Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete

Zugló Tervtanácsáról

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §, valamint 4. § (2) bekezdésére is figyelemmel, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet Zugló Tervtanácsa (a továbbiakban: Tervtanács) néven. A Tervtanács székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

(2) E rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén (a továbbiakban: Zugló) a Tervtanácshoz benyújtott tervekre, azok készítőire és a tervtanácsi eljárásra terjed ki.

2. § A Tervtanács működtetésének célja a városrendezési, a városfejlesztési és az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése; a városszerkezet és a városkép értékeinek védelme; a városkép harmonikus, színvonalas alakításának és az illeszkedési szabályok érvényesülésének elősegítése; a környezet javítása; az épített környezet alakítása és védelme; a városrendezési és városfejlesztési döntések, az építési szabályzat és a városképvédelmi rendelet (továbbiakban: ZVR) szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása, valamint az itt felsoroltakkal ellentétes hatások mérséklése, kivédése.

2. Résztvevők

3. § (1) A Tervtanács munkájában résztvevő tagokat – a településtervezésben, vagy az építészeti-műszaki tervezésben kiemelkedő, magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyek közül – a főépítész nevezi ki. A főépítész tervtanácsi tag.

(2) A Tervtanács kinevezett tagjainak száma legfeljebb 25 fő. A kinevezés 2 évre szól.

4. § (1) A tervtanácsi eljárásban – a kinevezett tagok közül – a felkért tagok vesznek részt.

(2) A tervtanács elnöke: a főépítész, vagy – akadályoztatása esetén – az általa elnöknek felkért tag, vagy – tartós akadályoztatása esetén – a polgármester által elnöknek felkért tag.

(3) *  Amennyiben a tag, a bíráló esetén a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ttkr.) 7. §-ában felsorolt esetek szerinti összeférhetetlenség áll fenn, akkor azt a tag, a bíráló haladéktalanul köteles jelenteni.

(4) Az adminisztrációs teendőket a főépítész irodája látja el.

(5) A Tervtanács ügyrendjét a főépítész megállapíthatja.

(6) Az elnök – az egyes szakkérdések tisztázása, a megalapozottabb állásfoglalása érdekében – bírálót kérhet fel. A bíráló feladata a tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése.

(7) A tervtanácsra meghívhatok – a főépítész döntése alapján – a további eljárásokban érintett hatóságok, a tervező, a beruházó, az ügyfél, az önkormányzat érintett intézményének, vagy az érintett terület önkormányzati képviselője, de az eljárás részvételük nélkül is lefolytatható.

3. Eljárás

5. § (1) A tervtanácsi eljárás kérelem benyújtása alapján indul el, kivéve, ha a ZVR valamely eljárása már elindult, akkor külön kérelem nélkül a főépítész hivatalból indítja az eljárást.

(2) Kérelemre induló eljáráshoz az 1. melléklet szerinti adatlapot és a (3) bekezdésben előírt tervdokumentációt elektronikus úton – ha jogszabály az elektronikus ügyintézést nem írja elő, akkor egyéb elektronikus úton, postai úton, vagy papír alapon – lehet benyújtani.

(3) A Tervtanácshoz elektronikusan – egy pdf fájlba összefűzve – be kell nyújtani:

a) a ZVR-ben előírt eljárások eseteiben a ZVR-ben felsorolt dokumentumokat;

b) az a) pontba nem tartozó esetekben mindazon dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatban a kérelmező tervtanácsi állásfoglalást kér.

6. § (1) A tervtanácsi eljárást a főépítész folytatja le, a – hiánytalan és szabályos – kérelem beérkezésétől számítottan legfeljebb 15 napon belül kell kiadni az állásfoglalást.

(2) A tervtanácsi eljárásban ügyfél lehet: a kérelmező, az ingatlan tulajdonos, az építtető, a tervező, vagy mindazok, akiket az ügy érint és a Tervtanács elnöke ekként fogad el.

(3) A tervtanácsi döntés meghozatalával kapcsolatos lényeges megállapításokról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek melléklete – amennyiben volt – a bírálat.

(4) A jegyzőkönyvnek minden esetben tartalmaznia kell, eljárásonként: a Tervtanács nevét és székhelyét; a kérelem tárgyának megnevezését; az építés helyét (címét); a tervező nevét (vagy elnevezését) és címét (vagy székhelyét); a kérelmező nevét (vagy elnevezését), címét vagy székhelyét); az ügy előzményeit; a résztvevő tagok felsorolását; az esetleges bíráló nevét; és az elnök által összefoglalt esetleges javaslatokat, a tervtanács állásfoglalását.

(5) A döntést (véleményt, nyilatkozatot) magába foglaló állásfoglalás jegyzőkönyve tartalmazza a (4) bekezdésben felsoroltakon túl: a határozatképesség vagy határozatképtelenség tényét; egyhangúság esetén annak tányéré történő utalást; véleménykülönbség esetén a szavazás elrendelését és eredményét; valamint a tervtanácsi tag esetleges különvéleményét.

(6) A tárgyalásos ülés jegyzőkönyve tartalmazza a (3)–(5) bekezdésekben soroltakon túl: a tárgyalás helyét és idejét; jelenléti íven a jelen lévő tervtanácsi tagok aláírását; a tervtanácsi tagok létszámát; valamint jelenléti íven a meghívottak felsorolását és a jelenlévők aláírását.

(7) A kérelmezőnek a kérelemben megjelölt módon kell az állásfoglalást kiadni.

7. § A lefolytatott tervtanácsi eljárás után új tervtanácsi eljárást rendelhet el a polgármester, vagy a főépítész, ha tag(ok) ellen-, vagy különvéleménye, vagy más körülmény ezt indokolja.

4. Állásfoglalás

8. § (1) A tervtanács állásfoglalását kell kérni jogszabály által előírt esetekben.

(2) Tervtanács állásfoglalását kérheti a polgármester, vagy a főépítész bármely önkormányzatot érintő kérdésben, vagy – a ZVR szerinti – konzultáció-, véleményezési-, vagy bejelentési eljárásban benyújtott kérelmek esetén.

(3) A Tervtanács állásfoglalást adhat – bárki kezdeményezésére – 2. §-ban felsorolt kérdéseket érintő ügyekben, amennyiben a főépítész előterjeszti és az elnök napirendre veszi.

(4) A benyújtott kérelemben meg kell nevezni a kérelmezett állásfoglalás típusát.

(5) A tervtanácsi állásfoglalást – a főépítész döntése alapján – tárgyalásos eljárásban, vagy elektronikus levelezés keretében, vagy online konferencián alapulóan lehet kiadni.

(6) A határozatképességhez legalább (elnököt beleértve) 3 tag részvétele szükséges.

(7) A Tervtanács álláspontját szavazás során egyszerű többséggel alakítja ki, a résztvevő tagok több mint 50%-ának egyetértésével. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

9. § (1) A tervtanácsi eljárásban vizsgálni kell, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Ttkr. 15. § (2) bekezdés és a ZVR szerinti városképi szempontoknak, követelményeknek.

(2) Amennyiben a Tervtanács kérelemre a hatósági, vagy ZVR szerinti eljárást megelőzően ad állásfoglalást, akkor a hatósági, vagy ZVR szerinti eljárásban a tervező nyilatkozata kérhető a tervtanácshoz és az azt követő eljáráshoz benyújtott tervdokumentáció azonosságáról.

10. § (1) A tervtanácsi szakmai konzultációs eljárásban a kérelmező által feltett kérdéseket kell vitára bocsátani. Amennyiben a tervtanácsi eljárás szakmai nyilatkozat kiadására is irányul, vizsgálni kell azokat a kérdéseket, amelyekben az ügyfél a Tervtanács nyilatkozatát kéri. Ezen kívül a Tervtanács további kérdésekben is nyilatkozhat, nem köti a kérelem.

(2) A Tervtanács – a ZVR szerinti konzultáció keretében – arról, hogy a tervezett megoldás szakmai szempontból megfelelő vagy nem megfelelő és arról, hogy a – helyi rendelet alapján engedélyezhető – eltérést, vagy engedményes értéket milyen mértékig és milyen feltételekkel javasolja vagy nem javasolja, nyilatkozatában előzetesen állást foglal; vagy véleményében – annak mértékét és feltételeit meghatározva – engedélyt ad.

5. Finanszírozás

11. § A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes. A Tervtanács működési költségei, a tag és a bíráló tiszteletdíja éves keretösszegét az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésében biztosítja, amely keretösszegre is tekintettel kell szervezni, előkészíteni a Tervtanács működését.

12. § (1) A Tervtanács tagjait az eljárásban való részvételük alapján illeti meg tiszteletdíj. A bírálót a megbízásának a teljesítéséért tiszteletdíj illeti meg.

(2) A tiszteletdíjak mértékét az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet határozza meg. A tiszteletdíj kifizetésére negyedévenként kerül sor. 6

6. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2021. április 24. napján lép hatályba.

(2) * 

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 14/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelethez