Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések és a 2018. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az intézmények 2018. évi 67 739 ezer Ft maradványát az önkormányzati maradvány terhére 520 258 ezer Ft-tal növeli. Ennek megfelelően összesen 587 997 ezer Ft előirányzat felosztását jóváhagyja az érintett intézményi címeken.

(2) Az (1) bekezdés alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 1000–3000 intézményi címek 1. sor előirányzatát 29 238 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 8 828 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 148 714 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 150 913 ezer Ft-tal, összesen 337 693 ezer Ft-tal megemeli.

(3) Az (1) bekezdés alapján az R. 3. melléklet 4000 címek 1. sor előirányzatát 54 393 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 10 607 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 13 008 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 172 296 ezer Ft-tal, összesen 250 304 ezer Ft-tal megemeli.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztását 16 424 773 ezer Ft összegben jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés alapján az R. 3. melléklet 6000–9000 címek 3. sor előirányzatát 424 693 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 8 190 377 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 5 062 020 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 2 062 997 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 40 074 ezer Ft-tal, 9. sor előirányzatát 644 612 ezer Ft-tal megemeli.

3. § Az R. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 28 067 906 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 44 436 064 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 16 368 158 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a) működési hiány 5 790 553 ezer Ft,

b) felhalmozási hiány 10 577 605 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 44 560 418 ezer Ft összegben fennáll.”

4. § Az R. 4. §-a helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 8 784 633 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6100 (Közterületekhez kapcsolódó feladatok) címcsoport címein 37 500 ezer Ft,

b) 6200 (Környezetvédelmi Alap) címcsoport címein 279 432 ezer Ft,

c) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

d) 7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 50 000 ezer Ft,

e) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 6 000 ezer Ft,

f) 9100-as (Általános- és céltartalékok) címcsoportban 8 326 662 ezer Ft.”

5. § (1) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(3) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1/a. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez