Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjakról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területén történő házasságkötésekre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) hivatali munkaidő:

hétfő: 8.00 18.00
kedd: 8.00 – 16.00
szerda: 8.00 16.30
csütörtök: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 13.30

b) szertartás: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének anyakönyvvezető általi vezetése,

c) hivatali helyiség: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által biztosított helyiség: házasságkötő terem, iroda,

d) *  többletszolgáltatás: hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, kivéve ha a házasulok, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartást.

2. A házasságkötések, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése esetén fizetendő díj

3. § (1) *  Amennyiben a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn kívül történik, akkor a többletszolgáltatás ellentételezéseként 25 000 Ft+Áfa díjat kell fizetni szertartásonként.

(2) *  Amennyiben a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségen kívül történik – függetlenül attól, hogy munkaidőben, vagy munkaidőn kívül – akkor 80 000 Ft+Áfa díjat kell fizetni szertartásonként.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott díj az anyakönyvvezető, valamint a szertartás vezetéséhez szükséges kellékek (házasságkötési lap, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lap, nemzeti színű vállszalag, anyakönyvi kitöltő eszköz) rendelkezésre állásán kívül semmilyen szolgáltatást nem tartalmaz.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjakat a házassági szándék bejelentéséről, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről készült jegyzőkönyv felvételekor kell megfizetni. Ha valamelyik fél külföldi állampolgár, akkor az iratoknak a felettes szervtől történő visszaérkezését követően, a szertartás időpontjának egyeztetésekor kell megfizetnie a (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjakat.

3. A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezető díjazása * 

4. § * 

5. § (1) *  Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 8 000 Ft díjazás illeti meg:

(2) * 

6. § *  Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó 15 000.- Ft díjazás illeti meg.

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése engedélyezésének szabályai

7. § *  Hivatali munkaidőn kívül szertartás pénteki napokon 14 órától 19 óráig, szombati napokon 10 órától 19 óráig engedélyezhető.

8. § Hivatali helyiségen kívül szertartás akkor engedélyezhető, ha a házasságkötésnek és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogszabályban előírt módja biztosított.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését kővető első napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Papcsák Ferenc dr. Deák Erzsébet
polgármester jegyző