Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról

DMJV Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbéreinek megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő lakásokra.

II. Fejezet

Lakbérfizetési kötelezettség

2. § (1) A lakásbérleti jog fennállása alatt a lakás és hozzátartozó helyiségek használatáért, továbbá az e jogviszony keretében a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatásokért a bérlő lakbért köteles fizetni.

(2) A külön szolgáltatások mértékére az egyéb jogszabályok, illetőleg a bérleti szerződés rendelkezései az irányadóak.

(3) A bérbeadó külön szolgáltatási díjként megtérítteti a közszolgáltatást nyújtó, illetve a társasházak által a bérbeadóra terhelt háztartási hulladékszállítási díjat. A tovább-terhelés vetítési alapja - amennyiben a költség több bérleményt is érint - a bérlemény bérleti szerződésben meghatározott alapterülete. A bérlő a szemétszállítási díjat a lakbérrel együtt köteles megfizetni.

(4) A bérlő a lakásbérleti jogviszony keretében a lakáshoz tartozó területeket és helyiségeket, továbbá a közös használatra szolgáló területeket és helyiségeket térítés nélkül jogosult használni.

III. Fejezet

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbére

3. § (1) A lakbér összegét a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni, mégpedig úgy, hogy kerekített alapterületet kell alapul venni.

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői az e rendelet szerint megállapított lakbért az 1993. évi LXXVIII. törvény 12. §-ának (a továbbiakban: Lakástörvény) megfelelően kötelesek a bérbeadó részére megfizetni.

4. § (1) *  A lakbért a lakás komfortfokozata, építési módja, városon belül elfoglalt helye és alapterülete határozza meg. A lakbér megállapításánál ezen túl korrekciós tényezőként figyelembe kell venni az épület, illetve a lakás műszaki állapotát.

(2) Debrecen városban alkalmazott lakbérövezetek:

Kiemelt városközpont,

Nagyerdő és környéke,

Városközpont,

Belváros,

Újkert,

Tócóvölgy,

Tócóskert,

Vénkert,

Dobozi lakótelep,

Egyéb övezetek.

(3) *  A lakbér övezetek besorolását a rendelet 1. sz. melléklete, az építési módokat a 2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) *  Az egyes lakbér övezetek és építési módok, komfortfokozat szerinti fajlagos lakbérét, valamint a műszaki állapot szerinti korrekciós tényezőket a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) *  A lakás lakbérét a 4. melléklet 1. pontjában szereplő fajlagos lakbér, a 4. melléklet 2. pontjában szereplő korrekciós tényező, valamint a lakás négyzetméterben számított alapterületének szorzata adja.

(6) * 

(7) *  Az egy lakásra számított minimális lakbér összege a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 18 %-ával egyezik meg, mely összegből semmilyen jogcímen kedvezmény nem adható.

(8) *  A lakásszám és udvarhasználat szerinti bérleti díj korrekció tekintetében a 6. melléklet IV. pontja alkalmazandó.

IV. Fejezet

Lakbérkedvezmény * 

5. § *  A lakbérből minden bérlő legfeljebb 40 %-os mértékű önkormányzati lakbérkedvezményt igényelhet.

Szociális lakbértámogatás * 

6. § *  (1) Az arra rászoruló bérlők szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetük figyelembe vételével támogatásban részesülhetnek.

(2) A bérlőt megillető maximális szociális lakbértámogatást az együtt költözők 1 főre jutó nettó jövedelmének és az együtt költözők létszámának figyelembe vételével kell meghatározni. A szociális lakbértámogatást a mindenkori öregségi nyugdíjminimum %-ában kifejezve a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Nem jogosult szociális lakbértámogatásra a bérlő - kivéve, ha az általa használt lakás leadása kapcsán a bérbeadóval megállapodik - ha ő vagy a vele együtt költöző személy.

a) bármilyen lakható ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti, bérleti jogával rendelkezik, kivéve ha az szükség-, vagy komfort nélküli önkormányzati lakás, feltéve ha önkormányzati lakását a bérbeadónak leadja, vagy

b) az általa bérelt önkormányzati bérlakás alapterülete meghaladja

1 fő esetén: 45 m2-t

2 fő esetén: 55 m2-t

3 fő esetén: 65 m2-t

4 fő esetén: 75 m2-t

5 fő esetén: 80 m2-t

6 fő esetén: 85 m2-t

azzal, hogy minden további személy esetén az alapterület 6 m2-rel nő.

(4) *  A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok nem vonatkoznak a 2010. évtől kezdődően kiírt bérlakás-pályázatok alapján bérleti jogot szerző azon személyekre, akiknek lakáscélú kölcsönszerződését az abból eredő fizetési kötelezettségük nem teljesítése miatt a pénzintézet felmondta, a végrehajtási eljárás folyamatban van, és ennek következtében lakhatásuk veszélybe került.

Önrész * 

6/A. § *  A bérlő által vállalható maximális önrész meghatározásánál az együtt költözők összes havi nettó jövedelmét és az együtt költözők létszámát kell figyelembe venni oly módon, hogy az egyedül költöző esetében az önrész az összjövedelem 30%-a, 2 fő esetén 26%-a, 3 fő esetén 24%-a, 4 fő esetén 20%-a, 5 fő esetén 18%-a, 6 és ettől több fő esetén 16%-a.

A lakbérre vonatkozó általános szabályok * 

6/B. § *  (1) A bérlő által fizetendő lakbér összegét az általa vállalt önrész, a szociális lakbértámogatás, valamint az igényelt önkormányzati lakbérkedvezmény adja. Amennyiben a bérlő nettó jövedelme alapján számított önrész és a részére megállapított szociális lakbértámogatás összegénél kisebb bérű lakást vesz bérbe, úgy a fizetendő önrész és a megállapított szociális lakbértámogatás mértéke együttesen és arányosan csökkentendő.

(2) *  Az önrész és a szociális lakbértámogatás mértékének kiszámítása - a jövedelem és a vagyoni helyzet igazolása után - DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának feladata, melyet az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal hagy jóvá. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megbízásának lejárata és az újonnan megválasztott Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakulása közötti időszakban, illetve ha működése szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja. A határozat ellen DMJV Önkormányzat Közgyűléséhez lehet fellebbezéssel élni.

(3) *  Az önrészről és a szociális lakbértámogatásról szóló határozat 6 hónapig érvényes, annak szükség szerinti megújításáról az igénylő köteles gondoskodni. Amennyiben az igénylő az igazolás érvényességi idején belül önkormányzati lakásra bérleti szerződést köt, a lakbértámogatásra való jogosultságát a szerződéskötéstől számított egy éven belül, majd ezt követően a szerződés megszűnéséig évente felül kell vizsgálni.

(3a) *  A bérlőt a lakbértámogatás a szerződéskötés napjától illeti meg. A bérlő a lakbértámogatás megállapításával kapcsolatos körülményeiben bekövetkezett változást köteles az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak 15 napon belül írásban bejelenteni. E kötelezettség elmulasztása esetén a lakbértámogatást a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.

(3b) *  A felülvizsgálat során a bérlő a számára - a mulasztáshoz fűződő jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel - megküldött felülvizsgálati lapot a kézhezvételtől számított 15 napon belül a kért adattartalommal és mellékletekkel együtt köteles DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya részére visszaküldeni. A határidő elmulasztása vagy a felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén a lakbértámogatást a mulasztás vagy a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.

(3c) *  Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a lakbértámogatás a bérlőt nem illeti meg, a lakbértámogatás megszüntetésének időpontja a döntés meghozatalát követő hónap első napja.

(4) A súlyos mozgáskorlátozottak, a tagsági igazolvánnyal rendelkező vakok és gyengénlátók, valamint siketek a részükre megállapított szociális lakbértámogatás mértékén felül további 25 % támogatásban részesülnek. Ezen támogatás szakorvosi igazolás benyújtása esetén igényelhető.

(5) *  A bérlakás pályázat eredményeként bérlővé vált személy által fizetendő önrészt a szerződés létrejöttétől legfeljebb 12 hónapig 30%-os mértékben csökkenteni kell a bérlő által a bérbeadó helyett a Lakástörvény 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint elvégzett munkák igazolt költségei mértékéig.

6/C. § *  (1) A rendelet hatályba lépésekor fennálló bérleti szerződések esetén a 6. § (3) bekezdés b/ pontjában meghatározott alapterülettől 20 %-os pozitív irányú eltérés alkalmazandó. Nyugdíjas bérlő esetén az eltérés 50 %-os.

(2) Ha a bérlő a rá irányadó kedvezményekkel növelt alapterületű lakásnál nagyobbat használ, a többlet terület után az e rendelet 4. sz. melléklete alapján köteles a lakbért megfizetni, abban az esetben, ha nem fogadja el a bérbeadó által részére felajánlott maximálisan méltányolható méretűnél 20%-kal kisebb cserelakást.

(3) *  Önkormányzati bérlakás cseréjénél az (1) bekezdésben szabályozott kedvezmény nem alkalmazható, de az önkormányzati lakásba csere útján beköltöző bérlő szociális és jövedelmi helyzete alapján szociális lakbér támogatást igényelhet.

(4) Az Önkormányzat által kezdeményezett bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő az új bérleti szerződés megkötésével hátrányosabb helyzetbe nem kerülhet.

(5) A méltányolhatónál nagyobb alapterületű lakást használó bérlő részére - 2001. április 1-ig keletkezett bérleti jogviszony esetén - a 6. sz. melléklet alapján számított lakbérből a bérbeadó kérelemre 25 % kedvezményt ad. A bérlő ezen kedvezményt elveszíti, amennyiben a számára - igénybejelentésének megfelelő - a bérbeadó által felajánlott cserelakást nem fogadja el.

6/D. § *   *  Jelen rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott lakbérek az alkalmazandóak a volt állami gondozottak otthonára, kríziselhelyezésére, valamint az intézményi szolgálati lakásból elhelyezett bérlők esetében. A 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 3. § s) pontja alapján bérbeadott lakások esetében jelen rendelet 3-6/B. §-ai alapján számított lakbért kell megfizetni.

6/E. § *  Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 33/A. §-a szerint bérlővé vált személyt az e rendelet 3.-6/C. §-ai alapján megállapított lakbérből további 30%-os kedvezmény illeti meg.

6/F. § *  A 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 13. §. (5) bekezdésében nevesített kiemelkedő és nemzetközileg elismert, tudományos, művészeti, vagy sport teljesítményt nyújtó természetes személy bérlővé történő jelölése esetén az alkalmazandó lakbér mértéke: 10.-Ft/m2/hó.

6/G. § *  A lakbérkedvezményt a 6/B. § (3a)-(3c) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával - az öregségi nyugdíjban részesülő bérlő kivételével - évente felül kell vizsgálni.

V. Fejezet

Társbérleti lakások

7. § (1) Társbérleti lakások esetében a lakbért az egyes társbérlők között megosztva a (2) bekezdés szerint kiszámított terület alapján kell megállapítani.

(2) A társbérleti lakásrészek területének megállapításánál

a) az egyes bérlők által kizárólagosan használt helyiségek hasznos alapterületét, továbbá

b) a közösen használt helyiségek területét az egyes társbérlők között egyenlő arányban kell figyelembe venni.

8. § (1) A társbérleti lakrészt az egyes lakásra megállapítható komfortfokozatnál eggyel alacsonyabb komfortfokozatúnak, legalább azonban komfortnélkülinek kell tekinteni.

(2) Ha a lakás társbérleti jellege megszűnik, a lakbért az egész lakás komfortfokozatának megfelelő mértékben kell megállapítani.

VI. Fejezet

Intézményi szolgálati lakások lakbére

9. § (1) *  Intézményi szolgálati lakás és műterem lakás tekintetében a havi lakbér mértéke

a) összkomfortos és komfortos lakás esetén 265.-Ft/m2/hó,

b) félkomfortos lakás esetén 95.-Ft/m2/hó,

c) komfortnélküli lakás esetén 60.-Ft/m 2 /hó.

(2) *  Az intézményi szolgálati lakás, a műteremlakás, városi érdekből történő bérlőkijelölés, valamint a bérlőkijelölési jog alapján biztosított lakásokra a rendelet 2. § és 10. §-aiban foglaltakat is alkalmazni kell.

(3) *  Városi érdekből történő bérlőkijelölés, valamint bérlőkijelölési jog alapján biztosított lakások esetében a bérlő a 6. sz. melléklet I/b. pontja szerinti, új építésű vagy felújított lakás bérbeadása esetén e rendelet 4-6. §-ai szerint számított bérleti díjat köteles megfizetni.

VII. Fejezet

Lakbér módosítása

10. § (1) A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapterületében, vagy komfortfokozatában, illetőleg a lakbér mértékét növelő, vagy csökkentő tényezőkben változás következik be.

(2) Ha a bérlő a bérbeadóval külön jogszabály alapján kötött megállapodásában a bérbeadót terhelő kötelezettségeket a lakbér mérséklése ellenében egészben, vagy részben magára vállalta, a bérfizetési kötelezettsége a megállapodásnak megfelelően alakul. Ilyen esetben a fizetendő lakbér maximum 50%-kal mérsékelhető, ennek módja az önrész megfelelő csökkentése.

(3) A megállapodásban rögzíteni kell a bérleti jogviszony megszűnésének esetére a még vissza nem térített beruházások értéke megfizetésének módját is.

(4) Ha a bérlő a lakást saját költségén beszámítási igény nélkül úgy alakítja át, vagy korszerűsíti, hogy a lakás alapterülete, vagy komfortfokozata megváltozik, e címen a lakbér a lakásbérleti jogviszony megszűnéséig nem módosítható.

VIII. Fejezet

Jogcímnélküli lakáshasználat díjának megállapítása

11. § (1) A lakbér nem fizetése vagy egyéb ok miatt jogcímnélkülivé vált lakáshasználónak

a) A 2001. március 31. nap előtt keletkezett jogviszonyok esetében a 6. számú melléklet

b) A 2001. március 31. nap után keletkezett jogviszonyok esetén e rendelet 3. §-6. §-a

alapján megállapított lakbéreknek megfelelő használati díjat kell fizetnie, melynek nem fizetése esetén a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni. Jogcím nélküli lakáshasználóvá vált volt bérlő esetén a lakáshasználati díj megegyezik a jogcím nélkülivé válást megelőzően fizetett bérleti díjjal. * 

(2) *  Az önkényes lakásfoglaló köteles használati díjként megfizetni a jelen rendelet 3. §.- 4. §-ban megállapított bérleti díjakat.

(3) Ha a lakáshasználó bérleti joga lakbér nem fizetése miatt szűnt meg és lakáskiürítési kötelezettségének önként eleget tesz, úgy fennálló lakbér és használati díj hátralékát el lehet engedni.

IX. Fejezet

Költségelven megállapított lakbérek

12. § (1) *  A központi költségvetési előirányzat felhasználásával létesített önkormányzati bérlakások lakbéreit az alábbi szempontok figyelembe vételével kell meghatározni:

a) Az előirányzat felhasználásával létesített önkormányzati bérlakás lakbére az első évben - éves szinten - a bruttó beruházási költségek legalább 3%-a, de legfeljebb 800.- Ft/m2/hó.

b) A lakbérnek bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának, felújításának költségeit meghaladó része a Lakástörvény 62. §-ában meghatározott célokra fordítható.

(2) A lakbérek értékállóságát minden évben biztosítani kell.

X. Fejezet

Értelmező rendelkezések

13. § (1) Hasznos alapterület: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 31) pontja szerinti alapterület azon része, amelyben a belmagasság 1,90 m (a fogalom nem vonatkozik a terek használhatóságára).

(2) Intézményi szolgálati lakás: az Önkormányzat tulajdonában álló, feladatai ellátásához biztosított, a helyi önkormányzati költségvetési szerv (intézmény) vagyonkezelésében lévő, az Ltv. hatályba lépése előtt szolgálatinak, illetve vállalatinak minősített, továbbá az Ltv. hatályba lépését követően ilyen célra épített lakás.

(3) Lakbér: Az önkormányzati bérlakás használatának ellenértéke.

(4) Fajlagos lakbér: a lakás 1 m2-ére számított lakbér.

(5) *  Önkormányzati lakbérkedvezmény: azon kedvezmény, melyet az Önkormányzat a bérlők részére a lakás fajlagos lakbéréből elenged. Mértéke: maximum 40 %.

(6) Alaplakbér: A lakbérnek az önkormányzati lakbérkedvezménnyel csökkentett része.

(7) *  Szociális lakbértámogatás: Olyan támogatás, melyet rászorultsági alapon ad az Önkormányzat.

(8) Önrész: A lakbér azon része, amelyet a bérlő köteles a bérbeadó részére megfizetni.

(9) Bérbeadó: Az önkormányzati tulajdonú bérlakások vagyonkezelésével és bérbeadási feladatainak ellátásával megbízott gazdasági társaság.

(10) Minimális lakbér: A mindenkori öregségi nyugdíjminimum 18%-ával egyezik meg.

(11) *  Lakható ingatlan: az ingatlan nyilvántartási bejegyzés, vagy hatósági határozat, illetve az 1993. évi LXXVIII. törvény alapján rendeltetésénél fogva emberi lakhatásra alkalmas ingatlan (pl. lakás, üdülő, hétvégi ház, stb.), amely

a) az együttköltözők valamelyikének tulajdonában van - kivéve az együtt költözőkön kívüli személy haszonélvezeti jogával terhelt ingatlant -, vagy

b) amelyre az együttköltözők valamelyike haszonélvezeti joggal rendelkezik.

(12) *  Vagyoni helyzet igazolása: E rendelet alkalmazása során a vagyoni helyzet igazolása a (11) bekezdés szerinti lakható ingatlan igazolására terjed ki.

(13) *  Együtt költöző: házastárs, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, az együtt költöző gyámsága, gondnoksága alatt álló személy, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos örökbefogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény szerinti bejegyzett élettárs, valamint az élettárs, amennyiben az élettársi jogviszony az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába felvételre került, vagy akik az együttélésüket legalább egy éves közös lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel igazolják vagy közös gyermekük van.

XI. Fejezet

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2001. április 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 59/1993. (XII. 20.) Kr. rendelet, valamint az azt módosító 17/1995. (V. 2.) Kr., a 6/1996. (II. 19.) Kr., a 27/1997. (VI. 27.) Kr., a 48/1997. (XII. 20.) Kr., a 29/1998. (IX. 10.) Kr., a 31/2000. (IX. 15.) Kr. valamint a 38/2000. (XI. 29.) Kr. rendeletek hatályukat vesztik.

(2) A 2001. március 31. napjáig keletkezett bérleti jogviszonyok esetében a bérlők jelen rendeletben megállapított lakbérből olyan mértékű kedvezményt kapnak, hogy 2001. augusztus 31. napjáig a jelen rendelet 6. sz. mellékletének a/ pontjában megállapított lakbéreket kell fizetniük.

(3) A bérbeadó köteles 2001. augusztus 31. napjáig a (2) bekezdés szerinti bérlőkkel a jelen rendelet alapján számított lakbért közölni. A 2001. március 31-ig keletkezett jogviszonyok esetében a bérlők választhatnak, hogy 2001. szeptember 1. napjától vagy a jelen rendelet 4. §.- 6. §. alapján számított lakbért, vagy a 6. sz. melléklet b/ pontjában megállapított lakbéreket fizetik meg.

(4) *  A 6. sz. melléklet alapján az adott lakásra számított lakbér meghatározásánál figyelemmel kell lenni a jelen rendelet 4. § (7) bekezdésében rögzítettekre.

(5) *  Garzonházak esetében a 6. számú melléklet I/b. és II. pontjában meghatározott lakbért kell megfizetni a bérlőnek azzal, hogy a lakbérből kedvezmény nem adható.

(6) *  A 2001. március 31.-ig keletkezett jogviszonyok esetében a bérlő 2012. június 1. napját követően egy alkalommal választhat, hogy a rendelet 4-6. §-ai alapján számított, vagy a 6. számú melléklete alapján megállapított lakbért fizeti meg.

15. § *  (1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 21/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 1. § és 2. §-ával megállapított felülvizsgálatot

a) a 2001. március 31. napjáig kötött bérleti szerződéssel rendelkező, vagy ilyen jogviszonyt 2001. április 1. után folytató bérlők - ideértve az öregségi nyugdíjban részesülő bérlőket is - esetében a jegyző,

b) 2001. április 1. napja után kötött bérleti szerződéssel rendelkező bérlők esetében az Egészségügyi és Szociális Bizottság

első alkalommal 2020. szeptember 1. napjától hivatalból elvégzi.

(2) Az (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni azon bérlők esetében, akiknek lakbértámogatása 2019. augusztus 31. napját követően került megállapításra.

1. számú melléklet a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelethez

LAKBÉRÖVEZETEK

I. KIEMELT VÁROSKÖZPONT:

A Piac u., Barna u. 1-5, Holló J. u. (Vármegyeházáig tartó szakasza), Vásári u. 1., ill. 2., Miklós u. 1., ill. 2., Szent A. u. páros és páratlan oldala (a Batthyány u.- Varga u. kereszteződésig), Jászai M. tér, Arany J. 1., ill. 2-8., Széchenyi u. 1., Gambrinusz köz, a Kossuth utcának Batthyány u.-Liszt F. utcáig tartó szakasza, Simonffy u. 1. és 2., Bajcsy Zs. 1-5, ill. 2., a Csapó u-nak a Liszt F. u.- Vár utcáig tartó szakasza, Kálvin tér, a Hatvan u. a Bethlen u.- Pásti u. kereszteződéséig, Petőfi tér a Piac utcától a Wesselényi utcáig.

II. NAGYERDŐ ÉS KÖRNYÉKE:

4-es főút, Kassai u., Árpád tér, Nyíl u., Hadházi u. (Bem tér és Nyíl u. között), Füredi út, (Nádor utcáig), Nádor u., Thomas Mann u., Mikszáth K. u., Békessy B. (Mikszáth K. és a Dóczy J. u. közötti szakaszon), Kartács u. (Doberdó u-ig), Doberdó u., Böszörményi u. és a Nagyerdő által határolt terület.

III. VÁROSKÖZPONT:

Wesselényi u., Sumen u., Klaipeda u., Burgundia u., Rákóczi u., Hunyadi u., Mester u. a Cserepes utcáig, tervezett Nyugati elkerülő út, és az Erzsébet u. Petőfi térig terjedő szakasza által határolt terület (1-2 városrendezési körzetek), kivéve a kiemelt városközpontba eső terület.

IV. BELVÁROS:

Wesselényi u., Hajnal u., Rakovszky u., Nyíl u., Hadházi u. (Bem tér és Nyíl u. között), Füredi u., Dózsa Gy. u., Hortobágy u., Károli G. tér, Pesti u., Segner tér, Nyugati u., Külső vásártér, Erzsébet u. (a Boldogfalva utig) által határozt terült (3-12. számú városrendezési körzetek), kivéve a kiemelt városközpont és városközpont által érintett területek.

V. ÚJKERT:

Böszörményi u. (a Füredi úttól a Doberdó u-ig), Doberdó u., Kartács u., Békessy B. u. (a Dóczy J. u. és a Mikszáth K. u. közötti szakaszon), Mikszáth K. u., Thomas M. u., Nádor u., Füredi u. (a Böszörményi utig) által határolt terület.

VI. TÓCÓVÖLGYI LAKÓTELEP:

Kishegyesi u. (a Derék u-tól a vasútig) a vasútvonal (a 4-es sz. főútig), 4-es sz. főút az István u-ig, István u. (a Vincellér u-ig), Vincellér u. és a Derék u. által határolt terület.

VII. TÓCÓSKERT:

Kishegyesi u. (István u-tól a Derék u-ig), Derék u., Vincellér u., István u. (a Kishegyesi u. irányába) által határolt terület.

VIII. VÉNKERT:

Füredi u. (a Dózsa Gy. u-tól a Böszörményi u-ig), Böszörményi u. (a Károli G. térig), Hortobágy u., Dózsa Gyu. u. határolt terület.

IX. DOBOZI LAKÓTELEP:

Hajnal u. (a Faraktár u.- Dobozi u. szakaszon), Benedek tér, Rakovszky u. (a Benedek tér - Ótemető u. szakaszon), Ótemető u. (a vasútig), a vasútvonal, és a Faraktár u. által határolt terület.

X. EGYÉB ÖVEZETEK:

Debrecen azon területei, melyen nem sorolhatók az I-IX. övezetekbe.

2. számú melléklet a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelethez

ÉPÍTÉSI MÓDOK

1. Korszerű, falazott, szilárd födém

Legalább B30-as kézi falazóblokkból, vagy azzal egyenértékű hőszigetelésű más korszerű anyagból épült falazott, vagy pillérvázas kitöltő falazatú egy-, vagy többszintes épületek, melyek szilárd (vasbeton, vázkerámia, stb.) közbenső és zárófödémmel épültek.

Jellemző építési idejük 1970 után és napjaink.

Ebbe az építési módba sorolandók a napjainkban épülő korszerű vasbeton pillérvázzal és öntöttfallal kombinált monolit szerkezetű, korszerű hőtechnikai jellemzőkkel épülő kitöltő falazatú épületek is.

2. Öntöttfalas

Jellemzően többszintes monolit vasbeton falazatú un. alagútzsalus teherhordó szerkezetű épületek, előregyártott vasbeton panel vagy falazott külső térelhatárolással, illetve könnyűbeton öntöttfalas teherhordó szerkezetű „pontházak”, szilárd (vasbeton, vázkerámia stb.) közbenső és zárófödémmel.

Jellemző építési idő az előbbinél 1980-as és '90-es évek, míg az utóbbinál 1960-as és '70-es évek.

3. Hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém

Hagyományos falazott technológiával épült, jellemzően többszintes épületek, még a „korszerű falazóblokkok” (B30) megjelenése előtt, elsősorban kis- és nagyméretű téglából, szilárd (vasbeton, vázkerámia, és acélgerendás) közbenső födémmel, fa vagy szilárd zárófödémmel.

Jellemző építési idejük a századfordulótól a '60-as és '70-es évekig terjed.

4. Blokkos

Jellemzően könnyűbeton közép- és nagyblokkos építési móddal épült többszintes épületek előregyártott vasbeton födémmel.

Jellemző építési idő az 1960-as és '70-es évek.

5. Panel

Iparosított technológiával, zömében előregyártott hőszigetelt vasbeton panelekből vagy „építőelemekből” (pillérvázas) épített többlakásos, főleg többszintes épületek. Ebbe a csoportba sorolandók az egyedi tervek alapján készült monolit és előregyártott technológiát ötvöző épületek is. (pl.: Petőfi tér 10. sz. alatti „toronyház”).

6. Hagyományos falazott, fa födém

Hagyományos falazott technológiával épült, jellemzően egy lakószintes épületek, még a „korszerű falazóblokkok” (B30) megjelenése előtt, elsősorban kis- és nagyméretű téglából, fa zárófödémmel.

Jellemző építési idejük a századforduló előtti évtizedektől az '50-es és '60-as évekig terjed.

Azon épületek, amelyek egyértelműen nem sorolhatók a fenti építési módok közé, a hozzájuk legközelebb álló kategóriába sorolandók.

3. számú melléklet a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelethez * 

4. számú melléklet a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelethez * 

1. * 

1.1. Összkomfortos

A B C D E F G
1 Korszerű, falazott, szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Öntött-falas
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Blokkos
(Ft/m
2/hó)
Panel
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, fa födém
(Ft/m
2/hó)
2 Kiemelt városközpont 1800 1715 1620 1355 1180 1155
3 Nagyerdő és környéke 1750 1620 1570 1260 1155 1140
4 Városközpont 1690 1535 1525 1210 1140 1115
5 Belváros 1645 1475 1415 1180 1115 1100
6 Újkert 1580 1440 1380 1165 1100 1090
7 Tócóvölgyi lakótelep 1535 1400 1340 1140 1075 1065
8 Tócóskert 1475 1365 1305 1115 1065 1055
9 Vénkert 1430 1330 1275 1090 1055 1045
10 Dobozi lakótelep 1395 1295 1235 1065 1045 1020
11 Egyéb övezetek 1355 1260 1210 1045 1010 995

1.2. Komfortos

A B C D E F
1 Korszerű, falazott, szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Blokkos
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Öntött-falas
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, fa födém
(Ft/m
2/hó)
2 Kiemelt városközpont 1715 1625 1580 1440 1355
3 Nagyerdő és környéke 1680 1620 1535 1395 1260
4 Városközpont 1620 1570 1440 1320 1210
5 Belváros 1535 1440 1320 1260 1180
6 Újkert 1440 1400 1285 1225 1140
7 Tócóvölgyi lakótelep 1430 1365 1235 1190 1115
8 Tócóskert 1400 1330 1190 1155 1075
9 Vénkert 1365 1295 1140 1115 1045
10 Dobozi lakótelep 1355 1260 1100 1075 995
11 Egyéb övezetek 1295 1210 1075 1045 975

1.3. Félkomfortos

A B C D
1 Korszerű, falazott, szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, fa födém
(Ft/m
2/hó)
2 Kiemelt városközpont 1365 1075 900
3 Nagyerdő és környéke 1295 975 860
4 Városközpont 1190 900 825
5 Belváros 1140 825 790
6 Újkert 1075 815 765
7 Tócóvölgyi lakótelep 1010 805 755
8 Tócóskert 975 780 745
9 Vénkert 900 765 720
10 Dobozi lakótelep 860 755 695
11 Egyéb övezetek 825 720 675

1.4. Komfort nélküli

A B C D
1 Korszerű, falazott, szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, fa födém
(Ft/m
2/hó)
2 Kiemelt városközpont 330 295 275
3 Nagyerdő és környéke 305 275 265
4 Városközpont 295 265 240
5 Belváros 285 240 230
6 Újkert 275 240 220
7 Tócóvölgyi lakótelep 275 240 220
8 Tócóskert 265 240 220
9 Vénkert 265 240 205
10 Dobozi lakótelep 250 230 205
11 Egyéb övezetek 240 205 195

1.5. Szükséglakás

A B C D
1 Korszerű, falazott, szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
(Ft/m
2/hó)
Hagyományos falazott, fa födém
(Ft/m
2/hó)
2 Kiemelt városközpont 195 180 155
3 Nagyerdő és környéke 180 170 145
4 Városközpont 170 155 135
5 Belváros 170 155 135
6 Újkert 155 145 115
7 Tócóvölgyi lakótelep 155 145 115
8 Tócóskert 155 145 115
9 Vénkert 155 145 115
10 Dobozi lakótelep 145 135 105
11 Egyéb övezetek 135 115 105

2. *  Az 1. pontban rögzített fajlagos lakbérek a lakás és az épület műszaki állapotára tekintettel az alábbi szorzókkal kerülnek korrigálásra:

2.1. *  kitűnő műszaki állapot: 1,05 szorzó

2.2. *  jó, közepes műszaki állapot: 1,00 szorzó

2.3. *  gyenge műszaki állapot: 0,80 szorzó

5. számú melléklet a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelethez * 

Szociális lakbértámogatás és önrész. * 

maximális támogatás a nyugdíjminimum %-ában
család (együtt költözõk) száma
1 2 3 4 5 6
egy fõre esõ nettó jöve-delem a nyug-díjmi-nimum %-ában 0-10% 6% 6% 6% 6% 7% 8%
11-20% 6% 7% 10% 11% 12% 13%
21-30% 7% 11% 15% 17% 19% 20%
31-40% 9% 17% 20% 23% 25% 27%
41-50% 12% 23% 30% 34% 38% 39%
51-60% 15% 29% 40% 45% 51% 54%
61-70% 18% 35% 50% 57% 63% 69%
71-80% 21% 42% 60% 67% 75% 83%
81-90% 25% 49% 70% 77% 85% 96%
91-100% 29% 56% 80% 85% 95% 106%
101-110% 33% 63% 84% 93% 102% 114%
111-120% 37% 66% 85% 92% 100% 112%
121-130% 40% 65% 84% 91% 98% 109%
131-140% 43% 64% 82% 89% 96% 105%
141-150% 46% 63% 80% 86% 93% 100%
151-160% 49% 62% 78% 82% 89% 95%
161-170% 52% 60% 75% 78% 85% 90%
171-180% 54% 58% 72% 74% 81% 85%
181-190% 55% 56% 69% 70% 76% 80%
191-200% 54% 54% 65% 66% 70% 75%
201-210% 53% 51% 61% 62% 65% 70%
211-220% 52% 48% 57% 58% 59% 64%
221-230% 51% 44% 53% 54% 54% 58%
231-240% 50% 41% 49% 49% 49% 52%
241-250% 49% 38% 44% 44% 44% 45%
251-260% 48% 35% 40% 40% 39% 39%
261-270% 47% 31% 35% 34% 33% 33%
271-280% 46% 28% 30% 27% 26% 26%
281-290% 45% 25% 25% 21% 21% 21%
291-300% 44% 21% 20% 14% 14% 13%
301-310% 43% 19% 15% 9% 6% 7%
311-320% 41% 16% 10% 5% 0% 0%
321-330% 39% 13% 5% 0% 0% 0%
331-340% 37% 10% 0% 0% 0% 0%
341-350% 35% 6% 0% 0% 0% 0%
351-360% 33% 3% 0% 0% 0% 0%
361-370% 31% 0% 0% 0% 0% 0%
371-380% 29% 0% 0% 0% 0% 0%
381-390% 27% 0% 0% 0% 0% 0%
391-400% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
401-410% 23% 0% 0% 0% 0% 0%
411-420% 21% 0% 0% 0% 0% 0%
421-430% 19% 0% 0% 0% 0% 0%
431-440% 17% 0% 0% 0% 0% 0%
441-450% 15% 0% 0% 0% 0% 0%
451-460% 13% 0% 0% 0% 0% 0%
461-470% 11% 0% 0% 0% 0% 0%
471-480% 10% 0% 0% 0% 0% 0%
481-490% 8% 0% 0% 0% 0% 0%
491-500% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
501-510% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
511-520% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
521-530% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
530%- 0% 0% 0% 0% 0% 0%
maximálisan vállalható önrész a családi jövedelem %-ában 30% 26% 24% 20% 18% 16%

6. számú melléklet a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelethez

A 2001. március 31-ig keletkezett bérleti jogviszonyok esetében alkalmazandó lakbérek * 

I. *  Lakbérek (Ft/m2/hó)

A B C D E
1 I. /a övezet I. /b övezet II. övezet III. övezet
2 Összkomfortos és komfortos lakás 505 1000 465 420
3 Félkomfortos lakás 170 340 155 150
4 Komfort nélküli lakás 105 205 100 85
5 Szükséglakás 55 105 40 40

II. Lakbérövezetek:

I. övezet:

I/a) Belváros, vagyis a Rakovszky D. u., Benedek Elek tér, Hajnal u., Wesselényi u., Erzsébet u., Nyugati u., Pesti u., Mester u., Honvéd u., Egyetem sgt., valamint az ezen utcák és a Hadházi u., Kassai út, Árpád tér által határolt terület. * 

I/b) A Nagyerdei körút mindkét oldala és a körút által határolt terület. * 

II. övezet:

Vénkert, Újkert, Dobozi és a Tócóskerti lakótelep.

Böszörményi út, Doberdó u., Kartács u., Dóczi J. u. mindkét oldala, valamint az ezen utcák és az Egyetem sgt., Honvéd u., Mester u. által határolt terület.

Ótemető u., Keresszegi u., Munkácsy M. u. mindkét oldala, valamint az ezen utcák és a Rakovszky D. u. által határolt terület.

A Kishegyesi út, István út, Vincellér u., Derék u. mindkét oldala és az ezen utcák által határolt terület, valamint a Tócóvölgyi lakótelep.

III. övezet:

A város I-es és II-es lakóövezetén kívüli területek.

III. Lakbérkedvezmények * 

1. A bérlő 7. melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott kérelmére az alábbi lakbérkedvezményeket a jegyző állapítja meg:

a) járási hivatal által folyósított rendszeres pénzellátásban részesülő bérlőt a lakbér 50%-ának megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg;

b) a nyugdíjas, illetve nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő bérlőt a lakbér 35%-ának megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg;

c) a kiskorú gyermekét egyedül, vagy a családban több kiskorú gyermeket nevelő bérlőt gyermekenként a lakbér 10%-ának, de legfeljebb 40%-ának megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg.

2. A bérbeadó a lakás adottságaira tekintettel a bérlő kérésére a lakbért csökkenti:

a) 25%-os mértékben, ha a lakás az alagsorban (a lakószoba padlószintje legalább 15 cm-rel, de a belmagasság 2/3-át meg nem haladó mértékben) a terepszint alatt van;

b) 20%-os mértékben, ha a lakás az országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától mért 50 m távolságon belül fekvő épületben van és legalább egy lakószobának ablaka a vasútvonalra néz;

c) 10%-os mértékben, ha a lakás felvonó nélküli lakóépület IV. emeletén van;

d) 10%-os mértékben, ha a lakás összkomfortos vagy komfortos, de közlekedő helyiség nincs;

e) 10%-os mértékben, ha a lakás összkomfortos, de a fűtése szilárd tüzelésű etázs kazánnal biztosított;

f) legfeljebb 30%-os mértékben, ha a lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen (aládúcolt, nedves, penészes, gombás stb.)

azzal, hogy a csökkentés mértéke több feltétel együttes fennállása esetén sem haladhatja meg a 40%-ot.

3. A lakbérkedvezményt az 1. és 2. pontban foglaltak szerint több jogcímen is igénybe lehet venni, de annak mértéke a lakbér 50%-át nem haladhatja meg.

IV. *  Lakásszám és udvarhasználat szerinti bérleti díj korrekció

A B C
1 Módosító tényező Módosító tényező kategóriái lakbérmódosító hatás (%)
2 lakásszám ingatlanonként 1 6
2-6 4
7-20 2
21- 0
3 udvar és kerthasználat a lakásokhoz kizárólagosan használható udvarrész 4
az udvart csak a lakók használják 3
idegenek (üzletbérlők, garázshasználók) bejárása 2
egyéb ill. nincs udvar 0

A fenti táblázatban lévő százalékos mértékek a megfelelő kategóriák szerint összeadódnak.

7. melléklet a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelethez * 

DEBRECEN
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750
LAKBÉRKEDVEZMÉNY IGÉNYLŐ ADATLAP/ FELÜLVIZSGÁLATI ADATLAP
1./ Kérelmező neve /születési név is/: __________________________________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): □□□ □□□ □□□
Születési idő: ________ év _______hónap ______ nap Születési helye: _____________________
Anyja neve: ___________________________
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□ □□□□□ □
2./ Családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával / élettársával él együtt*
3./ A kérelem beadásának oka:
□ felülvizsgálat
□ új jogosultság megállapítása
4./ A kedvezmény megállapításának jogcíme:
□ Járási Hivatal által folyósított rendszeres pénzellátásban részesülő
□ nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő
□ kiskorú gyermekét egyedül, vagy a családban több kiskorú gyermeket nevelő
□ a lakás adottságai miatt kedvezményben részesülő
5./ Együtt lakó személyek száma: ______ fő
6./ Lakóhelye: □□□□ _____________________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em.________ajtó
Tartózkodási helye: □□□□ _____________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em.________ajtó
* Értesítést lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.
Telefonszáma: _________________________
* A megfelelő rész aláhúzandó
7./ * A kérelmező a bérleményen kívül lakható ingatlan tulajdonjogával / haszonélvezeti jogával / bérleti jogával
rendelkezik nem rendelkezik.
Amennyiben rendelkezik, az ingatlan helye, címe, helyrajzi száma: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
* Az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem
* A megfelelő rész aláhúzandó
A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Az együtt költözők / együtt lakók jövedelme
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból (pl. közfoglalkoztatásból) származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3 Táppénz, gyermekgondozási támogatások (családi pótlék, CSED, GYED, GYES, GYET)
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások
5. Járási hivatal által folyósított ellátások (hatósági és foglalkoztatási osztály)
6. Egyéb jövedelem (pl. gyermektartásdíj, ösztöndíj)
7. Összes jövedelem
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a kedvezményre való jogosultság megszüntetésre, illetve elutasításra kerül.
Debrecen, 20____ év _________________ hó _____ nap
_____________________________
kérelmező aláírása
_____________________________
házastárs / élettárs aláírása
_____________________________
együtt lakó aláírása
_____________________________
együtt lakó aláírása
_____________________________
együtt lakó aláírása
ADATLAP
a kérelmezővel együtt lakóról
1./ Kérelmező neve /születési név is/: __________________________________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): □□□ □□□ □□□
Születési idő: ________ év _______hónap ______ nap Születési helye: _____________________
Anyja neve: ___________________________
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□ □□□□□ □
2./ Lakóhelye: □□□□ ______________________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em.________ajtó
Tartózkodási helye: □□□□ ______________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em.________ajtó
3./ * Az ingatlanban tartózkodás jogcíme: - bérlőtárs - házastárs - gyermek - unoka - szülő - jogcím nélküli lakáshasználó - egyéb: _______________________
4./ * Lakható ingatlan tulajdonjogával / haszonélvezeti jogával / bérleti jogával
rendelkezik nem rendelkezik.
Amennyiben rendelkezik, az ingatlan helye, címe, helyrajzi száma: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
* Az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Debrecen, 20____ év _________________ hó ____ nap
__________________________
nyilatkozó aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó

  Vissza az oldal tetejére