Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

a Tiszta utca, rendes ház pályázatról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a kerület közigazgatási területén a rend és a tisztaság, a kulturált környezet kialakítása, a környezetbarát városkép megjelenítése, a kerület szépítése céljából „Tiszta utca, rendes ház” elnevezésű verseny megrendezését határozza el.

(2) A verseny meghirdetése pályázati úton történik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hogy a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően, legkésőbb minden naptári év április 30. napjáig - a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig, amely összeg a pályázat minden költségét, a díjazási keretösszeget és az Erzsébetváros Kft. bonyolítási díját is magába foglalja - „Tiszta utca, rendes ház” elnevezésű pályázatot írjon ki Budapest Főváros VII. kerület közigazgatási területén lévő

a) társasházak,

b) lakásszövetkezetek [a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.],

részére.

(4) A pályázat keretében legtöbbet tevő, legtöbb pontszámot elérő összesen 25 darab társasház és lakásszövetkezet részére az Önkormányzat a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig díjazást nyújt. Az átadásra kerülő összeg meghatározása a személyi jövedelemadó törvény előírásai figyelembevételével történik.

2. § (1) A pályázat célja a köztisztaság körében a lakóközösségek jogszabályi kötelezettségeinek tudatosítása, a pályázat keretében a pályázók által úgynevezett védnökségbe vett közterületek a jogszabályok által meghatározott tisztán- és gyommentesen tartása és az előírásokon túlmutató feladatok ellátása, kapcsolattartás erősítése az Önkormányzat és a lakóközösségek között.

(2) A pályázati felhívás tartalmát (a pályázat egyéb feltételeit, a pályázat benyújtásának feltételeit, az együttműködés feltételeit), a bonyolítás, helyszíni ellenőrzés, értékelés és díjazás szabályait ezen rendelet keretei között a Bizottság határozza meg. A Bizottság dönt a pályázat eredményének megállapításáról, a pályázók részére nyújtandó díjak összegéről.

(3) A pályázat bonyolítását az Erzsébetváros Kft és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal illetékes Irodája végzi az alábbi feladatmegosztással:

a) Erzsébetváros Kft. feladatai: a helyszíni ellenőrzések lefolytatása dokumentálással, pontozás a pontrendszer alapján, az együttműködési időszakba bekerült pályázók folyamatos havi tájékoztatása az elért eredményeikről, a helyszíni pontozás eredményeinek összesítése,

b) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal illetékes Irodája feladatai: döntéselőkészítés a Bizottság részére a felhívás tervezet, a pontozási rendszer (havi helyszíni értékelés alapján adható pontok, súlyozó számok, egyszeri pontszámok vállalt pluszfeladatra) tekintetében, gondoskodás a pályázat meghirdetéséről, beérkezett pályázatok bontása, bontási jegyzőkönyv felvétele a beérkezett érvényes és érvénytelen pályázatok, valamint a benyújtási időpontok rögzítésével, az időrendben beérkező első 50 érvényes pályázó értesítése, hogy számukra az együttműködési időszak helyszíni ellenőrzései és az értékelések megkezdődnek, az érvénytelen (hiányosan benyújtott) és eredménytelen (első 50 érvényes pályázaton felüli) pályázatot benyújtó pályázó értesítése ennek tényéről, döntéselőkészítés a Bizottság részére az eredmény megállapítása tárgyában, megállapodások előkészítése.

(4) A benyújtási határidőig benyújtott pályázatok közül kizárólag az időben első 50 érvényes pályázatot benyújtott pályázó vesz részt a pályázat együttműködési időszakában.

(5) A döntés szerinti díjösszeg pénzügyi teljesítése érdekében a díjazott Pályázó és az Önkormányzat megállapodást köt.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth László Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. április 13. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Tóth László
jegyző