Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A 2022. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 83 367 170 ezer Ft bevétellel és 63 663 076 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 40 717 540 ezer Ft, finanszírozási bevétel 42 649 630 ezer Ft. A finanszírozási bevételből belső finanszírozásra szolgáló bevétel: előző évek maradványának igénybevétele 17 981 304 ezer Ft, lejáró értékpapír 11 965 570 ezer Ft, betét megszüntetése 12 000 000 ezer Ft. Egyéb finanszírozási bevétel: államháztartáson belüli megelőlegezés 702 756 ezer Ft. Külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 39 034 440 ezer Ft, finanszírozási kiadás 24 628 636 ezer Ft. A finanszírozási kiadásból értékpapír vásárlás 11 965 570 ezer Ft, betétlekötés 12 000 000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 663 066 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 15. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 15. oszlopa szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 1000 – 4000 címein kimutatott adatok szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 6000 – 9000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználását a 3. mellékletben a 6200 címen szereplő adatoknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület a felújítási kiadások módosított előirányzatait, azok teljesítését 2 172 937 ezer Ft főösszegben, valamint azok feladatonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a beruházási kiadások módosított előirányzatait, azok teljesítését 6 129 525 ezer Ft főösszegben, valamint azok célonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások felhalmozási cél és működési cél szerinti felosztását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti felosztását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

Maradvány

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2022. évi felülvizsgált maradványát a 7. melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a javasolt felügyeleti módosításokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a maradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s.k.
jegyző polgármester

(16 igen, 6 tartózkodott)

1–8. melléklet a 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

1–11. függelék a 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

12. függelék a 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

13. függelék a 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez