Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a jubileumi díszoklevél alapításáról és adományozásának rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kerület életében meghatározó, a nevelés-oktatás területén tevékenységet folytató pedagógusok részére, a kerület fejlődésének elősegítésében kifejtett példamutató, közbecsülésre méltó életpálya és szakmai munka elismerésére díszoklevelet alapít.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának polgármestere (a továbbiakban: polgármester) minden évben pedagógusnaphoz kapcsolódóan díszoklevelet adományoz azon kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, vagy a kerületben legalább 30 éves szakmai munkát folytató óvodapedagógusnak, tanítónak, tanárnak, aki pedagógus diplomáját 50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt szerezte.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek megléte esetén adományozható:

a) arany díszoklevél annak, aki diplomáját 50 éve,

b) gyémánt díszoklevél annak, aki diplomáját 60 éve,

c) vas díszoklevél annak, aki diplomáját 65 éve,

d) rubin díszoklevél annak, aki diplomáját 70 éve,

e) platina díszoklevél annak, aki diplomáját 75 éve

szerezte.

(3) A díszoklevél posztumusz elismerésként nem adományozható.

(4) A díszoklevél adományozása céljából a polgármester minden év január 10-éig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé.

(5) A díszoklevél adományozására irányuló kérelmet minden év január 10. és március 10. között lehet benyújtani Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) személyesen vagy postai úton.

(6) A díszoklevél adományozása iránt kérelmet kell benyújtani. A díszoklevél adományozásához szükséges dokumentumok:

a) a diploma megszerzésének helye, vagy annak jogutódja szerinti felsőoktatási intézmény (továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmény) által rendszeresített kitöltött kérelem,

b) a kérelmező rövid szakmai önéletrajza,

c) az eredeti diploma másolata,

d) arany fokozatú oklevél igénylése esetén, a pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolása, kivéve, ha kérelmező már részesült valamilyen fokozatú oklevélben,

e) amennyiben az igénylő rendelkezik a díszoklevél valamely fokozatával, annak másolata,

f) lakcímkártya másolata.

(7) A Polgármesteri Hivatal a benyújtott dokumentumok alapján felhívhatja kérelmezőt hiánypótlás teljesítésére.

(8) Kizárólag beadási határidőn belül beadott, és az adott évben valamelyik jubileumi fokozatot pontosan teljesítő pedagógus kérelme fogadható be.

(9) A benyújtott kérelem felsőoktatási intézmény felé történő továbbításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

3. § (1) A díszoklevél adományozásához meghatározott anyagi elismerés mértéke:

a) arany díszoklevél esetén bruttó 80 000 Ft

b) gyémánt díszoklevél esetén bruttó 90 000 Ft

c) vas díszoklevél esetén bruttó 100 000 Ft

d) rubin díszoklevél esetén bruttó 110 000 Ft

e) platina díszoklevél esetén bruttó 120 000 Ft.

(2) Az anyagi elismerés biztosításához szükséges fedezetet a Képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

4. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben foglalt díszoklevél adományozására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) A jubiláló pedagógus számára a díszoklevelet a felsőoktatási intézmény állítja ki. A felsőoktatási intézmény által kiállított díszoklevelet ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

(3) Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy az életkora, vagy egészségi állapota miatt távolmaradó személy is méltó módon vehesse át a díszoklevelet.

(4) Amennyiben a díjátadó ünnepség időpontjáig a felsőoktatási intézmény által kiállított díszoklevél az Önkormányzathoz nem érkezik meg, úgy a jubiláló pedagógus részére egy köszönőlevél kerül átadásra. Ebben az esetben az érintett személy részére a díszoklevél postai úton kerül megküldésre.

(5) Az adományozásban érintett személyekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, továbbá az adományozott hozzájárulása esetén gondoskodik az adományozottak névsorának a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. szeptember 15. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző