Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete * 

az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (4) bekezdésében, és 109. §(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. § *  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervhez (a továbbiakban: intézmény) önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény költségvetését terhelő, 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény költségvetésének éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy a bruttó 100 millió forintot.

2. § (1) Az intézmény köteles azonnal írásban értesíteni a polgármestert, ha a 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri az 1. §-ban meghatározott értékhatárt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 30 napon túli elismert tartozásállomány összesített összegét, annak tételes részletezését, és a tartozásállomány megszüntetése érdekében tett intézkedések felsorolását.

(2) Az intézmény értesítését a polgármester továbbítja a Pénzügyi Bizottságnak. Az önkormányzati biztos kiválasztásának jogát, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

(3) Az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló pályázati kiírást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönyében (a továbbiakban: közlöny) és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(4) A pályázati ajánlatok alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelő jelöltek közül a Pénzügyi Bizottság által kijelölt személlyel a polgármester határozott időtartamra köt szerződést, és kiállítja az önkormányzati biztos részére a megbízólevelet.

(5) A megbízási díj havi összegét és a költségelszámolás rendjét a polgármester határozza meg. Az önkormányzati biztos tevékenységével összefüggő, önkormányzatot terhelő kiadások fedezetének biztosításáról, az adott évre elfogadott költségvetési rendelet szabályai szerint a polgármester gondoskodik.

(6) Az intézmény, és a hozzá kirendelt önkormányzati biztos nevét, valamint az önkormányzati biztos megbízatásának időtartamát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére