Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. § (1) A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) beköltözhető lakás: a műszaki és kiürített állapota alapján az érintett személy számára életvitelszerű lakhatásra ténylegesen alkalmas lakás, amely akkor is beköltözhetőnek minősül, ha jövedelemszerző célra hasznosított;”

(2) A Rendelet 2/A. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) önkényes lakáshasználó: olyan jogcím nélküli használó, aki az önkormányzati bérlakást úgy tartja birtokában, hogy annak használatára korábban bérleti joggal vagy más érvényes jogcímmel nem rendelkezett, avagy a lakást a kiürítést követően újra önkényesen elfoglalta;”

(3) A Rendelet 2/A. §-a az alábbi j) ponttal egészül ki:

„j) fiatal kerületi vállalkozó: Budapest XIII. kerület közigazgatási területén működő, itt székhelyként nyilvántartott gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vagy többségi tulajdonosa, egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó, aki a 35. életévét még nem töltötte be, és legalább 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik Budapest XIII. kerületében.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki:

„l) a bérlő által lakott lakás minőségének javítása (helyiségeinek bővítése, komfortfokozat növelése) érdekében, a Bérbeadó előzetes műszaki vizsgálata alapján történő csatolási jogcím.”

3. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Amennyiben a meghirdetett lakásra lakásleadás mellett lehet pályázni, a pályázat nyertese olyan legfeljebb 5 évre szóló határozott vagy határozatlan idejű bérleti jogot szerez, amellyel a felajánlott lakásra vonatkozóan rendelkezett.”

(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A lakásleadás nélkül megpályázható lakások határozott időre, legfeljebb 5 évre adhatóak bérbe, kivéve, ha a pályázat nyertese határozatlan idejű bérleti jogot ajánl fel.”

4. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Elővásárlási jog alapján - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - lakottan a Bérbeadó tulajdonába került lakást annak a részére kell határozott időre piaci alapon legfeljebb 5 évre bérbe adni, aki a lakást önkormányzati tulajdonba kerülésekor tulajdonosként vagy bérlőként, illetve más jogcímen jogszerűen használta.”

5. § (1) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a visszamaradt személy az Ltv. hatálybalépése előtt jelentkezett be állandó jelleggel az önkormányzati bérleménybe és a lakásbérleti szerződés megszűnésekor életvitelszerűen a lakásban lakott, részére - a 13-14. § figyelembevételével - a lakást határozott időre bérbe kell adni, vagy másik lakást kell biztosítani.”

(2) A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Annak a jogcím nélküli lakáshasználónak, akinek a korábbi bérleti jogviszonyát a Bérbeadó lakbértartozás miatt felmondta, vagy a bérleti jogviszony más okból megszűnt, a Bérbeadó a lakást a lakáshasználó erre vonatkozó kérelmére, legfeljebb 5 évig tartó határozott időre ismételten bérbe adhatja, a tulajdonosi jogot gyakorló döntése alapján, amennyiben a használó az előírt feltételeket maradéktalanul teljesítette.”

6. § (1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlő a saját vagy a lakásban jogszerűen vele együttlakó igazolhatóan megváltozott jövedelmi helyzete, vagy jelentősen megváltozott életkörülményei alapján kérheti a költség alapú bérleti díjának szociális alapúra, valamint a piaci alapú lakbérének költség alapúra történő ideiglenes módosítását.”

(2) A Rendelet 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A lakásbérleti díj nem csökkenthető annak a bérlőnek, aki

a) a Bérbeadó részére nem igazolt, vagy a valóságtól eltérő adatot vagy tényt közöl, vagy

b) a méltányolható lakásigény mértékét legalább egy szobával meghaladó szobaszámú lakásban lakik.”

7. § A Rendelet 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16/A. § A tulajdonosi jog gyakorlója - a méltányolható lakásigény mértékétől függetlenül - a szociális lakbér mértékének felülvizsgálati eljárásban megállapított költség alapú lakbér megállapítása helyett szociális alapú lakbér, piaci lakbér megállapítása helyett költség alapú lakbér megállapításáról jogosult dönteni

a) amennyiben a határozatlan időtartamú bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő igazolt jövedelme legfeljebb 15%-kal haladja meg a szociális vagy költség alapú jövedelmi értékhatár felső mértékét és

b) a bérlő által benyújtott lakbér csökkentési kérelem alapján.”

8. § A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha a (2) bekezdésben említett hozzátartozó beköltözhető lakással rendelkezik.”

9. § A Rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmat nem kell alkalmazni, ha

a) a lakás bérlőjét gondnokság alá helyezték, és szociális otthoni elhelyezést nyert, vagy hosszabb távú kórházi kezelés alatt áll, vagy

b) a kiskorú bérlő gyámja a lakást addig az ideig kívánja albérlet útján hasznosítani, ameddig a bérlő nagykorúvá válik.”

10. § A Rendelet 29. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Amennyiben a Bérbeadó javára olyan bérlő mond le térítésért a lakás bérleti jogáról, aki a felajánlott lakást a Bérbeadótól 5 éven belül egy alacsonyabb komfortfokozatú vagy kisebb alapterületű lakásért kapta, úgy a pénzbeli térítést a kisebb értékű lakás után kell megállapítani.”

11. § A Rendelet 34. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Fiatal kerületi vállalkozók részére kiírt pályázat nyertese a bruttó bérleti díj 1 havi összegének megfelelő óvadékot köteles fizetni.”

12. § (1) A Rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pályázaton meghirdetett helyiség licittárgyalása esetén - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - nettó havi bérleti díj összegével lehet licitálni.”

(2) A Rendelet 35. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Fiatal kerületi vállalkozók részére kiírt pályázat esetén a bérleti díj összegén kívüli bírálati szempontokat, a pályázat további feltételeit, részletes szabályait a pályázati kiírás tartalmazza.”

(3) A Rendelet 35. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

„(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

o) a licitbiztosíték jogcímén befizetett összeg visszafizetésének szabályait.”

(4) A Rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyiséget annak kell bérbe adni, aki

a) a pályázati feltételeknek megfelel,

b) a pályázatban kiírt feltételeket a pályázatának benyújtásával egy időben írásban elfogadja és vállalja,

c) a licittárgyalás esetén a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot,

d) fiatal kerületi vállalkozók részére kiírt pályázat esetén a pályázati kiírásban meghatározott bírálati szempontok alapján, összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.”

(5) A Rendelet 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pályázati eljárás nyilvános. A jelen rendeletben meghatározott kivétellel helyiség bérbevételi pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy, amelynek a pályázat kiírását megelőző 5 évben a Bérbeadóval szemben tartozása, vagy más köztartozása nem volt.”

(6) A Rendelet 35. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Fiatal kerületi vállalkozók részére kiírt pályázaton olyan gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, amelyeknek a pályázat kiírását megelőző 5 évben a Bérbeadóval szemben tartozása, vagy más köztartozása nem volt.”

(7) A Rendelet 35. §-a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) Lakóközösségek részére bérbeadásra felajánlott helyiségre a kerületi társasházak, szövetkezeti lakóházak tulajdonosi közössége, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület lakóközössége, vagy ezen közösség tagja indulhat, amelynek a pályázat kiírását megelőző 5 évben a Bérbeadóval szemben tartozása, vagy más köztartozása nem volt.”

(8) A Rendelet 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A biztosíték összege a kiírásban szereplő induló havi bruttó bérleti díj 4 havi összege, amelyet szerződéskötéskor a fizetendő óvadék összegébe kell beszámítani. Ha a biztosíték összege a fizetendő óvadék összegénél magasabb, a pályázat nyertesének a szerződéskötés során a különbözet bérleti díjba beszámítását fel kell ajánlani. Ha a pályázat nyertese a beszámításhoz nem járul hozzá, a biztosíték óvadékon felüli összegét a szerződéskötéskor visszakapja.”

13. § A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bérbeadó a bérlő kérelmére hozzájárulást adhat profilmódosításhoz, ha

a) a bérlő által folytatni kívánt tevékenység nem ütközik jogszabályba, továbbá nem ellentétes a helyiséggel érintett társasház szervezeti és működési szabályzatával, és

b) a bérlő a bérleti szerződésben vállalt és a jogszabályban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, és

c) a bérlő vállalja az új bérleti szerződés megkötésének a feltételeit, és

d) a helyiség profilmódosítással járó átalakítása a településképi előírásoknak megfelel.”

14. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor fennálló bérleti vagy használati jogviszonyokra és a folyamatban lévő ügyekre is kell alkalmazni.

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2/A. § c) pontja és a 19. § (5) bekezdése.

Dr. Bujdosó Sándor s.k. Dr. Tóth József s.k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére