Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában és a 23. § (5) 13., 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1-10. § * 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások és pályázati felhívások esetén is alkalmazni kell.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A Rendelet kihirdetése 2020. augusztus 26. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A Rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

1-3. melléklet a 37/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez *