Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvételük miatt elbocsátott pedagógusokat segítő támogatási alap létrehozásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvételük miatt elbocsátott pedagógusokat megsegítő 10.000.000 Ft összegű támogatási alapot hoz létre.

(2) A támogatási alap azon pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére nyújt egyszeri pénzbeli juttatást (a továbbiakban: juttatás), akinek munkaviszonyát a pedagógus szakma helyzetének javulása érdekében szervezett sztrájkban való részvétel vagy polgári engedetlenség miatt szüntették meg. A juttatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani.

2. § A juttatás igénybevételére jogosult az a köznevelési vagy felsőoktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló (a továbbiakban: kérelmező), aki a VII. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik vagy VII. kerületi intézményben dolgozott és munkaviszonyát igazoltan sztrájkban való részvétel vagy polgári engedetlenség miatt szüntették meg 2022. szeptember 1. napját követően.

3. § A juttatás összege a kérelmező munkaviszonyának megszűnésekor fennálló bruttó, pótlékok nélküli egyhavi alapilletményének összegével egyezik meg.

4. § (1) A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelem mellé csatolni kell a munkaviszonyt megszüntető dokumentum kérelmező által hitelesített másolatát.

(2) A kérelem benyújtására a támogatási alap kimerüléséig van lehetőség.

(3) A kérelem benyújtásának módjáról és az alap kimerüléséről az Önkormányzat a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé.

(4) A kérelem elbírálása érdekében hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felhívás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth László
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. november 16. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Tóth László
jegyző