Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában megjelölt településfejlesztési feladatára a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkormányzat a kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak felújítására, helyreállítására kamatmentes felújítási támogatási lehetőséget biztosít. Az Önkormányzat a támogatást pályázat keretében, utófinanszírozási formában, a pályázatban megjelölt munkák elvégzését, és annak igazolását követően nyújtja. A pályázatokat a tárgyévben folyamatosan lehet benyújtani. Az Önkormányzat a támogatást legfeljebb 5 évre, kamatmentesen biztosítja.

(2) A pályázat kiírásáról, valamint a pályázatok elbírálásáról a tulajdonosi jognak a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatától szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott gyakorlója dönt.

(3) A tulajdonosi jog gyakorlója a pályázati eljárások előkészítésével és lebonyolításával, valamint a pályázatok elbírálását követően a támogatási szerződések előkészítésével – közszolgáltatási szerződés alapján – gazdasági társaságot bíz meg (továbbiakban: Megbízott).

(4) Az Önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt, amelyet a tulajdonosi jognak az SZMSZ-ben meghatározott gyakorlója ír alá.

(5) A támogatott a felvett támogatás törlesztő részletét a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles visszafizetni.

(6) Az Önkormányzat a befizetések egyenlegét folyamatosan ellenőrzi és

a) 30 napot meghaladó elmaradás esetén késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke megegyezik a mindenkor hatályos polgári törvénykönyvben a pénztartozásra meghatározott kamat mértékével,

b) a 3 hónapot meghaladó elmaradás esetén az Önkormányzat a támogatottal kötött szerződést felmondja, egyidejűleg intézkedik a támogatás, valamint a késedelmi kamat egyösszegű behajtása iránt.

2. § (1) Felújítási támogatás az alábbi tevékenységekre adható:

a) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az alapító okirat vagy alapszabály szerint közös tulajdonban lévő gépészeti vezetékhálózat teljes vagy részleges felújítására,

b) tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges vagy teljes felújítására,

c) födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítására, alapmegerősítésre,

d) központi berendezések, kazántelep, felvonók, szellőztető berendezések részleges vagy teljes felújítására,

e) homlokzatfelújításra,

f) társasház és szövetkezeti lakóház helyiségeit érintő egyéni vízmérők felszerelésére,

g) központi vízszűrő beépítésére a vízminőség javítása érdekében,

h) megújuló energiaforrások alkalmazására,

i) a társasház vagy szövetkezeti lakóház utcafronti nyílászáróinak cseréjére, helyreállítására,

j) a társasház vagy szövetkezeti lakóház lépcsőházának felújítására,

k) a társasház vagy szövetkezeti lakóház területén szeméttároló kialakítására, a meglévő szemétledobó korszerűsítésére,

l) gépkocsi-tároló kialakítására a társasház vagy szövetkezeti lakóház belső udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiségek átalakításával,

m) az épület víz- és hőszigetelésének javítására,

n) homlokzati hőszigetelés kialakítására,

o) kémények biztonságtechnikai kiváltására, felújítására, kialakítására,

p) új felvonó kialakítására, beszerelésére,

q) kamerarendszer kiépítése,

r) osztatlan közös tulajdonban lévő vagy közös használatra szolgáló területek akadálymentesítése a fogyatékkal élő lakótársak közlekedésének elősegítése érdekében,

s) a társasház vagy szövetkezeti lakóház területén tároló kialakítása, meglévő tároló korszerűsítése,

t) a társasház vagy szövetkezeti lakóház területén kerékpártároló kialakítása, meglévő kerékpártároló korszerűsítése,

u) egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott célra, vagy

v) felújítással összefüggő, nem önkormányzati pályázathoz önrész fedezetére, amennyiben a nem önkormányzati pályázat a jelen rendelet céljaival összhangban áll.

(2) Nem adható támogatás a központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására.

(3) A felújítási támogatás összege:

a) a 2–20 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként 160.000 Ft,

b) a 21–35 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként 140.000 Ft,

c) a 36–50 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként 120.000 Ft, és

d) 51-nél több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként 100.000 Ft,

azonban a támogatás teljes összege pályázatonként nem haladhatja meg a 15 millió Ft-ot.

3. § (1) A pályázó akkor részesülhet kamatmentes felújítási támogatásban, ha

a) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs kiegyenlítetlen közmű- vagy adótartozása,

b) a társasházban nincs rendezetlen tulajdoni vagy használati helyzetű tetőtér vagy házfelügyelői lakás,

c) a pályázó rendelkezik a felújítási összeg legalább 30%-ával megegyező önerővel és ezt igazolja, és

d) a támogatás visszafizetésére a jelen rendeletben meghatározott fedezetet nyújt,

e) nem rendelkezik pályázati fizetési vagy elszámolási elmaradással a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító Megbízott felé.

(2) A támogatás visszafizetésére a jelen rendelet alkalmazásában megfelelő fedezetnek minősül különösen

a) az Önkormányzat által fizetendő közös költség egésze vagy arányos része, amennyiben a társasházban vagy szövetkezeti lakóházban az Önkormányzat tulajdonnal rendelkezik, és a támogatás havi törlesztőrészlete nem haladja meg az Önkormányzat által fizetendő közös költség összegét,

b) a támogatás havi törlesztőrészlete legalább háromszorosának megfelelő összegű azonnali beszedési megbízás,

c) a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig ingó jelzálogjog alapítása a pályázó tulajdonában álló ingóságon vagy zálogjog alapítása a pályázót megillető jogon vagy követelésen,

d) a támogatás összegének erejéig a társasházban vagy szövetkezeti lakóházban található valamennyi lakásra az egyes lakásokra eső tulajdoni hányad arányában jelzálogjog bejegyzése, vagy

e) egyéb, a tulajdonosi jognak az SZMSZ-ben meghatározott gyakorlója által megfelelőnek minősített fedezet.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a támogatási szerződés és a jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződés megkötése előtt a Megbízott ellenőrzi az egyes lakásokra vonatkozó tulajdoni lapokat.

(4) A támogatott a támogatás futamidejének lejárata előtt csak abban az esetben részesülhet újabb támogatásban, ha az igényelt támogatás visszafizetésére a tulajdonosi jognak az SZMSZ-ben meghatározott gyakorlója által megfelelőnek minősített biztosítékot tud felajánlani, és a már megítélt támogatás tekintetében az újabb pályázat benyújtását megelőzően legalább hat hónapon keresztül a részletek fizetésének határidőben, maradéktalanul eleget tett.

4. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó igazolását az önrész rendelkezésre állásáról vagy ennek hiányában annak igazolását, hogy az önrész rendelkezésre állását a pályázó milyen módon tudja biztosítani,

b) a pályázó igazolását a támogatás visszafizetését biztosító fedezetről az alábbiak szerint:

ba) közös költség fedezet felajánlása esetén közgyűlési határozatot arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként a pályázó felajánlja az Önkormányzat által fizetendő közös költség egészét vagy arányos részét, amennyiben a támogatás havi törlesztőrészlete nem haladja meg az Önkormányzat által fizetendő közös költség összegét,

bb) a támogatás havi törlesztőrészlete legalább háromszorosának megfelelő összegű azonnali beszedési megbízás fedezet felajánlása esetén közgyűlési határozatot arról, hogy a pályázó a jelen rendeletben meghatározott összegű azonnali beszedési megbízást biztosít,

bc) ingó jelzálogjog vagy a pályázót megillető jogon vagy követelésen alapuló zálogjog fedezet felajánlása esetén közgyűlési határozatot arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként a pályázó mely ingóságára vonatkozóan ajánlja fel jelzálogjog alapítását, vagy mely jogon, követelésen ajánlja fel zálogjog alapítását, és mekkora összegben, egyúttal csatolni kell a jog vagy követelés fennállását igazoló dokumentumot, vagy

bd) a pályázó épületében lévő lakásokat terhelő jelzálogjog fedezet felajánlása esetén közgyűlési határozatot arról, hogy az Önkormányzat a támogatás mértékéig az egyes tulajdonokra a tulajdoni hányad arányában vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott helyiségre jelzálogjogot jegyeztessen be,

c) a felújítás költségeit tartalmazó részletes árajánlatot,

d) közgyűlési határozatot arról, hogy amennyiben a felújítás bekerülési összege magasabb a költségvetésben szereplő összegnél, úgy a költségvetésben rögzített költség feletti részt a tulajdonostársak pótbefizetéssel egyenlítik ki,

e) közgyűlési határozatot arról, hogy az Önkormányzat – erre vonatkozó döntése esetén – jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más, arra alkalmas közös tulajdonú területén köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, WiFi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni, és

f) közgyűlési határozatot arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén végszámla benyújtásától számított 60 napon belül a pályázó épületének bejáratánál – a Megbízott által meghatározott formátumú és tartalmú – tájékoztató táblát helyez el legalább 5 évig arról, hogy a felújítás az Önkormányzat támogatásával valósult meg,

g) pályázat benyújtása dátumát megelőző 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázó nem rendelkezik fizetési elmaradással, továbbá pályázati elszámolási elmaradással a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító Megbízott felé, valamint nem rendelkezik adótartozással a NAV felé.

5. § (1) A pályázat elbírásáról a pályázót a Megbízott írásban értesíti.

(2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra lehet felhasználni. A döntést megelőzően a pályázatban megjelölt munkák nem kezdhetők el. Az elkezdett felújítás pozitív elbírálás esetén az alábbi esetekben finanszírozható:

a) a gáz alap- és felszálló vezeték cseréje esetén, ha a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból, vagy

b) más életveszély elhárítással összefüggő, hatóság vagy közműszolgáltató által elrendelt, vagy szakvéleményben igazolt azonnali intézkedést igénylő munka esetén,

ha a munkavégzés megkezdését, azt megelőzően a pályázó haladéktalanul bejelentette a Megbízott részére.

6. § (1) Az Önkormányzat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló rendeletben foglaltakhoz kapcsolódóan a kamatmentes támogatás visszafizetésére kedvezményben részesíti azt a társasházi közösséget, vagy lakásszövetkezetet, ahol a lakóépületben olyan tulajdonos (a továbbiakban: kedvezményezett tulajdonos) lakik, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy

a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója települési támogatásban részesül lakhatás támogatása vagy ápolási támogatás címén, vagy

b) a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozó jövedelmével együtt az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szeresét nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a társasház vagy a lakásszövetkezet közgyűlése úgy határozzon, hogy a társasházi közösség, illetve a lakásszövetkezet részére

a) az (1) bekezdés a) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 100%-át, vagy

b) az (1) bekezdés b) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át.

(3) A kamatmentes támogatás visszafizetésére vonatkozó kedvezmény mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett tulajdonosnál a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 100%-a, vagy

b) az (1) bekezdés b) pontja kedvezményezett tulajdonosnál a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a.

(4) A társasházi közösségnek vagy a lakásszövetkezetnek nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére a kedvezményezett tulajdonos tulajdoni hányadára jutó kamatmentes támogatás

a) 100%-át az (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett tulajdonos esetében, vagy

b) 50%-át az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett tulajdonos esetében.

(5) A kedvezmény éves keretösszegét a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. A keret teljes felhasználása esetén hirdetményben kell közzétenni, hogy az év hátralévő részében a pályázók nem részesülhetnek kedvezményben. A hirdetményt a Megbízott teszi közzé.

(6) A társasházi közösségnek és a lakásszövetkezetnek a kamatmentes támogatás visszafizetésére a kedvezmények érvényesítéséhez az alábbi okiratokat kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni:

a) a közgyűlési határozatot, amely tartalmazza, hogy a közösség úgy döntött, hogy

aa) a kamatmentes támogatás visszafizetésénél a kedvezményeket érvényesíteni kívánja,

ab) megállapítja, hogy a rendelet alapján a név és tulajdoni hányad szerint megnevezett tulajdonos kedvezményben részesíthető, és

ac) e kedvezményezett tulajdonostól a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes támogatásnak a rendelet szerinti összege megfizetését nem követeli,

b) a kedvezményezett tulajdonos nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy társasházi vagy szövetkezeti lakására a megállapodás megkötésével egyidejűleg a tulajdoni hányadára eső kamatmentes támogatás erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az Önkormányzat javára, és

c) a kedvezményezett tulajdonos nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Önkormányzat környezettanulmány lefolytatásával vagy az adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.

(7) A kedvezményezett tulajdonosnak az alábbi – az érvényesíteni kívánt kedvezményre való jogosultságot igazoló – nyilatkozatokat, igazolásokat és határozatok hiteles másolatát kell csatolnia a pályázat benyújtásának időpontjáig a társasházi közös képviselő vagy a lakásszövetkezet elnöke részére, amelyeket az Önkormányzat a megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül jogosult ellenőrizni:

a) a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatások valamelyikéről kiállított önkormányzati határozatot annak igazolása céljából, hogy a kedvezményezett tulajdonos családjában van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a kedvezményezett tulajdonosnak és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolást.

(8) A kedvezményezett tulajdonos társasházi vagy szövetkezeti lakására a megállapodás megkötésével egyidejűleg a tulajdoni hányadára eső kamatmentes támogatás erejéig jelzálogjogot kell bejegyezni az Önkormányzat javára.

(9) Amennyiben a kedvezményezett tulajdonos a társasházban lévő lakását az e rendelet szerinti megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti, a kedvezmény részarányos összegét egy összegben meg kell fizetnie az Önkormányzat részére.

7. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő kamattámogatást nyújthat annak a társasháznak vagy lakásszövetkezetnek, amely a közös tulajdonú részek felújításához, korszerűsítéséhez hitelintézettől vesz fel kölcsönt.

(2) A kamattámogatás mértéke a társasház vagy lakásszövetkezet által a törlesztés első 5 évében a pénzintézetnek megfizetett állami kamattámogatáson felüli kamat legfeljebb 50%-a, a második 5 évében a fizetett állami kamattámogatáson felüli kamat legfeljebb 25%-a, figyelemmel az Önkormányzat éves költségvetési keretére. A támogatás mértéke támogatottakként évente a 2.500.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat a támogatást pályázat keretében, utófinanszírozási formában, a tárgyévet követően évente, banki kimutatás alapján az adott évben ténylegesen kifizetett kamathoz viszonyított támogatási összeg megállapítása után teljesíti a társasház vagy a szövetkezeti lakóház által felvett hitel legfeljebb 10 éves futamidejéhez igazodóan.

(4) A pályázat kiírásáról, valamint a pályázatok elbírálásáról a tulajdonosi jognak az SZMSZ-ben meghatározott gyakorlója dönt. A pályázatokat a tárgyévben folyamatosan lehet benyújtani. A pályázat részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázat elbírálásáról a pályázót a Megbízott írásban értesíti. Az Önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt, melynek aláírására a tulajdonosi jognak az SZMSZ-ben meghatározott gyakorlója jogosult.

(5) A tulajdonosi jog gyakorlója a pályázati eljárások előkészítésével és lebonyolításával, valamint a pályázatok elbírálását követően a támogatási szerződések előkészítésével – közszolgáltatási szerződés alapján – a Megbízottat bízza meg.

8. § (1) Vissza nem térítendő kamattámogatás e rendelet 2. § (1) bekezdésében megnevezett felújítási munkák valamelyikére felvett hitelhez adható.

(2) Nem adható támogatás a központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására felvett hitel kamatai visszafizetésének támogatására.

9. § (1) A pályázó akkor részesülhet vissza nem térítendő kamattámogatásban, ha

a) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs kiegyenlítetlen közmű- vagy adótartozása,

b) a társasházban nincs rendezetlen tulajdoni vagy használati helyzetű tetőtér vagy házfelügyelői lakás,

c) nem rendelkezik pályázati fizetési vagy elszámolási elmaradással a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító Megbízott felé.

(2) A jelen rendelet szerint nyújtható vissza nem térítendő kamattámogatás legmagasabb adható összegét igénybevevő támogatott a támogatás futamidejének lejárata előtt nem részesülhet újabb vissza nem térítendő kamattámogatásban.

10. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) közgyűlési határozatot, melyben a közös képviselőt, lakásszövetkezeti tisztségviselőt felhatalmazza a közösség a pályázaton való részvételre, a támogatási szerződés aláírására,

b) a társasház, lakásszövetkezet által kötött, 60 napnál nem régebbi hitelszerződés másolatát,

c) banki igazolást a hitel teljes futamideje alatt fizetendő kamat összegéről, havi vagy éves bontásban,

d) a felújítás költségeit tartalmazó részletes árajánlatot,

e) közgyűlési határozatot arról, hogy az Önkormányzat – erre vonatkozó döntése esetén – jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más, arra alkalmas közös tulajdonú területén köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, WiFi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni,

f) közgyűlési határozatot arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a pályázó épületének bejáratánál – a Megbízott által meghatározott formátumú és tartalmú – tájékoztató táblát helyez el legalább 5 évig arról, hogy a felújítás az Önkormányzat kamattámogatásával valósult meg, és

g) pályázat benyújtása dátumát megelőző 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázó nem rendelkezik fizetési elmaradással, továbbá pályázati elszámolási elmaradással a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító Megbízott felé, valamint nem rendelkezik köztartozással a NAV felé.

11. § Amennyiben a pályázó különböző felújítási munkákra visszatérítendő kamatmentes támogatást és vissza nem térítendő kamattámogatást is elnyert, úgy amennyiben a visszatérítendő kamatmentes támogatás törlesztésével 3 hónapot meghaladó késedelembe esik, akkor részére a tárgyévet követő évre esedékes kamattámogatás mindaddig nem fizethető ki, amíg a visszatérítendő kamatmentes támogatás törlesztésében a társasház vagy lakásszövetkezet az elmaradást teljes mértékben nem egyenlíti ki.

12. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

(2) * 

(3)–(4) * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester