Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a társasházaknak nyújtható gázvezeték felújítási támogatásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kerületi épületállomány állagának javítása érdekében a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő 1990. év előtt épült társasházakra és lakásfenntartó szövetkezeti házakra (továbbiakban: társasházak).

A rendelet célja

2. § A rendelet célja, hogy Erzsébetváros Önkormányzata támogatást nyújtson a VII. kerületi társasházak részére az alap-, és felszálló gázvezeték felújítási munkáinak elvégzéséhez, az épületállomány biztonságának javítása érdekében.

A támogatás forrása, mértéke, módja

3. § (1) Az Önkormányzat a társasházak részére visszatérítendő kamatmentes-, és vissza nem térítendő támogatást nyújt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott keretösszegig.

Az egyes társasházaknak nyújtandó támogatás együttes összege (visszatérítendő és vissza nem térítendő) legfeljebb a társasház által elfogadott gázvezeték felújításra vonatkozó költségvetés 50%-a lehet, de az Önkormányzattól kapott támogatás mértéke nem haladhatja meg a 1 500 000 Ft-ot.

(2) Az éves támogatás kerete erejéig minden évben a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül a Kerületfejlesztési Bizottság írja ki a pályázatot.

(3) A pályázat kiírását, benyújtásának feltételeit, az elbírálás és megvalósítás előírásait, a rendelet 1. számú mellékletét képező szabályzat tartalmazza.

A pályázat lebonyolítása

4. § (1) A beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) A pályázatokat a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.

A támogatás felhasználása

5. § (1) Az elfogadott pályázat esetén a Társasházzal szerződést kell kötni a felújítási támogatás felhasználásáról és visszafizetésének feltételeiről. (3. sz. függelék.)

(2) A Polgármesteri Hivatal a nyújtott támogatásokról nyilvántartást vezet, ellenőrzi a visszafizetéseket.

A támogatási keret felhasználása

6. § A támogatási keret felhasználása a jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő szabályzatban meghatározott feltételek szerint kiírt pályázat útján történik.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2005. március 21-én lép hatályba.

(2) 2005. évben: a 2005. 02. 01.-2005. 04.01. között a gázszolgáltatásból kizárt társasházak indulhatnak a jelen rendelet szabályai szerint a 2005. évi pályázaton.

(3) *  A rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: A társasházaknak nyújtható gázvezeték felújítási támogatás szabályzata.

(4) *  A rendelet függelékei:

1. számú függelék: pályázati kiírás

2. számú függelék: jelentkezési lap

3. számú függelék: szerződési formanyomtatvány

A függelékek mindenkori tartalmát a jelen rendelet és a rendelet mellékleteiben meghatározott szabályozások alapján a Kerületfejlesztési Bizottság állapítja meg.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
Hunvald György
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2005. március 21-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

1. számú melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (III. 21.) önkormányzati rendeletéhez

A társasházaknak nyújtható gázvezeték felújítási pályázat szabályzata

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Önkormányzat a rendelet hatálya alá tartozó társasházak részére visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő támogatást nyújt az 1. számú függelékben szereplő pályázati kiírás alapján, az adott évre tervezett keretösszegig. A visszatérítendő kamatmentes, és a vissza nem térítendő támogatás csak együttesen nyújtható. A vissza nem térítendő támogatás: az elnyert összeg 25%-a.

1.2. A költségvetés elfogadását követően minden évben a „társasház gázvezeték-felújítási pályázat” kiírásra kerül, melynek benyújtási és elbírálási határidejét a Kerületfejlesztési Bizottság határozza meg, a pályázati kiírásban.

2. A pályázat kiírása, elbírálása

2.1. A pályázatot a Kerületfejlesztési Bizottság írja ki és teszi közzé.

2.2. A pályázati dokumentáció átvétele és a pályázat beadása díjmentes.

2.3. A pályázat elbírálását követően a támogatást nyert társasházakkal a szerződést a Polgármester, illetve meghatalmazottja és a társasház megbízott képviselője írja alá.

A támogatás kizárólag a gázvezeték felújítási munka finanszírozására használható.

2.4. Amennyiben a társasház az elnyert támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül neki felróható okból a szerződést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.

2.5. A Kerületfejlesztési Bizottság a pályázat elbírálásáról írásban tájékoztatja a Képviselő- testületet és döntését a helyben szokásos módon, hozza nyilvánosságra.

2.6. A pályázat elbírálásának szempontjai:

a) a pályázat műszaki megalapozottsága ( a Hivatal véleményezi),

b) a pályázó rendelkezik-e az előírt fedezettel,

c) a társasház magántulajdoni arányának mértéke,

3. A pályázat általános feltételei

3.1. A pályázati dokumentáció beszerezhető az Ügyfélszolgálati Irodában, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról. A pályázatot a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, és az előírt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

3.1.1. A pályázat benyújtásának formai és tartalmi előírásai:

a) a pályázati anyagot az alább előírt sorrendben összefűzve, laponként sorszámozva, zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani,

b) a borítékra rá kell írni: „200.. évi gázvezeték felújítási pályázat”, és a társasház címét.

c) a pályázati anyag összeállítási sorrendje a következő:

- kitöltött „Jelentkezési lap”, megjelölve, hogy a pályázó a fővárosi pályázatra is jelentkezett-e,

- tartalomjegyzék,

- a pályázati feltételeknek megfelelő, oldalanként is hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv és közgyűlési jelenléti ív másolat (3.6. b) pont szerint),

- önrészt bemutató igazolások,

- közgyűlés által elfogadott költségvetést, a „Jelentkezési lapon” fel kell tüntetni,

3.2. A visszatérítendő támogatást az Önkormányzat a társasház által vállalt időre - legfeljebb 3 évre - kamatmentesen biztosítja.

3.3. a) A társasháznak rendelkeznie kell a pályázott felújítás költségvetés 50%-ával. Ezt igazolhatja:

- egy hónapnál nem régebbi eredeti banki igazolással, ami tartalmazza a társasház működési-, és alszámlán elkülönített felújítási összegét.

- értékpapírról, felújítási-, lakástakarékossági-, egyéb önálló számláról szóló eredeti igazolással.

b) Eredményes pályázat esetén a szerződés csak akkor köthető meg, ha a társasház az önrészt igazolja.

3.4. A pályázaton az a társasház vehet részt, amelynek nincs olyan tartozása, amely a támogatás visszafizetését veszélyeztetné, és a korábbi erzsébetvárosi önkormányzat által kiírt és elnyert pályázatok visszafizetésénél nincs két hónapnál nagyobb elmaradása.
Tartozásnak nem tekinthető a pénzintézettől felvett társasházi hitel.

3.5. A pályázati költségvetésben megjelölt összegen felül mindennemű többletköltség a tulajdonosokat terheli.

3.6. A jelentkezés feltételei:

a) A társasház alapító okiratát a Földhivatalnál bejegyezték (erről a közös képviselő a jelentkezési lapon nyilatkozik a földhivatali bejegyzés hivatkozási számával)

b) A közgyűlés - mind az első, mind az ismételt - a felújítási munkát és a szükséges határozatokat, az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű többségű jelenlét mellett, 2/3-os szavazattöbbséggel hozza meg. Írásos szavazás esetén a tulajdoni hányad szerinti 2/3-os többségű szavazatarány szükséges (a szavazás két fajtája együttesen nem alkalmazható).

c) A közgyűlési határozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell:

- a pályázaton való indulás szándékát,

- a pályázati feltételek elfogadását,

- az ügyintézésre a közös képviselő felhatalmazását,

- az elfogadott árajánlat szerinti összeget,

- a kért támogatás összegét (ami legfeljebb az árajánlat 50%-a),

A továbbiakban a közgyűlés határozataiban nyilatkozik arról is hogy:

- a háznak nincs olyan tartozása, ami a támogatás visszafizetését veszélyezteti,

- a társasház a számlavezető pénzintézetnél a kapott támogatás összegére azonnali inkasszót engedélyez az Önkormányzat részére,

3.7. A pályázat érvénytelen, ha

- az alapító okirat bejegyzése nem történt meg,

- a szükséges közgyűlési határozatok, és nyilatkozatok hiányoznak (3.6 pont szerint),

- az a beadási határidőn túl kerül benyújtásra,

- a 3.1.. 3.3., 3.4., 3.6., pontban foglalt előírások nem teljesülnek,

- illetve minden olyan esetben, ha a rendelet egyéb előírásainak nem felel meg,

4. A pályázat célja

Az alap, és felszálló gázvezetékek felújítása, valamint a gázveetékek korrózió védelme.

5. A támogatási összeg visszafizetésének szabályai

5.1. A pályázaton elnyert összegnek a 25%-a vissza nem térítendő támogatás.

5.2. *  A visszatérítés megkezdésére vonatkozó szabályokat, kikötéseket a rendelet 3. számú függeléke szerinti szerződési formanyomtatvány tartalmazza.

5.3. A visszafizetés (a szerződésben foglaltak alapján) havonta egyenlő részletekben történik az Önkormányzat számlájára. (Ha a felújítás költsége kevesebb, úgy a törlesztés időtartalma hamarabb telik le.)

5.4. Az Önkormányzat a meghatározott törlesztő részlet elmaradása esetén:

a) *  a 3. hónaptól a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számol fel,

b) *  hat hónapi törlesztő részlet elmaradása után a társasházzal kötött szerződést azonnali hatállyal felmondja, egyidejűleg intézkedik a tartozás, valamint a Ptk. szerinti késedelmi kamatainak visszafizetése iránt.

c) a „b) pont” bekövetkezése esetén a társasház a következő két évben nem vehet részt az önkormányzat pályázatain.

5.5. A társasház a támogatás visszafizetésének garanciája céljából a számlavezető pénzintézeténél tett bejelentésében (felhatalmazó levélben) engedélyezi a kapott támogatás késedelmi kamatokkal növelt összegének az erejéig az Önkormányzat javára az azonnali beszedési megbízás benyújtását.

5.6. A felújítást a szerződés megkötésétől számított két hónapon belül be kell fejezni.

5.7. A támogatás folyósítása elfogadott (ellenőrzött) számla alapján történik.

5.8. A közgyűlés döntése alapján - a pályázat elbírálását megelőzően - a kivitelezés, a társasház saját felelősségére indítható. Az elszámolás során kizárólag az elnyert pályázat alapján elvégzett munkákról, az adott évben kiállított számlák fogadhatók be.

5.9. *  A munka átvételét igazoló jegyzőkönyv felvételénél az Önkormányzat képviselőjének jelen kell lennie. A felújítást követően a társasház átadja a hitelesített számlamásolatokat és a mellékleteket. Az Önkormányzat a rendelet 3. számú függeléke szerinti szerződési formanyomtatványban szerint, az abban meghatározott határidőig utalja át a támogatás összegét a társasháznak.

5.10. A szerződéskötéskor be kell nyújtani:

- a pénzintézetnél tett, az Önkormányzatnak inkaszó jogot biztosító bejelentés (felhatalmazó levél) másolati példányát,

- annak igazolását, hogy az 50% önrész rendelkezésre áll

5.12 A kivitelezési munkák megkezdéséig a Polgármesteri Hivatalhoz be kell nyújtani a kivitelező nevét, elérhetőségét.

6. Önkormányzatot megillető jogok

6.1. A gázvezeték felújítási munkájának elvégzését - a munka folyamata során - a Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti. Ezzel nem vállalja át a műszaki ellenőr feladatait.

6.2. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a Hivatal illetékes irodái, és a Kerületfejlesztési Bizottság a szerződést érintő minden okiratba betekinthessen.

6.3. Azonnali hatályú szerződésbontás esetén az Önkormányzat jogosult a felmondás kézhezvételétől számított 15 munkanapon a kifizetett támogatás teljes összegének visszafizettetésére.

1. számú függelék

Gázvezeték felújítási pályázat .... évre.

A Kerületfejlesztési Bizottság .../.... (.....) számú önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a társasházak gázvezeték felújítására. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ...... évi költségvetésében ......... millió forintot különített el a jelen pályázaton résztvevő és nyertes társasházak részére.

A pályázati feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az Önkormányzat rendelete - a társasházaknak nyújtható gázvezeték felújítási pályázat- tartalmazza.

A pályázati anyag benyújtási határideje: 200... év ..... hó..... nap

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani.

A pályázati anyagot döntésre a Polgármesteri Hivatal készíti elő.

A pályázatot a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.

A pályázati anyag elbírálási határideje: 200... év ..... hó..... nap

A felújítási pályázat lebonyolításának módja:

A felújítási pályázatot a rendelet előírásai szerint kell benyújtani.

Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban kapható, vagy az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu) letölthető.

A szabályok be nem tartása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

Az Önkormányzat a nyertes társasház megbízott képviselőjével köt szerződést. A késedelmi kamat mértéke a 2005. évi pályázatnál: 10%.

Amennyiben a társasház a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül neki felróható okból a szerződést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.

A Kerületfejlesztési Bizottság döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. Minden pályázó értesítést kap az őt érintő döntésről.

A pályázattal kapcsolatban, hivatali munkaidőben további felvilágosítást adnak:

- Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai (Budapest, VII. kerület Erzsébet-krt. 6.)

- Kerületfejlesztési Bizottság elnöke ( Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6., tel: 462-3130)

Budapest, 200... ................................. hó .... nap

Kerületfejlesztési Bizottság

2. számú függelék

Jelentkezési adatlap
a Budapest VII. kerületi társasházak 2004. évi gázvezeték felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázathoz

Társasház címe: ........................................................................................................................

Lakások száma: ...... Magántulajdonos részaránya: ............ Társasház megalakulása: ............

Az elkülönített alap számlaszáma, illetve a társasház fedezetigazolása:

...................................................................................................................................................

Az önkormányzattól igényelt támogatás visszafizetésének időtartama: ........................ hónap

Közös képviselő / IB elnök neve: ................................................telefonszáma: ......................

Közös képviselő (cég): ..............................................................................................................

Címe: ........................................................................................................................................

a tervezett gázvezeték felújítás összege: az Önkormányzattól igényelt támogatás:
................................................................................ Ft ................................................................................ Ft

NYILATKOZAT

A társasházat a Földhivatalnál a ............................... számon, ........ évben bejegyezték.

A pályázati anyag .....................darab összefűzött, oldalanként sorszámozott lapból áll.

Igazolom, hogy a társasház közgyűlésén a határozathozatal Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának ..................... számú rendeletében foglaltaknak megfelelően történt, és vállalom a pályázati feltételek betartását.

A társasház a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatásra * 

nyújt be pályázatot.

nem nyújt be pályázatot.

A pályázathoz mellékelt-e szakvéleményt * 

igen

nem

Budapest, 200.. .............................hó .....nap

...................................................

közös képviselő / IB elnöke

Benyújtandó mellékletek:

- Hiteles közgyűlési jegyzőkönyv, a Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzatának ............ számú önkormányzati rendeletében foglalt tartalommal, közgyűlési jelenléti ív, éves költségvetés;

- Közgyűlési határozatok, a Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzatának ........... számú önkormányzati rendeletének 1.számú mellékletének 3.6-ban foglaltaknak megfelelően;

- A társasház önrészét bemutató igazolások (felújítási alap vagy egyéb elkülönített számla, számlakivonat másolata);

- A társasház közgyűlése által elfogadott kivitelezői árajánlat

3. számú függelék

Szerződés minta

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

(székhelye: 1073. Budapest, Erzsébet körút 6.,

statisztikai számjele: 15507008-7510-321-01,

adószáma: 15507008-2-42,

képviselője: Hunvald György polgármester)

a továbbiakban Önkormányzat, valamint

másrészről

Budapest, VII. kerület .......................................................... szám alatti Társasház,

Közös képviselője (intéző bizottság elnöke): ...........................................................................

(postacíme: ................................................................................................................................

Társasház számlaszáma: ...........................................................................................................

a továbbiakban Társasház

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. A megállapodás tárgya:

Az Önkormányzat és a Társasház képviselője megállapítják, hogy a Budapest, VII. kerület

................................................................................................... szám alatti Társasház a 200.... évi gázvezeték felújítási pályázaton ...................... Ft összegű támogatáshoz jutott.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban szereplő gázvezeték felújítására használható fel,

a megállapodás mellékletét képező tételes kivitelezői árajánlat szerint.

II. A megállapodás tartalma:

1. A támogatás és a visszafizetés rendje:

a) Az Önkormányzat az elnyert pályázat alapján összesen ............................... Ft támogatást biztosít a Társasház számára.

Az elnyert támogatás két részből tevődik össze:

........................... Ft visszatérítendő kamatmentes és

........................... Ft vissza nem térítendő támogatásból.

b) A kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetésének rendje:

A támogatás visszafizetése ................................év alatt történik.

A havi törlesztő részlet ..................................... Ft/hó.

A Társasház a törlesztést a felújítási munka befejezését követő második hónap első napjától, illetve az Önkormányzat támogatásának átutalását követő hónap első napjától kezdi fizetni az Önkormányzat 11784009-15507008-10030008 számú OTP Budapesti Önkormányzati Fiók, 1054 Budapest, V. kerület, Báthory u. 9. számlájára. A törlesztő részletet minden hónap 15-ig kell befizetni.

A Társasház nyilatkozik, hogy a törlesztő részletet készpénz-átutalási nyomtatványon vagy állandó átutalási megbízás alapján kívánja kiegyenlíteni.

Kész-pénzátutalási nyomtatványon kívánom fizetni: ..................................

Állandó átutalási megbízással kívánom fizetni: ..........................................

c) A Társasház jogosult a támogatás összegét határidő előtt visszafizetni.

d) A Társasház a támogatás összegét kizárólag az I. pontban meghatározott ingatlanon és kizárólag a gázvezeték felújítási munkák elvégzésére fordíthatja. A kivitelezési összeg kizárólag a Társasház saját pénzügyi keretének terhére léphető túl.

e) A munka elvégzésének határideje: a szerződés megkötését követő két hónap (2005. ...........)

2. A támogatás feltételei:

a) Az Önkormányzatot a támogatás időtartama alatt ellenőrzési jog illeti meg, mely

kiterjed a munkálatok megtekintésére, a költségvetésösszegének felhasználásával kapcsolatos nyilvántartás és bizonylatok áttekintésére.

b) A társasház igazolta, hogy nincs köztartozása.

c) A Társasház e szerződés aláírásával egyidőben nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan tartozása, mely e megállapodás szerinti kötelezettségét ellehetetleníti, vagy az 5. pontban hivatkozott jogszabályokba és rendeletekbe ütközik.

d) Az Önkormányzat a meghatározott törlesztő részlet elmaradása esetén:

- a 3. hónaptól 10% késedelmi kamatot számít fel;

- hat hónapot meghaladó elmaradás esetén az Önkormányzat a Társasházzal kötött szerződést azonnali hatállyal felmondja, egyidejűleg intézkedik az azonnali inkasszó pénzintézethez történő benyújtásáról.

e) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására - a fenti 2. d) pontján túlmenően - ha a Társasház megszegi a megállapodásban foglaltakat.

f) Ha a benyújtott számla összege kevesebb mint a támogatás kétszerese, ennek megfelelően a támogatás összege is arányosan csökken, a havonkénti törlesztő részlet nem változik, de a futamideje csökken..

3. A szerződéshez a Társasház által becsatolandó iratok:

A szerződés mellékletét képezi:

- pályázat,

- bizottsági határozat a támogatás elnyeréséről,

- társasház számlavezető pénzintézete által nyilvántartásba vett felhatalmazó levél.

4. A támogatás folyósítása:

A munkák elvégzése után a számla átvételét követően annak elfogadása esetén a támogatás jóváhagyott összegét az Önkormányzat 30 napon belül átutalja.

Az átadás-átvételre az Önkormányzat jelen szerződésben kijelölt megbízottját meg kell hívni. A kivitelezési munkák befejezésekor a számlák benyújtásához az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- vállalkozási szerződés a Társasház és a vállalkozó között,

- elfogadott árajánlat (költségvetés, árakkal, mennyiségekkel),

- számla (végszámla, alvállalkozói számla), felmérési napló (számla melléklete, a teljesített mennyiséget,),

- építési napló (naprakészen vezetett dokumentáció),

- átadás-átvételi jegyzőkönyv (minden közreműködő által aláírva) átvételi szakvélemény (pl.: Gázművek)

5. Amennyiben a Társasház a tárgyévben az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek (központi kormányzat, elkülönített állami pénzalapok, helyi önkormányzatok) által juttatott támogatási összegek terhére kötött árubeszerzési, szolgáltatási szerződései összességükben az Áfa nélkül számított, a törvényben meghatározott értékhatárt elérik, vagy meghaladják, a Társasház a támogatások felhasználása során köteles a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyszerű közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni, azaz:

- legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni a hivatkozott törvényben meghatározott tartalommal,

- külön jogszabályban meghatározott minta szerint köteles összegzést készíteni az ajánlatokról, amelyet a munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötése előtt köteles az összes ajánlattévőnek megküldeni.

6. A Társasháznak, amennyiben a tárgyévben juttatott támogatások és megkötött szerződések alapján a Társasházra a jelen szerződés 5. pontjában foglalt kötelezettségek vonatkoznak, legkésőbb a számla benyújtásával egyidejűleg a dokumentumok bemutatásával igazolnia kell a közbeszerzési törvénynek megfelelő eljárását.

7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a Társasházaknak nyújtható gázvezeték felújítás támogatásról szóló .......... számú Önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak.

A Társasház egyben nyilatkozik, hogy a hivatkozott jogszabályokat ismeri, a benne foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri. A megállapodásból származó esetleges jogviták rendezésére a felek a PKKB. kizárólagos illetékességét kötik ki.

III. A megállapodás végrehajtásáért felelősek:

Önkormányzat részéről: ............................................................ telefon: .................................

Társasház részéről: .................................................................... telefon: .................................

(közös képviselő v. intézőbizottság elnöke)

Budapest, 200. ............................

..........................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat képviseletében
..........................................................
Budapest Főváros VII. kerület
Társasház képviseletében

  Vissza az oldal tetejére
//