Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. § (6) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapelvek

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) összhangban Magyarország Alaptörvénye XX. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal, lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a kerület lakói a rendszeres testedzéshez való jogot minél szélesebb körben gyakorolhassák.

(2) A testnevelés és a sport az Önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer részét képezi. Az Önkormányzat a sport támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében - figyelembe véve az oktatási, a szociális, az egészségügyi, a közművelődési, a városfejlesztési és a környezetvédelmi ágazatokat - biztosítja a sport integráns helyét.

(3) Az Önkormányzat a sporttevékenység rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva Erzsébetváros lakossága egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

(4) A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai és az iskolai testnevelés, a lakossági szabadidősport, a gyerek-, ifjúsági és versenysport, valamint a fogyatékosok sportja - egymással összefüggő, kölcsönhatásban álló egészet képeznek, ezért egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

(5) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a sport terén a tisztességes és becsületes versenyszellemet, és előmozdítani a mozgás-gazdag életmód terjedését.

2. § Az Önkormányzat sporttevékenysége nem lehet elkötelezett egyetlen politikai irányzat mellett sem. A sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. Az e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt, minden különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya

3. § E rendelet hatálya kiterjed

(1) a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósításában résztvevő, az Önkormányzat közigazgatási területén lakó állampolgárokra;

(2) a rendelet által szabályozott vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre és vállalkozásokra a támogatásban meghatározottak vonatkozásában;

(3) a Képviselő-testületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. RÉSZ

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAI

Kötelező feladatok

4. § (1) A Képviselő-testület meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik megvalósításáról. A koncepció módosítását szükség szerint napirendre tűzi.

(2) Az Önkormányzat a működtetésében lévő iskolákban folyó sporttevékenység feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatát alapvetően a tárgyi feltételek biztosításával látja el. Ennek megvalósítása érdekében az iskolai testnevelés és sport tárgyi feltételrendszerét háromévenként felülvizsgálja, és lehetőségeihez mérten megteszi a szükséges intézkedéseket a fejlesztésre vonatkozóan.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel és ennek keretében

a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik ezen közösségekkel;

b) a közigazgatási területén működő sportegyesületeket - a kerületi sportkoncepcióban meghatározott szempontok figyelembevételével - támogatja.

Az önként vállalat feladatok

5. § (1) Az Önkormányzat az óvodai testnevelés és sportolás támogatása érdekében biztosítja a nagycsoportos óvodások részére az uszodai vízhez szoktató programot.

(2) Az óvodai tornaszobák korszerűsítését/fejlesztését elvégzi.

(3) Ösztönzi a kerületi óvodai sportvetélkedőt szervezését.

(4) A Képviselő-testület az általa alapított Erzsébetváros Sportjáért Díjjal elismeri a kerület testnevelési és sporttevékenységének fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó személyek és szervezetek munkáját. Erkölcsi elismerésben és tárgy jutalomban részesítheti a világversenyeken (olimpia, VB, EB) dobogós helyezést elért erzsébetvárosi sportolókat.

(5) Az Önkormányzat biztosítja az idős korosztály számára preventív jelleggel a nyugdíjas torna lehetőségét

(6) Az Önkormányzat - igény és szükség szerint - részt vállal

a) az utánpótlás-nevelés és a tehetséggondozás elősegítésében;

b) a sport népszerűsítését, az egészséges életmódra nevelést szolgáló sportpropaganda szervezésében.

(7) Az Önkormányzat a lakosság sportolási feltételeinek biztosítása érdekében

a) feladatának tekinti a lakosság minél szélesebb körének ösztönzését a sportolásra, a sport-rekreációra, a szabadidősport gyakorlására;

b) a lakosság számára sportolási lehetőséget biztosít azáltal is, hogy a kerületi lakosok részvételét ösztönzi a Fővárosi Önkormányzat által - a szabadidős sportágban - meghirdetett rendezvényeken;

c) szorgalmazza, hogy a kerületben működő sportegyesületek tekintsék feladatuknak a kerületi lakosok sportolási alkalmainak rendszeres és időszakonkénti biztosítását.

A sportlétesítmények fenntartása és működtetése

6. § (1) Az Önkormányzat hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, Városligeti Sportcentrum működtetéséhez, amely 2 db kisméretű labdarúgó pályával, streetball pályával, tollaslabda és lábteniszpályával, valamint kiszolgáló helyiségekkel áll a kerületi lakosság rendelkezésére.

(2) Az Önkormányzat biztosítja, hogy a tulajdonában lévő gyermek- és ifjúsági táborok, valamint az üdülők a résztvevők számára kulturált sportolási feltételeket nyújtsanak, a kerületben lévő az önkormányzat intézményeiben és a közterületeken lévő játszóterek felszereltsége teremtse meg a gyermekek szabadtéren való mozgásának balesetmentes lehetőségét.

III. RÉSZ

A SPORTTEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS FINANSZÍROZÁSA

A sporttevékenység irányítása

7. § A jogszabályok - beleértve a jelen rendeletet is - által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

A sporttevékenység finanszírozása

8. § (1) Az Önkormányzat az intézmények költségvetésében gondoskodik az óvodai mindennapos testmozgáshoz szükséges feltételek biztosításáról.

(2) Az Önkormányzat az éves költségvetésben meghatározott mértékben támogatja a más önkormányzat vagy sportszervezet tulajdonát képező, a kerületi lakosság és tanulóifjúság sportolási feltételeit szolgáló sportlétesítmények működtetését.

(3) A sporttevékenység támogatását az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében határozza meg.

(4) A kerületi sporttámogatási keretből nem finanszírozható környezetszennyező és egészségre káros sporttevékenység.

IV. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) E rendelet 2013. június 10. napján lép hatályba, mely naptól rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. május 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére