Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételét 18.046.994 ezer forintban, azaz tizennyolcmillió-negyvenhatezer-kilencszázkilencvennégy ezer forintban,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 4.453.330 ezer forintban, azaz négymillió-négyszázötvenháromezer-háromszázharminc ezer Ft-ban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 2.501.064 ezer forintban, azaz kettőmillió-ötszázegyezer-hatvannégy ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.308.522 ezer forintban, azaz hárommillió-háromszáznyolcezer-ötszázhuszonkettő ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 28.219.603 ezer forintban, azaz huszonnyolcmillió-kettőszáztizenkilencezer-hatszázhárom ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 6.810.974 ezer forintban, azaz hatmillió-nyolcszáztízezer-kilencszázhetvennégy ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 6.810.974 ezer forintban, azaz hatmillió-nyolcszáztízezer-kilencszázhetvennégy ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 153.895 ezer forintban, azaz egyszázötvenháromezer-nyolcszázkilencvenöt ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 244.202 ezer forintban, azaz kettőszáznegyvennégyezer-kettőszázkettő ezer forintban,

h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 35.274.779 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszázhetvennégyezer-hétszáhetvenkilenc ezer forintban,

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 35.274.779 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszázhetvennégyezer-hétszáhetvenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek, az f) pont szerinti államháztartáson belüli megelőlegezések és az i) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, a g) pont szerinti államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése és a j) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú melléklet szerint határozza meg.”

(2) Az Ör. 1. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 3.308.522 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 2.501.064 ezer Ft.

(7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét, valamint a lekötött bankbetétek megszüntetését felhasználási cél szerinti tagolásban a 21. melléklet határozza meg.”

2. § Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 699.609.560 Ft,
b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 891.344.269 Ft,
c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 282.409.152 Ft,
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28.511.328 Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon használatók fel.”

3. § (1) Az Ör. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 432.534 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.829.463 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 383.476 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.663.802 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 49.058 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 165.661 ezer Ft.

c) a „7500 Következő évek fejlesztési tartaléka” cím Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó működési előirányzata 13.974 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.476.191 ezer Ft.”

4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ör. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Ör. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ör. 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth László
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. május 25. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Tóth László
jegyző

1. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételi előirányzatai

2. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

3. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi tervezett előirányzatai

4. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatai

5. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

6. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi tervezett előirányzatai

7. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok 2022. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

8. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezet- és természetvédelmi feladatok 2022. évi tervezett előirányzatai

9. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyongazdálkodási feladatok 2022. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

10. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi vagyonhasznosítási feladatok

11. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2022. évi tervezett előirányzatai

12. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2022. évi tervezett előirányzatai

13. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rendezvények, stratégiai feladatok 2022. évi tervezett előirányzatai

14. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2022. évi tervezett előirányzatai

15. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évi tervezett előirányzatai

16. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2022. évi tervezett előirányzatai

17. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

18. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

19. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

20. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató melléklet)

21. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok