Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke, finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételét 18.889.768 ezer forintban, azaz tizennyolcmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvannyolc ezer forintban,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 4.453.330 ezer forintban, azaz négymillió-négyszázötvenháromezer-háromszázharminc ezer Ft-ban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 2.501.064 ezer forintban, azaz kettőmillió-ötszázegyezer-hatvannégy ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.308.522 ezer forintban, azaz hárommillió-háromszáznyolcezer-ötszázhuszonkettő ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 29.062.377 ezer forintban, azaz huszonkilencmillió-hatvankettőezer-háromszázhetvenhét ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 7.352.577 ezer forintban, azaz hétmillió-háromszázötvenkettőezer-ötszázhetvenhét ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 7.352.577 ezer forintban, azaz hétmillió-háromszázötvenkettőezer-ötszázhetvenhét ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 712.100 ezer forintban, azaz hétszáztizenkettőezer-egyszáz ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 802.407 ezer forintban, azaz nyolcszázkettőezer-négyszázhét ezer forintban,

h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 37.217.361 ezer forintban, azaz harminchétmillió-kettőszáztizenhétezer-háromszázhatvanegy ezer forintban,

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 37.217.361 ezer forintban, azaz harminchétmillió-kettőszáztizenhétezer-háromszázhatvanegy ezer forintban,

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek, az f) pont szerinti államháztartáson belüli megelőlegezések és az i) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, a g) pont szerinti államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése és a j) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 20. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 22. melléklet tartalmazza.

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 3.308.522 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 2.501.064 ezer Ft.

(7) *  A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét, valamint a lekötött bankbetétek megszüntetését felhasználási cél szerinti tagolásban a 21. melléklet határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi feladatainak támogatása

2. § *  (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 710.958.097 Ft,

b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.013.447.513 Ft,

c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 277.832.669 Ft,

d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28.511.328 Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2022. január 1-jétől a 25. melléklet szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 - 3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.

Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Dob Óvoda és az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100-1299 számú címeken szerepelnek, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatainak, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységének előirányzatait az 5100 számú címeken rögzíti.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, a 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai, és a 7500 címen a következő évek fejlesztési céltartalékai,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által benyújtott, vagy pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) Az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzata,

c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

f) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. melléklet 32-67. sorai szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. melléklet 1-31. sorai szerint határozza meg.

(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,

b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. melléklet 1-31. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 40. sora, a működési bevételek összegét a 51. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 33., 54. és 58. sora, a költségvetési támogatásokat a 32. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 66. sora szerint határozza meg.

(7) Az „5200 Városüzemeltetési feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az „5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az „5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(10) Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az „5210 Parkolásüzemeltetési feladatok” és „5400 Vagyongazdálkodási feladatok” címeken tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” és „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése” címeken tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

(14) Az „5707 Rendezvények, stratégiai feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.

(15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5303, 5503, 5608, 5701, 5702, 5707, 5804, 6105, 6802” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát és a „6802” címen tervezett „Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” előirányzatát a 14. melléklet, valamint az „5701, 6106” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 15. melléklet szerint határozza meg.

(16) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „6110, 6501, 6503, 6802” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”, és a „6107” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” feladatonkénti előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.

(17) Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. melléklet 68. sora szerint határozza meg.

(18) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján a 6. melléklet 69. sora tartalmazza.

(19) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.

(20) A (19) bekezdésben hivatkozott, a 2. § (1) bekezdésében felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § A „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6301 Intézményi felújítások”, a „6303 Önkormányzati felújítások” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló felújítások” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 17. melléklet szerint határozza meg.

5. § Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6401 Intézményi beruházások”, a „6404 Önkormányzati beruházások”, és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 18. melléklet szerint határozza meg.

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím felhalmozási előirányzata 200.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 151.805 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.631.840 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 142.658 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 896.690 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 9.147 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 735.150 ezer Ft.

c) a „7500 Következő évek fejlesztési tartaléka” cím Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó működési előirányzata 13.974 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.476.191 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 20. melléklet, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 22. melléklet szerint.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2022. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 23. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2021. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2022. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 24. melléklet tartalmazza.

(4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 26. melléklet mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése, gazdálkodása

8-10. § * 

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. § * 

8. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási hatáskörök átruházása a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata

12. § * 

9. Előirányzatok felhasználása bizottságokra átruházott hatáskörben, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó szabályok

13-16. § * 

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. § * 

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

18. § * 

12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. § * 

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványát az Áht. 86. § (5) bekezdése és az Ávr. 155. § (1)-(2) bekezdései alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

(2) A költségvetési maradványt az Ávr. 149. § (1) bekezdése alapján az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai szerint kell megállapítani.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a feladatalapú támogatások jogosultságot meghaladó többlete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

(4) A költségvetési maradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.

(5) A költségvetési intézményt meg nem illető költségvetési maradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az Önkormányzat fizetési számlájára kell - az érintett előirányzatok módosítása mellett - megfizetni.

(6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig. A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott költségvetési maradványát irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(7) A költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének kell tekinteni:

a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,

b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyekre az Ávr. 46. § (1) bekezdése vonatkozik, vagyis a pénzügyi teljesítések a költségvetési évet követő év június 30-ig áthúzódnak,

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott programokból befolyt bevételek maradványát,

d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételeket, amelyek esetében az átadó meghatározta az annak terhére ellátandó feladatot,

e) az államháztartáson belülről, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat.

(8) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó részével növelhető az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzata. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(9) A (8) bekezdésből származó forrás felhasználása tartós elkötelezettséggel nem járhat.

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21-25. § * 

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26. § * 

27. § * 

III. Fejezet

Záró rendelkezések

28. § * 

29. § * 

30-31. § * 

Niedermüller Péter
polgármester
dr. Laza Margit
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. február 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

1. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatai

2. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

3. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi előirányzatai

4. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzatai

5. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

6. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi tervezett előirányzatai

7. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok 2022. évi működési kiadási előirányzatai

8. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezet- és természetvédelmi feladatok 2022. évi előirányzatai

9. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyongazdálkodási feladatok 2022. évi működési kiadási előirányzatai

10. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyonhasznosítási feladatok 2022. évi előirányzatai

11. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2022. évi előirányzatai

12. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2022. évi előirányzatai

13. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rendezvények, stratégiai feladatok 2022. évi előirányzatai

14. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2022. évi előirányzatai

15. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évi előirányzatai

16. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2022. évi előirányzatai

17. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai

18. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai

19. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

20. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

21. melléklet * 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok

22. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató melléklet)

23. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató melléklet)

24. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

25. melléklet

Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetéséhez

26. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai