Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 29/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 5/2020. (II. 20.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2020. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételét 14.787.431 ezer forintban, azaz tizennégymillió-hétszáznyolcvanhétezer-négyszázharmincegy ezer forintban,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 5.000.000 ezer forintban, azaz ötmillió ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.638.794 ezer forintban, azaz hárommillió-hatszázharmincnyolcezer-hétszázkilencvennégy ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 23.349.428 ezer forintban, azaz huszonhárommillió-háromszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 6.252.976 ezer forintban, azaz hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 6.252.976 ezer forintban, azaz hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,

f) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 85.588 ezer forintban, azaz nyolcvanötezer-ötszáznyolcvannyolc ezer forintban,

h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 162.385 ezer forintban, azaz egyszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban, továbbá

i) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

j) a bevételi előirányzatok főösszegét 35.264.789 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvankilenc ezer forintban

k) a kiadási előirányzatok főösszegét 35.264.789 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvankilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2020. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 12.991.660 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-kilencszázkilencvenegyezer-hatszázhatvan ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését 16.500.000 ezer forintban, azaz tizenhatmillió-ötszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.632.328 ezer forintban, azaz hárommillió-hatszázharminckettőezer-háromszázhuszonnyolc ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 173.459 ezer forintban, azaz egyszázhetvenháromezer-négyszázötvenkilenc ezer forintban,

e) a teljesített költségvetési kiadását 11.700.211 ezer forintban, azaz tizenegymillió-hétszázezer-kettőszáztizenegy ezer forintban,

f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 5.386.067 ezer forintban, azaz ötmillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatvanhét ezer forintban,

fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 5.386.067 ezer forintban, ötmillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatvanhét ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 162.385 ezer forintban, azaz egyszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban,

h) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítését 5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

i) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése teljesítését 12.500.000 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

j) bevételek teljesítése főösszegét 38.683.514 ezer forintban, azaz harmincnyolcmillió-hatszáznyolcvanháromezer-ötszáztizennégy ezer forintban,

k) kiadások teljesítése főösszegét 35.248.663 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-hatszázhatvanhárom ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. számú táblázat tartalmazza.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8. számú, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázatok tartalmazzák.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

(10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. számú táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. számú táblázat, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. számú táblázat tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. számú táblázat tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. számú táblázat tartalmazza.

8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 20. számú táblázat tartalmazza.

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. május 28. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

Táblázatjegyzék a 2020. évi beszámolóhoz

1. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

2. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

4. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

5. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban

6. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése

7. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

8. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat teljesítése

9. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

10. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

11. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítése

12. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi tervezett előirányzatai és teljesítései

13. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi összevont mérlege

14. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi kimutatása

15. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása

16. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

17. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatása

18. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradvány kimutatása

19. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása

20. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása


  Vissza az oldal tetejére