Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 20/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelete

az emléktáblák állítására vonatkozó szabályokról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén:

a) közterületen, középületen, középületben és udvarán, és minden egyéb, az Önkormányzat tulajdonában lévő területen történő emléktábla állítására,

b) amennyiben az állítani kívánt emléktábla művészeti alkotásnak minősül, abban az esetben a nem önkormányzati tulajdonban lévő épületen történő új emléktábla állításának véleményezésére, támogatására.

(2) Jelen rendelet szabályait alkalmazni kell a jogszerűen felállított emléktábla áthelyezése, szövegének megváltoztatása, felújítása vagy eltávolítása esetén is.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) Emléktábla: kiemelkedő jelentőségű személyeknek, eseményeknek, vagy szervezeteknek emléket állító grafikát tartalmazó szöveges tábla.

b) Emléktábla állítása: emléktábla fizikai elhelyezése az a) pontban felsoroltakhoz köthető helyszínen, a szükséges hatósági engedélyek birtokában.

3. § (1) Emléktáblát állítani a 2. § (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak emlékére akkor lehet, ha az alábbiak közül az emléktábla címzettje valamelyik feltételnek megfelel:

a) a tevékenysége a közjót példaértékűen szolgálta,

b) hozzájárult a nemzet szellemi, anyagi gyarapodásához,

c) személye közmegbecsülést szerzett,

d) közösségének meghatározó szereplője volt,

e) a tudomány, a művészet, a sport, vagy a közélet valamely területén kimagaslóan jelentőset alkotott,

f) Erzsébetváros életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult Erzsébetváros fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez,

g) Erzsébetváros, a főváros, a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű, a kerülethez köthető történelmi eseményről van szó, és még nem őrzi emléktábla az emlékét.

(2) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített események tekintetében csak az (1) bekezdés f) és g) pontja alkalmazandó.

(3) Természetes személy esetén emléktábla kizárólag elhunyt személy részére állítható.

(4) Nem adható hozzájárulás olyan emléktábla állításához, valamint nem önkormányzati tulajdonú épület esetén nem támogatható olyan emléktábla állítása, amely

a) megjelenésében város-, illetve utcaképet vagy műemlék-védelmi előírást sért, vagy

b) településképi bejelentési vagy műemléki bejelentési eljárás keretében meg lett tiltva, vagy

c) megörökíteni kívánt személy, szervezet vagy esemény nem felel meg az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak.

4. § (1) Emléktábla állításához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelöltek szerint tervezett emléktábla-állítás esetén a Képviselő-testületnek az emléktábla állításhoz történő hozzájáruló döntése magában foglalja a tulajdonosi hozzájárulást is, kivéve, ha az Önkormányzat nem gyakorolja a tulajdonosi jogokat az érintett területtel kapcsolatban.

(3) A nem önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén az emléktábla állításához szükséges a tulajdonos(ok) hozzájárulása.

5. § (1) Emléktábla állítását az Önkormányzat részéről kezdeményezheti (továbbiakban: önkormányzati kezdeményezés):

a) polgármester,

b) Képviselő- testület tagja,

c) jegyző.

(2) Az (1) bekezdés esetén kívül emléktábla állítását bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti (továbbiakban: társadalmi kezdeményezés).

(3) A kezdeményezőnek gondoskodnia kell az emléktábla állításához szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről.

6. § (1) Társadalmi kezdeményezés esetén a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) Az emléktábla állítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az emléktábla megjelenését ábrázoló méretarányos látványtervet, melynek tartalmaznia kell:

aa) a szöveg, az ábrák, a betűforma, valamint a színek megjelölését,

ab) anyagát és méretét,

b) a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének igazolását a tervezett szöveg helyességéről,

c) az emléktáblán címzettként szereplő személyek, szervezetek szakmai munkásságának rövid leírását;

d) a kihelyezés helyének pontos megjelölését;

e) a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét;

f) az emléktábla címzettje közeli hozzátartozójának, örökösének hozzájáruló nyilatkozatát;

g) amennyiben az emléktábla művészeti alkotásnak minősül, úgy a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvéleményt a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galériától.

(3) Társadalmi kezdeményezés esetén a kérelem elbírálásával, a szakvélemények beszerzésével, és az emléktábla állítással összefüggésben felmerülő költségeket a kezdeményező viseli.

7. § (1) Önkormányzati kezdeményezés esetén a Képviselő-testület döntését a kultúráért felelős alpolgármester, valamint a kezdeményező közös előterjesztése alapján hozza meg.

(2) Társadalmi kezdeményezés esetén a Képviselő-testület döntését a kultúráért felelős alpolgármester előterjesztése alapján hozza meg.

(3) Az előterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell a következőket:

a) A 6. §-ban meghatározottak szerinti kérelmet,

b) Az ingatlan tulajdonosi hozzájárulását,

c) A kerületi főépítész állásfoglalását,

d) A pénzügyi fedezetről szóló igazolást.

8. § (1) Az emléktábla karbantartásáról, állagának megóvásáról és felújításáról az önkormányzat köteles gondoskodni, melyre fedezetet az önkormányzat költségvetése biztosít.

9. § (1) A jegyző gondoskodik:

a) Az Önkormányzat honlapján az emléktáblák esetleges kárának, utólagos hibáinak vagy megrongálásának elektronikus bejelentésének lehetőségéről, valamint gondoskodik az emléktáblák online térképen való megjelöléséről, a térképhez való hozzáférésről.

b) Az emléktábla-regiszter felállításáról és annak friss adatokkal történő feltöltéséről, mely tartalmazza az emléktábla legfontosabb adatait (név vagy esemény, állításának időpontja, állító szervezet(ek), az emléktábla méretei, kivitelezése, helyszíne, fénykép stb.).

c) Az e rendelet előírásainak megsértésével elhelyezett emléktábla eltávolításáról – az elhelyező költségére az Önkormányzat gondoskodik.

10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit az ezt megelőzően felállított emléktáblák áthelyezése, szövegének megváltoztatása, felújítása vagy eltávolítása esetén is alkalmazni kell.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. március 17. napján a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

1. melléklet a 20/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Kérelem emléktábla állításához

KÉRELMEZŐ ADATAI
Név
Cím
Telefonszám
E-mail cím
Megörökíteni kívánt személy, szervezet vagy esemény megnevezése
Kihelyezés pontos címe
CSATOLT MELLÉKLETEK
Méretarányos látványterv
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének igazolása a tervezett szöveg helyességéről
Az emléktáblán címzettként szereplő személyek, szervezetek szakmai munkásságának rövid leírása
Az emléktábla címzettje közeli hozzátartozójának, örökösének hozzájáruló nyilatkozata
Amennyiben az emléktábla művészeti alkotásnak minősül, úgy a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvélemény a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galériától.

Budapest, 202... ..............................

...............................................................
kezdeményező neve, aláírása