Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 12/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.

A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátását, különösen a fővárosi környezeti állapot javítását, továbbá a Közgyűlés által jóváhagyott fővárosi környezetvédelmi program céljainak és intézkedési tervének megvalósítását, tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozatának céljaira, továbbá a fővárosi lakóközösségek minél szélesebb körű, környezetvédelmi célú együttműködésének elősegítésére.

I. A Környezetvédelmi Alap pályázati céljai

1. § A Környezetvédelmi Alapból támogatható - egyben a fővárosi telephelyű gazdasági szervezetek társadalmi felelősségvállalásának is teret adva - kiemelt pályázati célok:

a) a fővárosi lakosság közvetlen lakókörnyezetének és zöldterületeinek tisztaságát, rendezettségét, rendszeres gondozását elősegítő akciók és programok támogatása;

b) környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálás a fővárosban;

c) *  helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók, továbbá a helyi védett természeti értékek fizikai védelmét szolgáló létesítmények kialakításának, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények karbantartásának és felújításának támogatása;

d) *  az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok, akciók támogatása.

II. Környezetvédelmi Alap bevételei, alapvető szabályok

2. § *  A Környezetvédelmi Alap vonatkozó jogszabályokban meghatározott bevételein túli egyéb fővárosi önkormányzati bevételei:

a) a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célból - a környezetvédelmi működési célú összegeken felüli külön címen - a Környezetvédelmi Alap támogatására elkülönített összege,

b) a fővárosi tulajdonú erdők gazdálkodási tevékenységéből származó bevételek,

c) a Környezetvédelmi Alap elkülönített számlájára érkező adományok, támogatások.

3. § *  A Közgyűlés évente - a környezetvédelmi működési célú összegeken felüli külön címen rendelkezve - dönt

a) a költségvetési rendeletében e rendelet 2. § a)-c) pontjaiban meghatározott összegről;

b) a zárszámadásról szóló rendeletében - tekintettel az egyéb jogszabályokban meghatározott további bevételekre - a Környezetvédelmi Alap

ba) bevételi főszámáról (jóváhagyva a Környezetvédelmi Alap maradványát) és

bb) kiadási főszámáról.

4. § *  A Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján dönt: * 

a) az éves költségvetési rendelet kihirdetését követő 90 napon belül a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatások pályázati felhívásának és részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról (meghatározva egyidejűleg a nyilvános pályázat e rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit, eljárási szabályait is);

b) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a nyertesek személyéről és a részükre megítélt támogatások összegéről, valamint a támogatási szerződések megkötéséről;

c) a támogatási szerződés zárójelentésének elfogadásáról;

d) a támogatási szerződés megszegőivel szemben érvényesítendő jogkövetkezményekről.

5. § *  A Bizottság a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Közgyűlésnek évente - a zárszámadásról szóló rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg - beszámol. A beszámolóban feltünteti a 100 000 forintot elérő vagy azt meghaladó, a Környezetvédelmi Alap számlájára beérkezett adományokat, támogatásokat.

6. § (1) *  A Környezetvédelmi Alap kezelésének és működtetésének Főpolgármesteri Hivatalon belüli rendjéről a főpolgármester és a főjegyző együttes normatív utasításban rendelkezik.

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat internetes honlapján (www.budapest.hu) közzéteszi:

a) a pályázati felhívást és a részletes pályázati kiírást;

b) a megkötött támogatási szerződések közérdekű adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény előírásának megfelelően;

c) beérkezett adományok összegét és hozzájárulása esetén az adományozó nevét.

(3) A Fővárosi Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti adatok hozzáférhetőségét a közzétételtől számított öt évig biztosítja.

7. § A Környezetvédelmi Alapot - a Kvt.-nek megfelelően - kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, különösen az 1. § kiemelt céljaira.

8. § (1) A Környezetvédelmi Alap éves költségvetésének 100%-a - legalább 10 millió forint - fordítható pályázati célra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pályázati célra fordított összeg a pályázati felhívás közzétételével járó költségekkel csökkenthető.

(3) Az elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

III. A Környezetvédelmi Alap felhasználása

9. § (1) *  A Környezetvédelmi Alapból támogatást - a külön jogszabályokban foglalt korlátozásokon túl - kizárólag pályázat útján és az e rendeletben előírt feltételek teljesülése esetén az alábbi szervezet kaphat:

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet, kivéve a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, az ipartestületeket, a terméktanácsokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek közösségét, a közalapítványokat és a pártalapítványokat;

b) budapesti telephelyű köznevelési intézmény azon tevékenysége tekintetében, amelyre nézve az államháztartás alrendszeréből támogatást nem kap;

c) budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény azon tevékenysége tekintetében, amelyre nézve az államháztartás alrendszeréből támogatást nem kap;

d) budapesti társasház a társasházi közgyűlés határozata alapján.

(2) *  A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók (így a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai), a támogatás összege nem fordítható adó, illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

10. § *  (1) Pályázni a közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint lehet. A részletes pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat kötelező tartalmi elemeit, benyújtásának módját, határidejét és az elbírálás határidejét.

(2) Egyszeri hiánypótlás lehetőségét követően a formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

11. § (1) A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak e rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti beruházás, tevékenység csak a pályázat beadása után kezdhető meg annak tudomásul vételével, hogy a Bizottság esetleg nem támogatja a beadott pályázatot. A pályázat beadása és a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés között kiállított számlák önrésznek minősülnek, a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el.

(3) *  A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75%-a lehet.

(4) *  A pályázó szervezet a pályázat benyújtásával egyidejűleg a tervezett költségek 25%-ának bankszámláján való rendelkezésre állását bankszámlakivonattal bizonyítja. Más szervezettől kapott, szerződéssel igazolt támogatás az önrészbe beszámítható.

11/A. § *  (1) A Bizottság által a pályázat nyertesével megkötött támogatási szerződést a főpolgármester írja alá és ellenőrzi a Főpolgármesteri Hivatal útján az abban foglaltak megvalósulását.

(2) A támogatási szerződés éven túli kötelezettségvállalást kizárólag a támogatási szerződés megkötését követő naptári év végéig terjedően tartalmazhat.

(3) A nyertes pályázó a megkötött támogatási szerződés teljesítéséről zárójelentést készít és az abban foglaltakat a szerződésben előírtak szerint igazolja.

(4) Az elnyert támogatás szabálytalan - e rendelet előírásainak, vagy egyébként a támogatási szerződés rendelkezéseinek megszegésével történt - felhasználása esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni.

(5) Az elnyert támogatást szabálytalanul felhasználó szervezet a szabálytalanságot megállapító döntéstől számított három éven belül nem vehet részt a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás pályázati eljárásában.

Záró és átmeneti rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 32/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet, az azt módosító 62/1999. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt kiírt pályázati eljárásokra a 32/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletet kell alkalmazni.

(4)-(5) * 

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester