Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2020. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § *  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 35. életévét betöltött és 65. életévét még be nem töltött legkevesebb kettő, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzőknek (a továbbiakban: szerző) Erzsébetváros irodalmi ösztöndíj elnevezéssel (a továbbiakban: ösztöndíj) pénzbeli támogatást nyújt. Az ösztöndíj igénylése iránt a 3. § szerinti pályázatot kell benyújtani a Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

2. Pályázati feltételek

2. § (1) A kérelem benyújtására jogosult az a szerző, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) *  35. életévét betöltötte, a 65. életévét még nem töltötte be.

c) legkevesebb kettő, magyar nyelvű, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkezik.

(2) *  A kérelmet benyújtó szerző a pályázat benyújtásával vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén az ösztöndíjprogram ideje alatt együttműködik az Önkormányzattal, részt vesz az általa szervezett programokon. Az együttműködés pontos feltételeit az évente kiírandó pályázati felhívás tartalmazza. Vállalja továbbá az ösztöndíjprogram ideje alatt új szépirodalmi művek létrehozását, amelyről a program végén beszámol.

(3) *  Az ösztöndíj támogatás nem adható annak, aki a pályázat elbírálásakor egyéb állami ösztöndíjban részesül.

(4) *  Az ösztöndíjban részesülő szerző az ösztöndíjprogram ideje alatt születő művek könyvformában történő kiadásában feltünteti az ösztöndíjas támogatás tényét.

(5) *  Az ösztöndíj támogatásban minden szerző csak egy alkalommal részesülhet.

3. Pályázat folyamata

3. § (1) *  Az ösztöndíj pályázatot a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki. A pályázati felhívást minden év április 1. napjáig kell közzétenni 30 napra a helyben szokásos módon.

(1a) *  A pályázat során az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) Szakmai önéletrajz

b) Publikációs lista

c) Munkaterv és szövegmutatvány, mely prózaírók esetén 2 oldalnyi szöveg (12-es betűs méret, másfeles sorköz), költők esetében minimum 3, maximum 5 vers. Drámarészlettel pályázók egységesen 4 oldalnyi szöveggel pályázathatnak.

d) A pályázó nyilatkozata arról, hogy részesül-e állami ösztöndíjban.

e) Személyigazolvány és lakcím kártya másolata.

f) A pályázó elérhetőségei: telefonszám, e-mail cím

(2) *  A pályázatok elbírálására a Bizottság öt fős szakmai zsűrit választ, döntése során biztosítja a széleskörű szakmai részvételt.

(3) *  A pályázatokat a szakmai zsűri a benyújtási határidőt követő 20 napon belül bírálja el és a kérelmet benyújtók közül legfeljebb 5 pályázóra tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a szakmai zsűri javaslata alapján a Bizottság 20 napon belül dönt.

(4) *  Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott, formailag hiánytalan kérelmek bírálhatóak el. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közlés napjától számított 5 napon belül van lehetőség.

(5) A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

4. Ösztöndíj összege

4. § *  A pénzbeli támogatás 6 hónapra kerül megállapításra május és október között. Az ösztöndíj támogatás mértéke havonta nettó 160.000 Ft.

5. Egyéb rendelkezések

5. § *  (1) Az ösztöndíjban részesülő pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A pénzbeli támogatás folyósítása a támogatási szerződés aláírását követően kezdődik meg.

(2) A díjazott az ösztöndíj program végén szakmai beszámolót nyújt be az ösztöndíj program időszakában végzett szakmai munkájának bemutatásáról, és a 2. § (2) bekezdésben vállaltak teljesüléséről.

6. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az ösztöndíj anyagi fedezetét a mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendeletet kell alkalmazni a Sárközi Márta irodalmi ösztöndíjról szóló 43/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján kiírt, és folyamatban lévő pályázatokra.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. október 21. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.