Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A 2018. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 54 730 468 ezer Ft bevétellel és 38 237 955 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 29 865 998 ezer Ft, finanszírozási bevétel 24 864 470 ezer Ft. A finanszírozási bevételből belső finanszírozásra szolgáló bevétel: előző évek maradványának igénybevétele 15 740 116 ezer Ft és lejáró értékpapír 9 000 000 ezer Ft. Egyéb finanszírozási bevétel: államháztartáson belüli megelőlegezés 124 354 ezer Ft. Külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 29 126 268 ezer Ft, finanszírozási kiadás 9 111 687 ezer Ft. A finanszírozási kiadásból értékpapír vásárlás 9 000 000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 111 687 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 1000 – 4000 címein kimutatott adatok szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 6000 – 9000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználását a 3. mellékletben a 6200 címen szereplő adatoknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület a felújítási kiadások módosított előirányzatait és azok teljesítését 2 435 698 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások módosított előirányzatait és azok teljesítését 4 939 588 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások felhalmozási cél és működési cél szerinti felosztását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti felosztását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

Maradvány

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2018. évi felülvizsgált maradványát a 7. melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a javasolt felügyeleti módosításokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a maradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § A Képviselő-testület a Visegrádi utcai szakorvosi rendelőben megvalósult személyfelvonó tervezési tervdokumentációját térítésmentesen az Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft-nek átadja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s.k. Dr. Tóth József s.k.
jegyző polgármester

1–8. melléklet a 6/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez