Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelete

a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet célja

1. § * 

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 4. pontjában meghatározott építtetőre, aki az ingatlan adottságai miatt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-ában és 4. számú mellékletében, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: DÉSZ) 9. §-ában és 4. mellékletében meghatározott módon és mértékben nem tudja biztosítani az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi -várakozóhelyeket.

Értelmező rendelkezések

3. § *  E rendelet alkalmazásában

1. Belső, Középső és a Külső zóna: a DÉSZ 4. mellékletében ekként jelölt terület.

2. Kiskörút: a DÉSZ 4. mellékletében a Kiskörút vonalaként jelölt terület.

3. Parkolási norma: az OTÉK-ban és a DÉSZ-ben meghatározott, az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi - várakozóhelyek (a továbbiakban: parkolóhely) száma.

Helyi parkolási norma

4. § * 

Parkolók kialakítása telken kívül

5. § * 

Parkolóhely biztosítási hozzájárulás

6. § *  (1) Amennyiben az építtető nem tudja biztosítani a parkolási normát, kérelmére a polgármester dönthet úgy, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megállapodást köt arra, hogy az építtető helyett a 3. számú mellékletben meghatározott mértékű parkolóhely biztosítási hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) egyösszegű megfizetése ellenében biztosítja a szükséges számú parkolóhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltlaktól eltérően az Étv. 60/H. § d) pontjában foglalt esetben a polgármesternek a megállapodás megkötése tekintetében nincs mérlegelési jogköre.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben a parkolóhelyet az Önkormányzat

a) a Belső zóna területén a beépítésre szánt területtől vagy a rendeltetési módját megváltoztató létesítménytől legfeljebb 500 m-en belül parkolóházban, vagy

b) a Középső és a Külső zóna területén közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával biztosítja.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a megállapodás megkötése előtt be kell szerezni az út kezelőjének a hozzájárulását is.

(5) Ha a parkolási norma megállapodás útján került biztosításra, az építtető személyében történt változás esetén nem kell ismételten hozzájárulást fizetni.

(6) Ha az építtető a megállapodás megkötését követően bekövetkezett változás miatt több parkolóhelyet köteles biztosítani, mint amennyi vonatkozásában a hozzájárulást megfizette, a többlet parkolóhelyek vonatkozásában is köteles hozzájárulást fizetni.

(7) Ha az építtető a megállapodás megkötését követően bekövetkezett változás miatt kevesebb parkolóhelyet lett volna köteles biztosítani, mint amennyi vonatkozásában a hozzájárulást megfizette, és ennek tényét megfelelően igazolja, kérelmére a visszaigénylés kézhezvételétől számított 30 napon belül arányos, kamatmentes visszafizetés jár a már megfizetett hozzájárulásból.

6/A. § *  (1) Amennyiben lakásokat és üzleteket vagy irodákat is tartalmazó vegyes funkciójú épületek esetében a gépjárműtárolókat nem zártan alakítják ki, az üzletekhez, irodákhoz szükséges parkolási norma biztosítására a polgármester döntése alapján a lakásokhoz tartozó parkolóhelyek darabszámának mértékéig a hozzájárulás összegéből parkolóhelyenként 1.000.000 Ft kedvezmény adható, feltéve, hogy az építtető a megállapodásban vállalja, hogy a parkolóhelyeket munkanapokon 7.30-18.00 óráig a közhasználat számára megnyitja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben

a) a megállapodásban rendelkezni lehet a parkolók üzemeltetési költségeinek és bevételeinek megosztásáról is,

b) a kedvezmény ellenértékeként a használati jogot az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

(3) Amennyiben a parkolóhelyek felett kizárólagosan rendelkezni jogosult, vagy a kedvezményben részesült üzletek, irodák tulajdonosai az (1) bekezdésben foglalt feltételt a megállapodás megkötését követően nem teljesítik, az Önkormányzat a megállapodást azonnali hatállyal felmondja és a kedvezményt - eltérő megállapodás hiányában - a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten 30 napon belül vissza kell fizetni.

A hozzájárulás összegének felhasználása

7. § (1) *  Az építtetők által befizetett hozzájárulások összegét az Önkormányzat éves költségvetésében elkülönítetten kell kezelni (parkolóalap) és kizárólag közforgalmi célú parkolóház és parkolóhelyek építésére, illetve a meglévők használhatóságára, fenntartására lehet fordítani.

(2) * 

(3) *  A hozzájárulási összegek befizetéséről, a visszafizetésekről és ezzel együtt a parkolóhelyekről a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala naprakész nyilvántartást köteles vezetni.

(4) * 

Záró rendelkezések

8. § (1) *  A parkolóházak, illetve parkolóhelyek létesítésének lehetőségét a DÉSZ tartalmazza.

(2) E rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a gépjárműtároló- és várakozóhelyek létesítéséről szóló 41/2001. (XII. 10.) Kr. rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez * 

2. számú melléklet a 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez * 

3. számú melléklet a 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez * 

A parkolóhely biztosítási hozzájárulás mértéke

A B
1. Parkolóhely biztosítási mód Parkolóhely biztosítási hozzájárulás mértéke
2. Parkolóházban kialakított parkolóhely estében Bruttó 2.000 E Ft/db
3. A Kiskörúttal határolt belváros területén és a Kiskörút külső oldalának területén egy telek mélységig meglévő létesítmény rendeltetési módjának változásakor szükséges többlet parkolóhely esetében Bruttó 800 E Ft/db
4. Közlekedésre szánt területen kialakított parkolóhely esetében Bruttó 500 E Ft/db
5. Közösségi: kulturális, művelődési, sportolási egység létesítése esetében Bruttó 400 E Ft/db
6. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítása esetében Bruttó 50 E Ft/db
7. Vendéglátó helyek közterületen elhelyezett teraszai esetében Bruttó 5 E Ft/db/év

  Vissza az oldal tetejére