Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 53/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)–(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a 2023. január 1-jét kővetően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester