Indokolás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2019. évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke, finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételét

17.087.945 ezer forintban, azaz

tizenhétmillió-nyolcvanhétezer-kilencszáznegyvenöt ezer forintban,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont

szerinti összegét 5.500.000 ezer forintban, azaz

ötmillió-ötszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.994.377 ezer forintban, azaz

egymillió-kilencszázkilencvennégyezer-háromszázhetvenhét ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát

24.525.688 ezer forintban, azaz

huszonnégymillió-ötszázhuszonötezer-hatszáznyolcvannyolc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

7.464.569 ezer forintban, azaz

hétmillió-négyszázhatvannégyezer-ötszázhatvankilenc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási

előirányzatát 7.464.569 ezer forintban, azaz

hétmillió-négyszózhatvannégyezer-ötszázhatvankilenc ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

56.634 ezer forintban, azaz ötvenhatezer-hatszázharmincnégy ezer forintban,

g) a bevételi előirányzatok főösszegét 32.046.891 ezer forintban, azaz harminckettőmillió-negyvenhatezer-nyolcszázkilencvenegy ezer forintban,

h) a kiadási előirányzatok főösszegét 32.046.891 ezer forintban, azaz harminckettőmillió-negyvenhatezer-nyolcszázkilencvenegy ezer forintban,

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és a h) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, az f) pont alapján meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, a g) pont szerinti pénzeszközök lekötött bankbetétéként való elhelyezése és az i) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 21. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. számú táblázat tartalmazza.

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 1.994.377 ezer Ft, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 5.500.000 ezer Ft.

(7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét felhasználási cél szerinti tagolásban a 22. számú táblázat határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2019. évi ágazati feladatainak támogatása

2. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) *  A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

aa) óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 130.095.000 Ft,

ab) óvodaműködtetési támogatás 81.146.087 Ft,

ac) kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 19.721.652 Ft,

ad) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összeg 334.909.179 Ft.

ae) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 11.505.000 Ft.

b) *  A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

ba) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 153.673.413 Ft,

bb) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása 108.473.000 Ft,

bc) gyermekétkeztetés támogatása 214.237.341 Ft,

bd) bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 237.513.500 Ft,

be) szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 92.901.331 Ft,

bf) egészségügyi kiegészítő pótlék 3.116.181 Ft,

bg) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 80.636.000 Ft.

c) *  A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

ca) fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 21.358.953 Ft,

cb) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 22.600.000 Ft.

d) *  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció támogatása 815 ezer Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2019. január 1-jétől a 26. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 - 3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.

Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Dob Óvoda és az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100 - 1299 számú címeken szerepelnek, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatainak, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységének előirányzatait az 5100 számú címeken rögzíti.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által benyújtott, vagy pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzata,

c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

f) 6700 címen az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása előirányzatai,

g) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai,

h) 6900 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program előirányzata.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 30-62. sorai szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 1-29. sorai szerint határozza meg.

(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,

b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. számú táblázat 1-29. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 38. sora, a működési bevételek összegét a 48. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 31., 51. és 55. sora, a költségvetési támogatásokat a 30. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 61. sora szerint határozza meg.

(7) Az „5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. és 8. számú táblázat szerint határozza meg.

(8) Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(9) Az „5400 Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. számú táblázat szerint határozza meg.

(10) Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat szerint határozza meg.

(11) Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat szerint határozza meg.

(12) Az „5702 Sport feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat szerint határozza meg.

(13) Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal, lakossági szolgáltatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. számú táblázat szerint határozza meg.

(14) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5100, 5303, 5701, 5707, 5804, 6103, 6105, 6109” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát a 15. számú táblázat, valamint az „5701, 5707, 6106, 6111” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 16. számú táblázat szerint határozza meg.

(15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „6108, 6110, 6501 9325” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”, és a „6107, és 6111” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” feladatonkénti előirányzatait a 17. számú táblázat szerint határozza meg.

(16) Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. számú táblázat 63. sora szerint határozza meg.

(17) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján a 6. számú táblázat 64. sora tartalmazza.

(18) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.

(19) A (18) bekezdésben hivatkozott, a 2. § (1) bekezdésében felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül.

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2019. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6301 Intézményi felújítások”, a „6303 Önkormányzati felújítások” és a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” „9000 Pályázati forrásból megvalósuló felújítások” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 18. számú táblázat szerint határozza meg.

5. § Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6401 Intézményi beruházások”, a „6404 Önkormányzati beruházások”, a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 19. számú táblázat szerint határozza meg.

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím felhalmozási előirányzata 10.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 174.143 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 472.439 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportositási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 158.733 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 383.381 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 15.410 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 89.058 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 23. számú táblázat szerint.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2019. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 24. számú táblázat mutatja be.

(3) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2018. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2019. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 25. számú táblázat tartalmazza.

(4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 27. számú táblázat mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése, gazdálkodása

8-10. § * 

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. § * 

8. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási hatáskörök átruházása a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata

12. § * 

9. Előirányzatok felhasználása bizottságokra átruházott hatáskörben, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó szabályok

13-16. § * 

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. § * 

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

18. § * 

12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. § * 

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. § * 

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21-25/A. § * 

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26-27. § * 

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28-29. § * 

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. február 19-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Táblázatok jegyzéke
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2019. évi költségvetéséhez
 * 

1-21. táblázat * 

22. táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok

23. táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató táblázat)

24. táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató táblázat)

25. táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

26. táblázat

Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési intézmények 2019. évi költségvetéséhez

27. táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

1. számú táblázat *  1. oldal a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
a 2/2019. (II. 19.) rendelet 28. számú táblázata

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés terhére tervezett kötelezettségvállalásai

ezer Ft
Sorszám Feladat megnevezése Támogatott szervezet megnevezése Kiadás tervezett összege
2020. év 2021. év 2022. év Összesen
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
Városgazdálkodási feladatok:
1 Mobil illemhelyek üzemeltetése 1 190 180 1 370
2 Közterületi illemhelyek üzemeltetése 19 977 1 816 21 793
3 Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése 12 065 12 065
4 Környezetbarát sikosságmentesítő szer beszerzése és szakértői vélemény készítése 4 500 4 500
5 Közterületi táblák kihelyezése 1 257 1 257
6 Közterületi táblák festése, karbantartása 635 635
7 Belvárosi Pihenőpark zöldfelület fenntartás 8 128 8 128
8 Mélyépítés tervezés 18 923 18 923
9 Magasépítés tervezés 18 923 18 923
10 Út- és járdafenntartás 24 003 24 003
11 Forgalomtechnikai kiadások 5 715 5 715
12 Úthibák javítása 2 540 2 540
13 E-töltőállomások biztosítása 12 700 12 700
14 E-töltőállomások karbantartása 1 524 508 2 032
15 E-töltőállomások javítása 12 700 12 700
16 K11 Uniós projekt 344 792 344 792 344 792 1 034 376
17 Pályázatokkal kapcsolatos szakértői díj 6 350 6 350
18 Közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetmény ellenőrzési díj 3 500 3 500
19 Közbeszerzésekkel kapcsolatos rendszerhasználati díj 1 000 1 000
20 Százház Park létesítése 38 000 38 000
21 Elektromos autó beszerzése a VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 15 000 !5 000
22 Vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése 300 300
23 Városüzemeltetési feladatok 20 000 20 000
24 Karbantartási feladatok 25 000 25 000
25 Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. részére egyösszegű működési előleg 210 000 210 000
Főépítészi feladatok:
26 Gyalogos közterületek tervezése 6 000 6 000
27 Honlap térinformatikai programfejlesztése 5 000 5 000
28 Közterületek arculata örökségvédelmi tanulmány 2 800 2 800
Vagyongazdálkodási feladatok:
29 Közérdekű média szolgáltatás 12 574 12 574
30 Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése 2516 2 516

1. számú táblázat 2. oldal a 19/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
a 2/2019. (II. 19.) rendelet 28. számú táblázata

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés terhére tervezett kötelezettségvállalásai

ezer Ft
Sorszám Feladat megnevezése Támogatott szervezet megnevezése Kiadás tervezett összege
2020. év 2021. év 2022. év Összesen
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
31 Kéményfelújítások IV. ütem:
Bethlen Gábor utca 3. 3. emelet 26. 1 736 1 736
Damjanich utca 25/A. 2. emelet 25/a. 869 869
Damjanich utca 26/A. 1. emelet 5. 1 736 1 736
Dohány utca 58-62. 3. emelet 40. 1 736 1 736
Hernád utca 4. 1. emelet 7. 869 869
Hernád utca 43. földszint 9. 869 869
Kazinczy utca 32. 3. emelet 1 869 869
Kertész utca 24-28. 1. emelet 6/b. 869 869
Kertész utca 24-28. 3 emelet 12. 869 869
Marek József utca 35. 1. emelet 2. 869 869
Nefelejcs utca 21. 2. emelet 24. 869 869
Rákóczi út 34. 2. emelet 23. 1 736 1 736
Rózsa utca 13. 1. emelet 18. 869 869
Rumbach Sebestyén utca 10/B. félemelet 3 1 736 1 736
Thököly út 7. 2. emelet 22. 869 869
Bonyolítói díj 472 472
Közbiztonsági feladatok:
32 Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása Budapesti Rendőr- főkapitányság 34 000 34 000
Közművelődési feladatok:
33 ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft közszolgáltatási keretszerződés alapján ellátandó feladatok 406 761 406 761
34 Emléktábla támogatása Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1 000 1 000
35 CD bemutató koncert támogatása Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1 500 1 500
36 Eszközbeszerzés támogatása Belső-Pesti Tankerületi Központ 1 857 1 857
37 Irodalmak éjszakája megrendezésének támogatása Örkény Istvány Színház 2 000 2 000
38 Védmű rendszer támogatására utófinanszírozás Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 32 500 32 500
39 Minden gyermek jusson el színházba Radnóti Miklós Színház 138 138
40 Minden gyermek jusson el színházba Budapest Bábszínház 852 852
4] Minden gyermek jusson el színházba Bethlen Téri Színház 162 162
42 Minden gyermek jusson el színházba Kolibri Színház 1 036 1 036
43 Minden gyermek jusson el színházba Pesti Magyar Színház 2 515 2515
44 Minden gyermek jusson el színházba Örkény Istvány Színház 2 861 2 861
45 Iskolai táblák beszerzése 1 017 1 017
46 Eszközbeszerzés támogatása Közép-Pesti Tankerületi Központ 1 500 1 500
Szociális feladatok:
47 Téli krízis esetén nappali melegedő meghosszabbított (0-24 óráig történő) működtetésének támogatása Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület 2610 2610
48 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - 2019. évi 1 730 1 730
49 Erzsébetvárosi Nappali Melegedő (1078 Budapest, Murányi utca 38.) épület felújítás költségeinek támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat 750 750

1. számú táblázat 3. oldal a 19/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
a 2/2019. (II. 19.) rendelet 28. számú táblázata

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés terhére tervezett kötelezettségvállalásai

ezer Ft
Sorszám Feladat megnevezése Támogatott szervezet megnevezése Kiadás tervezett összege
2020. év 2021. év 2022. év Összesen
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
Sport feladatok:
50 Műjégpályához pályafelügyelők biztosítása (szociális hozzájárulási adóval) 600 600
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának feladatai:
51 Adatvédelmi tisztviselő megbízása 2 300 2 300
52 Térfigyelő rendszer karbantartása 12 406 12 406
Médiával, ünnepekkel és az Erzsébetváros Kártyával kapcsolatos feladatok:
53 Sajtófigyelő rendszer 1 800 1 800
54 Erzsébetváros Kártya program üzemeltetése,
akciók
28 848 28 848
55 Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepekkel,
rendezvényekkel kapcsolatos feladatok
10 420 10 420
Polgármesteri Hivatal feladatai:
56 Erzsébetváros Újság terjesztése és egyéb újsággal kapcsolatos feladatok. 8 500 8 500

  Vissza az oldal tetejére