Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2013. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) a módosított bevételi előirányzat 11 279 448 ezer Ft,
b) a külső hiány módosított összege 0 ezer Ft,
c) a belső hiány, a pénzmaradvány előirányzata 7 149 582 ezer Ft,
d) a módosított kiadási előirányzat 17 664 955 ezer Ft,
e) a finanszírozási kiadások módosított összege 764 075 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 4. oszlopa, a kiadási főösszeg kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 4. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő főösszegekkel állapítja meg:

a) bevételi főösszeg 11 762 206 ezer Ft,
b) a külső hiány összege (tényleges hitelfelvétel) 0 ezer Ft,
c) a pénzmaradvány igénybevétel összege 1 676 796 ezer Ft,
d) kiadási főösszeg 10 600 371 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadások összege (hiteltörlesztés) 702 726 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a kiadási főösszeg részletezését a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 3. számú táblázat 1-2. oldalai tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3/a. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, költségvetési szervei 2013. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményei 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait feladatonként az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetés működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre és működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatainak teljesítését a 8-8/d. számú táblázatai tartalmazzák.

(8) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetés felhalmozási célú pénzeszközátadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre és felhalmozási célú támogatásértékű kiadások előirányzatainak teljesítési adatait a 9-9/e. számú táblázatai tartalmazzák.

(9) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetés pénzbeli ellátások, szociális juttatások és egyéb feladatok előirányzatainak teljesítési adatait a 10. számú táblázat tartalmazza.

(10) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetés pénzbeli ellátások, szociális juttatások és egyéb feladatok előirányzatainak teljesítési adatait a 10/a. számú táblázat tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi hosszú lejáratú adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 12. számú táblázat tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a 13. számú táblázat tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14. számú táblázat tartalmazza.

8. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi pénzforgalom kimutatását a 15. számú táblázat tartalmazza.

9. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 16. számú táblázat, a többéves kihatással járó döntések feladatonkénti kimutatását a 17. számú táblázat, a 2013. évi pályázatok megvalósítását a 18. számú táblázat tartalmazza.

10. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési tartalék előirányzat kimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

11. § E rendelet 2014. május 10-én lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2014. május 7-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére