Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályaival együtt kell alkalmazni.

2. § * 

II. Fejezet

Térítési díj

3. § *  (1) Az idősek otthonai intézményi térítési díjának mértéke az e rendelet szerinti alapösszeg és a (4) bekezdés szerinti, a tárgyévre vonatkozó valorizációs együttható szorzata, de legfeljebb a szolgáltatási önköltség mértéke. Az így megállapított térítési díj – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a tárgyév január 1-től a tárgyév december 31-ig alkalmazandó.

(2) A valorizációs együttható tárgyévi mértékét az azt alátámasztó számítással és adatokkal együttesen, valamint az idősek otthonai intézményi térítési díjának a tárgyévre vonatkozó összegét forintban kifejezve – intézményenként, telephelyenként, épületenként – a főjegyző a budapest.hu honlapon közzéteszi.

(3) Az idősek otthonaiban a szolgáltatási önköltség mértékét és az (1) bekezdés szerinti alapösszeget telephelyenként az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott valorizációs együttható tárgyévi mértéke

a) a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, százalékban kifejezett valorizációs együtthatónak,

b) egy egész és a tárgyévet megelőző évben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (6) bekezdése alapján végrehajtott, az öregségi nyugdíj havi összegére vonatkozó százalékos emelés törtszámként kifejezett mértékei összegének, valamint

c) egy egész és a Tny. 62. § (1) bekezdése szerint a tárgyév január 1-től végrehajtásra kerülő százalékos nyugdíjemelés törtszámként kifejezett mértéke összegének

a szorzata.

(5) A hajléktalanok átmeneti szállásain az önköltség mértékét és az intézményi térítési díjak összegét telephelyenként a 2a. melléklet, a családok átmeneti otthonaiban a szolgáltatási önköltség mértékét és az intézményi térítési díjak összegét telephelyenként a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A főjegyző a szolgáltatási önköltséget évente február 28-ig megvizsgálja, és szükség esetén javaslatot tesz az önköltség mértékének, illetve az alapösszegnek vagy az (5) bekezdés szerinti intézményi térítési díjnak a módosítására.

4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat (a továbbiakban: személyi térítési díjat) kell fizetni.

(2) *  A személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A családok átmeneti otthonaiban az intézményvezető legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a kötelezettet a személyi térítési díj összegéről.

(2a) *  A 2a. mellékletben foglalt táblázat 11.1–11.3. sorainak „C” oszlopában szereplő Szt. 117. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért az adott átmeneti szállás külső férőhelyen fizetendő díjak és közös költség együttes összege értendő, melynek napi költsége a havi lakhatási költség harmincad része a hónapok naptári számától függetlenül. A fizetendő személyi térítési díj a külső férőhelyen lakók számának függvényében a lakhatási költség egy főre jutó része, mely tárgyhónap 5. napjáig kerül számlázásra.

(3) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg

a) az ellátott havi jövedelmének 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított szociális intézmények esetén;

b) 50%-át a családok átmeneti otthona esetében.

(4) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át a tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

(5) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

(6) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

(7) *  Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

(8) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(9) *  Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben az Szt. 116. § (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(10) A családok átmeneti otthona esetén a kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a Gyvt. 150. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.

(11) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben nem kell a Gyvt. 150. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.

(12) Az idősek otthonaiban a személyi térítési díj megállapítására a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a 2008. január 1-jén idősotthoni ellátásban részesülő személyre –, ha az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (6) vagy (10) bekezdése szerint 2008. október 31-ig nem kérik a jövedelemvizsgálatot –, a térítési díj megállapítása során a jövedelmi helyzet vizsgálatára, a térítési díj alapjául figyelembe vehető jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére továbbra is a 2007. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(13) *  Idősek otthonában gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az Szt. 68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, 115. § (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. § (6) bekezdése, a 117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, valamint a 119/C. § szerinti szabályokat, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(14) E rendelet 2. mellékletében felsorolt, az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító intézményekben az ellátásért az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy a mindenkori intézményi térítési díjjal – kivétel az egyszeri hozzájárulás megfizetésére kötelezettek – azonos összegű személyi térítési díjat köteles megfizetni. Amennyiben a mindenkori intézményi térítés díj összegének a befizetését az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy nem teljesíti, úgy az intézmény vezetője az ellátottat átlagos feltételeket biztosító intézményi férőhelyre helyezi át.

5. § (1) *  Ha a kötelezett az e rendelet 1. melléklete, valamint 3. melléklete figyelembevételével megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését, vagy elengedését kéri, úgy – a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül – kérelemmel a fenntartóhoz fordulhat. A kérelemben meg kell nevezni minden olyan tényt, indokot, amely a kérelmet alátámasztja, valamint tartalmaznia kell a kérelmező javaslatát a napi személyi térítési díj összegére. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó minden dokumentumot, így különösen a jövedelemigazolást, a jövedelemből történő rendszeres levonás esetén ennek igazolását, a személyi térítési díjat megállapító értesítést, az érvényes jövedelem- és vagyonnyilatkozatot, valamint nyilatkozatot a tartásra képes és kötelezhető hozzátartozóról. A kérelem elbírálásához a fenntartó bekéri az intézményvezető kérelemmel kapcsolatos véleményét.

(1a) *  Ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokolják, az e rendelet 2a. melléklet 11. sora alapján megállapított személyi térítési díj összege az intézményvezető döntése alapján csökkenthető vagy elengedhető. Az intézményvezető e döntéséről minden harmadik hónap utolsó napjáig tájékoztatást nyújt a fenntartó részére.

(2) * 

(3) Nem kell személyi térítési díjat fizetni:

a) a hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben a gondozás első 30 napjára,

b) hajléktalanok éjjeli menedékhelyein és az egészségügyi részlegek férőhelyein,

c) * 

(4) A főjegyző ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és idős otthoni ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(5) *  A családok átmeneti otthonában az intézményvezető ingyenes ellátásban részesíti a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

(6) *  A személyi térítési díjat

a) a hajléktalanok átmeneti szállásain, valamint a családok átmeneti otthonaiban tárgyhónap utolsó napjáig,

b) a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményeknél havonta utólag

kell megfizetni.

(7) *  A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban részesülő az elhelyezés 31–60. napjára a személyi térítési díj 50%-át, a 61–90. napjára a személyi térítési díj 75%-át köteles megfizetni, ha

a) felvételét megelőzően életvitelszerűen

aa) közterületen élt és ezt a körülményt az utcai szociális szolgálatok, vagy

ab) éjjeli menedékhelyen élt és ezt a körülményt az éjjeli menedékhelyek

8 napnál nem régebbi írásbeli igazolásával bizonyítja, vagy

b) hajléktalanok átmeneti szállására jelentkezéskor a 25. életévét még nem töltötte be.

(8) *  A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban részesülő az elhelyezés 31. napjától a személyi térítési díj 30%-át fizeti az Szt. 99/B–99/E. § szerinti fejlesztő foglalkoztatásban való részvétel ideje alatt.

6. § (1) *  Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, a térítési díj megállapítására jogosult térítési díj előleg fizetését kérheti.

(2) *  A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az (1) bekezdés szerinti előleg, vagy az előleg fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj különbözet kiegyenlítése megtörténjen.

7. § (1) *  A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. Ezen kívül a személyi térítési díj mértéke akkor vizsgálható felül és változtatható meg, ha

a) * 

b) * 

c) a hajléktalanok átmeneti szállásán az ellátásszer-vezési intézkedések következtében az ellátott személy elhelyezési körülményei jelentősen megváltoznak, vagy ha a hajléktalanok átmeneti szállásán ellátott személy vagyoni és jövedelmi viszonyai ezt indokolják.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a személyi térítési díj felülvizsgálatát a kötelezett, vagy az intézmény vezetője kezdeményezheti, és a felülvizsgálat alapján az intézmény vezetője dönt a személyi térítési díj megváltoztatásáról.

(3) * 

(3a) *  A személyi térítési díj 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felülvizsgálata során az 5. § (1a) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) *  A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díjat a kötelezett első alkalommal – ha törvény eltérően nem rendelkezik – annak megállapítását követő hónaptól az 5. § (6) bekezdésben foglaltak szerint fizeti meg.

II/A. Fejezet * 

Belépési hozzájárulás * 

7/A. § *  (1) Az idősek otthonába belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát, valamint a fizetendő belépési hozzájárulás összegeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg.

(3) A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő, vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.

(4) Ha a gondozás az intézménybe történő elhelyezést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének.

(5) A belépési hozzájárulás fizetésére kijelölt férőhelyeknél a rendelet 2 mellékletében szereplő, az intézmény telephelyén adott férőhelyre vonatkozó intézményi térítési díjat kell megfizetni személyi térítési díjként.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

9–10. § * 

11. § *  Az e rendelet 1–3. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezései a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1)–(2) bekezdés hatályvesztéséig úgy alkalmazandók, hogy az ellátásért fizetendő díj egyébként nem lehet magasabb a 2021. január 1-jén hatályos és alkalmazandó térítési díjnál.

12. § *  Az e rendelet 1–3. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezései a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel úgy alkalmazandók, hogy az ellátásért fizetendő díj egyébként nem lehet magasabb a 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó díj mértékénél.

13. § *  (1) A 3. § (1) bekezdésétől eltérve 2022. december 31-ig az idősek otthonai intézményi térítési díjának mértéke az 1. és a 2. melléklet szerinti alapösszeg.

(2) A 3. § (1) bekezdésének a 2023-ban fizetendő intézményi térítési díjra vonatkozó alkalmazása során a 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évre vonatkozó valorizációs együttható 1.

14. § *  Az e rendelet 1–2. mellékletében a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Mód1.) bevezetett új ellátások intézményi térítési díjának megállapításához a valorizációs együttható 2023. évre vonatkozóan 1,2466. Az e rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat új 4.1.2. és 4.1.3. sora, valamint a 2. mellékletében foglalt táblázat új 2.1.3. és 2.1.4. sora szerinti ellátásokra a 3. § (1) bekezdése szerint megállapított intézményi térítési díj a Mód1. hatálybalépésétől alkalmazandó.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Az idősek otthonaiban a szolgáltatási önköltség mértéke és a fizetendő intézményi térítési díjak alapösszege

A B C
Sorszám Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap) Alapösszeg (Ft/nap)
1. VI., Rózsa u. 67.
1.1. VI., Rózsa u. 67.
1.1.1. *  gondozás 19 902 2 845
1.1.2. *  demens 12 347 2 880
1.2-1.2.2. * 
1.3. VII., Dózsa György út 82/B
1.3.1. *  gondozás 16 075 2 705
1.3.2. *  demens 16 778 3 095
1.4. IV., Baross u. 100.
1.4.1. gondozás
1.4.1.1. *  kétágyas elhelyezés 18 023 3 970
1.4.1.2. *  három-, négyágyas elhelyezés 18 023 3 705
1.4.2. demens
1.4.2.1. *  kétágyas elhelyezés 20 211 4 005
1.4.2.2. *  három-, négyágyas elhelyezés 20 211 3 770
2. XVIII., Alacskai út 22.
2.1. XVIII., Alacskai út 22.
2.1.1. *  gondozás 24 572 4 290
2.1.2. *  demens 25 202 4 400
2.2. XX., Virág Benedek u. 36. „A” épület
2.2.1. *  gondozás 22 682 3 960
2.2.2. *  demens 23 312 4 070
2.3. XX., Virág Benedek u. 36. „B” épület
2.3.1. *  gondozás 20 792 3 630
2.3.2. *  demens 21 422 3 740
2.4. XIX., Mészáros L. u. 26.
2.4.1. *  gondozás 20 792 3 630
2.4.2. *  demens 21 422 3 740
3. X., Halom u. 31.
3.1. X., Halom u. 31.
3.1.1. *  gondozás 13 817 3 850
3.1.2. *  demens 15 391 4 400
3.2. X., Óhegy u. 48. „A” épület
3.2.1. *  gondozás 10 260 3 060
3.2.2. *  demens 11 492 3 145
3.3. X., Óhegy u. 48. „B” épület
3.3.1. *  gondozás 12 655 3 630
3.3.2. *  demens 13 462 3 740
3.4. XXI., Tapló u. 1.
3.4.1. *  gondozás 12 005 3 620
3.4.2. *  demens 13 293 3 730
3.5. X., Gergely u. 85.
3.5.1. *  gondozás három- és négyágyas elhelyezés 14 969 4 070
3.5.2. *  demens egy- és kétágyas elhelyezés 18 218 4 730
3.5.3. *  demens három- és négyágyas elhelyezés 15 984 4 290
3.5.4. *  gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 18 936 4 400
3.5.5. *  gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 16 474 4 180
4. XI., Kamaraerdei út 16.
4.1. „A” épület
4.1.1. gondozás 10 352 3 630
4.1.2. *  ápolási részleg 15 387 4 355
4.1.3. *  demens 15 387 4 355
4.2. „B” épület
4.2.1. * 
4.2.2. *  demens 13 848 3 895
4.3. „C” épület
4.3.1. *  gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 18 197 5 170
4.3.2. *  gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 17 089 4 550
4.4. XI., Rupphegyi út 7.
4.4.1. *  gondozás négyágyas elhelyezés 14 000 3 630
4.4.2. *  demens 16 781 3 895
4.5. XI., Bánk bán u. 1220.
4.5.1. *  gondozás 13 592 3 630
4.5.2. *  demens 16 310 3 895
5. XII., Kútvölgyi út 2022.
5.1. XII., Kútvölgyi út 2022.
5.1.1. *  gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 17 246 4 820
5.1.2. *  gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 16 920 4 420
5.1.3. *  gondozás többágyas elhelyezés 15 966 4 125
5.1.4. *  demens egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 18 212 4 820
5.1.5. *  demens többágyas elhelyezés 16 784 4 125
5.2. III., Ányos u. 3.
5.2.1. *  gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 17 023 4 500
5.2.2. *  gondozás többágyas elhelyezés 15 777 3 960
5.2.3. *  demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 17 440 4 500
5.2.4. *  demens többágyas elhelyezés 16 519 3 960
5.3. XII., Mártonhegyi út 53.
5.3.1. *  gondozás 14 365 3 290
5.3.2. *  demens 15 908 3 355
5.4. XII., Zugligeti út 58.
5.4.1. *  gondozás 14 456 3 290
5.4.2. *  demens 15 845 3 355
6. XVII., Pesti út 117.
6.1. *  gondozás 11 159 3 420
6.2. *  Semmelweis gondozási egység 11 778 4 145
6.3. *  demens 14 947 3 720
6.4. *  Gondozóház 10 441 3 500
7. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
7.1. *  „A” épület gondozás 15 607 3 520
7.2. *  „B” épület gondozás 14 769 2 695
7.3 *  „Új” épület gondozás 15 404 3 740
7.4. *  Ozory ház demens 14 667 3 520
7.5. IV., Csokonai u. 38.
7.5.1. *  gondozás 17 894 3 240
7.5.2. *  demens 18 933 3 275
7.6. IV., Béla u. 18.
7.6.1. *  gondozás 16 664 3 125
7.6.2. *  demens 18 626 3 185
8. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.
8.1. *  gondozás 12 019 2 605
8.2. *  demens 13 551 2 750
9. 9700 Szombathely VI., Bogáti út 72.
9.1. „Nagykastély” épület
9.1.1. *  gondozás új egyágyas elhelyezés fürdőszobával 15 303 5 500
9.1.2. *  gondozás új kétágyas elhelyezés fürdőszobával 15 024 4 400
9.1.3. *  gondozás új háromágyas elhelyezés fürdőszobával 14 746 3 850
9.1.4. *  gondozás új négyágyas elhelyezés fürdőszobával 14 607 3 670
9.1.5. *  gondozás három- és többágyas elhelyezés 13 911 3 480
9.1.6. *  demens 15 794 3 520
9.2. „Kiskastély” épület
9.2.1. *  gondozás egyágyas elhelyezés 14 986 4 290
9.2.2. *  gondozás kétágyas elhelyezés 14 493 3 740
9.2.3. *  gondozás három- és többágyas elhelyezés 13 162 3 080
9.2.4. *  demens 15 201 3 080
9.3. „Pavilon épület”
9.3.1. *  gondozás egyágyas elhelyezés 15 115 4 290
9.3.2. *  gondozás kétágyas elhelyezés 14 546 3 740
9.3.3. *  gondozás három- és többágyas elhelyezés 13 942 3 480
9.3.4. *  demens 15 490 3 520
9.4. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
9.4.1. *  gondozás egyágyas elhelyezés 17 324 4 290
9.4.2. *  gondozás két- és többágyas elhelyezés 15 468 3 740
9.4.3. *  demens 17 478 3 520
10. 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
10.1. „A” épület
10.1.1. *  gondozás 14 903 3 315
10.1.2. *  demens 17 945 3 485
10.2. „B” épület
10.2.1. *  gondozás 14 903 3 080
10.2.2. *  demens 17 945 3 305
10.3. „C” épület
10.3.1. *  gondozás 14 903 2 805
10.3.2. *  demens 17 945 2 925
10.4. 2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.
10.4.1. *  „A” „B” „C” épület 14 903 2 460

2. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító tartós bentlakásos intézményekben a szolgáltatási önköltség mértéke és a fizetendő intézményi térítési díjak alapösszege

A B C
Sorszám Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap) Alapösszeg (Ft/nap)
1. X., Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. *  egyágyas 21 661 5 830
1.1.2. *  kétágyas 18 218 4 730
1.2. Halom u. 31.
1.2.1. *  kétágyas 15 391 4 400
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. „C” épület
2.1.1. *  egyágyas 18 357 5 465
2.1.2. *  kétágyas 16 986 4 555
2.1.3. *  egyágyas demens 21 957 6 560
2.1.4. *  kétágyas demens 19 939 5 465
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. *  egyágyas 16 910 5 465
2.2.2. *  kétágyas 15 431 4 555
3. XII., Kútvölgyi út 20–22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 2022.
3.1.1. *  egyágyas 15 761 6 160
3.1.2. *  kétágyas 15 493 5 455
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. *  kétágyas 15 386 5 095

2a. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

A hajléktalanok átmeneti szállásain a szolgáltatási önköltség mértéke és a fizetendő intézményi térítési díjak összege

A B C

Sorszám

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap) A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj alapösszege (Ft/nap)
1. *  Bp. XIII., Dózsa György út 152. 4 155 390
2. Bp. VIII., Alföldi u. 6–8.
2.1. *  elhelyezés 1517 ágyas szobában, vagy felső ágyon 4 680 0
2.2. *  elhelyezés 714 ágyas szobában 4 680 180
3. *  Bp. VIII., Kálvária u. 23. 8 348 300
4. *  Bp. XI., Kocsis u. 5. 5 213 340
5. *  Bp. IX., Külső-Mester u. 84. 4 853 280
6. *  Bp. IX., Táblás u. 31. 5 990 270
7. *  Bp. X., Vaspálya u. 56. 7 704 280
8. *  Bp. IX., Gyáli út 33–35. 4 926 340
9. *  Bp. XV., Kőrakás park 1–8. 5 384 370
10. *  Bp. XIII., Szabolcs u. 33–35. 4 619 290
11. Átmeneti szállás külső férőhelyek
11.1. *  Bp. X., Gyakorló u. 32. fszt. 1. 1 396 használat alapján a 4. § (2a) bekezdés szerint fizetendő lakhatási költség
11.2. *  Bp. X., Kápolna u. 17. IV. 31. 1 455 használat alapján a 4. § (2a) bekezdés szerint fizetendő lakhatási költség
11.3. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 6. VII. em./46. használat alapján a 4. § (2a) bekezdés szerint fizetendő lakhatási költség

3. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összege


Intézmény neve, címe
Szolgáltatás
önköltsége
A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj
(Ft/fő/hónap) havi összeg
(Ft/hónap)
napi összeg
(Ft/nap)
A B C D
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1. Családok átmeneti otthonai
1.1. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 4. I–II. 187 405 14 400 480
1.2. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 4. III. 319 801 14 400 480
2. Családok átmeneti otthona külső férőhelyek
2.1. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 6. fszt. 1. 84 148 30 000 1 000
2.2. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 6. I. em./11. 84 148 30 000 1 000
2.3. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 6. II. em./21. 84 148 30 000 1 000
2.4. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 6. III. em./34. 90 632 30 000 1 000
2.5. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 6. IV. em./41. 82 048 30 000 1 000
2.6. *  Bp. XIV., Rákosszeg park 6. IV. em./44. 82 048 30 000 1 000

4. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege

A B C
Sorszám Intézmény neve, címe Férőhelyek száma Belépési hozzájárulás összege (Ft/fő)
1. X., Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. *  egyágyas 42 3 200 000
1.1.2. kétágyas 56 1 000 000
1.2. X., Halom u. 31.
1.2.1. kétágyas 16 650 000
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. „C” épület
2.1.1. egyágyas 17 6 000 000
2.1.2. egyágyas, emeleti sarokszoba 6 4 500 000
2.1.2.1. egyágyas mélyföldszint, belső udvarra néző 4 3 000 000
2.1.2.2. egyágyas mélyföldszint, udvarra néző 1 6 000 000
2.1.2.3. egyágyas demens 2 6 000 000
2.1.3. kétágyas 40 2 000 000
2.1.3.1. kétágyas mélyföldszint, belső udvarra néző 6 1 000 000
2.1.3.2. kétágyas mélyföldszint, udvarra néző 12 2 000 000
2.1.3.3. kétágyas demens 12 2 000 000
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. egyágyas 4 4 500 000
2.2.2. kétágyas 30 2 000 000
3. XII., Kútvölgyi út 20–22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 2022.
3.1.1. egyágyas 18 3 000 000
3.1.2. kétágyas 35 2 300 000
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. kétágyas 25 2 200 000