Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 13/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. * 

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elismeri a kerület minden lakójának és közösségének közművelődéshez való jogát. A közművelődést az egyének és közösségek művelődését segítő tevékenységrendszernek tekinti, amely az önművelés, a civil önszerveződések kialakulása, a közösségi művelődés, a kultúraközvetítés és az egész életen át tartó tanulás révén hozzájárul a kerületben élők életminőségének javulásához.

2. § A helyi közösségi művelődés, a kerület hagyományainak megőrzése és ápolása, a kulturális javak közvetítése érdekében fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást, ennek érdekében meghatározza az Önkormányzat feladatellátásnak elveit, módját és feltételeit, a közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő szereplőkkel való kapcsolatrendszerét, a szakmai és finanszírozási elveket.

3. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő, a kerületben lakó állampolgárokra, közművelődési intézményekre;

b) a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevő azon intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, természetes személyekre, amelyekkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt, vagy a rendelet szerinti egyéb formában támogat.

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának alapelvei

4. § (1) Az Önkormányzat elismeri a kerület minden lakójának és közösségének azon jogát, hogy közművelődési jogait érvényesítse, igénybe vegye az önkormányzati feladatellátás keretében megvalósult szolgáltatásokat, művelődése érdekében az Önkormányzat közművelődési tevékenységet ellátó szervezeteitől színteret, szakmai segítséget kapjon.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait a Közművelődési koncepció alapján és a lakosság igényeinek figyelembevételével szervezi meg.

5. § (1) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataként biztosítja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban Kult. törvény) 76. § (3) bekezdésében foglalt valamennyi alapszolgáltatást.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon belül kiemelt feladatának tekinti

a) a kerület kulturális értékeinek és hagyományainak feltárását, ápolását és megismertetését,

b) a kerület kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének ápolását, értékteremtő tevékenységük megismertetését,

c) a kerület kulturális és szellemi vonzerejének növelését,

d) a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítség nyújtását,

e) a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatásának segítését, életminőségük javítását,

f) a lakosság igényeihez alkalmazkodó, a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez változatos lehetőségek biztosítását, közösségfejlesztő programok biztosítását,

g) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,

h) az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását.

6. § A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, valamint a kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának módja, szervezeti keretei

7. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait, az 5. §-ban meghatározottakat figyelembe véve, elsősorban az általa alapított, saját tulajdonában lévő ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. tevékenységével, Közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. megfelel a Kult. törvényben foglalt feltételeknek, tevékenységét a törvény előírásainak megfelelően végzi.

(2) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. székhelye 1075 Budapest, Király u. 11., ahol működteti a „K11 Rendezvényközpont és Művelődési Ház” elnevezésű közművelődési intézményt.

(3) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. közművelődési feladatellátásában rész vesznek továbbá az alábbi telephelyei:

a) Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, közérdekű muzeális gyűjtemény: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 26.

b) Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár: 1077 Budapest, Csányi u. 5.

c) Hernád Ház: 1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

(4) A (2)-(3) bekezdésben szereplő székhely és telephelyek az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok, amelyek ingyenes használati jogát az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. részére átadja. Az Önkormányzat szintén az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ingyenes használatába adja az ezen ingatlanokhoz tartozó leltár szerinti ingóságokat közművelődési feladatainak ellátása céljából.

(5) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. a közművelődési alapszolgáltatások ellátása során biztosítja a Kult. törvény és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerinti személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.

(6) Az Önkormányzat az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. feladatellátásával összefüggésben felmerült kiadásait, a feladatellátás során elért bevételeit meghaladó összegben ellentételezi.

(7) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. éves közszolgáltatási és pénzügyi tervét, valamint a megvalósított feladatokról szóló szakmai beszámolóját a Képviselő-testület fogadja el.

(8) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. a feladatainak színvonalasabb ellátása érdekében pályázatot nyújthat be, pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt elfogadhat.

8. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

a) a kerületben működő, nem Önkormányzati fenntartású közművelődési és kulturális intézményekkel,

b) a kerületi székhelyű kulturális tevékenységet is nyújtó gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal,

c) a kerületben közművelődési tevékenységet is ellátó civil szervezetekkel,

d) az egyházakkal, felekezettel,

e) a nemzetiségi önkormányzatokkal,

f) az országos, fővárosi, más kerületi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetekkel.

9. § (1) Az Önkormányzat a Kult. törvény 79. §-ában meghatározottak szerint közművelődési megállapodást köthet a közművelődési alapszolgáltatások körében egyes, a kerület lakossága számára nyújtott közművelődési szolgáltatások biztosítására.

(2) Közművelődési megállapodás azzal a természetes vagy jogi személlyel köthető, aki a kerületben székhellyel, lakhellyel rendelkezik vagy a kerületben igazolhatóan rendszeres tevékenységet végez.

(3) A közművelődési megállapodásban vállalt feladatokról készült szakmai beszámolót a Képviselő-testület Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága fogadja el.

10. § Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésének figyelembevételével a kerületben megvalósuló kulturális és közművelődési célú tevékenységet pályázati úton is támogathatja. A pályázati eljárás során Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

11. § Az Önkormányzat a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében gondoskodik arról, hogy a közművelődési lehetőségekről

a) saját honlapján és közösségi média felületein,

b) az Önkormányzat helyi lapjában,

c) az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. honlapján és közösségi média felületein, valamint nyomtatott szórólapok és műsorfüzet útján

tájékozódni lehessen.

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának finanszírozása

12. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását az alábbi forrásokból biztosítja:

a) a központi költségvetés normatív hozzájárulása,

b) Önkormányzat saját bevételei,

c) a közművelődési szolgáltatások nyújtásából származó bevétel,

d) a minisztériumi alapokból elnyerhető pénzeszközök,

e) egyéb pályázati pénzeszközök,

f) természetes és jogi személyek hozzájárulásai.

13. § Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. működésének alábbi forrásait a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás, az Önkormányzat saját bevétele, továbbá az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. saját bevételei biztosítják:

a) az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. székhelye és telephelyei működtetésének, üzemeltetésének, fenntartásának, az állagmegóvás, valamint műszaki és technikai feltételek korszerűsítésének költségei,

b) az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. személyi állományának biztosításához szükséges költségek,

c) az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. közművelődési feladatellátása keretében végzett tevékenységek költségei.

14. § Az Önkormányzat a mindenkori költségvetésben rendelkezésre álló források erejéig a közművelődési feladatellátásban részt vevő természetes és jogi személyekkel közművelődési megállapodást köthet, valamint támogatást nyújthat.

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. február 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző