Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 9/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata - ha az nem ellentétes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti közeli hozzátartozók szándékával, vagy az elhunyt végakaratával- elhalálozása esetén saját halottjának nyilváníthatja azt a személyt, aki

a) Erzsébetváros életében kiemelkedő szakmai, közéleti, művészeti, gazdasági, kulturális, tudományos, sport vagy társadalmi tevékenységet fejtett ki, továbbá e tevékenységével hozzájárult Erzsébetváros vagy Magyarország elismertségéhez,

b) „Erzsébetváros Díszpolgára” kitüntető címmel rendelkező polgár,

c) polgármester, alpolgármester, települési képviselő, nemzetiségi önkormányzati képviselő a mandátuma betöltésének ideje alatt,

(2) Nem nyilvánítható az Önkormányzat saját halottjának az, aki arra érdemtelenné vált, így különösen, ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték.

2. § (1) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) Képviselő- testület tagja,

c) jegyző.

(2) Erzsébetváros saját halottjának nyilvánításáról az 1. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester dönt a temetési költségek megjelölésével.

3. § (1) Az Önkormányzat saját halottjának temetésével, valamint a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők ellátásáról - a hozzátartozók erre vonatkozó igénye és a velük történő előzetes egyeztetés esetén - a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében gondoskodik

a) a temetés megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

b) ha az elhunytat több szerv vagy társadalmi szervezet tekinti saját halottjának, felveszi azokkal a kapcsolatot,

c) gondoskodik a nekrológ elkészítéséről, illetve sajtóközlemény megjelentetéséről,

d) gondoskodik a gyászlobogó kihelyezéséről az Önkormányzat épületére.

4. § (1) Az Önkormányzat saját halottjának temetési költségét teljes mértékben, vagy a hozzátartozók kérésére részben viseli.

(2) E rendelet alkalmazásában temetési költség:

a) halott-szállítás költségei,

b) hamvasztási költségek,

c) sírhely vagy urnahely váltás, sírásás költségei,

d) ravatalozás költségei,

e) kegyeleti és vallási szertartás költségei,

f) kegyeleti kellékek költségei,

g) az Önkormányzat koszorújának költsége,

h) kegyeleti szolgáltatás költségei.

(3) Az Önkormányzat saját halottja temetési költségét az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja.

(4) Amennyiben az elhunytat több szerv vagy társadalmi szervezet tekinti saját halottjának, az Önkormányzat a temetési költségeket e szervvel vagy társadalmi szervezettel kötött írásbeli megállapodás szerinti arányban és mértékben viseli, melyet a polgármester köt meg.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. február 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző