Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2001. (XI. 21.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. tv-ben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az R. IV. fejezete az alábbiak szerint módosul:

„IV. Fejezet

Lakbérkedvezmény

5. § A lakbérből minden bérlő legfeljebb 40 %-os mértékű önkormányzati lakbérkedvezményt igényelhet.

Szociális lakbértámogatás

6. § (1) Az arra rászoruló bérlők szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetük figyelembe vételével támogatásban részesülhetnek.

(2) A bérlőt megillető maximális szociális lakbértámogatást az együtt költözők 1 főre jutó nettó jövedelmének és az együtt költözők létszámának figyelembe vételével kell meghatározni. A szociális lakbértámogatást a mindenkori öregségi nyugdíjminimum %-ában kifejezve a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Nem jogosult szociális lakbértámogatásra a bérlő - kivéve, ha az általa használt lakás leadása kapcsán a bérbeadóval megállapodik - ha ő vagy a vele együtt költöző személy.

a) bármilyen lakható ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti, bérleti jogával rendelkezik, kivéve ha az szükség-, vagy komfort nélküli önkormányzati lakás, feltéve ha önkormányzati lakását a bérbeadónak leadja, vagy

b) az általa bérelt önkormányzati bérlakás alapterülete

meghaladja

1 fő esetén: 45 m2-t

2 fő esetén: 55 m2-t

3 fő esetén: 65 m2-t

4 fő esetén: 75 m2-t

5 fő esetén: 80 m2-t

6 fő esetén: 85 m2-t

azzal, hogy minden további személy esetén az alapterület 6 m2-rel nő.

Önrész

6/A. § A bérlő által vállalható maximális önrész meghatározásánál a család összes havi nettó jövedelmét és az együtt költözők számát kell figyelembe venni oly módon, hogy az egyedül költöző esetén az önrész az összjövedelem 30 %-a, 2 fő esetén 26 %-a, 3 fő esetén 24 %-a, 4 fő esetén 20 %-a, 5 fő esetén 18 %-a, 6 és ettől több fő esetén 16 %-a.

A lakbérre vonatkozó általános szabályok

6/B. § (1) A bérlő által fizetendő lakbér összegét az általa vállalt önrész, a szociális lakbértámogatás, valamint az igényelt önkormányzati lakbérkedvezmény adja. Amennyiben a bérlő nettó jövedelme alapján számított önrész és a részére megállapított szociális lakbértámogatás összegénél kisebb bérű lakást vesz bérbe, úgy a fizetendő önrész és a megállapított szociális lakbértámogatás mértéke együttesen és arányosan csökkentendő.

(2) Az önrész és a szociális lakbértámogatás mértékének kiszámítása - a jövedelem és a vagyoni helyzet igazolása után - DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának feladata, melyet a Szociális Bizottság határozattal hagy jóvá. A határozat ellen DMJV Önkormányzat Közgyűléséhez lehet fellebbezéssel élni.

(3) Az önrészről és a szociális lakbértámogatásról szóló igazolás 6 hónapig érvényes, annak szükség szerinti megújításáról az igénylő köteles gondoskodni. Amennyiben az igénylő az igazolás érvényességi idején belül önkormányzati lakásra bérleti szerződést köt, úgy az igazolás a szerződés keltétől számított 1 évig érvényes.

(4) A súlyos mozgáskorlátozottak, a tagsági igazolvánnyal rendelkező vakok és gyengénlátók, valamint siketek a részükre megállapított szociális lakbértámogatás mértékén felül további 25 % támogatásban részesülnek. Ezen támogatás szakorvosi igazolás benyújtása esetén igényelhető.

6/C. § (1) A rendelet hatályba lépésekor fennálló bérleti szerződések esetén a 6. § (3) bekezdés b/ pontjában meghatározott alapterülettől 20 %-os pozitív irányú eltérés alkalmazandó. Nyugdíjas bérlő esetén az eltérés 50 %-os.

(2) Ha a bérlő a rá irányadó kedvezményekkel növelt alapterületű lakásnál nagyobbat használ, a többlet terület után az e rendelet 4. sz. melléklete alapján köteles a lakbért megfizetni, abban az esetben, ha nem fogadja el a bérbeadó által részére felajánlott maximálisan méltányolható méretűnél 20%-kal kisebb cserelakást.

(3) Önkormányzati bérlakás cseréjénél az (1) bekezdésben szabályozott kedvezmény nem alkalmazható.

(4) Az Önkormányzat által kezdeményezett bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő az új bérleti szerződés megkötésével hátrányosabb helyzetbe nem kerülhet.

(5) A méltányolhatónál nagyobb alapterületű lakást használó bérlő részére - 2001. április 1-ig keletkezett bérleti jogviszony esetén - a 6. sz. melléklet alapján számított lakbérből a bérbeadó kérelemre 25 % kedvezményt ad. A bérlő ezen kedvezményt elveszíti, amennyiben a számára - igénybejelentésének megfelelő - a bérbeadó által felajánlott cserelakást nem fogadja el.”

2. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az intézményi szolgálati lakás, a műteremlakás, városi érdekből történő bérlőkijelölés, valamint a bérlőkijelölési jog alapján biztosított lakások tekintetében a havi lakbér mértéke:

a) összkomfortos és komfortos lakás esetén 140,-Ft/m2/hó

b) félkomfortos lakás esetén 50,-Ft/m2/hó

c) komfortnélküli lakás esetén 30,-Ft/m 2 /hó.”

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az intézményi szolgálati lakás, a műteremlakás, városi érdekből történő bérlőkijelölés, valamint a bérlőkijelölési jog alapján biztosított lakásokra a rendelet 2. § és 10. §-aiban foglaltakat is alkalmazni kell.”

3. § Az R. 12. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A központi költségvetési előirányzat felhasználásával létesített önkormányzati bérlakások lakbéreit az alábbi szempontok figyelembe vételével kell meghatározni:”

4. § (1) Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Önkormányzati lakbérkedvezmény: azon kedvezmény, melyet az Önkormányzat a bérlők részére a lakás fajlagos lakbéréből elenged. Mértéke: maximum 40 %.”

(2) Az R. 13. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Szociális lakbértámogatás: Olyan támogatás, melyet rászorultsági alapon ad az Önkormányzat.”

5. § (1) Az R. 3. sz. melléklete kiegészül az alábbiakkal:

„A korrekciós tényező meghatározása az alábbiak szerint történik:

A módosító tényező csoporton belüli jellemzők értékeinek összege szorzandó a módosító tényező csoport súlyozó számával. Ezek főcsoporton belüli összege szorzandó a főcsoport súlyozó számával. Az ily módon főcsoportonként kapott számok összege osztandó 10 ezerrel.”

(2) Az R. 5. sz. mellékletének címe az alábbiak szerint alakul:

„Szociális lakbértámogatás és önrész.”

Záró rendelkezések

6. § Ezen rendelet 2001. december 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 4. § (6) bekezdése.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére