Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található üzletekre.

2. Hatáskör

2. § (1) Az e rendelet szerinti első fokú hatósági eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.

(2) Az e rendelet alapján lefolytatott eljárásokban másodfokú hatóságként a Képviselő-testület jár el.

3. § Az e rendeletben meghatározott rendelkezések betartásának ellenőrzésére a jegyző – a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának közterület-felügyelője, mint közterület-felügyelet útján jogosult.

3. Az üzletek kötelező zárva tartásának szabályai

4. § Az Önkormányzat területén található üzletek – az 5. §-ban meghatározott esetek, valamint a szállodákban működő üzletek kivételével – 24 és 6 óra között nem tarthatnak nyitva.

5. § (1) *  Az Önkormányzat területén található, vendéglátó tevékenységet nem folytató üzletek 22 és 6 óra között nem tarthatnak nyitva kivéve, ha 22 és 6 óra között szeszesitalt nem forgalmaznak, a szeszesital forgalmazásának ezen időszakban történő tilalmáról, illetve beszüntetéséről a vásárlókat írásban, általuk jól látható helyen tájékoztatják, továbbá gondoskodnak az üzlet szeszes italt tartalmazó részének lezárásáról oly módon, hogy ahhoz az üzlet alkalmazottai és a vásárlók ne férjenek hozzá.

(2) Az Önkormányzat Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út – Károly körút által határolt területén – ide értve az Erzsébet körút mindkét oldalán elhelyezkedő épületeket – található vendéglátó tevékenységet folytató üzletek, az erre vonatkozó külön engedély birtokában 24 és 6 óra között nyitva tarthatnak.

(3) *  A 24 és 6 óra közötti nyitva tartásra vonatkozóan külön engedéllyel nem rendelkező vendéglátó üzletben, vagy teraszon zártkörű rendezvény az üzlet bejelentett nyitvatartási, valamint a terasz működési idején túl nem tartható.

4. A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély

6. § *  (1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel külön nyitvatartási engedély (a továbbiakban: külön nyitvatartási engedély) adható az Önkormányzat Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út – Károly körút által határolt területén – ide értve az Erzsébet körút mindkét oldalán elhelyezkedő épületeket – található, vendéglátó tevékenységet folytató üzletek (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához.

(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott és érvényes külön nyitvatartási engedélyek száma nem haladhatja meg egyidejűleg a kétszázat.

(3) Amennyiben a külön nyitvatartási engedély iránti kérelem benyújtásakor a már kiadott és érvényes engedélyek száma kétszáz, úgy a kérelmet meg kell tagadni.

7. § (1) Külön nyitvatartási engedély adható arra a vendéglátó üzletre:

a) *  amelynek üzemeltetője – az (1a) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – környezetvédelmi szakértői véleménnyel előzetesen igazolja, hogy a zeneszolgáltatást nyújtó hangrendszerbe – ide nem értve a külön erősítés és hangsugárzó nélküli hangszereket, tv-készüléket, laptopot – olyan hitelesített teljesítményszabályozó eszközt építtetett be, amely a szakértő által meghatározott teljesítmény feletti működést nem teszi lehetővé. A teljesítmény szabályzó eszközt (limitert) oly módon kell bekötni, hogy az előírt teljesítmény meghaladásának elérése fizikailag is lehetetlen legyen. A készülék működésének ellenőrzéséről, a beállítás szükség szerinti módosításáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője (a továbbiakban: Kereskedő) gondoskodik;

b) amelynek a vendégek számára kijelölt bejárata

ba) 100 főt el nem érő befogadóképesség estén automatikus ajtó behúzó, vagy fotocellás ajtó;

bb) *  100 főt elérő, vagy azt meghaladó befogadóképesség esetén zsilipes be- és kiléptető rendszer – ide nem értve azon vendéglátó üzleteket, amelyek vendégek számára kijelölt bejárata közvetlenül kerthelyiséghez kapcsolódik, ennek megfelelően a zsilipes be- és kiléptető rendszer kialakítására nincs lehetőség, továbbá a kerthelyiségben zeneszolgáltatást nem nyújtanak –;

bc) 150 főt elérő, vagy azt meghaladó befogadóképesség felett a bb) pont mellett digitális kijelzővel rendelkező, online is folyamatosan elérhető, a katasztrófavédelmi hatóság által elfogadott befogadóképesség ellenőrzésére hivatott forgalomszámláló

útján biztosított;

c) *  amelynek üzemeltetője legkésőbb 2024. március 31. napjáig igazolja, hogy a köztisztaságot és közbiztonságot segítő közreműködése érdekében az Önkormányzattal ezen feladatok ellátására szerződéssel rendelkező civil szervezet igazolt tagja.

(1a) *  Amennyiben a vendéglátó üzlet működésével összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj megállapítására már sor került, úgy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezés betartását – ide értve a külön nyitvatartási engedély meghosszabbítását is – a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének igazságügyi szakértői véleménnyel kell igazolnia.

(2) Külön nyitvatartási engedély adható annak az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének, aki teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában vállalja, hogy:

a) 22 és 8 óra között nem végez, vagy végeztet göngyölegmozgató tevékenységet;

b) az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet illemhelyeinek használatát a vendégein túl, az illemhely használata céljából az üzletbe betérő egyéb személy részére is ingyenesen biztosítja teljes nyitvatartási ideje alatt, és az erről szóló, és az Önkormányzat által meghatározott, egységes formátumú tájékoztatót a vendéglátó üzlet bejáratánál, jól látható helyen kihelyezi;

c) *  határozottan megakadályozza, hogy az általa üzemeltetett vendéglátó üzletből a vendégek kivigyék a közterületre a szeszesitalt, és az erre, valamint a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmára vonatkozó, és az Önkormányzat által meghatározott, egységes formátumú tájékoztatót a vendéglátó üzlet bejáratánál, a kiszolgáló pult(ok)nál jól látható helyen kihelyezi, illetve weboldalán és internetes közösségi oldalán közzéteszi;

d) írásos beszámolót, illetve intézkedési tervet készít, és nyújt be az Önkormányzat részére arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában milyen intézkedéseket kíván tenni a közterület nyugalmának elősegítése, és a vendégei által a szeszesital közterületre történő kivitelének megakadályozása érdekében;

e) nyitvatartási ideje alatt olyan személyt alkalmaz, aki az üzlet vendégeinek tájékoztatást nyújt az Önkormányzat területén érvényes közösségi együttélés szabályairól, és egyéb, különösen az alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályokról, valamint annak megsértésére vonatkozó jogkövetkezményekről;

f) *  az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet előtt található magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszt – az időjárás függvényében – naponta többször, magasnyomású takarítógéppel letakarítja úgy, hogy a járdaszakasz folyamatosan, de legfőképpen az üzlet zárását vagy 6 órát követően tiszta legyen, továbbá amennyiben az üzlethelyiség társasházban található, vállalja, hogy a takarítást az épülethez tartozó teljes magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszon elvégzi;

g) az f) pontban meghatározott takarítási tevékenységét a külön nyitvatartási engedélyben meghatározott időtartamban elvégzi, illetve ennek megtörténtét képfelvétellel, és takarítási naplóval dokumentálja, és ezeket kérésre a hatóság részére megküldi, illetve bemutatja;

h) *  külön hulladékszállítási szerződést köt a vendéglátó üzletben keletkezett, a kérelmében meghatározott, és a hatóság felé bejelentett mennyiségű hulladék tárolását segítő hulladéktároló edények ürítésére, vagy az üzletet is magába foglaló társasház által adott hozzájárulással igazolja a hulladék társasház használatában lévő hulladéktároló edényekben történő elhelyezését;

i) *  az üzletében beszünteti az egyszer használatos műanyagpoharakban történő kiszolgálást, és a vendégek részére kizárólag üvegpoharat, vagy a vendéglátó üzlet elnevezésével, vagy címkéjével ellátott, többször használatos, úgynevezett repoharat biztosít, és megakadályozza az azokban található folyadék vendégek részéről a közterületre történő kivitelét;

j) 50 főt elérő, vagy azt meghaladó befogadóképességű vendéglátó üzlet esetében legalább A3-as méretben, egyéb esetben A4-es méretben az Önkormányzat által meghatározott, egységes formátumú tájékoztatót a vendéglátó üzletében kihelyezi;

k) *  az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet külső nyílászáróit – a közlekedési célból történő használat miatt szükséges ideig nyitott bejárati ajtók kivételével – az üzletben folytatott zeneszolgáltatás tevékenység ideje alatt zárva tartja, továbbá az üzlet nyílászáróin kívül, azaz az üzlet homlokzatán semmilyen hangkeltő eszközt, hangsugárzót nem helyez el, nem működtet,

l) *  a vendéglátó üzlet és az üzlet előtti közterület nyugalmának elősegítése érdekében biztonsági őrt alkalmaz.

(3) *  A külön nyitvatartási engedély érvényességi ideje – ide értve annak meghosszabbítását is – határozott időre, legfeljebb egy év időtartamra szól.

8. § (1) *  Nem adható külön nyitvatartási engedély, illetve annak érvényességi ideje nem hosszabbítható meg

a) annak a vendéglátó üzletnek vagy Kereskedőnek, akinek az Önkormányzattal szemben bírság-, díj-, vagy adótartozása áll fenn;

b) Kereskedőnek, ha a kérelme már két alkalommal elutasításra került, a második elutasításról szóló döntés véglegessé válásától, vagy az esetleges – első fokú döntés helyben hagyásával járó – bírósági eljárás lezárultát követő hat hónapon belül;

c) annak a vendéglátó üzletnek, amely ellen indult eljárásban a hatóság korlátozó vagy kötelező döntést hozott, addig, amíg a korlátozás hatóság által történő megszüntetésére, a kötelezés megfelelő teljesítésére, vagy a döntés megsemmisítésére nem került sor.

(2) A külön nyitvatartási engedély visszavonása esetében, a döntés véglegessé válásától, illetve az esetleges – első fokú döntés helyben hagyásával járó – bírósági eljárás lezárultát követő egy éven belül a vendéglátó üzletnek, vagy az engedély jogosultjának újabb engedély nem adható.

(3) *  A külön nyitvatartási engedély iránti kérelem nem utasítható el abban az esetben, ha Kereskedő maradéktalanul teljesítette az e rendeletben foglalt feltételeket.

5. A kérelemre, és a 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedélyre vonatkozó formai követelmények

9. § *  A külön nyitvatartási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező Kereskedő nevét, székhelyét, adószámát, és elektronikus levélcímét;

b) a vendéglátó üzlet

ba) címét, helyrajzi számát,

bb) napi, heti nyitvatartási idejét,

bc) tulajdonosának nevét,

bd) homlokzatán feltüntetett elnevezését,

be) alapterületét,

bf) befogadóképességét,

c) a vendéglátó üzletben – napi vagy heti gyakorisággal – várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,

d) a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmény teljesítését igazoló szakértői véleményt, valamint nyilatkozatot,

e) a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eszközök meglétét, felszerelését igazoló iratot,

f) a 7. § (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat,

g) a 7. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott követelmény teljesülését igazoló szerződés másolatát.

10. § (1) *  A külön nyitvatartási engedély tartalmazza:

a) a Kereskedő nevét, székhelyét, adószámát,

b) a vendéglátó üzlet címét, helyrajzi számát, napi, heti nyitvatartási idejét, homlokzatán feltüntetett elnevezését, alapterületét, befogadóképességét,

c) az engedély időbeli hatályát,

d) az engedélyezett, 24 és 6 óra közötti nyitvatartási napokat,

e) az e rendeletben meghatározott feltételek felsorolását.

(2) A külön nyitvatartási engedélyt meg kell küldeni:

a) Kereskedő,

b) a vendéglátó üzlet tulajdonosa,

c) Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága,

d) valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága

részére.

(3) A külön nyitvatartási engedély iránti kérelmet, és az azzal együtt benyújtandó nyilatkozatokat a hatóság formanyomtatványhoz kötheti.

(4) A külön nyitvatartási engedély megtagadását, visszavonását, vagy a vendéglátó üzletre vonatkozó, e rendeletben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket közölni kell a (2) bekezdésben felsoroltakkal.

(5) A külön nyitvatartási engedély eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, továbbá a kérelemhez csatolt dokumentumok másolatát Kereskedő, vagy annak jogszerű képviselője köteles a vendéglátó üzletben magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni.

6. A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély megszűnése

11. § A külön nyitvatartási engedély megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével;

b) *  az engedélyben foglaltak, vagy az engedélyben meghatározott feltételek megsértésének hatóság általi megállapítása következtében az engedély visszavonásával;

c) a kereskedelmi tevékenység folytatására való jogosultság megszűnésével;

d) Kereskedő jogutód nélküli megszűnésével;

e) Kereskedő írásbeli, az engedély megszüntetésére való nyilatkozatának Önkormányzat felé történő beérkezésének napjával.

12. § Ha a külön nyitvatartási engedély megszűnik, Kereskedő köteles a 24 és 6 óra közötti nyitva tartását azonnal beszüntetni.

7. A külön nyitvatartási engedélyben foglaltak megsértésének jogkövetkezményei

13. § (1) Az e rendelet alapján kiadott külön nyitvatartási engedélyben foglaltakat megszegő Kereskedőt – az egyéb jogszabályban meghatározott szankciók mellett – a hatóság

a) a jogsértő magatartás megszüntetésére figyelmezteti, vagy

b) részére a jogsértő magatartás megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg bírságot szab ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazásánál a hatóság figyelembe veszi

a) a már korábban kiadott külön nyitvatartási engedély hatálya alatt a hatósághoz érkező panaszbejelentésekben foglalt bejelentések tárgyát, gyakoriságát, megalapozottságát,

b) a jogsértő magatartással okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

c) a jogsértő állapot időtartamát,

d) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, valamint

e) a jogsértést elkövető Kereskedő, vagy képviseletében eljáró személyek eljárást segítő, együttműködő magatartását.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzlet működésével vagy Kereskedővel szembeni társasházi panasz megalapozottnak bizonyult, vagy Kereskedő az (1) bekezdés szerinti jogsértő magatartását legalább kettő, a külön nyitvatartási engedélyében meghatározott előírásra is megvalósítja.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezmény a külön nyitvatartási engedély visszavonása mellett vagy helyett is alkalmazható.

(5) *  Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságot a Kereskedő a bírság kiszabásáról szóló döntés véglegessé válását követő 15 napon belül köteles megfizetni az Önkormányzat 11784009-15507008 számú fizetési számlájára.

14. § A külön nyitvatartási engedély visszavonható,

a) ha Kereskedő vagy az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek – különösen a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén – nem felel meg;

b) az engedélyben foglaltak, vagy az engedélyben meghatározott feltételek megsértése esetén;

c) ha a vendéglátó üzletnek vagy Kereskedőnek az Önkormányzattal szemben bírság-, díj-, vagy adótartozása áll fenn.

14/A. § *  A külön nyitvatartási engedélyt vissza kell vonni, ha a Kereskedő vagy az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet az engedélyben meghatározott feltételeket egy éven belül három alkalommal megsérti, illetve a 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak nem tesz eleget.

15. § *  A külön nyitvatartási engedélyt a hatóság – csütörtöki nappal kezdődően – hét, a külön nyitvatartási engedély szerinti egymást követő 24 és 6 óra közötti nyitvatartási napra szüneteltetheti, ha Kereskedő vagy az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet az engedélyben meghatározott feltételeket megsérti.

7/A. *  A külön nyitvatartási engedély nyilvántartása

15/A. § *  (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén található, külön nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről a jegyző nyilvántartást vezet.

(2) A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az Önkormányzat honlapján közzéteszi.

8. Hatálybalépés

16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatályba lépésekor már megfelelő, kereskedelmi hatóságnál megtett bejelentéssel működő, 5. § (2) bekezdése szerinti vendéglátó üzletek a külön nyitvatartási engedély iránti kérelmet – az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítése mellett – e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül benyújtani kötelesek.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott üzletek külön nyitvatartási engedély nélkül, 24 és 6 óra között e rendelet hatálybalépését követő 60 napig tarthatnak nyitva.

(4) * 

(5) *  E rendelet alapján 2020. december 31. napját megelőzően kiadott külön nyitvatartási engedély – a 7. § (3) bekezdés alapján a külön nyitvatartási engedélyben meghatározott időtartamtól eltérően – 2021. december 31. napjáig érvényes.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. június 25. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző