Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10., 11. és 11a pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. §-ában, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1), (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdésében, a 142/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés aa) pontja szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves időtartamra állapítható meg. A gyógyszertámogatás havi összege a kérelmező igazolt havi rendszeres gyógyszerköltségének 50%-a, 100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet magasabb az alábbi, jövedelemkategóriák szerinti összegeknél:

a) ha az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 200%-a alatt van, a havi támogatás összege egyedül élő esetében 6000,-Ft, családban élő esetében a támogatás havi összege 5000,-Ft;

b) ha az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 201% és 300% között van, a havi támogatás összege egyedül élő esetében 5000,-Ft, családban élő esetében a támogatás havi összege 4000,-Ft;

c) ha az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 301% és 400% között van, a havi támogatás összege egyedül élő esetében 4500,-Ft, családban élő esetében a támogatás havi összege 3500,-Ft.”

2. § A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatás nyújtható a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként annak,

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át és más jogcímen nem jogosult támogatásra

aa) a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására;

ab) köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a gyermek táborozási-nyaralási költségére;

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át és más jogcímen nem jogosult támogatásra

ba) gyermek intézményi étkeztetési támogatására;

bb) szünidei étkeztetés időtartamára a szülő/törvényes képviselő kérelmére, az intézményi vagy elviteles csomagolt vagy kiszállított déli meleg főétkezés vagy ügyeleti étkeztetés költségére.”

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2023. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 7/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelethez

Szolgáltatás
megnevezése
Egység Önköltség
eFt
Központi
támogatás
eFt
Központi
támogatás
összege egy
egység/Ft
Intézményi
térítési díj
Ft/egység
Átmeneti elhelyezést
nyújtó ellátás
nap 55 390 226 összesen:
125 075
ebből
bértámogatás:
54 399
üzemeltetési támogatás:
70 676
2 274 7 325/nap
Idősek
nappali ellátása
Napközbeni
tartózkodás
ellátási
nap
950 579 532 268 499 282 630 1 315/nap
Étkeztetés 1 388 /nap
1 390/nap
Összesen 2 705/nap
Fogyatékos
személyek
nappali ellátása
Napközbeni
tartózkodás
ellátási
nap
30 85 643 21 016 700 528 8 652
8 650/nap
Étkeztetés 30 15 448 5 254 175 132 1 365/nap
Összesen 30 101 091 26 267 875 660 10 015/nap
Étkeztetés Helyben/
elvitel
ellátási
nap
400 167 783 29 524 73 810 1 388/nap
1 390/nap
Kiszállítás 300 128 817 22 143 73 810 1 428/nap
1 430/nap
Összesen 700
Házi
segítségnyújtás
Szociális
segítés
gondozási
óra

2

543 887

50

25 000

602≈ 600.-/óra
Személyi
gondozás
323 149 591 463 130 602≈ 600.- /óra
Összesen 325
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
ellátási
nap
170 61 493 4 682 27 541 767/óra
765/óra
Szolgáltatás
megnevezése
Egység Tárgyévi
költségvetés
eFt
Önköltség
eFt
Központi
támogatás
Számított
önköltség
(fő)
Intézményi
térítési díj
Ft/egység
Bölcsődei
gondozási díj * 
nap (230) 725 1 959 873 831 266 1 128 607 498 510 1 745
Családi
bölcsőde
nap (230) 66 256 346 164 530 91 816 10 839 2 710

2. melléklet a 7/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendelethez

Jövedelmi kategóriák a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelmi kategóriák Térítési díj az önköltség %-os arányában
szociális vetítési alap 200% 0%
szociális vetítési alap 250% 10%
szociális vetítési alap 280% 25%
szociális vetítési alap 310% 35%
szociális vetítési alap 340% 45%
szociális vetítési alap 370% 65%
szociális vetítési alap 400% 75%
szociális vetítési alap 430% 85%
szociális vetítési alap 460% 90%
szociális vetítési alap 500% 95%
szociális vetítési alap 500% felett 100%