Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 6/2022. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2022. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételi előirányzatát 18.889.768 ezer forintban, azaz tizennyolcmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvannyolc ezer forintban,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 4.453.330 ezer forintban, azaz négymillió-négyszázötvenháromezer-háromszázharminc ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 2.501.064 ezer forintban, azaz kettőmillió-ötszázegyezer-hatvannégy ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.308.522 ezer forintban, azaz hárommillió-háromszáznyolcezer-ötszázhuszonkettő ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 29.062.377 ezer forintban, azaz huszonkilencmillió-hatvankettőezer-háromszázhetvenhét ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 7.352.577 ezer forintban, azaz hétmillió-háromszázötvenkettőezer-ötszázhetvenhét ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 7.352.577 ezer forintban, azaz hétmillió-háromszázötvenkettőezer-ötszázhetvenhét ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 712.100 ezer forintban, azaz hétszáztizenkettőezer-egyszáz ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 802.407 ezer forintban, azaz nyolcszázkettőezer-négyszázhét ezer forintban, továbbá

h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 37.217.361 ezer forintban, azaz harminchétmillió-kettőszáztizenhétezer-háromszázhatvanegy ezer forintban,

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 37.217.361 ezer forintban, azaz harminchétmillió-kettőszáztizenhétezer-háromszázhatvanegy ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú melléklet 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2022. (II. 17.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 18.570.698 ezer forintban, azaz tizennyolcmillió-ötszázhetvenezer-hatszázkilencvennyolc ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 4.426.476 ezer forintban, azaz négymillió-négyszázhuszonhatezer-négyszázhetvenhat ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését 16.963.395 ezer forintban, azaz tizenhatmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázkilencvenöt ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.308.522 ezer forintban, azaz hárommillió-háromszáznyolcezer-ötszázhuszonkettő ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 814.242 ezer forintban, azaz nyolcszáztizennégyezer-kettőszáznegyvenkettő ezer forintban,

e) teljesített költségvetési kiadását 18.756.044 ezer forintban, azaz tizennyolcmillió-hétszázötvenhatezer-negyvennégy ezer forintban,

f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 6.463.271 ezer forintban, azaz hatmillió-négyszázhatvanháromezer-kettőszázhetvenegy ezer forintban,

fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 6.463.271 ezer forintban, azaz hatmillió-négyszázhatvanháromezer-kettőszázhetvenegy ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 802.407 ezer forintban, azaz nyolcszázkettőezer-négyszázhét ezer forintban,

h) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése teljesítését 22.963.395 ezer forintban, azaz huszonkettőmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázkilencvenöt ezer forintban,

i) bevételek teljesítése főösszegét 50.546.604 ezer forintban, azaz ötvenmillió-ötszáznegyvenhatezer-hatszáznégy ezer forintban,

j) kiadások teljesítése főösszegét 48.985.117 ezer forintban, azaz negyvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanötezer-egyszáztizenhét ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú melléklet 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8., az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. számú melléklet, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.

9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 20. számú melléklet tartalmazza.

10. § E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - 1. melléklet

2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése - 2.melléklet

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel - 3. melléklet

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai - 4. melléklet

5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban - 5. melléklet

6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése - 6. melléklet

7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése - 7. melléklet

8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 8. melléklet

9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 9. melléklet

10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 10. melléklet

11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai - 11. melléklet

12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai - 12. melléklet

13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege - 13. melléklet

14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi pénzforgalmi kimutatása - 14. melléklet

15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása - 15. melléklet

16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 16. melléklet

17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása - 17. melléklet

18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradvány kimutatása - 18. melléklet

19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása - 19. melléklet

20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása - 20. melléklet

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth László
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. május 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Tóth László
jegyző

1. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

2. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

4. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

5. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban

6. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése

7. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

8. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

9. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

10. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

11. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai

12. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai

13. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

14. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi pénzforgalmi kimutatása

15. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása

16. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

17. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

18. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradvány kimutatása

19. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

20. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása