Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2001. (VII. 1.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 30. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Nyugdíjasházi elhelyezését formanyomtatványon az a nyugdíjas kérhet, aki

a) saját tulajdonú lakása tulajdonjogáról, vagy önkormányzati tulajdonú lakása bérleti jogáról az Önkormányzat javára lemond és lakása önkormányzati lakásgazdálkodási szempontból hasznosítható, vagy

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150-szeresének megfelelő összeget az Önkormányzatnak megfizet.”

2. § A R. 30. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

„(4) A (2) bekezdés b) pontja esetében az Önkormányzathoz befizetett pénzösszeg a jelen rendelet 23-26. §-ában meghatározott térítési díj fizetésére használható fel.”

3. § Ezen rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Fauszt Zoltán s. k.,

aljegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére