Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete * 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. Ellátási terület

2. § *  A rendeletben meghatározott gyermekjóléti alapellátások ellátási területe Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében az ellátási terület a debreceni járás területe.

II. fejezet

ELLÁTÁSI FORMÁK

3. Az Önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások

3. § *  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a fenntartásában működő intézményekben a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás keretében

aa) család- és gyermekjóléti központ,

ab) család- és gyermekjóléti szolgálat,

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében

ba) bölcsőde,

bb) alternatív napközbeni ellátás,

bc) napközbeni gyermekfelügyelet,

c) gyermekek átmeneti gondozása keretében

ca) gyermekek átmeneti otthona,

cb) családok átmeneti otthona.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § *  (1) Az Önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjában, család- és gyermekjóléti központot működtet a debreceni járás területén, család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet Debrecen meghatározott területein. Az intézmény székhelyének és az ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) *  Az Önkormányzat a Héra Egyesülettel (székhely: 4031 Debrecen, Tegez utca 112.) és a Forrás Lelki Segítők Egyesületével (székhely: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.) kötött ellátási szerződés alapján gyermekjóléti szolgáltatást biztosít család-és gyermekjóléti szolgálat működtetésével Debrecen város meghatározott területein.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatást biztosítók területi felosztás alapján látják el feladataikat.

4/A. § * 

5. Bölcsőde

5. § (1) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye székhelyén és tagintézményeiben biztosítja. A székhely és a tagintézmények felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye fogyatékos gyermekek ellátását biztosítja a Honvéd Utcai Tagintézményben speciális bölcsődei csoportban, valamint a Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézményben és a Görgey Utcai Tagintézményben integrált csoportokban.

(3) *  DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye az alapellátáson túl szolgáltatásként térítési díj ellenében

a) a Honvéd Utcai Tagintézményben, a Faraktár Utcai Tagintézményben, az Áchim András Utcai Tagintézményben és a Károlyi Mihály Utcai Tagintézményben rugalmas, hosszított nyitva tartást, továbbá

b) valamennyi tagintézményben időszakos gyermekfelügyeletet biztosít.

(4) *  A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi és Szociális Bizottság) hagyja jóvá.

(5) *  DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye a Gyvt. 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsődei szünet idejére is biztosítja a bölcsődei ellátást a 3. mellékletben megállapított feltételekkel.

5/A. Alternatív napközbeni ellátás * 

5/A. § *  (1) Az Önkormányzat DMJV Gyermekvédelmi Intézménye útján az alternatív napközbeni ellátás keretében szabadidős programokat és prevenciós szolgáltatásokat nyújt. Biztosítja - erre vonatkozó kérelem alapján - a debreceni lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek szünidei felügyeletét, foglalkoztatását és étkeztetését a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(2) A szünidei gyermekfelügyelet időszakáról és helyszínéről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(3) *  A szünidei gyermekfelügyeletet igénybe vevő gyermekek étkeztetéséről a Debreceni Intézményműködtető Központ gondoskodik és a térítési díjat az általános iskolákban alkalmazandó étkeztetési intézményi térítési díj szerint állapítja meg az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján.

(4) A szünidei gyermekfelügyelettel egyidejűleg a szociális étkeztetés nem vehető igénybe.

5/B. Napközbeni gyermekfelügyelet * 

5/B. § *  (1) Az Önkormányzat DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye útján napközbeni gyermekfelügyeletet biztosít, melynek keretében segítséget nyújt a többes ikrek, illetve az egyik szülő halála esetében a gyermek gondozásához, neveléséhez a Gyvt. 44/C. § (1) bekezdés b) pontjában, e) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 51/P. §-ában foglaltak figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti napközbeni gyermekfelügyelet a szülő, törvényes képviselő otthonában történik, legfeljebb a gyermekek három éves koráig. A szolgáltatást végző személy csak a gyermekek gondozására, felügyeletére vehető igénybe, legfeljebb napi 8 óra időtartamban.

6. Gyermekek átmeneti otthona

6. § Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a 3-18 éves korú gyermekek részére DMJV Gyermekvédelmi Intézménye önálló intézményi egységében (Debrecen, Böszörményi út 68. sz.) biztosítja.

7. * 

7. § * 

8. Családok átmeneti otthona

8. § (1) *  Az Önkormányzat a családok átmeneti otthonában történő ellátást a Gyvt. 51. § (1) és (3) bekezdése szerint DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti és Debrecen, Mester u. 30. szám alatti önálló intézményi egységeiben biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött ellátási szerződés alapján családok átmeneti ellátását biztosítja a Debrecen, Derék u. 22. sz. alatt.

III. fejezet

AZ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGSZŰNÉSE

9. § *  (1) A gyermekjóléti alapellátás iránti kérelmet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél (a továbbiakban: intézményvezető) kell előterjeszteni.

(2) *  A gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a bölcsődei alapellátáson túl nyújtott szolgáltatás az intézményvezető hatáskörében, kérelem benyújtása és külön eljárás nélkül biztosítható.

(3) *  Az ellátás igénybevételéről, továbbá meghosszabbításáról az intézményvezető dönt, aki az ellátás megkezdésekor megállapodást köt a kérelmezővel, kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselőjével, valamint az átmeneti gondozás megkezdéséről értesíti az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot. Nem kell megállapodást kötni a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az alternatív napközbeni ellátás esetén.

(4) *  Az intézményvezető a kérelem elbírálásánál bölcsődei ellátás esetében a Gyvt. 42/A. §-a és 43. § (3) bekezdése szerint, az alternatív napközbeni ellátás keretében biztosított szünidei gyermekfelügyelet esetében az indokoltságot vizsgálva, a kérelem mellékleteként becsatolt munkáltatói igazolás, szülői nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, vagy a szülő munkanélkülisége esetén az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat által kiadott támogató nyilatkozat figyelembevételével jár el.

(5) Az intézményvezető a kérelem elbírálásánál gyermekek átmeneti gondozása esetén a Gyvt. 45. § (2)-(3) bekezdése, valamint az NM rendelet 52. § (1)-(2) bekezdése szerint jár el.

(6) *  Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti alapellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt esetekben, vagy az intézményvezető megszünteti a Gyvt. 37/A. § (3) és (3a) bekezdésében foglalt esetekben.

(7) Ha az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, vagy ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező vagy törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal dönt.

(8) A 6. §-ban szabályozott ellátás megszűnése, megszüntetése esetében, az ellátást nyújtó köteles haladéktalanul értesíteni a gyámhatóságot, ha a feltárt körülmények alapján valószínűsíthető, hogy a gyermek visszakerülése a szülőhöz ellentétes a gyermek érdekeivel.

IV. fejezet

TÉRÍTÉSI DÍJ

9. Intézményi térítési díj

10. § (1) *  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - a Gyvt. 44/C. § (1) bekezdés b) pontjában, e) pontjában és 149. §-ában meghatározott ellátás kivételével - térítési díjat kell fizetni.

(2) A Gyvt. 147. § (1) bekezdése alapján számított, valamint a Gyvt. 147. § (4) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) *  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díját a Rendelet tartalmazza.

10. Személyi térítési díj

11. § (1) *  Az 5. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott bölcsődei ellátás, valamint a 6-8. §-ban szabályozott átmeneti gondozás körébe tartozó ellátások esetében a kötelezett havonta előre, tárgyhónap 10. napjáig személyi térítési díjat fizet, amelyet a 3. mellékletben meghatározott intézményi térítési díj figyelembevételével és a Gyvt. 148. § (1)-(4) bekezdésének, valamint a 150. §-ának alkalmazásával az intézményvezető állapít meg.

(2) *  A 4. §-ban és az 5/A. §-ban szabályozott szolgáltatás esetében a Gyvt. 149. §-a szerint kell eljárni, valamint az 5/B. §-ban szabályozott szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(3) Amennyiben a kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat, amely határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről.

(4) A kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj csökkentését vagy elengedését kérheti.

(5) *  A kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki azt írásos véleményével együtt azonnal továbbítja az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé, amely a kötelezett jövedelmi viszonyai figyelembevételével határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről.

(6) *  A nyilvántartott térítési díjhátralékról az intézményvezető negyedévente köteles tájékoztatni a fenntartót.

(7) *  Az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a térítési díjhátralékok behajtásáról a jegyző dönt.

(8) *  Az Önkormányzat fenntartásában működő gyermekjóléti intézményekben keletkezett - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján megállapított, nem adók módjára behajtandó -, meg nem fizetett térítési díjhátralékok végrehajtását az önkormányzati adóhatóság foganatosítja.

V. fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

11. Egyéb fenntartói feladatok, hatáskörök

12. § *  (1) *  Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a gyermekjóléti intézmények éves beszámolóját, egyidejűleg ellenőrzi és értékeli a szakmai munka eredményességét és a szakmai program végrehajtását.

(2) *  Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ellenőrzi a gyermekjóléti intézmények működésének törvényességét.

(3) *  Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a gyermekjóléti intézmények szakmai programját, valamint az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait.

(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megbízatásának lejárta és az újonnan megválasztott Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakulása közötti időszakban, vagy ha működése szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja.

12. * 

13. § * 

VI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptető rendelkezések

14. § E rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezések

15. § * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez * 

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja

Székhelye: 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.

Ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

4225 Debrecen, Felsőjózsai utca 7.

4033 Debrecen, Süveg utca 3.

4029 Debrecen, Víztorony utca 11.

4029 Debrecen, Víztorony utca 13.

4002 Debrecen, Pacikert utca 1.

2. melléklet a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez * 

BÖLCSŐDÉK

Az intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye

Székhely: 4024 Debrecen, Varga u. 23. sz.

Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye tagintézményei:

A B
Intézmény megnevezése Intézmény címe
1 Varga Utcai Tagintézmény 4024 Debrecen, Varga u. 23.
2 Postakert Utcai Tagintézmény 4025 Debrecen, Postakert u. 5.
3 Ősz Utcai Tagintézmény 4027 Debrecen, Fáy András u. 2.
4 Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény 4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó Kálmán u. 2.
5 Karácsony György Utcai Tagintézmény 4029 Debrecen, Karácsony György u. 6.
6 Faraktár Utcai Tagintézmény 4034 Debrecen, Faraktár u. 117.
7 Honvéd Utcai Tagintézmény 4026 Debrecen, Honvéd u. 16.
8 Károlyi Mihály Utcai Tagintézmény 4032 Debrecen, Károlyi Mihály u. 4.
9 Áchim András Utcai Tagintézmény 4030 Debrecen, Áchim András u. 28.
10 Görgey Utcai Tagintézmény 4032 Debrecen, Görgey u. 3.
11 Margit Téri Tagintézmény 4031 Debrecen, Margit tér 17.
12 Angyalföld Téri Tagintézmény 4031 Debrecen, Angyalföld tér 3.

3. melléklet a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez * 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai

A./ Gyermekek napközbeni ellátása

A B C

1

Ellátási forma
Térítési díj a Gyvt. 147. § (1) bekezdése alapján Térítési díj a Gyvt. 147. § (4) bekezdése alapján
2 Bölcsődei gondozás és a Gyvt. 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsődei szünet idejére biztosított bölcsődei ellátás 1.455 Ft/nap/fő 150 Ft/nap/fő*
3 Alapellátáson túl biztosított szolgáltatások:
4 - időszakos gyermekfelügyelet 550 Ft/óra/fő 525 Ft/óra/fő
5 - gyermekfelügyelet hosszított nyitva tartás alatt 1.710 Ft/óra/fő 1.155 Ft/óra/fő
6 Napközbeni gyermekfelügyelet 1.705 Ft/óra/fő 0 Ft/óra/fő
7 *Az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva, ellátási naponként, kivéve a Gyvt. 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsődei szünet idejére biztosított bölcsődei ellátást, mely esetben igénybevételi naponként.

B./ Gyermekek átmeneti gondozása

A B C

1

Ellátási forma
Térítési díj a Gyvt. 147. § (1) bekezdése alapján Térítési díj a Gyvt. 147. § (4) bekezdése alapján
2 *  Átmeneti gondozás gyermekek átmeneti otthonában 4.284 Ft/nap/fő
128.530 Ft/hó/fő
650 Ft/nap/fő
19.500 Ft/hó/fő
3 *  Átmeneti gondozás családok átmeneti otthonában
(Debrecen, Mester utca 30.)
1.891 Ft/nap/fő
56.723 /hó/fő
650 Ft/nap/fő
19.500 Ft/hó/fő
4 Átmeneti gondozás családok átmeneti otthonában
(Debrecen, Böszörményi út 68.)
1.100 Ft/nap/fő
33.300 Ft/hó/fő
650 Ft/nap/fő
19.500 Ft/hó/fő

4. melléklet a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére