A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII. 1.) sz. önkormányzati rendelete

a főváros köztisztaságáról * 

A Fővárosi Közgyűlés az 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontja, a 65/A. § és a 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a főváros köztisztaságának fenntartása, az ingatlanok – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – tisztán tartása érdekében a következő rendeletet alkotja. * 

1. § A rendelet hatálya a főváros közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) gondoskodik a fővárosban a köztisztasági szolgáltatásokról.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a Közgyűlés gondoskodik különösen:

a) *  a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő – az 5. számú mellékletben felsorolt útvonalakon található – épületek, építmények felületéről a plakátok (falragaszok); továbbá egyes, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő, illetve indokolt esetben egyéb épületek, építmények felületéről a szélsőséges politikai tartalmú, vagy egyébként a közízlést sértő falfirkák (grafiti) eltávolításáról, valamint a 6. számú mellékletben felsorolt útvonalakon lévő nem fővárosi tulajdonú épületek és építmények esetében a tulajdonos előzetes és írásbeli hozzájárulása esetén mindennemű falfirka eltávolítása

b) *  a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a választási, népszavazási plakátok kiragasztására alkalmas tájékoztató berendezések kihelyezéséről, begyűjtéséről, valamint a közterület eredeti állapotba történő helyreállításáról;

c) a burkolt közutak, valamint az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák (közjárdák) tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról;

d) a kiemelt közcélú zöldterületek, továbbá az ezek körüli és az ezeken átvezető szilárd és burkolatlan gyalogjárók és sétányok tisztán tartásáról;

e) *  a helyi személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomások, megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi létesítmények (ide nem értve a városi vasúti pályahálózatba tartozó villamos peronokat és vágányzónákat) kültéri tisztán tartásáról, síkosság-mentesítéséről és hóeltakarításáról.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási feladatokról a Fővárosi Önkormányzat az általa e feladat ellátásával megbízott gazdasági társasága (a továbbiakban: a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet) útján gondoskodik.

(4) *  A Közgyűlés és a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést köt. Az ellátandó feladatok körét, a közszolgáltatás pénzügyi forrásait és egyéb anyagi fedezetét a szerződésben meghatározott módon a Közgyűlés és a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet évente állapítja meg.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a)

b) a burkolt utak tisztításának módját és területenkénti gyakoriságát;

c)

d) a végzett munkák minőségének ellenőrzési módját és gyakoriságát.

3. § (1) *  Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:

a) *  az ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről.

Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;

b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;

c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;

d) *  A tömegforgalmat bonyolító ingatlan esetén a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres ürítéséről és tisztán tartásáról.

(2) *  A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában – az ilyen ingatlant használó, illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

4. § (1) A főváros közterületein szemetelni vagy a közterületet más módon (pl. gépjármű mosásával) beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket stb.) lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos.

(2) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, illetőleg akinek érdekében a szállítás történt. Ha a közterület beszennyezője nem állapítható meg, úgy a közterületen okozott szennyeződés megszüntetéséről szilárd burkolatú utak esetében – a közterület tulajdonosának költségére – a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet, minden más közterületen okozott szennyeződés megszüntetéséről a terület tulajdonosa (fenntartója) a saját költségére köteles – a hozzá beérkező jelzés után – haladéktalanul gondoskodni.

(3) Aki a közterületen – engedély nélkül – települési szilárd hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek a meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról – a kötelezett költségére – a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik. Ha a hulladékot lerakó személye nem állapítható meg, a hulladék elszállításáról a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik, a közterület tulajdonosának költségére.

(4) Gépjármű üzemeltetése vagy karbantartása során a közterületen keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a takarítás költségeit annak a részére kell megtérítenie, aki helyette a szennyeződést megszüntette. Ha a szennyeződést okozó személye nem állapítható meg, a szennyeződés megszüntetéséről a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik.

(5) *  Állatokat közterületet szennyező módon etetni tilos. Ebek ürítése esetén a közterület szennyezésének megszüntetéséről (eltakarításáról) az eb sétáltatója köteles gondoskodni.

(6) *  A tulajdonos (használó) a kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, egyéb reklámfelületet köteles tisztán tartani.

(7) A Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet köteles az általa a közterületre kihelyezett utcai hulladékgyűjtőket karbantartani, cserélni és azokból a hulladékot szükség szerint elszállítani.

(8)–(9) * 

5. § (1) Az építést végző az építkezési területet és az építési munkálatokkal beszennyezett környéket köteles tisztán tartani.

(2) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési, bontási anyagokat, továbbá a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés ne képződjék.

(3) A közterület-használati engedély (hozzájárulás) lejártáig az építést végző köteles a közterületet megtisztítani.

(4) *  Az építtető az építési anyagot és törmeléket a Közgyűlés által kijelölt területekről és útvonalakról – eltérő engedély hiányában – azonnal, más területekről legkésőbb a kirakástól, illetve a tárolás megkezdésétől számított 8 órán belül el kell szállítani. A Közgyűlés által kijelölt területeket és útvonalakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Engedély alapján parkolás céljára elfoglalt közterületet a kizárólagosan használó köteles állandóan tisztán tartani.

(2) A piacok és vásárcsarnokok területén – ideértve az ideiglenes piacokat is – keletkezett szemét és hó eltakarításáról, valamint a területtel összefüggő járdák folyamatos tisztán tartásáról az üzemeltető szerv (ennek hiányában a szervező) köteles gondoskodni.

(3) Meghatározott, természetes vagy jogi személy által kizárólagosan vagy rendszeresen használt közterület tisztán tartásáról a használó, több rendszeres használó együttesen, köteles gondoskodni.

(4) Célforgalom számára rendszeresített aluljárók és felüljárók tisztán tartásáról az köteles gondoskodni, akinek a tevékenységéhez az aluljárót, illetve felüljárót létesítették.

(5) *  A Közgyűlés által kijelölt területeken és útvonalakon, a koncentrált gépi úttisztítás végzése érdekében, időszakos várakozási tilalmat elrendelő táblákat kell elhelyezni. Az időszakos várakozási tilalmat elrendelő táblákat a 2. számú mellékletben megjelölt területeken és útvonalakon kell elhelyezni.

(6) * 

7. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) takarítási kötelezettségét kézi tisztítás esetén naponta legkésőbb reggel 8 óráig köteles – porképzés nélkül – elvégezni.

A szemetet úgy kell összeseperni, hogy az a közútra ne kerüljön és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt el kell szállítani. A járda gépi úton történő tisztítása esetén a munkát időbeli korlátozás nélkül lehet végezni.

Ha a járda napközben ismét beszennyeződik, a takarítást a szükségeshez képest többször is meg kell ismételni. A szilárd burkolattal ellátott gyalogjárda takarítását összesöprés után lehetőség szerint lemosással – ahol rendelkezésre áll – járdatakarító géppel kell elvégezni. A járdának kerékpárút céljára kijelölt részének takarítására a járdatakarítás szabályait kell alkalmazni.

(2) Úszótelken lévő épületek járdái közül, az egyes épületek megközelítésére szolgáló és az épületek körüljárását biztosító járda, ingatlan előtti járdaszakasznak minősül.

(3) Beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlanokon a tulajdonos az utca felől láthatóan táblát köteles elhelyezni, amelyen az ingatlan helyrajzi száma mellett – a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából – fel kell tüntetni a tulajdonosok vagy használók nevét és címét.

8. § (1) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.

(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),

c) kapubejárat elé, annak szélességében,

d) a járdasziget és a járda közé,

e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,

f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb közérdekű létesítmény (forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,

g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,

h) a fák tövében.

(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, szükség esetén, naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.

9. §

10. §

11. § (1)

(2)

(3) *  A hólerakásra szolgáló helyet – a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet javaslatának figyelembevételével – a Közgyűlés jelöli ki. A hólerakásra szolgáló helyeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

12. §

13. § (1) A főpolgármester a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet útján gondoskodik arról, hogy

– az általa kijelölt területeken és útvonalakon koncentrált gépi úttisztítást végezzenek,

– a köztisztasági szolgáltatással megbízott vállalat szolgáltatásainak ellátásáról – módjáról, időpontjáról stb. – a lakosságot legalább a helyben szokásos módon tájékoztassa.

(2) A fővárosban a bíróságok, hatóságok megkeresésére a köztisztasággal kapcsolatos szakvéleményt – jelen rendeletben szabályozott jogok és kötelezettségek tekintetében – a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala jogosult kiadni.

14. § Állati hulla elszállításáról és ártalmatlanításáról a gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló közgyűlési rendelet szerint kell gondoskodni.

15. § (1) Hirdetményt, plakátot felragasztani csak az erre a célra kijelölt helyen szabad.

(2) Nem kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt elhelyezője, az elhelyező személye ismeretének hiányában az köteles azonnal vagy a meghatározott határidőn belül eltávolítani, akinek az érdekében a kihelyezés történt.

16. § (1) A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete végzi.

A szabálytalanságok megszüntetését a Fővárosi Intézet rendeli el.

(2) A köztisztasági kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a Fővárosi Közterület-felügyelet, a rendőrség és a kerületi jegyző feladata.

17. § * 

18. § E rendelet alkalmazása során:

a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása;

b)

c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró);

d)–f)

g) * 

h) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése;

i)–k)

l) *  tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló, állomás: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, illetve a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

– autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

– villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

– HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváróhely.

19. § *  (1) A Közgyűlés az átlagostól eltérő téli időjárási viszonyok okozta rendkívüli feladatok ellátása érdekében Fővárosi Téli Operatív Munkacsoportot – továbbiakban: Munkacsoport – hoz létre Budapest sajátos helyzetéből fakadó rendkívüli intézkedések meghozatala, az érintett gazdálkodó szervezetek tevékenységének koordinálása céljából.

(2) A Munkacsoport (1) bekezdésben foglalt koordinációs tevékenysége az alábbi feladatok ellátását foglalja magába:

a) a gyalogos- és tömegközlekedés érdekében az útvonalak járhatóvá tételéhez szükséges intézkedések kezdeményezése,

b) a köztisztasági feladatok jogszabályban rögzített feltételeinek fokozott ellenőrzése,

c) a folyamatos élelmiszer-ellátáshoz szükséges feltételek egyeztetése,

d) a lakosság egészségügyi ellátásához szükséges feltételek folyamatos egyeztetése,

e) az oktatási és nevelési intézményekben a feladatok folyamatos ellátása feltételeinek áttekintése, szükség esetén oktatási szünet elrendelésének kezdeményezése,

f) a lakosság energia- és vízellátásának, továbbá a települési hulladék elszállításának biztosítása érdekében intézkedések kezdeményezése.

(3) A Munkacsoport elnökét a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői közül a főpolgármester jelöli ki.

(4) A Munkacsoport tagjai a téli rendkívüli feladatokban egyes, a főváros területén érintett – e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt – szervek, illetve intézmények, valamint a Főpolgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységei. A főpolgármester felkérése alapján a Munkacsoportba a tagok képviselőt delegálhatnak.

(5) A Munkacsoport szervezeti és működési rendjét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

20. § * 

21. § *  Ez a rendelet 1994. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a főváros köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1987. Főv. Tan. rendelet, valamint az azt módosító 4/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet és a 33/1992. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Azon területek és útvonalak meghatározása, melyekről – eltérő engedély hiányában – az építtető az építési anyagot és törmeléket azonnal köteles elszállítani
[48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdéshez]

Kiskörút

Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Múzeum körút – Károly körút – Bajcsy-Zsilinszky út

Nagykörút

Boráros tér – Ferenc körút – József körút – Blaha Lujza tér – Erzsébet körút – Teréz körút – Oktogon – Nyugati tér – Szent István körút

Budai körút

Margit körút – Széna tér – Moszkva tér – Krisztina körút (Moszkva tértől – Magyar Jakobinusok teréig) – Alkotás utca – Budaörsi út (Hegyalja úttól – Villányi útig) – Villányi út (Budaörsi úttól – Karolina útig) – Karolina út (Villányi úttól – Bocskai útig) – Bocskai út (Karolina úttól – Fehérvári útig) – Október huszonharmadika utca – Irinyi utca

X.–XVIII. kerület

Ferihegyi gyorsforgalmi út (Határ úttól – Repülőtérig)

Hidak

Árpád híd – Margit híd – Lánchíd – Erzsébet híd – Szabadság híd – Petőfi híd – Lágymányosi híd

I. kerület

Hunyadi János út – Dísz tér

Várfok utca

Vár területe

Palota utca

Clark Ádám tér

Alagút, Alagút utca

Fő utca (Csalogány utcától – Clark Ádám térig)

Lánchíd utca

Hegyalja út (Erzsébet hídtól – Avar utcáig)

Krisztina körút (Magyar Jakobinusok tere – Erzsébet híd közötti szakasz)

Attila út

II. kerület

Fő utca (Bem tértől – Csalogány utcáig)

Bem tér

Bem felső rakpart (Margit hídtól – Jégverem utcáig)

Margit körút

Vérmező út

Árpád utca

III. kerület

Árpád fejedelem útja (Margit hídtól – Zsigmond térig)

Zsigmond tér

Lajos utca (Zsigmond tértől – Pacsirtamező utcáig)

Pacsirtamező utca

Flórián tér

V. kerület

Kossuth tér

Alkotmány utca

Szabadsajtó út – Kossuth Lajos utca

Roosevelt tér, József Attila utca – Szent István tér

Balassi Bálint utca, Jászai Mari tér

Széchenyi rakpart (Kossuth tértől – Margit hídig)

Október 6. utca – Szabadság tér

Nádor utca

József Attila utca – Kiskörút – Kossuth Lajos utca – Szabadsajtó út – Duna által határolt terület

VI. kerület

Andrássy út (Bajcsy-Zsilinszky úttól – Hősök teréig)

VIII. kerület

Baross tér

Rákóczi út

Üllői út (Kálvin tértől – Könyves Kálmán körútig)

IX. kerület

Üllői út (Kálvin tértől – Könyves Kálmán körútig)

Üllői út (Könyves Kálmán körúttól – Határ útig)

XI. kerület

Budaörsi út (Villányi úttól – Sasadi útig)

Hegyalja út

Nagyszőlős utca (Bocskai úttól – Budaörsi útig)

Szent Gellért tér

Szent Gellért felső rakpart

Bartók Béla út (Szent Gellért tértől – Kosztolányi Dezső térig)

Móricz Zsigmond körtér

Karinthy Frigyes út

XII. kerület

Szilágyi Erzsébet fasor

Magyar Jakobinusok tere, Kékgolyó utca

Jagelló út

Apor Vilmos tér – Stromfeld Aurél utca

Orbánhegyi út (Stromfeld Aurél utcától – Istenhegyi útig)

Orbán tér

Istenhegyi út

Istenhegyi út – Béla király útig (Kormány szállásig)

Nagyenyed utca

Költő utca (Istenhegyi úttól – Béla király útig)

Béla király út (Költő utcától – Kormány szállásig)

XIII. kerület

Margitsziget

Váci út (Nyugati tértől – Róbert Károly körútig)

Duna – Szent István körút – Pozsonyi út – Victor Hugo utca – Kárpát utca – Dráva utca által határolt terület

Dráva utca (Kárpát utcától – Váci útig)

Dózsa György út

XIV. kerület

Dózsa György út (Thököly úttól – Podmaniczky utcáig)

Hősök tere

Thököly út (Baross tértől – Dózsa György útig)

2. számú melléklet a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Azon területek és útvonalak meghatározása, ahol a koncentrált gépi úttisztítás végzése érdekében időszakos várakozási tilalmat elrendelő táblákat kell elhelyezni
[48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (5) bekezdéshez]

Kiskörút

Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Múzeum körút – Károly körút – Bajcsy-Zsilinszky út

Pesti Nagykörút

Ferenc körút – József körút – Blaha Lujza tér – Erzsébet körút – Oktogon – Teréz körút – Nyugati tér – Szent István körút

I.–II. kerület

Fő utca

Attila út

VI. kerület

Andrássy út (Bajcsy-Zsilinszky út – Oktogon között)

3. számú melléklet a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Jegyzék a hólerakásra szolgáló helyekről
[48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (3) bekezdéshez]

Az I., II., III. és XI. kerület részére:

A Bem alsó rakpartnak a Halász utca és a Csalogány utca közötti szakasza.

A IV., V., VI., VII., VIII., IX., XIII. és XIV. kerület részére:

Az Újpesti alsó rakpartnak a hajóállomások utáni P+R parkoló északi oldalától az Ipoly utcáig tartó szakasza a táblával kijelölt helyen.

A XX. és XXIII. kerület részére:

A Duna-meder, a Csepeli hídtól északra 500 méter.

A XXI. kerület részére:

– A Duna-partnak a Rózsa utca végén lévő szakasza.

– A Duna-partnak a Budafoki út torkolatában lévő területe.

A XXII. kerület részére:

A Duna-partnak a Kassai utca és a Kastélypark utca közötti szakasza.

4. számú melléklet a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A rendkívüli téli időjárás esetén működő Fővárosi Téli Operatív Munkacsoport szervezeti és működési rendje

I.

Bevezető rendelkezés

A FTOM tevékenységének célja, hogy rendkívüli téli időjárás esetén – Budapest sajátosságaira tekintettel – soron kívüli intézkedések meghozatalával, a szakigazgatási szervek, illetve egyéb szervek tevékenységének koordinálásával az ágazati felelősség és irányítás elvének fenntartása mellett szervezze és hatékonyan irányítsa a közellátást végző vállalatok és intézmények munkáját, működését. A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben nevesített helyzetek bekövetkezésekor meghozott kormányzati döntésre (veszélyhelyzet) feladatait át kell adnia a Budapest Főváros Védelmi Bizottságának.

II. * 

A FTOM összetétele

Elnöke: A Főpolgármester által kijelölt személy

Társelnöke: A Főpolgármester felkérésének elfogadása esetén a fővárosi kormányhivatal képviselője

Elnökhelyettese: A Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályának vezetője

Titkára: A Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályának vezetője által kijelölt személy

Tagjai:

– Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeinek vezetője

– Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

– Budapesti Közlekedési Zrt. vezérigazgatója

– Fővárosi Szállítási Tanácsadó Kft. vezetője

– Fővárosi Közterület-felügyelet vezetője

– BRFK Közbiztonsági igazgató

– Budapesti Helyőrség Parancsnokság képviselője

– Országos Mentőszolgálat Budapesti Mentőszervezete képviselője

– Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság képviselője

– MÁV Zrt. Budapesti Területi Igazgatóság képviselője

– VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. képviselője

– mindazon érintett szervek képviselői, akiknek a munkacsoportban való részvételét a főpolgármester szükségesnek ítéli.

A Munkacsoport titkársági feladatait a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya látja el.

III.

A FTOM működése

1. A Munkacsoport működését a főpolgármester utasítására kezdi meg, illetve függeszti fel.

2. A rendkívüli helyzet kialakulásakor a Munkacsoport összehívásáról a FTOM titkárság útján a FTOM elnöke gondoskodik.

A FTOM működésének elrendelésétől az elnök által meghatározott időpontban ülésezik.

3. A FTOM ülésein a tagok kötelesek részt venni, a kijelölt személy akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult helyettesről kell gondoskodni.

4. A napi értekezletekhez szükséges információkat a tagok a FTOM titkárságának naponta biztosítják.

Rendkívüli esetben a váratlan problémát közvetlenül a FTOM elnökének kell jelenteni.

A FTOM a beérkezett információkat értékeli, ahhoz a tagok véleményt nyilvánítanak, megvizsgálják a szükséges intézkedéseket és azok anyagi stb. feltételeit, majd az elnök dönt a konkrét feladatokról, és erről, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a főpolgármestert.

A döntés alapján a FTOM tagjai haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket, és annak végrehajtását jelentik a FTOM vezetőjének.

A tagok kötelesek a FTOM titkárságon szervezett ügyelettel állandó kapcsolatot tartani, és részükre a szükséges információkat megadni.

5. A FTOM feladatainak ellátásához javaslatot tesz a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében biztosított rendkívüli időjárási tartalékkeret felhasználásáról a rendkívüli téli feladatok ellátásához.

6. A FTOM működéséről, a megtett intézkedésekről, és a lakossági felhívásokról – a Sajtóiroda útján – rendszeresen tájékoztatást ad a sajtónak.

7. A FTOM munkájáról a rendkívüli helyzet megszűnésekor beszámol a Fővárosi Közgyűlésnek, amelyben különösen kitér a feladatok végrehajtásának pénzügyi vonatkozásaira.

5. számú melléklet a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Plakátok és falragaszok eltávolítására kijelölt, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő épületek és építmények útvonalai

1. I. kerület Attila út, Hegyalja út, Krisztina körút, Szent Gellért rakpart, Várkert rakpart, Fő utca, Bem rakpart, Alkotás utca, Csalogány utca, Várfok utca, Hunyadi János utca
2. II. kerület Margit körút, Fő utca, Bem rakpart, Árpád fejedelem útja, Lajos utca, Moszkva tér, Szilágyi Erzsébet fasor
3. III. kerület Árpád fejedelem útja, Lajos utca, Vörösvári út, Szentendrei út a Bogdáni útig
4. V. kerület Vámház körút, Múzeum körút, Károly körút, Bajcsy-Zsilinszky út, Szent István körút, Roosevelt tér, József Attila utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Balassi Bálint utca, Kossuth tér, Kossuth Lajos utca, Szabadsajtó út, Kecskeméti utca, Károlyi Mihály utca, Petőfi Sándor utca, Bécsi út, Október 6. utca, Belgrád rakpart, Apáczai Csere János utca, Váci utca, Szabadság tér
5. VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út, Podmaniczky utca, Váci út, Teréz körút, Dózsa György út
6. VII. kerület Károly körút, Bajcsy-Zsilinszky út, Erzsébet körút, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Dózsa György út
7. VIII. kerület Múzeum körút, Rákóczi út, József körút, Üllői út, Kerepesi út, Hungária körút
8. IX. kerület Vámház körút, Ferenc körút, Üllői út, Könyves Kálmán körút, Boráros tér
9. X. kerület Kerepesi út a Pongrácz útig, Hungária körút
10. XI. kerület Szent Gellért rakpart, Bartók Béla út a Bocskai útig, Budaörsi út a Villányi útig, Villányi út, Karinthy Frigyes út, Karolina út, Bocskai út, Október huszonharmadika utca, Irinyi József utca, Lágymányosi híd és hídfő
11. XII. kerület Alkotás utca
12. XIII. kerület Árpád híd, Róbert Károly körút, Váci út a Szekszárdi utcáig, Vágány utca, Szent István körút, Dózsa György út, Újpesti rakpart
13. XIV. kerület Dózsa György út, Állatkerti körút, Kós Károly sétány, Hungária körút, Hermina út, Ajtósi Dürer sor, Stefánia út, Erzsébet királyné útja a Hermina út és a Hungária körút között. Ifjúság útja

6. számú melléklet a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Vadplakát-, illetve falfirka-mentesítésre kijelölt útvonalak és területek

Idegenforgalmi, városképi és közösségi közlekedés szempontjából a legfrekventáltabb területek:

I. kerület

Attila út, Bem rakpart, Citadella, Clark Ádám tér, Dísz tér, Gróza Péter rakpart, Krisztina körút, Szentháromság tér

II. kerület

Ady Endre utca, Árpád fejedelem útja, Bem József utca, Bécsi út, Frankel Leó utca, Lajos utca, Margit körút, Széll Kálmán tér, Szilágyi Erzsébet fasor

III. kerület

11. sz. főút, Árpád fejedelem útja, Bécsi út (Vörösvári útig), Flórián tér, Keled utca, Lajos utca (Árpád hídig), Pacsirtamező utca, Raktár utca, Rozgonyi Piroska utca, Szentendrei út, Vörösvári út

IV. kerület

Árpád út

V. kerület

Akadémia utca, Alkotmány utca, Apáczai Csere János utca, Arany János utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Báthory utca, Bécsi utca, Belgrád rakpart, Deák tér, Duna-korzó, Erzsébet tér, Ferenciek tere, Hercegprímás utca, Jászai Mari tér, József Attila utca, József Nádor tér, Károly körút, Károlyi Mihály utca, Kecskeméti utca, Kossuth Lajos utca, Kossuth tér, Március 15-e tér, Múzeum körút, Nádor utca, Nyugati tér, Október 6-a utca, Pesti alsó rakpart, Petőfi Sándor utca, Sas utca, Semmelweis utca, Szabadság tér, Szabad sajtó út, Szervita tér, Széchenyi István tér, Széchenyi rakpart, Szent István körút, Váci utca, Vámház körút, Városház utca, Vigadó tér, Vörösmarty tér

Budapest Szíve program Reprezentatív Kaputérség kiépítésének I. üteméből kimaradó épületek és a terület monitoringos ellenőrzése:

Bástya utca, Cukor utca, Ferenczy István utca, Harmincad utca, Havas utca, Haris köz, Irányi utca, Királyi Pál utca, Magyar utca, Mérleg utca, Molnár utca, Nyári Pál utca, Papnövelde utca, Pintér utca, Reáltanoda utca, Régiposta utca, Sörház utca, Sütő utca, Vármegye utca, Veres Pálné utca, Zrínyi utca

VI. kerület

Andrássy út, Anker köz, Bajza utca, Dózsa György út, Ferdinánd híd, Hunyadi tér, Jókai tér, Király utca, Kodály körönd, Liszt Ferenc tér, Nagymező utca, Nyugati tér, Podmaniczky utca, Teréz körút, Városligeti fasor

VII. kerület

Almássy tér, Baross tér, Bethlen Gábor utca, Damjanich utca, Dembinszky utca, Dohány utca, Dózsa György út, Erzsébet körút, Hernád utca, István utca, Károly körút, Király utca, Lövölde tér, Madách tér, Nefelejcs utca, Péterffy Sándor utca, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Thököly út, Városligeti fasor, Verseny utca, Wesselényi utca

VIII. kerület

Baross tér, Baross utca (Kálvin tér és József körút között), Bródy Sándor utca, Festetics utca, Fiumei út, 32-esek tere, Horváth Mihály tér, József körút, Kálvária tér, Kerepesi út, Kőbányai út, Mária utca, Múzeum körút, Népszínház utca, Orczy tér, Orczy út, Rákóczi út, Szabó Ervin tér, Üllői út

IX. kerület

Csarnok tér, Ecseri út, Ferenc körút, Fővám tér, Haller utca, Határ út, Könyves Kálmán körút, Közraktár utca, Lónyai utca, Mester utca, Pöttyös utca, Ráday utca, Soroksári út, Üllői út, Vágóhíd utca, Vámház körút

X. kerület

Állomás utca, Bánya utca, Fehér út, Halom köz, Halom utca, Ihász utca, Jászberényi út, Kápolna utca, Kerepesi út, Kőbányai út, Kőrösi Csoma út, Kőrösi Csoma sétány, Pongrácz út, Szent László tér

XI. kerület

Andor út, BAH-csomópont, Bartók Béla út, Bocskai út, Bogdánfy utca, Budai alsó rakpart, Budafoki út, Budaörsi út, Fehérvári út, Goldmann György tér, Hegyalja út, Irinyi József utca, Karinthy Frigyes út, Nagyszőlős utca, Október 23. utca, Szent Gellért rakpart, Tétényi út, Villányi út,

XII. kerület

Alkotás utca, Krisztina körút, Szilágyi Erzsébet fasor

XIII. kerület

Csanády utca, Dózsa György út, Dráva utca, Gogol utca, Hegedűs Gyula utca, Hollán Ernő utca, Ipoly utca, Jászai Mari tér, Kacsóh Pongrác út, Kárpát utca, Lehel tér, Lehet utca, Margitsziget – Árpád híd lehajtó, Pannónia utca, Pozsonyi út, Róbert Károly körút, Tátra utca, Tutaj utca, Újpesti rakpart, Váci út (Nyugati tér és Róbert Károly körút között), Victor Hugo utca, Visegrádi utca

XIV. kerület

Ajtósi Dürer sor, Állatkerti körút, Bosnyák tér, Hermina út, Dózsa György út, Hősök tere, Hungária körút, Kós Károly sétány, Stefánia út, Thököly út, Városliget

Duna-hidak és legfontosabb felüljárók lábazatai

Idegenforgalmi és városképi szempontból nem kiemelt aluljárók

Reptéri bevezető út, gyorsforgalmi út

7. számú melléklet a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez *