Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

az erzsébetvárosi fiatalok egyéni közlekedési támogatásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő

a) a kérelem benyújtásakor 16. életévét betöltött középiskolai tanulónak, vagy

b) nappali tagozaton, felsőfokú alapképzésben vagy mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben tanuló fiatalnak, amennyiben a kérelem benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

c) egyedi elbírálás alapján a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanulónak, ha a kérelem benyújtásakor 28. életévét nem töltötte be és nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

egyéni közlekedési támogatást nyújt.

(2) *  A támogatást Erzsébetváros e-Pályázatkezelő felületén kell igényelni.

2. § (1) A jogosultaknak az Önkormányzat

a) *  „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez vagy kerékpár beszerzéséhez legfeljebb 60.000 Ft

b) *  roller beszerzéséhez legfeljebb 30.000 Ft támogatást biztosít.

(2) Egyéni közlekedési támogatást egy fiatal csak egy alkalommal, egy támogatási célra vehet igénybe. A támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint az igénybevett szolgáltatás, vagy a beszerzett eszköz számlával igazolt értéke.

(3) Kerékpár esetén használt eszköz is beszerezhető, amennyiben az számlával igazolható. Elektromos eszköz beszerzésére a támogatás nem használható fel.

3. § (1) Az Önkormányzat minden év március 1-ig felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon. A kérelem benyújtására minden év március 1. és október 31. közötti időszakban van lehetőség.

(2) *  A kérelem mellé csatolni kell

a) az 1. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti kérelmező esetén az érvényes diákigazolvány másolatát

b) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelmező esetében az érvényes diákigazolvány másolatát, és annak igazolását, hogy a nagykorúvá válását követően folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

(3) Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott kérelmek bírálhatóak el, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felhívás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

(4) A támogatásra való jogosultságról a Polgármester dönt. A Polgármester döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

4. § (1) „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzése esetén a támogatást utófinanszírozás formájában nyújtja az Önkormányzat. A kérelem mellé a 3. § (2) bekezdésben felsorolt mellékleteken túl csatolni kell az oktatást folytató gazdasági szervezet és a tanuló, vagy törvényes képviselője közötti megállapodás, a tanfolyamról a nevére kiállított számla, és a vezetői engedély hitelesített másolatát. Azok a kérelmek fogadhatók be, amelyek esetében a vezetői engedély kiállítása a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belüli időpontban történt.

(2) A „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás esetén, amennyiben a tanuló a középiskola utolsó évfolyama alatt kezdi meg a gépjárművezetői tanfolyamot, a támogatás feltétele, hogy a tanuló a gépjárművezetői tanfolyam megkezdésekor rendelkezzen tanulói jogviszonnyal.

(3) Kerékpár, roller beszerzése esetén a támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az Önkormányzat. A támogatás a támogatási időszakban használható fel, mely a 3. § (4) bekezdésben meghatározott döntés napját követő hónap első napjától számított négy hónapig tart. A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a támogatási időszakot követő 30 napon belül el kell számolni. Az elszámolás keretében csatolni kell az eszköz beszerzését igazoló, a szerződő nevére kiállított számlát és az eszközről készült fotót, valamint a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozatát arról, hogy a beszerzett eszköz 2 évig a jogosult birtokában marad. A birtoklás tényét ezen időszak alatt az Önkormányzat ellenőrizheti.

(4) Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatást igénybe venni kívánó és arra jogosult tanulóval vagy törvényes képviselőjével. Az Önkormányzat az adott évben a hatályos költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A támogatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik. A költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

(5) Amennyiben a támogatási szerződés megkötésétől számítva 2 éven belül a beszerzett eszköz jogosult általi birtoklása legálisan megszűnik, akkor ennek tényét a tanuló vagy törvényes képviselője a birtoklás megszűnésétől számított 30 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni és a támogatás összegét visszafizetni.

(6) Amennyiben a támogatási szerződés megkötésétől számítva 2 éven belül a beszerzett eszköz jogosult általi birtoklása egyéb módon megszűnik, akkor a tanuló vagy törvényes képviselője a birtoklás megszűnésétől számított 30 napon belül köteles a rendőrségen feljelentést tenni, és a feljelentésről az Önkormányzatot értesíteni. Ez esetben a tanuló vagy törvényes képviselője a visszafizetési kötelezettség alól mentesül.

(7) Kerékpár beszerzése esetén az Önkormányzat a biztonságos kerékpáros közlekedés elsajátítását célzó segédanyagot bocsát a támogatott rendelkezésére.

(8) A támogatás pénzügyi fedezetéről az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében rendelkezik.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Tóth László Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. április 13. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Tóth László
jegyző