Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

az erzsébetvárosi fiatalok részére nyújtott művészeti és sport támogatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és

a) általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok tanórán kívüli művészeti és sport foglalkozásokon való részvételéhez pénzbeli támogatást biztosít a fiatalok tartalmas szabadidő eltöltése, a testi és mentális egészségük megőrzése, empatikus készségeik és kitartásuk növelése érdekében (a továbbiakban: fiatalok művészeti és sport támogatása)

b) *  23. életévét be nem töltött a tudományok, a művészetek vagy a sport területén kimagaslóan tehetséges fiatalok nemzetközi versenyen, vagy más nemzetközi szintű megmérettetésen való részvételéhez egyedi elbírálás alapján tehetségük gondozása, képességeik kiteljesedése és szakmai előmenetelük támogatása érdekében pénzbeli támogatást nyújt (a továbbiakban: fiatal tehetségek támogatása).

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatás igénylése iránt kérelmet kell benyújtani Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalához.

2. § (1) Fiatalok művészeti és sport támogatása keretében a foglalkozás díjához igényelhető támogatás, különösen intézményi térítési díjhoz, tandíjhoz, tagdíjhoz, bérlet vagy edzés díjához. Művészeti foglalkozáson való részvétel esetén a szükséges eszköz megvásárlásához, bérléséhez, karbantartásához is igényelhető támogatás. A támogatás sporteszközre és sportruházatra nem fordítható.

(2) *  A támogatás mértéke a kérelemben részletezett költségterv alapján igényelt összeg, de legfeljebb 60.000 Ft.

(3) A fiatalok művészeti és sport támogatása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) * 

b) a tanulói jogviszony igazolását

c) a foglalkozást biztosító intézmény, szervezet, egyéb szerv vagy személy igazolását a foglalkozásokon való rendszeres részvételről vagy a foglalkozást biztosító intézmény, szervezet, egyéb szerv vagy személy nyilatkozatát a foglalkozásra való befogadásáról, amennyiben a kérelem benyújtásakor a tanuló nem vesz részt a támogatással érintett foglalkozáson.

3. § (1) *  A fiatal tehetségek támogatása keretében annak a tudományok, a művészetek vagy a sport területén kimagaslóan tehetséges, nemzetközi szinten elismert, előkelő eredményeket elérő fiatalnak nyújtható támogatás, aki a kérelem benyújtásakor 23. életévét nem töltötte be és a kérelem benyújtását megelőző két évben

a) nemzetközi versenyen 1–5. helyezést ért el vagy elismerő díjban részesült, vagy

b) hazai versenyen nemzetközi kvalifikációt szerzett.

(2) *  A támogatás nemzetközi versenyen vagy más nemzetközi szintű megmérettetésen való részvétellel kapcsolatos vagy az arra történő felkészülés során felmerülő kiadásokra igényelhető. A kérelemben pontosan meg kell jelölni a verseny jellegét, időpontját; amennyiben a támogatási igény a felkészülés időszakában felmerülő költségekre irányul, az előzőeken túl megfelelően alátámasztott indokokkal igazolni kell, hogy az a megjelölt versenyre történő felkészülést célozza.

(3) A támogatás mértéke a kérelemben részletezett költségterv alapján igényelt összeg, de legfeljebb 300 000 Ft.

(4) A fiatal tehetségek támogatása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) * 

b) eredményeket bemutató szakmai önéletrajzot, illetve a jövőbeli célokra irányuló motivációs levelet

c) a kimagasló eredményeket igazoló dokumentumokat

d) támogató levelet, ajánlást.

4. § (1) *  A támogatás iránti kérelem benyújtására az Önkormányzat minden év március 1-ig felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon. A kérelmek benyújtására Erzsébetváros e-Pályázatkezelő felületén minden év március 1. és október 31. napja között van lehetőség.

(2) Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott kérelmek bírálhatók el, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felhívás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

(3) A támogatásra való jogosultságról a polgármester dönt. A polgármester döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(4) E rendeletben szabályozott támogatásokat egy fiatal évente egy alkalommal, egy támogatási célra veheti igénybe. Nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek, aki a tárgyévet megelőző években kapott, e rendelet hatálya alá tartozó támogatással még nem számolt el.

(5) *  A támogatást az Önkormányzat előfinanszírozás formájában biztosítja, a támogatásra jogosult fiatallal vagy törvényes képviselőjével támogatási szerződést köt. A támogatás a támogatási időszakban használható fel, mely a (3) bekezdésben meghatározott döntés napját követő hónap első napjától számított tíz hónapig tart. A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a támogatási időszakot követő 30 napon belül el kell számolni. Az elszámolás keretében csatolni kell a művészeti vagy sport foglalkozáson, nemzetközi versenyen vagy más nemzetközi szintű megmérettetésen való részvételt igazoló számlát, valamint művészeti támogatás esetén az eszközvásárlásról, bérlésről, karbantartásról szóló számlát.

(6) Az Önkormányzat az adott évben a hatályos költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A támogatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik. A költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

(7) A támogatás pénzügyi fedezetéről az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében rendelkezik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott felhívást 2022. évben e rendelet hatályba lépését követő munkanapon kell közzétenni.

(2) * 

Tóth László Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. április 13. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Tóth László
jegyző