Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 19/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az „Erzsébetváros Kertje” pályázat létrehozásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja alapján a lakóközösségek részére az „Erzsébetváros Kertje” pályázat létrehozásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), hogy a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően minden naptári év április 30. napjáig - 2020. évben a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt május 31-ig - bruttó 1.000.000,- forint összegben „Erzsébetváros kertje” pályázatot írjon ki a VII. kerület közigazgatási területén lévő

a) társasházak,

b) lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.),

c) önkormányzati lakóépületek kezelője (a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek),

d) a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által fenntartott intézmények részére.

(2) A pályázaton azon lakóközösségek indulhatnak, melyek az ingatlanuk udvarán saját erőből alakítottak ki kertet, vagy önkormányzati támogatással valósították azt meg, azonban az erre vonatkozó fenntartási időszak már eltelt.

2. § (1) A pályázati kiírás tartalmát (pályázat tárgyát, pályázók körét, a pályázat benyújtásának feltételeit), az elbírálás és megvalósítás szabályait ezen rendelet keretei között a Bizottság határozza meg.

(2) A beérkezett pályázatok elbírálását Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere által felkért három fős bíráló bizottság végzi.

(3) A három fős bíráló bizottság a pályázatok elbírálása során értékeli és kiválasztja a verseny első hét helyezettjét, továbbá meghatározza azok helyezési sorrendjét.

(4) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata utófinanszírozás keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt mindösszesen bruttó egymillió forint összegben az alábbiak szerinti bontásban:

- I. helyezett díja: 300.000,- Ft,

- II. helyezett díja: 200.000,- Ft,

- III. helyezett díja: 140.000,- Ft,

- IV. helyezett díja: 100.000,- Ft,

- V. helyezett díja: 100.000,- Ft,

- VI. helyezett díja: 80.000,- Ft,

- VII. helyezett díja: 80.000,- Ft.

(5) A Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája (Városgazdálkodási Iroda) a nyújtott támogatásokról nyilvántartást vezet.

(6) A pályázat elbírálását követő 30 napon belül - a díjazás pénzügyi teljesítése érdekében - a nyertes pályázók és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között támogatási szerződés kerül megkötésre. A megítélt díj pénzügyi teljesítéséről az Önkormányzat a szerződés aláírását követően gondoskodik.

3. § A pályázati eljárás során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben, a támogatási szerződés megkötésénél jelen rendeletben foglaltakat és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési támogatásokról szóló 48-56. §-ban, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 66-100. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 12.00 órakor lép hatályba.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. május 22. napján a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző