Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 37/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásban foglaltakra - a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 37/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1-7. § * 

8. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazható.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. november 17. napján a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

1. melléklet a 48/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez *