló kialakítása,”

(2) A Rendelet 36. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

„i) közterületről látható csomagautomata elhelyezése.”

10. § A Rendelet 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tervezett építési tevékenységet a tudomásulvételről szóló határozat véglegessé válásának napjától számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni, és 2 éven belül meg kell valósítani. A reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, továbbá a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról a tudomásulvételéről szóló határozat véglegessé válásának napjától számított 6 hónapon belül gondoskodni kell. Ennek hiányában ismételten településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni.”

11. § A Rendelet 8. melléklet C. pont 12. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. a Budapest Főváros Közgyűlésének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete alapján fővárosi helyi védelem alatt álló épület esetén a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének szakmai véleménye,”

12. § A Rendelet

a) 5. § 15. pontjában a „közérdekű hirdetőtábla” szövegrész helyébe a „közérdekű információs hirdetőtábla”;

b) 5. § 16. pontjában a „mobil reklámberendezés” szövegrész helyébe a „mobil berendezés”;

c) 5. § 20. pontjában az „önkormányzati közérdekű hirdetőtábla” szövegrész helyébe az „önkormányzati közérdekű információs hirdetőtábla”;

d) 5. § 29. pontjában a „festett vagy szerelt” szövegrész helyébe a „festett, ragasztott vagy szerelt”;

e) 16. § (1) és (2) bekezdésében a „sorházas” szövegrész helyébe a „zártsorú”;

f) 24. § (2) bekezdés a) pontjában a „kiemelt területeken” szövegrész helyébe a „kiemelten meghatározó területeken”;

g) 25. § (1) bekezdés b) pontjában a „berendezés - kivéve” szövegrész helyébe a „berendezés, továbbá szellőzőcső - kivéve”;

h) 29. § (1) bekezdés c) pontjában a „jelenjen” szövegrész helyébe a „jeleníti”;

i) 36. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „az épület, építmény építése” szövegrész helyébe az „épület, építmény építése”;

j) 36. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában „a jogerős” szövegrész helyébe „a véglegessé vált”;

k) 36. § (2) bekezdés g) pontjában a „szellőző-, klíma-, riasztóberendezés” szövegrész helyébe a „szellőző-, riasztóberendezés”;

l) 37. § (4) bekezdésében a „35. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „36. § (2) bekezdése”

szöveg lép.

13. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére