Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a FECSKE szolgáltatásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott önként vállalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: Humán Szolgáltató) intézményén keresztül Budapest VII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) fogyatékkal élő nagykorú személy,

b) 2-18 év közötti fogyatékkal élő személy, tartósan beteg gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, halmozottan sérült személy részére, akit a törvényes képviselője saját háztartásában nevel, gondoz, a FECSKE program keretében egyedi szolgáltatást nyújt.

(2) A FECSKE szolgáltatás igénybevételére az az 1. § (1) bekezdésben foglalt személy, vagy törvényes képviselője jogosult, aki

a) fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban, vakok személyi járadékában részesül és az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel (szakorvosi lelet, tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve országos szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye) rendelkezik.

2. § (1) A FECSKE szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik, melyet a Humán Szolgáltatónál kell kérelmeznie az igénylőnek, vagy törvényes képviselőjének.

(2) A FECSKE szolgáltatás szakmai vezetője az igénybevevő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén megvizsgálja és megállapítja a szolgáltatásra való jogosultság fennállását, majd megállapodás megkötését követően kerül sor a szolgáltatás igénybevételére.

(3) A szolgáltatás megkezdése előtt az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

a) a szolgáltatás tartalmáról és feltételeiről,

b) a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan vezetett és a reá vonatkozó nyilvántartásokról,

c) a fizetendő szolgáltatási díjról.

(4) Az igénybevevő, vagy törvényes képviselője az igénybevételkor, illetve az alatt szükség szerint

a) nyilatkozik az (3) bekezdésben foglaltak tudomásulvételéről,

b) adatokat szolgáltat a szolgáltatás nyújtásához vezetett nyilvántartásokhoz,

c) nyilatkozik a nyilvántartott adatokban történt változásokról.

3. § (1) A FECSKE program keretében az alábbi szolgáltatások igényelhetők:

a) kísérés,

b) otthoni felügyelet.

(2) A szolgáltatás a Humán Szolgáltatónál igényelhető, előzetes egyeztetés alapján.

(3) A FECSKE program szolgáltatási díjának mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza

4. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

Tóth László
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. október 19. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Tóth László
jegyző

1. sz. melléklet a 44/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

1. FECSKE program szolgáltatási díja:

1 fő igénybevevő 1 fő segítő mellett
(teljes ár)
Szolgáltatásnyújtás időintervalluma hétfőtől - vasárnap 07:00-22:00
1 szolgáltatási óra (60 perc) Bruttó 600 Ft