Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 152. § (2) bekezdésében foglaltakra, a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról az alábbiakat rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. § (1) A köztisztviselő részére az alábbi lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatások biztosíthatók:

a) lakás felújítási (komfortfokozat emelési) költségekhez történő - vissza nem térítendő - pénzbeli támogatás,

b) lakás felújítási (komfortfokozat emelési) költségekhez kölcsön,

c) lakásbővítési költségekhez - vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,

d) lakásbővítési költségekhez kölcsön,

e) lakásépítési költségekhez kölcsön,

f) lakásépítési költségekhez egyösszegű - vissza nem térítendő - pénzbeli támogatás,

g) lakásvásárlás költségeihez kölcsön,

h) lakásvásárlás költségeihez egyösszegű - vissza nem térítendő - pénzbeli támogatás.

(2) A köztisztviselő részére családalapítási támogatásként - gyermekszületés esetén - természetbeni támogatás biztosítható.

(3) A köztisztviselő részére szociális támogatásként rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély biztosítható.

(4) A köztisztviselő jogosult illetményelőleg felvételére.

(5) A köztisztviselő részére kulturális és jóléti juttatásként az alábbi juttatások biztosíthatók:

a) az önkormányzat által fenntartott és egyéb kulturális, közművelődési intézmények kedvezményes látogatása,

b) az önkormányzat által fenntartott üdülőkben kedvezményes üdülés,

c) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás.

(6) A köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként az alábbi juttatások biztosíthatók:

a) egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása,

b) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához - vissza nem térítendő - hozzájárulás.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglalt támogatások és juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét valamint a visszatérítés szabályait, valamint az ezen feladatokat ellátó szervezeti egységeket a munkáltatói jogkör gyakorlója közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

3. § (1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a külön jogszabályban meghatározott személyek.

(2) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt házastársa vagy egyeneságbeli rokona halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.

(3) A temetési segély kifizetését a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi.

4. § *  (1) A Kttv. 143. §-a értelmében a köztisztviselőt megillető illetmény kifizetése a köztisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

(2) A Kttv. 226. § (7) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható.

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére legfeljebb havonta, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható, melynek mértéke egy foglalkoztatott tekintetében a 2016. évben 1.000 Ft/hó.

(4) A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságánál foglalkoztatott köztisztviselőket a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás illeti meg.

4/A. § *  A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságánál foglalkoztatott köztisztviselők számára a Köztisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

5. § (1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2012. március 26-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére