A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a tulajdonában álló közterületei rendjének megőrzését, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január elsején hatályba lépett rendelkezései miatt a Fővárosi Önkormányzat közterület-használatot szabályozó jelenleg hatályos rendeleteinek egyszerű módosítása már nem lehetséges, hanem új rendelet megalkotása szükséges. Az Mötv. új fejezetet nyit a közterület-használat szabályozásának történetében. A Fővárosi Önkormányzat ezentúl - hasonlóan a kerületi önkormányzatokhoz - kizárólag a saját tulajdonában lévő közterületek használatát szabályozhatja, illetve e területek vonatkozásában állapíthat meg díjat. Változást jelent az Mötv. hatálybalépésével, hogy ezentúl a nem önkormányzati tulajdonú, de közhasználatra átadott területekre vonatkozóan már nem állapíthatók meg közterület-használati szabályok.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A közterület-használati szabályok alkalmazását elősegítendő a rendelet értelmező rendelkezéseket állapít meg.

A 3. §-hoz

A közterületek övezeti besorolásának módjait tartalmazza.

A 4-6. §-okhoz

A rendelet tételesen meghatározza, hogy mely tevékenységek, építmények elhelyezéséhez szükséges közterület-használati hozzájárulás, melyekhez nem kell, valamint hogy mely esetben nem adható közterület-használati hozzájárulás. Rögzíti továbbá néhány közterület-használat részletszabályait. A közterület-használat tárgyában nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben születnek a döntések.

A 7-8. §-okhoz

A rendelet közterület-használat időtartamával kapcsolatban rögzít szabályokat, továbbá meghatározza a kérelembeadás feltételei és követelményeit.

A 9-13. §-okhoz

A rendelet meghatározza a közterület-használati hozzájárulás megadásának szabályait, a döntéshozatal hatásköri címzettjeit.

A 14-19. §-okhoz

A rendelet biztosítja annak lehetőségét, hogy a közterület-használati hozzájárulás megadásáról a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat pályázati eljárás alkalmazásával is dönthessen.

A 20-22. §-okhoz

A rendelet rögzíti a közterület-használati hozzájárulások megszűnésének és szünetelésének eseteit.

A 23-26. §-okhoz

A rendelet lefekteti a közterület-használati díjak megállapításának, számításának szabályait.

A 27-28. §-okhoz

A rendelet részletezi a jogellenes közterület-használat eseteit és jogkövetkezményeit.

A 29-32. §-okhoz

A rendelet a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján rögzíti a Hősök tere különös közterület-használati szabályait.

A 33. §-hoz

A rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben kapott felhatalmazás alapján rögzíti a közterületi filmforgatások különös szabályait.

A 34-37. §-okhoz

A rendelet záró rendelkezéseit (hatálybaléptető, hatályon kívül helyező, átmeneti rendelkezést és jogharmonizációs záradékot) rögzíti.


  Vissza az oldal tetejére