Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § *  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 48 201 088 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 67 651 919 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 19 450 831 ezer Ft-ban,

d) módosított finanszírozási bevételét 32 918 537 ezer Ft-ban,

e) módosított finanszírozási kiadását 13 467 706 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat kezesség-, garanciavállalásból fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek és kiadások összegeit működési bevételek, kiadások és felhalmozási bevételek, kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000–4000 címcsoportokban szerepelnek:

a) az 1000-es címcsoportban a köznevelési ágazatba tartozó költségvetési szerv,

b) a 2000-es címcsoportban a szociális ágazatba tartozó költségvetési szervek,

c) a 3000-es címcsoportban az egyéb költségvetési szervek,

d) a 4000-es címcsoportban a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások az 1. mellékletben az alábbi főcímcsoportokon és címcsoportokon belül külön címet alkotnak:

a) 6000-es főcímcsoport: Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok,

aa) 6100-as címcsoport: Közterületekhez kapcsolódó feladatok,

ab) 6200-as címcsoport: Környezetvédelmi Alap,

ac) 6300-as címcsoport: Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok,

ad) 6400-as címcsoport: Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok,

b) 7000-es főcímcsoport: Pénzbeli és természetbeni ellátások,

ba) 7100-as címcsoport: Pénzbeli és természetbeni támogatások,

bb) 7200-as címcsoport: Egyéb szociális szolgáltatás,

bc) 7300-as címcsoport: Egyéb szociális feladatok,

c) 8000-es főcímcsoport: Egyéb önkormányzati feladatok,

ca) 8100-as címcsoport: Oktatási, kulturális, sport tevékenység,

cb) 8200-as címcsoport: Közbiztonsági feladatok,

cc) 8300-as címcsoport: Egyéb támogatások, közszolgáltatási szerződések,

cd) 8400-as címcsoport: Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása,

ce) 8500-as címcsoport: Önkormányzati testület kiadásai,

cf) 8600-as címcsoport: Önkormányzat egyéb kiadásai,

cg) 8700-as címcsoport: Önkormányzati vállalkozások elszámolásai,

d) 9000-es főcímcsoport: Egyéb elszámolások,

da) 9100-as címcsoport: Általános és céltartalékok,

db) 9200-as címcsoport: Önkormányzat működési és egyéb támogatásai,

dc) 9300-as címcsoport: Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételei,

dd) 9400-as címcsoport: Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet 1–9. sorai határozzák meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet 10–19. sorai határozzák meg.

(3) A beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.

(4) A 3. melléklet a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat mutatja be elkülönítetten.

(5) A 4. melléklet mutatja be az 1. § (1) bekezdés szerinti kiadásokon és bevételeken belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési egyenleg), felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási egyenleg) szerinti bontásban.

(6) A Képviselő-testület az „Angyalföldi Média” Közalapítvány támogatását az 1. melléklet „Egyéb támogatások, közszolgáltatási szerződések” címcsoportban szereplő 8301-es címhez tartozó előirányzat szerint határozza meg.

(7) A költségvetési szervek és önkormányzati költségvetési címek 2022. és 2023. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 7. melléklet mutatja be.

(8) A 2023. évet érintő több éves kihatással járó döntéseket a 8. melléklet mutatja be.

(9) A 9. melléklet tartalmazza az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

(10) A 10. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételeket, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit 2023-ra és az azt követő három évre.

(11) A 11. melléklet tartalmazza a közvetett támogatások tervezett összegeit.

(12) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetés előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban.

(13) A 13. melléklet az összevont költségvetési mérleget mutatja be a 2022–2023. évek vonatkozásában működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.

(14) A 14. melléklet az intézmények rendszeres és nem rendszeres személyi kiadásainak és azok járulékainak előirányzatait mutatja be jogcímenkénti bontásban.

(15) A 15. melléklet az intézmények dologi kiadásainak részletezését mutatja be.

(16) A 16. melléklet tartalmazza a jegyzőkönyveket az intézményekkel folytatott költségvetési rendelet-tervezet egyeztetésekről.

(17) A 17. melléklet a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét tartalmazza.

(18) A 18. melléklet a független könyvvizsgálói jelentést tartalmazza.

2. A 2023. évi költségvetés tartalék előirányzatai

4. § *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 5 924 349 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6200 (Környezetvédelmi Alap) címen 31 158 ezer Ft,

b) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

c) 8600 (Önkormányzat egyéb kiadásai) címcsoport címein 3 030 ezer Ft,

d) 9100 (Általános és céltartalékok) címcsoport címein 5 805 122 ezer Ft.

3. A 2023. költségvetési évet követő előirányzatok

5. § A költségvetési évet követő három év várható bevételi és kiadási előirányzatait az 5. melléklet 16., 20. és 24., valamint a 6. melléklet 16., 20. és 24. oszlopa tartalmazza.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a tartalék előirányzatokra vonatkozó (3)–(4) bekezdésben előírtakra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 9102 „Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék” terhére a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6402 „Kerületi fejlesztési célú támogatások”, 9101 „Általános tartalék”, 9102 „Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék” címek előirányzatainak átcsoportosítására és felhasználására a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6304 „Önkormányzati lakások és helyiségek” címen belül a kiemelt előirányzatok között, ehhez kapcsolódva a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására.

(6) Az (1)–(5) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottságot a 7300-as címcsoporton (Egyéb szociális feladatok) belül a 7308 „Egyéb támogatások” cím és a 8400-as „Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása” cím előirányzata 22. § (2) bekezdésében meghatározott része felosztására. A bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása a 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a 8205 „Közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatása” cím előirányzata felosztására. A bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása a 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet.

9. § (1) A bizottságok által jóváhagyott céljellegű összegeket önkormányzati támogatásként kell figyelembe venni, azok intézmények közötti átadása nem megengedett.

(2) A 8302 „Egyéb (civil) szervezetek támogatása” cím előirányzatának felosztása az erről szóló önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően történik.

(3) A módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A 7–8. § előírásai alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

10. § (1) A költségvetési szervek bevételi előirányzataik pénzügyileg teljesült többletét teljes összegében felhasználhatják. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben a költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

(2) A költségvetési szervek kiemelt előirányzataik és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett. Az átcsoportosítás csak az Ávr-ben meghatározott esetekben irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázaton elnyert, vagy más támogató által céljelleggel juttatott támogatási összeget, vagy annak egy részét olyan módon használja fel, hogy azt az utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési szerv saját költségvetéséből fedezi, arra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(4) Előirányzataik (1)–(2) bekezdés szerinti módosítását a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – az IMFK útján kezdeményezik.

(5) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a 2023. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(6) Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja 2023-ban 71 000 Ft.

(7) Az önkormányzati köztisztviselők 2023-ban felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 40%-ának, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(8) 2023-ban az önkormányzati köztisztviselők és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatálya alá nem tartozó közalkalmazottak jutalmazására, egyéb személyi ösztönzésére legfeljebb a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzatának 50%-a fordítható.

11. § (1) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a központi támogatások jogosultságot meghaladó összege,

c) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:

ca) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,

cb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

cc) az élelmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,

ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások (jutalomkiegészítés, eseti keresetkiegészítés, bérfejlesztés) és azok járulékainak maradványa,

d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,

e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,

h) a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembevéve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

i) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

(3) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásaiból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

12. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatokat, a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását, az átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat-átcsoportosításokat és a képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat-módosítási javaslatokat tartalmazó költségvetési-rendelet módosítást a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti

a) az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletét tárgyaló képviselő-testületi ülésen,

b) a 2023. szeptemberi képviselő-testületi ülésen,

c) a 2023. novemberi képviselő-testületi ülésen,

d) a 2024. évben legkésőbb február 28-ig megtartott képviselő-testületi ülésen,

ezen felül szükség szerint.

(2) A költségvetési rendelet módosításai során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 4. mellékleteit.

(3) A zárszámadásnál tájékoztató jelleggel be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket:

a) központi támogatások elszámolása,

b) az Önkormányzat adósságállománya lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek, adósságot keletkeztető ügyletek, eszközök szerinti bontásban,

c) az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban,

d) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve,

e) a vagyonkimutatás,

f) az önkormányzati ingatlanértékesítések,

g) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása,

h) a pénzeszközök változásának bemutatása.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben előírt rendeletmódosításhoz kapcsolódó adatszolgáltatás szabályozására.

13. § (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 1. mellékletében meghatározott összegek figyelembevételével kell elemi költségvetésüket összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az IMFK igazgatójának előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – Ávr. 9. § (1) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására az IMFK-t jelöli ki.

(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át az IMFK és a költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyását.

15. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek között a polgármesterre ruházza át:

a) a szabad pénzeszközök egy évet meg nem haladó futamidejű betétként, pénzintézetnél történő lekötését,

b) államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzését a szabad pénzeszközök hasznosítására.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő értékpapírt a pénzintézettel közös rendelkezésű zárolt alszámlán kell elhelyezni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Magyar Államkincstárnál megvásárolt állampapírokra.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a Képviselő-testület előzetes engedélyével eseti jelleggel támogathatnak alapítványt, közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetet, vehetnek át, adhatnak át államháztartáson kívüli forrást.

(2) A 6–9. §-okban átruházott keretösszegek felosztása során közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek támogathatók.

17. § (1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláinak vezetésével 2023-ban az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Nádor utcai Vállalati Business Centrumot bízza meg.

(2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2023-as költségvetési évben az Önkormányzat könyvvizsgálatának elvégzésével a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t bízza meg. Személyében felelős könyvvizsgáló Fiel Edit (MKVK 005251).

(3) Az Önkormányzat a költségvetési szervek támogatását heti finanszírozási terv alapján számla-limit formájában biztosítja. A tényleges pénzforgalomhoz igazodó fedezetet az Önkormányzat fizetési számlájáról biztosítja.

(4) A nem a XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott szervezetek részére jóváhagyott támogatások szerződés alapján kerülnek folyósításra.

18. § A Képviselő-testület a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozásához anyagi elismerést állapít meg, melynek összege személyenként:

a) „Budapest Főváros XIII. Kerület Díszpolgára” cím esetében 900 ezer Ft,

b) „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj esetében 700 ezer Ft,

c) „Polgármesteri Dicséret” elismerés esetében 500 ezer Ft,

d) „Az Év Pedagógusa” díj esetében 400 ezer Ft,

e) „Az Év Egészségügyi Dolgozója” díj esetében 400 ezer Ft,

f) „Az Év Szociális Munkása” díj esetében 400 ezer Ft,

g) „Ember az emberért” esélyegyenlőségi díj esetében 400 ezer Ft,

h) „Sinka József Márton Közigazgatás Vándordíj” esetében 400 ezer Ft,

i) „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díj” esetében 400 ezer Ft,

j) „XIII. Kerületi Építészeti Díj” esetében 400 ezer Ft.

19. § A lakosság önszerveződő közösségei, a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló más szervezetek támogatásának pályázat alapján felhasználható előirányzata 2023-ban 17 000 ezer Ft. Az előirányzat nyújt fedezetet a Civil Vándordíj odaítélésével kapcsolatos kiadásokra is.

20. § A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtott kamatmentes felújítási kölcsön visszafizetése esetén a szociálisan rászoruló lakástulajdonosokat terhelő törlesztés 50%-os vagy 100%-os elengedésére igénybevehető kedvezmény éves keretösszege 2023-ban 1 000 ezer Ft.

21. § A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységára törzsátmérő-centiméterenként 20 ezer Ft.

22. § (1) A Képviselő-testület a XIII. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok támogatását az 1. melléklet 8400-as címe szerint 38 500 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatásból az egyes nemzetiségi önkormányzatokat az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodása szerint 3 000 – 3 000 ezer Ft illeti meg. A támogatási keretösszeg fedezetet nyújt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az Önkormányzatot terhelő személyi és tárgyi feltételek és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok kiadásaira is.

(2) Az előirányzatból 5 500 ezer Ft-ot a kerületben működő helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati eljárás keretében használhatnak fel. A pályázat lebonyolítása a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik.

23. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei által támogatási szerződésben nyújtott támogatások esetén a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a szerződésben elszámolási kötelezettséget kell előírni. Az elszámolás szabályait, módját, formáját, határidejét a támogató (kötelezettségvállaló) a támogatott célnak megfelelően határozza meg. Ha a kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének nem határidőben, nem megfelelő módon, vagy nem tesz eleget, e kötelezettsége teljesítéséig további támogatás részére nem folyósítható. A szerződésben meg kell határozni annak eseteit, amikor a támogatott a támogatást (vagy annak meghatározott részét) köteles visszafizetni.

24. § (1) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj 2023-ban napirendi pontonként bruttó 9 000 Ft.

(2) A szakbírálót megillető tiszteletdíj összege 2023-ban szakbírálatonként bruttó 30 000 Ft.

5. Záró rendelkezések

25. § * 

26. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

27. § E rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–4. melléklet a 26/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez * 

5–15. melléklet a 26/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez * 

16–18. melléklet a 26/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez