Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest Ösztöndíj Programról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének, ezáltal a helyi közigazgatáson belüli humánerőforrás-fejlesztés támogatása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Budapest Főváros Közgyűlése „Budapest Ösztöndíj Program” (a továbbiakban: Program) elnevezéssel ösztöndíj programot alapít.

(2) A Program célja, hogy

a) a pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismertesse a helyi közigazgatás rendszerét;

b) hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához a diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek által.

2. § *  A rendelet hatálya arra a magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában utolsó éves hallgatóra terjed ki, aki

a) valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel (a továbbiakban: intézmény) hallgatói jogviszonyban áll;

b) a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;

c) a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;

d) angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik és

e) a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.

3. § (1) *  A Programot a Fővárosi Közgyűlés évente hirdeti meg, amennyiben annak pénzügyi fedezete a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll. Ennek keretében az ösztöndíjakat pályázati eljárás útján lehet elnyerni.

(2) *  Az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt, ezt követően a főpolgármester átadja az ösztöndíjakat. A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága megköti a Fővárosi Önkormányzat és a pályázatot elnyerő személy között létrejövő ösztöndíj-megállapodást.

(3) A Program időtartama legfeljebb 10 hónap.

(4) *  A Programban évenként legfeljebb 10 fő vehet részt.

(5) Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50 000 Ft/hó/fő.

(6) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyerő személy és a Fővárosi Önkormányzat írásban megállapodást kössön.

4. § (1) *  Pályázni a Fővárosi Közgyűlés által közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint lehet.

(2) *  A pályázati kiírás tartalmazza a Program rövid ismertetését, a pályázati feltételeket - a 2. §-ban foglaltakra figyelemmel -, a pályázati anyag kötelező tartalmi elemeit, benyújtásának módját, határidejét, illetve az elbírálás határidejét. A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

(4) *  A pályázatok elbírálásának rendjét a Fővárosi Közgyűlés határozza meg. A pályázót tájékoztatni kell a pályázati eljárás menetéről, valamint az általa elért eredményről. Az ösztöndíjat elnyert pályázók nevét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

5. § (1) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik:

a) az ösztöndíjas halálával;

b) a megállapodásban meghatározott időpont bekövetkeztével;

c) az ösztöndíjról történő lemondással;

d) *  amennyiben az ösztöndíjas - a (7) bekezdésben meghatározottak kivételével - a megállapodásban meghatározott időpontig nem szerzi meg a felsőfokú végzettséget igazoló okiratát;

e) az ösztöndíjas nem tesz eleget a megállapodásban vállalt kötelezettségeinek;

f) a hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve szüneteltetésével, kivéve az (5) bekezdésben foglalt esetet;

g) * 

(2) Az ösztöndíjas jogviszony megszüntethető:

a) a felek közös megegyezésével;

b) azonnali hatályú felmondással, ha a másik fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

(3) *  Az ösztöndíjast az (1) bekezdés c)-f) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli.

(4) Indokolt esetben az ösztöndíjas írásbeli kérelmére, a Fővárosi Önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletének szabályai szerint, részben vagy egészben felmentés adható a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól.

(5) *  Az ösztöndíjas jogviszony szüneteltetését a Fővárosi Közgyűlés kizárólag az ösztöndíjas tartós betegsége esetén, írásbeli kérelme, továbbá a felsőoktatási intézmény által kiadott hallgatói jogviszony szüneteltetésére vonatkozó engedély és orvosi igazolás alapján engedélyezheti. A szüneteltetés ideje alatt az ösztöndíj kifizetése is szünetel.

(6) *  Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, részére a munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáig ösztöndíj nem folyósítható.

(7) *  Amennyiben az ösztöndíjas a megállapodásban meghatározott időpontig önhibáján kívül nem szerzi meg a felsőfokú végzettséget igazoló okiratát, indoklással alátámasztott írásbeli kérelmére a megállapodásban meghatározott határidő egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

6. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetése biztosítja.

(2) *  A Program működtetésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, adminisztratív, jogi és szervezési feladatokat a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)-(3) * 

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére