Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a felhatalmazás valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésben meghatározott egyes feladatok alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az erzsébetvárosi civil-, és egyházi szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása érdekében a jelen rendeletben és az Önkormányzat mindenkori Civil Koncepciójában foglaltakat figyelembe véve hozza meg döntéseit.

(2) Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.

(3) Az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően, a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott módon, elkülönített keretösszeggel is támogatja az Önkormányzat közigazgatási területén működő, erzsébetvárosi civil szervezetek, erzsébetvárosi egyházi szervezetek programjait és működését.

Értelmező rendelkezések

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. Erzsébetvárosi civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. b)-c) pontjában meghatározott szervezet, amely a 3. § szerinti nyilvántartásba vételi eljárást eredményesen lefolytatta és erzsébetvárosi székhelyű és működését Erzsébetváros közigazgatási területén fejti ki, vagy nem Erzsébetvárosi székhelyű, de a működését Erzsébetváros közigazgatási területén fejti ki.

2. Erzsébetvárosi egyházi szervezet: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint alapított olyan szervezet, amely

a) Erzsébetvárosban székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és igazolhatóan Erzsébetváros területén fejti ki tevékenységét,

b) nem tartozik az a) pont hatálya alá, de Erzsébetvárosban található az egyházi körzete és igazolhatóan Erzsébetváros területén fejti ki tevékenységét,

c) nem tartozik az a)-b) pont hatálya alá, de igazolhatóan Erzsébetváros területén fejti ki tevékenységét.

3. Pályázati eljárás: Az Önkormányzat az 1. és a 2. pontjában meghatározott szervezetek részére e rendelet keretei között azonos feltételekkel, és elérhető módon biztosít pályázati eljárást követően vissza nem térítendő pénzügyi támogatást.

4. Támogatás: Az Önkormányzat részéről a támogatott által meghatározott, a tevékenységi körébe tartozó cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint, ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli juttatás.

5. Támogató: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata.

6. Támogatott: Erzsébetvárosi civil-, és egyházi szervezet, amely jelen rendeletben meghatározottak szerint működési vagy felhalmozási célú támogatásban részesül a támogatótól.

7. Támogatási szerződés: Az Önkormányzat és a támogatott által kötött - a támogatás juttatása, felhasználása és a felhasználásra vonatkozó szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás feltételeit meghatározó szerződés.

Elszámolható költségek * 

2/A. § *  (1) A pályázati eljárás keretében a következő működési, működési jellegű költségek számolhatóak el:

a) Anyagköltségek

aa) Fenntartási-és üzemeltetési anyagok: ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések, gépek berendezések üzemeltetéséhez vásárolt anyagok,

ab) Kesztyű, jelmez, táncosok ruházata, sportmez;

ac) Nyomtatvány, irodaszer; számítástechnikai fogyóeszközök

ad) Szakkönyvek ára, szakmai anyagok előfizetési díja

ae) foglalkozások költségei, egyéb anyagköltségek

b) Igénybevett szolgáltatások

ba) Üzemanyag költségek a szervezet tulajdonában lévő vagy bérelt járművekhez, magánszemély tulajdonában lévő gépjármű a szervezet érdekében történő használata,

bb) Szállítás, rakodás költsége,

bc) Raktározás költsége;

bd) Irodahelyiség, terembérlet, pályabérlet, székhelyszolgáltatás bérleti díja;

be) Javítás, karbantartás költségei;

bf) Posta, telefon és kommunikációs költségek;

bg) Oktatás, képzés költségei;

bh) Kiadványok előállítási költsége,

bi) Pályázati költségek.

c) Egyéb szolgáltatások:

ca) Közüzemi díjak (elektromos áram, víz, szemétszállítás, gáz, közös költség);

cb) Jogszabályi megfeleltetést segítő szolgáltatások: könyvelés díj, könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügyviteli szolgáltatás, ügyvédi munkadíj, hatósági, igazgatási - szolgáltatási díjak, illetékek;

cc) Bankköltségek;

cd) Hirdetési és reklámköltségek;

ce) Honlap fenntartás költségei;

cf) szakmai szervezetek tagdíja, versenyek nevezési díja, bírói díj, versenyengedélyek díja.

d) Személyi jellegű költségek:

da) Bérköltség;

db) Megbízási jogviszony díja;

dc) Egyszerűsített foglalkoztatás költsége.

e) *  Felhalmozási költségek: tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak

ea) Irodai gépek és berendezések;

eb) Kommunikációs és prezentációs eszközök;

ec) Biztonsági eszközök;

ed) Sporteszközök; hangszer;

ee) Irodai és ügyviteli szoftverek;

ef) Honlapkészítés költsége.

(2) A pályázati eljárás keretében programköltségként elszámolható minden olyan költség, amely a program megszervezésével összefügg és nem sorolható be (1) bekezdésben meghatározottak közé, vagy besorolható, de igazoltan a program szervezése kapcsán merül fel, és kerül felhasználásra.

Nyilvántartásba vétel

3. § (1) *  A nyilvántartásba vétel célja, hogy az Önkormányzat rendelkezzen a kerületi lakosság számára is elérhető naprakész nyilvántartásról az erzsébetvárosi civil és egyházi szervezetek (a továbbiakban: szervezetek) főbb adatairól, tevékenységi körükről és ellátott feladatairól.

(2) *  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a 2. § 1-2. pontjában meghatározott szervezetek kérelmére (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi eljárást folytatja le.

(3) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 3. § 3. pontjában meghatározott jelölő szervezetet nem lehet nyilvántartásba venni.

(4) *  A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerint kell benyújtani, és csatolni az alábbi dokumentumokat:

a) *  alapításról szóló okirat, egyházi jogi személyek esetén nyilvántartásba vételi kivonat vagy jogi személyiséget igazoló okirat, továbbá a 2. § 2. b) pont szerinti egyházi szervezet esetében az egyházi körzetet igazoló dokumentum,

b) a szervezet nevében aláírásra jogosult személy aláírási címpéldánya,

c) szakmai leírás a kerületben kifejtett tevékenységről, megvalósított programokról,

d) átláthatósági nyilatkozat.

(4a) *  A nyilvántartásba vételi eljárás során hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás elektronikus úton kerül megküldésre, a teljesítésére a közléstől számított 8 munkanap áll rendelkezésre.

(5) *  A nyilvántartásba vételt követően a jegyző igazolást állít ki a nyilvántartásba vett szervezetek részére.

(6) *  A nyilvántartásba vett szervezet mentesül a pályázati eljárás folyamán a rendelet 2. mellékletének V. 2. pontjában felsorolt mellékletek benyújtása alól.

(7) Nyilvántartásba vétel iránt kérelmet folyamatosan lehet benyújtani.

(8) *  A jegyző a nyilvántartásba vételt elutasítja, ha

a) *  a kérelmet benyújtó szervezet nem felel meg a 2. § 1-2. pontjában foglalt feltételeknek,

b) a kérelmet a 3. § (3) bekezdése szerinti szervezet nyújtja be

c) hiányos kérelem esetén a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőre nem tett eleget.

(9) *  A nyilvántartásba vételt elutasító döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(10) *  A nyilvántartásba vett szervezet az adataiban bekövetkezett változásról, annak megtörténtét követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a jegyzőt, aki gondoskodik a nyilvántartás adatainak módosításáról vagy a szervezet nyilvántartásból való törléséről.

(11) *  A nyilvántartásba vett szervezetek adatait a jegyző három évenként felülvizsgálja. Az a szervezet, amely a felülvizsgálatra vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget, a nyilvántartásból törlésre kerül.

Az erzsébetvárosi civil-, és egyházi szervezetek részére rendelkezésre álló pénzügyi támogatás alapja

4. § (1) *  Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésének terhére a tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg az erzsébetvárosi civil-, és egyházi szervezetek számára a vissza nem térítendő támogatások összegének előirányzatát.

(2) * 

(3) *  A Polgármester javaslata alapján a pályázati felhívás feltételeinek meghatározásáról és a pályázatok elbírálásáról a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság jogosult dönteni.

(4) * 

(4a) *  Alapítvány támogatására vonatkozó döntés meghozatala a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Alapítvány támogatása esetén a (3) bekezdés szerinti döntéshozó javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a támogatás összegére vonatkozóan.

(5) *  Az Önkormányzat párhuzamosan több pályázati felhívást is közzé tehet a rendelkezésre álló költségvetési keret terhére, a pályázat céljának figyelembevételével meghatározhatja az igényelhető támogatás legkisebb és legnagyobb összegének mértékét. Egy pályázati felhívás keretén belül egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

(6) *  Pályázat a következő tevékenységekre nyújtható be:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

3. tudományos tevékenység, kutatás,

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység és ehhez kapcsolódó beszerzés és vásárlás,

6. kulturális örökség megóvása,

7. műemlékvédelem,

8. természetvédelem, állatvédelem, felelős állattartás népszerűsítése,

9. környezetvédelem,

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

12. emberi és állampolgári jogok védelme,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

16. rehabilitációs foglalkoztatás,

17. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

18. közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások;

19. rendezvények szervezése,

20. hitéleti tevékenység

21. máshová nem sorolható egyéb tevékenység.

(7) A (6) bekezdésben foglalt tevékenységekre figyelemmel az alábbi célokra teljesíthetőek kifizetések:

1. a pályázatot benyújtó szervezetek programcélú tevékenységének támogatása,

2. a pályázatot benyújtó szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása,

3. hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása,

4. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása,

5. civil érdek-képviseleti tevékenységek támogatása,

6. egyéb várospolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,

7. *  a pályázatot benyújtó szervezetek működési költségeinek, működési környezet javításának, felújításának támogatása.

(8) *  Alkohol és dohányáru beszerzésének költsége egy pályázati felhívás keretében sem számolható el.

(9) *  Működési célú pályázat keretében személyi jellegű kiadás, csak az elnyert támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő összegben számolható el.

A támogatás odaítélésének általános szabályai

5. § (1) *  A támogatások odaítélése során a döntéshozó pályázati kiírás útján dönt a támogatás céljára az éves önkormányzati költségvetésről szóló rendeletben rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról.

(2) * 

(2a) *  Az Önkormányzat a támogatási kérelmeket elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül fogadja és kezeli.

(3) *  A támogatások felhasználásának határideje: tárgyév december 31. napja, a támogatások felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásának határideje a tárgyévet követő év január 31. napja.

(3a) *  A (3) bekezdésben meghatározott határidők alkalmazásától a döntéshozó egyedi engedélye alapján el lehet térni.

A pályázat meghirdetése, támogatási kérelem benyújtása

6. § *  (1) *  A pályázati felhívást a tárgyévi költségvetés figyelembevételével, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság döntését követően a helyben szokásos módon kell közzétenni.

(2) *  A támogatási kérelmet kizárólag a rendelet 2. és 8. melléklete szerinti adattartalommal lehet benyújtani.

(3) *  Civil szervezeteknek, beleértve a 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vallási egyesületet is, a támogatási kérelem benyújtásakor a következő dokumentumokat kell csatolni: * 

1. A civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) másolatát,

2. A civil szervezet szakmai tevékenységét bemutató leírást a kerületben kifejtett tevékenységéről, a megvalósított programokról

3. Átláthatósági nyilatkozatot

4. A civil szervezet nevében aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányát

5. A civil szervezet képviselője vagy meghatalmazottja büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatát arról, hogy a szervezet - a támogatás benyújtásakor - az okiratban foglaltak szerint működik.

6. A beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés letétbe helyezését igazoló dokumentumot.

(3a) *  Egyházi jogi személyeknek a támogatási kérelem benyújtásakor a következő dokumentumokat kell csatolni: * 

1. *  Nyilvántartásba vételi kivonat, vagy jogi személyiséget igazoló nyilatkozat, továbbá a 2. § 2. b) pont szerinti egyházi szervezet esetében az egyházi körzetet igazoló dokumentum.

2. Az egyházi jogi személy tevékenységét bemutató összefoglalás a kerületben kifejtett tevékenységéről, a megvalósított programokról,

3. Átláthatósági nyilatkozat,

4. Az egyházi jogi személy nevében aláírásra jogosult személy aláírási címpéldánya.

(4) *  A (3)-(3a) bekezdés 2-5. pontja szerinti dokumentumokat a 3. § szerint nyilvántartásba vett szervezeteknek csak abban az esetben kell ismét csatolni, ha a nyilvántartásba vétel óta ezen adatokban módosulás történt.

(5) A pályázathoz be kell nyújtani továbbá a rendelet 5. melléklete szerinti, a köztartozásokról, valamint a munkaadói-munkavállalói rendezett jogviszonyról szóló nyilatkozatot, a rendelet 6. melléklete szerinti az összeférhetetlenség, valamint az érintettség fennállásáról szóló nyilatkozatot, amennyiben az érintettség fennáll, a rendelet 7. melléklete szerinti közzétételi kérelem benyújtása is kötelező.

(6) *  A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül pótolja. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

(7) *  A pályázatot az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti befogadó nyilatkozat kibocsátásával egyidejűleg, a beérkezést követő hét napon belül nyilvántartásba kell venni. A pályázat befogadásának vizsgálatára és a befogadó nyilatkozat kibocsátására vagy az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalának az SZMSZ szerinti szakirodája jogosult.

(8) Nem nyújtható támogatás annak a civil-, vagy egyházi szervezetnek amely:

1. *  nem megfelelő, hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be a benyújtásra nyitva álló határidőig, vagy

2. támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben önkormányzati támogatással részben vagy egészben nem számolt el vagy valótlan elszámolást nyújtott be, és a nyújtott támogatás visszafizetésére irányuló felszólításnak nem tett eleget, vagy a támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre,

3. *  korábbi pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásához kapcsolódóan le nem zárt elszámolása van.

A támogatási szerződés

7. § (1) *  A támogatási szerződést e rendelet 2. és 3. melléklete szerint, az abban foglalt kikötéseknek az adott támogatásra vonatkoztatva kell elkészíteni. A támogatási szerződésnek továbbá tartalmaznia kell a döntéshozónak az egyéb, a támogatás juttatására, felhasználására és a felhasználás elszámolására vonatkozó további feltételeit is. A támogatási szerződés hatálya az elszámolás lezárásának napjáig áll fenn.

(1a) *  Amennyiben az igényelt összegnél alacsonyabb összegű támogatást ítél meg a döntéshozó, a pályázó szervezetnek ehhez igazodóan módosítania kell a benyújtott költségtervét a támogatási szerződés megkötése előtt. A költségterv módosítása során az eredeti költségtervben szereplő tételeken túl, új tételek nem szerepeltethetőek.

(2) *  A támogatási szerződés a döntéshozó engedélyével módosítható, ha a támogatott nem tudja teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét. A támogatási szerződés, ideértve az elfogadott költségtervet is, kizárólag a támogatási szerződésben rögzített támogatási időszak lejártát megelőzően, egy alkalommal módosítható. A módosítási kérelem legkésőbb a támogatási időszak lejártát megelőző 30. napig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatási szerződést a döntéshozó felhatalmazása alapján a polgármester írja alá.

(4) Az Önkormányzat az általa nyújtott támogatásokról a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig köteles a honlapján -erzsebetvaros.hu- a támogatottak nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzétenni. Legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét.

(5) *  Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokról e rendelet 4. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni.

Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről

8. § (1) *  A támogatott által készített, a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) az annak benyújtásától számított 30 napon belül meg kell vizsgálni. Az elszámolás ellenőrzésének megállapításairól vizsgálati jelentést kell készíteni. A határidőre be nem nyújtott elszámolás megküldésére és a hiányosan benyújtott elszámolás kiegészítésére 15 nap határidő kitűzésével hiánypótlásra kell felszólítani a támogatottat. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, közlése írásban, hivatalos úton történik.

(2) *  Az elszámolás elfogadásáról az Önkormányzat nevében az illetékes szakiroda dönt. Amennyiben az elszámolás részben vagy egészben nem fogadható el, az illetékes szakiroda javaslatot tesz a döntéshozó felé az elszámolás elutasítására.

(3) Amennyiben az elszámolásból megállapítható, hogy a támogatott a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogatott a hiánypótlási felhívásnak a kitűzött határidőre nem tett eleget, az elszámolást el kell utasítani.

(4) Az Önkormányzat nevében a polgármester értesíti a támogatottat a támogatás összege felhasználásáról szóló elszámolásának a döntéshozó általi elutasításról és a támogatási szerződés felbontásáról.

(5) *  A pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a támogatási időszakban megvalósított célok érdekében felmerült kiadások záradékkal ellátott számviteli bizonylatainak, és ezek pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumainak a szervezet képviseletére jogosult által hitelesített másolatát.

(6) *  Amennyiben a pénzügyi elszámolás keretében benyújtott számviteli bizonylatok a támogatási szerződésben megfogalmazott céltól eltérő felhasználást támasztanak alá, hiánypótlásra kell felhívni a támogatottat az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(7) *  Jogszerűen kizárólag csak a támogatási időszak alatt felmerült kiadásokhoz kapcsolódó, a támogatási időszak alatt kiállított és az elszámolási határidőig pénzügyileg kiegyenlített számviteli bizonylatok fogadhatók el. A pénzügyi elszámolás keretében a támogatás felhasználásához kapcsolódó számviteli bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „...Ft összegben/teljes összegben a ... számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” A számviteli bizonylatokat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal. A személyi jellegű kifizetésre, valamint a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű beszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződés kizárólag írásban köthető, amelynek hitelesített másolatát csatolni kell az elszámoláshoz. Beszerzés és szolgáltatás igénybevétele esetén szerződés helyett elfogadható az írásban elküldött és visszaigazolt megrendelés is.

(8) Amennyiben a pénzügyi elszámolásban foglaltak részben nem fogadhatóak el, a vizsgálati jelentést meg kell küldeni a támogatottnak, és egyben fel kell szólítani a támogatás összege vizsgálati jelentésben megállapított részének visszafizetésére.

(9) *  Amennyiben a támogatott a támogatási szerződés szerinti határidőre nem nyújtotta be az elszámolását és ezt a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül sem pótolta, vagy a pénzügyi elszámolásban foglaltak nem fogadhatóak el, vagy a támogatott az elszámolás hiánypótlására kitűzött határidőre a hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, a vizsgálati jelentésben ezt a tényt rögzíteni kell az elszámolás elutasításának indoklásával együtt. A támogatottnak értesítést kell küldeni az elszámolás elutasításáról a vizsgálati jelentés egyidejű megküldésével. Erzsébetváros Önkormányzata nevében a polgármester értesíti a támogatottat az elutasításról és a támogatási szerződés felbontásáról.

(10) *  A támogatási szerződés felbontását követően a támogatott 30 napon belül köteles a támogatást vagy annak meghatározott részét visszafizetni a vizsgálati jelentés alapján. A visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítése iránt, részletesen alátámasztott indokokkal kérelmet lehet benyújtani, amelyről a Polgármester dönt és az Önkormányzat nevében aláírja a részletfizetésről szóló megállapodást. Amennyiben a 30 nap alatt nem történik meg a visszafizetés vagy a támogatott a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, a támogatás behajtására azonnali beszedési megbízást kell kibocsátani.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) 2020. évben a pályázatok meghirdetéséről és az elszámolás határidejéről a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően a Polgármester gondoskodik.

Niedermüller Péter dr. Laza Margit
polgármester jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. április 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

1. melléklet a 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez * 

I.
Nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem Erzsébetvárosi civil szervezetek számára

1. Szervezet adatai:

Szervezet neve:

Adószáma:

Rövidített név:

Szervezet székhelye irányítószám:

Szervezet székhelye település:

Szervezet székhelye utca, házszám:

Szervezet típusa * :

alapítvány, egyesület, köztestület, országos sportági szakszövetség, egyéb szervezet, vallási egyesület

Cél szerinti besorolás * :

adományozási tevékenység, egészségügyi tevékenység, foglalkoztatási csoportokat összefogó tevékenység, gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység, jogvédő tevékenység, kulturális tevékenység, kulturális és információs, kommunikációs tevékenység, kutatási tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, közbiztonság-védelmi tevékenység, nemzetközi tevékenység, szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység, sporttevékenység, szabadidős és hobbi tevékenység, szociális tevékenység, településfejlesztési tevékenység, egyéb tevékenység: ....

Cél leírása:

Szervezet nyilvántartási száma:

Eljáró bíróság neve:

Jogerőre emelkedés dátuma:

Szervezet képviselőjének neve:

Elérhetősége (telefon és email cím):

2. Kapcsolattartás adatai

Szervezet kapcsolattartójának neve:

Elérhetősége (telefon és email cím):

Hozzájárulok, hogy az általam képviselt szervezet I. pontban szereplő adatai az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megjelenjenek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szervezet adataiban, tevékenységében olyan változás következik be, amely alapján a továbbiakban nem jogosult a nyilvántartásba vételre, ennek tényét 15 napon belül bejelentem az Önkormányzat részére.

Kelt:

.................................................................

Szervezet képviseletére jogosult aláírása

II.
Nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem Erzsébetvárosi egyházi szervezetek számára

1. Szervezet adatai:

Szervezet neve:

Adószáma:

Szervezet székhelye irányítószám:

Szervezet székhelye település:

Szervezet székhelye utca, házszám:

Szervezet típusa1:

vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, bevett egyház, nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye, bejegyzett egyház belső jogi személye, bevett egyház belső jogi személye

Belső egyházi jogi személy esetén az egyház megnevezése:

Cél szerinti besorolás * :

vallási tevékenység, adományozási tevékenység, kulturális és információs, kommunikációs tevékenység, egészségügyi tevékenység, szociális tevékenység, egyéb tevékenység: ...

Tevékenységének rövid leírása:

Szervezet nyilvántartási száma:

Szervezet képviselőjének neve:

Elérhetősége (telefon és email cím):

2. Kapcsolattartás adatai:

Szervezet kapcsolattartójának neve:

Elérhetősége (telefon és email cím):

Hozzájárulok, hogy az általam képviselt szervezet I. pontban szereplő adatai az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megjelenjenek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szervezet adataiban, tevékenységében olyan változás következik be, amely alapján a továbbiakban nem jogosult a nyilvántartásba vételre, ennek tényét 15 napon belül bejelentem az Önkormányzat részére.

Kelt:

.................................................................

Szervezet képviseletére jogosult aláírása

III.
Igazolás nyilvántartásba vételről

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzője, igazolom, hogy a .......................... szervezetet (neve, címe, képviselőjének neve) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján nyilvántartásba veszem / nyilvántartásba vételét elutasítom.

(Elutasítás esetén) Az elutasítás indoka:

Felhívom a szervezet figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a nyilvántartásba vételt követően három évenként nyilatkozattételre hívja fel az adatokban történt változások tekintetében. A nyilatkozattétel hiánya esetén a szervezet a nyilvántartásból törlésre kerül.

Amennyiben a szervezet adataiban, tevékenységében változás következik be, ennek tényét 15 napon belül jeleznie kell a Polgármesteri Hivatal részére.

2. melléklet a 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Támogatási kérelem

I. Kérelmező

1. A szervezet hivatalos és rövidített neve:

2. Székhelye:

3. Képviselője:

4. Levelezési címe:

5. Telefonszáma:

6. E-mail címe:

7. Bankszámlaszáma:

8. Adószáma:

9. Kapcsolattartó személy neve:

10. Kapcsolattartó személy telefonszáma:

11. Kapcsolattartó személy e-mail címe:

II. A kérelem megvalósítása

1. A kérelem célja, indoka (röviden):

2. Megvalósítás időszaka (kezdés és befejezés időpontja):

3. Megvalósításhoz szükséges teljes összeg ........................ Ft (a támogatás és saját erő)

4. Megvalósításhoz meglévő saját összeg ........................ Ft

5. Megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb forrás ........................ Ft

6. Igényelt támogatás teljes összege ........................ Ft

Az igényelt támogatás felhasználását a kérelem mellékletét képező költségtervben kell kifejteni. A költségtervet úgy kell kialakítani, hogy a támogatás felhasználása során a működési kiadásokon belül az Anyagköltségek (A fősor) Szolgáltatások (B fősor) és Személyi jellegű kifizetések között (C fősor) akkor megengedett az eltérés, ha egyik költségvetési fősor értéke sem haladja meg 20%-nál nagyobb mértékben az elfogadott költségtervet. A felhalmozási célú kiadások tekintetében csak a fősoron belül lehet átvezetni az egyes sorok között (D1-D2). Minden egyéb eltérés esetén a támogató engedélye szükséges, amelyre vonatkozóan a támogatási szerződés módosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

III. A kérelem részletes indokolása

A kérelmező részletesen írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a program részletes leírása vagy működés esetében a szervezet tevékenysége), illetve, hogy pontosan milyen költségtételekre kéri a támogatást. A kérelemnek tartalmaznia kell a megvalósítandó cé1 részletes ismertetését, az annak megvalósításához szükséges költségek részletes bemutatásával. Amennyiben a saját erőn és a kért támogatáson kívül más forrásokat is igénybe kíván venni, akkor azok részletes ismertetését.

IV. Nyilatkozatok

1. A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem.

2. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak.

3. Kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul.

4. Kijelentem, hogy ki nem egyenlített köztartozásom nem áll fenn.

5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 3. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) és a Közpénzportálon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) nyilvánosságra kerüljenek;

6. Tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik.

7. Kijelentem, hogy a szervezet részére Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által korábban nyújtott támogatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségem nem áll fenn.

8. Kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében - további támogatási kérelmet nyújtottunk be a ..............................................................-hoz/ nem nyújtottunk be további támogatási kérelmet.

V. Mellékletek

1. A támogatási kérelem elválaszthatatlan mellékletét képezi a költségterv.

2. Mellékelni kell továbbá a kérelmező alapító okiratának (egyházi jogi személyek esetén nyilvántartásba vételi kivonatának vagy jogi személyiséget igazoló okiratának, továbbá a 2. § 2. b) pont szerinti egyházi szervezet esetében az egyházi körzetet igazoló dokumentum) másolatát, a szervezet szakmai tevékenységét bemutató leírást, az aláírási címpéldányát, az átláthatósági nyilatkozatot, kivéve ha a szervezet 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelet szerinti nyilvántartásba vétele megtörtént és ezen időponttól kezdődően abban változás nem történt.

Budapest, 202 ...év ................. hónap ..... nap.

Kérelmező cégszerű aláírása

3. melléklet a 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez * 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

(székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6., törzskönyvi azonosító szám: 735704, KSH statisztikai számjel: 15735708-8411-321-01, adóazonosító szám: 15735708-2-42, fizetési számlaszáma: 10403239-00033032-00000009, képviseli: Niedermüller Péter polgármester) mint Támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről:

........................................................................................

cím: ................................................................................

nyilvántartási szám (opcionális): ...............................................................

adószám/adóazonosító jel: .........................................................................

bankszámlaszám: .......................................................................................

képviseli: ................................................................................, ügyvezető/vezető/elnök/képviselő

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között, az alábbi feltételekkel

1. A Támogató döntése alapján [amennyiben a döntéshozó a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság: „Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének .................Bizottsága (...) határozata alapján”] a Támogatottat .................................................., azaz ................ forint vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesíti. A támogatás összegéhez a támogatott tevékenység megvalósítása során kötelező önerő felhasználás nem kapcsolódik/kapcsolódik, a támogatási intenzitás: .... %.

2. A Támogatott a támogatást az alábbi cél megvalósítására jogosult felhasználni:

......................................................................................................................................................

3. A Támogató a támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül a Támogatott................................. számú bankszámlájára utalja.

4. A Támogatott a támogatást ....................................... közötti időszakban (támogatási időszak) használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül Támogatott köteles a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának K&H Banknál vezetett 10403239-00033032-00000009 számú fizetési számlaszámára visszautalni.

5. Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósításának ellenőrzését, valamint minden a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé váló operatív ügyintézést és a támogatás folyósításának előkészítését a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatala végzi. A Hivatal ügyrendje alapján e feladatokat a Humánszolgáltató Iroda (1076 Budapest, Garay u. 5.) látja el.

6. A Támogatott a támogatás felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) köteles benyújtani ...... napjáig.

6.1. Szakmai beszámoló:

Szöveges értékelő dokumentum, amelyben bemutatásra kerül a támogatás cél szerinti felhasználása, az elért szakmai eredmények ismertetése. [A szakmai beszámolóhoz indokolt esetben fotódokumentáció kérhető, kiadvány támogatása esetén a kiadvány egy példánya]

6.2. A pénzügyi elszámolás részeként a Támogatott a következő dokumentumokat köteles benyújtani

a) A támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról (a továbbiakban: bizonylat) a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdés szerinti tartalommal készített összesítő.

b) Az összesítőben feltüntetett - záradékkal ellátott - bizonylatokról, számszaki és formai szempontból kifogástalan, a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített, az összesítő szerinti sorszámmal ellátott másolatok.

c) A bizonylatok pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok: készpénzben teljesített fizetés esetén kiadási pénztárbizonylat vagy a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartás (időszaki pénztárjelentés, naplófőkönyv) hitelesített másolata. Banki átutalás esetén bankszámlakivonat vagy a nyitó és záró egyenleget is tartalmazó internetes számlatörténet a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített másolata, vagy banki igazolás az átutalás teljesüléséről.

d) Személyi jellegű kifizetés, valamint a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű beszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetén az erre irányuló szerződés a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített másolata. Beszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén elfogadható az írásban elküldött és visszaigazolt megrendelés is.

e) Támogatott képviseletére jogosult nyilatkozata arról, hogy az összesítőben feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződött.

f) Támogatott képviseletére jogosult nyilatkozata az általános forgalmi adó alanyiságáról, illetve a támogatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó levonási jogosultságáról.

g) A 4. pontban meghatározott módon történő visszautalás esetén a fel nem használt támogatási összegről való lemondásról a hivatalos képviselő nyilatkozatát, valamint a visszautalásról szóló terhelési értesítő másolatát.

6.3. A bizonylatok záradékolásának módja: Az eredeti bizonylatokra a következő záradékot kell rávezetni: „.... Ft összegben/teljes összegben a ... számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”

6.3.1. Elektronikus számla elszámolása esetén a záradékolás a következők szerint fogadható el:

a) a számla kiállítója a számla kibocsátásakor rávezeti a számlára a támogatási szerződés azonosító számát és az „elszámoló bizonylat” szöveget, vagy

b) amennyiben a számla kiállítója nem záradékol, akkor a Támogatott nyilatkozatot köteles tenni az alábbiak szerint: „Alulírott .... (hivatalos képviselő) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozattal elektronikusan megküldött ... sorszámú e-számla ... Ft összegben / teljes összegben a ... számú támogatási szerződés terhére lett elszámolva.” A Támogatott képviseletére jogosult személy által cégszerűen aláírt nyilatkozatot és az e-számlát elektronikus úton a ...@erzsebetvaros.hu e-mail címre, valamint a nyilatkozat eredeti példányát papír alapon is szükséges megküldeni az elszámolás részeként.

6.4. A bizonylatok hitelesítésének módja: a lemásolt, szükség szerint záradékolt bizonylatra rá kell vezetni „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szöveget, valamint el kell látni támogatott képviseletére jogosult vagy meghatalmazottja aláírásával és a dátummal.

6.5. Az elszámolás részeként csak a támogatási időszak alatt felmerült kiadásokhoz kapcsolódó, a támogatási időszak alatt kiállított és az elszámolási határidőig pénzügyileg kiegyenlített bizonylatok fogadhatók el. Csak olyan költséget igazoló bizonylatokat lehet elszámolni, amelyeken a teljesítés és a kiállítás dátuma a támogatási időszakba esik, a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódik és a pályázati költségvetésben megnevezésre került. Előlegről szóló számla csak a hozzá kapcsolódó végszámlával együtt számolható el. A pályázati költségvetésben meghatározottaktól eltérően, a megvalósítás során a működési kiadásokon belül az egyes fősorokon (A: Anyagköltségek, B: Szolgáltatások, C: Személyi jellegű kifizetések) akkor megengedett a többlet felhasználás, ha egyik költségvetési fősor értéke sem haladja meg 20%-nál nagyobb mértékben az elfogadott költségtervet. A felhalmozási célú kiadások tekintetében csak a fősoron belül lehet átvezetni az egyes sorok között. Minden egyéb eltérés esetén a Támogató engedélye szükséges, amelyre vonatkozóan a 11. pontban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy kizárólag költségterv módosítás esetén a támogatási szerződés módosítására nem kerül sor.

6.6. Az elszámolás részeként csak azok a bizonylatok fogadhatóak el, amelyek a támogatott nevére és címére (székhely, telephely, bérlemény) kerültek kiállításra. Ha a bizonylaton a vevő címe és/vagy a felhasználási hely, fogyasztási hely címe eltér a támogatott székhelyétől, akkor igazolnia kell, hogy a bizonylaton feltüntetett cím hogyan kapcsolódik a működéséhez. Elfogadható a létesítő okiratban rögzített telephelyre vagy a támogatott bérleményére vonatkozó bizonylat is.

6.7. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a bizonylaton a megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.

6.8. A rendezvényszervezésről, étkezésről, szállásról, szállításról kiállított bizonylat esetén külön kell részletezni a rendezvény megjelölését, a résztvevőket (pl. jelenléti ív, utaslista), a szolgáltatás jellegét, az igénybevevők körét.

6.9. Üzemanyag költség a NAV által közzétett fogyasztási norma és üzemanyag árak szerint számolható el. Magánszemély gépjárműve esetén kiküldetési rendelvény és forgalmi engedély, a támogatott szervezet gépjárműve esetén számla, útnyilvántartás vagy menetlevél és forgalmi engedély beküldése szükséges. A kiküldetési rendelvényen kilométerenkénti 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség is figyelembe vehető.

6.10. Támogatott köteles a támogatás felhasználása során az érvényes számviteli, pénzügyi, adó, közbeszerzési és egyéb gazdálkodási szabályokat valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR) vonatkozó szabályait betartani.

6.11. Amennyiben a Támogatott a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó - azaz az ÁFA összegét is tartalmazó - összegének elszámolására.

7. A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi, és a Támogatottat 30 napon belül tájékoztatja az ellenőrzés eredményéről. Ha az elszámolás hiányosan került benyújtásra vagy Támogató a Támogatott elszámolását nem fogadja el, felhívja a Támogatottat a hiányosságok 15 napon belüli pótlására. Ha a Támogatott hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, a Támogató a támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatási összeg hiánypótlással érintett, el nem fogadott részének visszafizetését.

8. Amennyiben Támogatott a 6. pontban meghatározott határidőig nem nyújtja be elszámolását, a Támogató 15 nap kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Ha a Támogatott hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, a Támogató a támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatás teljes összegének visszafizetését.

9. A Támogatott az általa a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére - az elszámolásnak a Támogató részéről írásban történő elfogadásáig - nem jogosult. A Támogatott köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni.

10. Ha a Támogatott által kitűzött cél részben vagy egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak bejelenteni, és a 6. pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4. pontban meghatározott módon visszautalni.

11. Ha a Támogatott nem tudja teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét, a támogatási szerződés, ideértve az elfogadott költségtervet is, kizárólag a támogatási időszak időtartama alatt - a támogatott erre irányuló írásos kérelmére - egy alkalommal módosítható. A módosítási kérelem legkésőbb a támogatási időszak lejártát megelőző 30. napig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő

12. A Támogató a támogatási cél megvalósulását, továbbá a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta-e fel. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését.

13. Ha a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, a Támogató a támogatási szerződést felbontja, és elrendeli a támogatás teljes vagy az elszámolás során el nem fogadott részének visszafizetését.

14. Támogató jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a 7., 8. és 13. pontban foglaltakon túl az alábbi esetekben:

a) a jogszabályok, nyilvántartási, ellenőrzéstűrési kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek, továbbá a támogatási szerződés egyéb lényeges rendelkezésének megszegése;

b) a 368/2011. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet 96. § c), f) pontjában meghatározott esetek fennállása,

c) a támogatási szerződéshez adott biztosíték megszűnése esetén nem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról

d) valótlan nyilatkozat tétele, hamis adatok szolgáltatása.

15. Amennyiben a Támogató a szerződés 7. vagy 13. pontja alapján mondja fel a szerződést, úgy a Támogatott köteles a nem szerződésszerűen felhasznált támogatásból a Támogató által meghatározott összeget a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-ban meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelten visszafizetni a 17. pontban foglaltak szerint.

16. Amennyiben a Támogató a szerződés 8. vagy 14. pontja alapján mondja fel a szerződést, úgy a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-ban meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelten visszafizetni a 17. pontban foglaltak szerint.

17. A Támogató által elrendelt visszafizetési kötelezettséget 30 napon belül teljesíteni kell Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának K&H Banknál vezetett 10403239-00033032-00000009 számú fizetési számlájára. A visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítése iránt megfelelően alátámasztott indokokkal kérelmet lehet benyújtani. Amennyiben a Támogatott visszafizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, a Támogató a Támogatott pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését.

18. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatási szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését szintén az Áht. 53/A. § szerinti módon.

19. Támogatott tudomásul veszi, hogy szerződésszegése - ezen szerződésben foglaltak nem teljesítése - esetén legfeljebb két évre kizárható a Támogató által biztosított támogatási lehetőségekből.

20. Amennyiben a Támogatott visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni.

21. A Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein feltünteti Támogatót és a Támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. Mellékelni kell továbbá a támogatott rendezvényeket népszerűsítő kommunikációs anyagok egy-egy példányát. Amennyiben az elszámolás során megállapításra kerül, hogy a támogatott kiadványban vagy megvalósított programon nem került feltüntetésre a Támogató és a támogatás ténye, Támogatott a támogatási összeg 5%-ának megfelelő összeg visszafizetésére köteles.

22. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a „Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra” című melléklet.

23. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával írásban kijelenti, illetve nyilatkozik arról, hogy

a) ki nem egyenlített köztartozása nincs (köztartozásnak minősül e szerződés alkalmazásában az esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozás, valamint járulék-, illeték- és vámtartozás),

b) köztartozás mentességének igazolására a támogatási szerződés megkötését megelőzően a Támogató részére bemutatja a 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolását vagy tájékoztatja a Támogatót, hogy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában

c) nem áll fenn vele szemben az Áht. 48/B. §-a szerinti kizáró ok egyike sem és megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, azaz

ca) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek ideértve különösen a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt kritériumoknak;

cb) amennyiben irányadó reá, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és

cc) átlátható szervezetnek minősül.

d) nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló jogszabályokban meghatározott - eljárás alatt,

e) az e szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokban - különösen a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. §-ában foglalt eseteket -, a szerződéses adatokban foglaltak változása esetén, a változást követő 8 napon belül írásban tájékoztatja a Támogatót

f) nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége, vagy szintén államháztartási alrendszerből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele,

g) a Támogatást nem használja fel a Támogatottat terhelő határidőn túli lejárt adó, illeték vagy egyéb közteher törlesztésére,

h) [Opcionális] a 2. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében más forrásból nem részesül támogatásban,

i) [Opcionális De minimis esetén szükséges] hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott más jogosult(ak) hozzáférjen, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a (értelem) szerint(i alkalmazott) kizáró okok esetében nem állnak fenn,

j) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

k) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál benyújtotta.

24. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy

a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a Támogatás felhasználását, jelen szerződést és a Támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

b) a Támogatás célszerű felhasználását és annak szakszerű dokumentálását az Áht. 53-54. §-ai alapján a Támogató (és bármely arra jogosult szervezet) bármikor ellenőrizheti. Ha a Támogatott az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató, a támogatási szerződéstől elállhat. Támogatási szerződéstől való elállás esetén a Támogatott az addig igénybe vett költségvetési támogatást köteles visszafizetni.

25. Jelen szerződés hatálya a 6. pont szerinti elszámolás lezárásáig tart.

26. A Támogató és a Támogatott a jelen Támogatással összefüggő valamennyi dokumentumot (okiratokat, bizonylatokat, stb.) köteles a Támogatott beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 évig megőrizni.

27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

28. A szerződést kötő felek hozzájárulnak a szerződésben szereplő személyes adataik egymás általi megismeréséhez, szerződésbe foglalásához és kezeléséhez.

29. A jelen szerződés 4 példányban készült, melyeket a szerződő felek elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 202.......................... Budapest, 202..............................

..........................................................................
Önkormányzat
Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
Képviseli: Niedermüller Péter polgármester
..........................................................................
TámogatottJogilag ellenőrizte:


..........................................................................
JegyzőPénzügyi ellenjegyző:


..........................................................................
gazdasági vezető

Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

(hitelintézet neve és címe)

Megbízom / megbízzuk Önöket, az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtandó azonnal beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése:

Felhatalmazással érintett bankszámlaszáma:

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

Kedvezményezett bankszámlaszáma:

A felhatalmazás visszavonásig érvényes és csak a kedvezményezett, Erzsébetváros Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

A beszedési megbízásonkénti felső értékhatár....................... Ft (........./202... számú támogatási szerződésben rögzített támogatási összeg).

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama 35 nap

......................................................

Kötelezett számlatulajdonos

Kelt: ............., 202... ......................hó. nap.

Záradék:

A fenti felhatalmazó levelet nyilvántartásba vettük.

Kelt:............., 202............hó. nap.

.........................................

Számlavezető pénzintézet

4. melléklet a 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

A támogatások nyilvántartása

1. Iktatószám

2. Támogatott neve

3. Székhelye

4. Képviselőjének neve

5. Elérhetősége (telefon, e-mail)

6. A kapcsolattartásért felelős személy neve

7. Elérhetősége (telefon, e-mail)

8. Adószáma

9. Számlaszáma

10. Tevékenysége (kódok: szociális:1, kulturális:2, oktatási:3, egészségügyi:4, környezetvédelmi:5, ifjúsági:6, nemzetiségi:7, sport:8, hitélet:9, érdekképviselet:10, tudományos:11, egyéb:12)

11. Kérelem célja

12. Összköltség

13. Önerő

14. Kért támogatás összege

15. Döntéshozó neve, a döntés száma

16. Támogatás összege

17. Támogatási szerződés megkötésének időpontja

18. Elszámolás határideje

19. Módosítási kérelem benyújtásának időpontja

20. Módosítás tárgya

21. Módosító határozat száma

22. Támogatás összege utalásának/kifizetésének időpontja

23. Elszámolás beérkezése

24. Szakmai ellenőrzés (kódok: elfogadva:1, elutasítva:2, részben elutasítva:3)

25. Pénzügyi ellenőrzés (kódok: elfogadva:1, elutasítva:2, részben elutasítva:3)

26. Értesítés a szakmai, pénzügyi elszámolás elfogadásáról

27. A vizsgálati jelentés megküldésének időpontja

28. A támogatott értesítése a támogatási szerződés felbontásáról

29. Az értesítés átvételének időpontja

30. Azonnal beszedési megbízás benyújtásának időpontja

31. Visszafizetés időpontja

5. melléklet a 15/2020. (IV 17.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott,............................................................................................................................................................................................................................................. (támogatott megnevezése) képviseletére jogosult nyilatkozom, hogy ..................................................................................................-nak/nek (szervezet megnevezése) lejárt köztartozása (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a székhely helye szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság, társadalombiztosítási szerv felé) nincs.

Alulírott,.............................................................................................................................................................................................................................................(szervezet megnevezése) képviseletére jogosult nyilatkozom, hogy .................................................................................................................... szervezet megnevezése) rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

Ezt a nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által meghirdetett pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez adtuk ki.

Budapest, 202................................

Támogatott cégszerű aláírása

6. melléklet a 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (benyújtandó a támogatási kérelemmel egyidejűleg)

A Pályázó neve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Budapest, 202....

Aláírás/ Cégszerű aláírás

7. melléklet a 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről

A Pályázó neve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője

- az alapítvány kezelőszervének, szervezetének tagja, tisztségviselője

- vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

......................................................................................................................

A szervezet megnevezése amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): ......................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, nemzetiségi szószóló, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó - vezetője és helyettesei.

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Budapest, 202............................................

Aláírás / Cégszerű aláírás

8. melléklet a 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Költségterv