Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 6. pontja felhatalmazása alapján a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KVSZ) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A KVSZ 2. §-a kiegészül egy új 5.4. ponttal az alábbiak szerint:

„5.4. A 2. § c) pontja szerinti Övezeti Tervet a Budapest VII. kerület Városligeti fasor - Bajza utca - Damjanich utca - Rottenbiller utca - Lövölde tér által határolt területen az 5.4 számú melléklet szabályozási tervlap előírásaival együtt kell alkalmazni.”

2. § (1) A KVSZ 12. § (3) bekezdése alábbiak szerint módosul:

„(3) Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás keretében megengedheti, hogy egy telken belül vagy két szomszédos telken a beépítés során épületköz alakuljon ki, ahol a két szembenéző homlokzat közötti távolság nem lehet kisebb sem az építési övezetre előírt legkisebb építménymagasság 2/3-ánál, sem az épületközre néző homlokzatok tényleges magasságának 2/3-ánál. Amennyiben az épületköz két telekre esik úgy jelen rendelet oldalkertre vonatkozó előírásait telkenként alkalmazni kell.

Épületközt vagy előkertet kialakítani az alábbi területeken csak szabályozási tervben meghatározott módon, az (5) bekezdés előírásainak figyelembevételével szabad:”

(2) A KVSZ 12. § (3) az alábbi új b) ponttal kiegészül

b) A Városligeti fasor - Bajza utca - Damjanich utca - Rottenbiller utca - Lövölde tér által határolt területen épületköz kialakítható. Legkisebb mérete 10 méter, kell hogy legyen az épületek közötti legkisebb távolság megtartásával”

3. § A KVSZ 15. § (4) bekezdése módosul az alábbiak szerint:

„(4) Pinceszint zárófödéme felett kialakított udvari terepszint az utcai járdaszint magasságához képest a termőföld takarással együtt sem lehet magasabb 1,0 m-nél. Kivéve, ha a szabályozási terven az udvari terepszint magassága a fentiektől eltérően rögzítésre kerül.”

4. § (1) A KVSZ 18. § 1. számú táblázata kiegészül az alábbiak szerint:

[Telek legnagyobb beépítettség szintterületi mutató építmény-magasság
Építési övezet beépítés módja legkisebb területe legnagyobb területe terepszint felett határérték legkisebb zöldfelület legkisebb legnagyobb
(m2) (m2) (%) (m2/m2) (%) (m)]
„L1-VII/10 Z 750 - 70 4,000 20 12,5 22
L1 ELHELYEZHETŐ építmények EL NEM HELYEZHETŐ építmények
L1-VII/10 BVKSZ 24. § (3) és BVKSZ 27. § (2)-(6) szerint BVKSZ 24. § (4) szerint”

(2) A KVSZ 18. § kiegészül az alábbi új (9) bekezdéssel:

„(9) Az L1-VII/10 jelű építési övezetnek a Városligeti fasor - Bajza utca - Damjanich utca - Rottenbiller utca - Lövölde tér által határolt területén az alábbi előírásokat kell érvényesíteni:

a) a kerítéseket, kerítéskapukat, személybejáratokat - a Városligeti fasor és a Bajza utca mentén - az eredeti állapotban meg kell tartani, illetve átalakítás, áthelyezés, vagy új létesítése esetén, az eredetivel azonos formában, vagy az eredetihez stílusjegyeiben, jellegében illeszkedő módon kell kialakítani;

b) az épületek közterületről látható homlokzatainak nyílászáró-szerkezeteire rács, illetve, egyéb biztonságtechnikai, vagyonvédelmi berendezés, csak az épületek építészeti elemeihez illeszkedő kivitelben létesíthető; oly módon, hogy a teljes homlokzat, a „díszítő elemek” ritmusával egységes építészeti egészet alkosson;

c) amennyiben a rendeltetési egység funkciójához egyéb jogszabályok olyan biztonsági követelményeket írnak elő hogy nem áttört (tömör) kivitelű kerítés-szakaszt vagy kaput kell létesíteni; akkor is csak a telekhatártól, illetve az eredeti kerítésvonaltól legalább 3 méterrel, a telek belseje felé, a környezethez, illetve az épületek építészeti elemeihez illeszkedő módon, és csak úgy szabad elhelyezni, hogy az előkert így lehatárolt részét intenzív zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.”

5. § A KVSZ 32. §-a az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki::

„(8) L1-VII/10 építési övezetben, középület építése, meglévő átalakítása, illetve közösségi funkció létesítése esetén a 32. § (1)-(7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

6. § (1) E rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Városligeti fasor - Bajza utca - Damjanich utca - Rottenbiller utca - Lövölde tér által határolt terület Szabályozási Terve jelen rendelet 1. számú melléklete, amely a KVSZ 5.4. sz. melléklete.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. június 28-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. számú melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Városligeti fasor - Bajza utca - Damjanich utca - Rottenbiller utca - Lövölde tér által határolt terület Szabályozási Terve


  Vissza az oldal tetejére