A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. december 11-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1982/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt Gerlóczy és Szél utcai ingatlanok helyzetének rendezésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1983/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Kormányzati intézkedések kezdeményezése a Budapest-nek okozott károk elhárítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1984/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat Prémium Stop elrendelésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1985/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 116. pontként tárgyalja meg a „Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1986/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg „Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításával kapcsolatos finanszírozás eljárási kérdéseinek rendezése” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1987/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Döntés elővásárlási jog gyakorlása tekintetében - Budapest II. kerület, 13204/5 helyrajzi szám alatti ingatlan” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1988/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest IV. kerület Újpest Duna-part, Váci út-Újpesti öböl-Duna-sor-Rév utca-Duna folyam városhatár által határolt területre vonatkozóan” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1989/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a BKK Zrt. igazgatósági tagjaival kapcsolatos döntésekre.

2. Javaslat a hajléktalanok pénzbeli és szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Természetvédelmi őrök feladatának ellátásához szükséges eszközök vagyonkezelésbe adása és használatba adása a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére.

4. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Hivatásetikai Kódexének megállapítására.

5. Vagyonkezelésbe került Duna-parti közterületek hasznosítási kérdéseivel kapcsolatos SZMSZ módosítás.

6. Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Javaslat a Budapest Főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Javaslat a közutak kezelésével kapcsolatos rendeletek módosítására.

9. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2014. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán.

10. Döntés elővásárlási jog gyakorlása tekintetében - Budapest II. kerület, 13204/5 helyrajzi szám alatti ingatlan.

11. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

12. Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött, a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 5. sz. módosítására és „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződése 3. sz. módosítására.

13. Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a 2012-2013. évi útfelújítási program előkészítéséről, terveztetéséről” szóló megvalósítási megállapodás 2. számú módosítására.

14. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztése kapcsán felmerülő finanszírozási kérdések rendezésére.

16. Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

17. Javaslat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2013. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

18. Metrószerelvények beszerzése projekt, megállapodás a fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételről, tőketartalékba helyezéssel 1. számú módosítása.

19. Javaslat a „Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztéséről és kivitelezéséről” szóló megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítására.

20. Javaslat a „Hídfelújítások munkáinak megvalósításáról” szóló megvalósítási megállapodás 1. számú módosítására.

21. Javaslat a IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására.

22. Javaslat az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése tárgyú fejlesztési megállapodásának 2. számú és a jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeltetése érdekében megkötött fejlesztési megállapodásának 1. számú módosítására.

23. Javaslat a Budapesti Operettszínház állami fenntartásba kerülésével kapcsolatos egyes döntésekre.

24. Javaslat támogatási megállapodás megkötésére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között a hajléktalanellátás fejlesztésére.

25. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

26. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

27. BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 5. számú módosítása.

28. Javaslat a XI. ker., Prielle Kornélia u. 4/B sz. alatti ingatlan 969,47 m² területének Budapest Főváros Kormányhivatalának ingyenes használatba adására.

29. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 7. számú módosítása.

30. Javaslat a Bp. III., Bécsi út 19916/10, 19916/12 hrsz.-ú útként nyilvántartott ingatlanok forgalomképtelen vagyoni körből a forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolására és ezen ingatlanokra adásvételi szerződés megkötésére.

31. Javaslat a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében követendő településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

32. Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges 2810/6 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.

33. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest IV. kerület, Újpest Duna-part, Váci út-Újpesti öböl-Duna-sor-Rév utca-Duna folyam városhatár által határolt területre vonatkozóan.

34. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XV. kerület 71. számú Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal és környezete területére vonatkozóan.

35. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XXII. kerület, Honvéd utca-Pintyőke utca-Szentháromság utca-Romhányi József utca-Angeli utca-Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal által határolt területre (Epres-kert) vonatkozóan.

36. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Hűség utca-Erzsébet királyné út-Kapu utca-Jókai Mór utca-Kápolna utca által határolt területre, valamint a Cankó térre vonatkozóan.

37. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására, valamint a projekt engedélyokiratának 7. sz. módosítására.

38. Javaslat a „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0022 azonosító számú projekt támogatási szerződésének megkötésére.

39. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

40. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a vidámparki terület működtetésére.

41. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával kötendő, a Budapest XXIII., Pista-hegyi köz 1. szám alatti, 195271/112 helyrajzi számú ingatlanra használati jogot alapító szerződés jóváhagyására.

42. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

43. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2012. évi beszámolójának elfogadására és alapító okiratának módosítására.

44. Javaslat az „Emléktáblák elhelyezése” céltartalék felhasználására.

45. Javaslat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével kötendő, a digitális átállás támogatásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására.

46. Javaslat a 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez szükséges egyes döntésekre.

47. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a kulturális nonprofit kft.-k használatában álló tárgyi eszközök selejtezésére.

48. Javaslat a BVV Zrt. szerződéses hátterének, finanszírozása módjának megváltoztatására, új alapdokumentumainak, 2013. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a kapcsolódó feladatok jóváhagyására.

49. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum leletanyagainak tárolásával kapcsolatos feladatok megoldására.

50. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okirata módosítására.

51. Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.

52. Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és új természeti terület védetté nyilvánítására.

53. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

54. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2013. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására.

55. Javaslat az IMMI zajszoftver licenszének meghosszabbítására.

56. Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratának elfogadására.

57. Javaslat az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum záró beszámolójának elfogadására.

58. Javaslat a margitszigeti futókör rekonstrukciójára.

59. Javaslat a Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciója 6572 azonosító számú engedélyokirat 4. sz. módosításának jóváhagyására.

60. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona XX., Virág Benedek u. 36. záró beszámolójának elfogadására.

61. Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2012. augusztus 1.-2013. július 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására, és a végelszámolással kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására.

62. Javaslat a „Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv” tudomásulvételére, valamint az ezzel összefüggő szerződések jóváhagyására és megkötésére.

63. Javaslat a Város Boltja megvalósítási megállapodás módosítására.

64. Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi támogatására.

65. Javaslat az FTSZV Kft. új közszolgáltatási szerződésének megkötésére és a 2014. évi közszolgáltatási díjtételek elfogadására, valamint a 2014. évi kompenzáció igényére.

66. Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációs koncepciójának jóváhagyására.

67. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2014. évi mértékének megállapítására, a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

68. Javaslat a Budapest Szíve projektek keretében elbontásra került közvilágítási és díszvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésre a BDK Kft.-vel.

69. Javaslat a Budapest Szíve Program projektjeit érintő menedzsment feladatok végzésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

70. Javaslat a Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság létrehozására.

71. Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti Idősek Otthona és a Budapest XIII., Dózsa György út 152. szám alatti Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapító okiratának módosítására.

72. Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött megállapodás módosítására, ingatlan adásvételi szerződés megkötésére a BKK Közút Zrt.-vel és projekt engedélyokiratának 1. számú módosítására.

73. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” jelű fejlesztési terület I. és II. ütemére vonatkozóan, valamint településrendezési szerződés megkötésére.

74. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

75. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2013. december 19-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

76. Javaslat 20 milliárd forint összegű hitelkeret jóváhagyására önkormányzati fejlesztések finanszírozása céljából, valamint a „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás indításának jóváhagyására.

77. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

78. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ igazgatójának megbízására.

79. Javaslat intézményvezető felmentésére és új pályázat kiírására.

80. A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatási szerződésének 1. sz. módosítása.

81. FŐKERT Nonprofit Zrt. árvíz utáni helyreállítási munkák elszámolása.

82. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt keretében készülő Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása tárgyú megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos döntéshozatalra.

83. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. november 29-i felfüggesztett rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

84. Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

85. A Fővárosi Közgyűlés 1907/2013. (XI. 14.) számú határozatának végrehajtása.

86. Javaslat a BVK HOLDING Zrt.-vel kötött, közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 2. sz. módosítására.

87. Javaslat a Rác Sikló beruházás megvalósításához.

88. Javaslat a BKV Mozgólépcső Kft. BKV Zrt.-be történő beolvadását követő végleges vagyonmérleg jóváhagyására.

89. Javaslat a „Budapest IV. kerület, Sporttelep utca és Erdősor út csomópontjában épülő körforgalmú csomóponthoz kapcsolódó új közvilágítási hálózat üzemeltetéséről, és az elbontott elemek maradványértékének megtérítéséről szóló megállapodás megkötésének jóváhagyására a BDK Kft.-vel.

90. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött egyes megállapodások technikai módosítására.

91. Javaslat a BKK Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadására.

92. Javaslat a BKV Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadására.

93. Javaslat a BKK Zrt. 2012-2013. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására.

94. Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyására.

95. Javaslat a FŐKERT Zrt. tulajdonában álló Budapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában készült adásvételi szerződés jóváhagyására.

96. Javaslat a Főváros Csatornázási Művek Zrt. 2013. december 30-ra tervezett rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

97. Javaslat a Bp. XII. ker., Hegyhát út és a Bp. XXI., Kozmosz sétány 1. sz. alatti ingatlanokon lévő transzformátorházak használati jogának rendezésére.

98. Javaslat a Budapest VI. ker., Andrássy út 18. sz. alatti társasház alapító okirat módosításának elfogadására.

99. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

100. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Baross utca 111., 35728/28 helyrajzi számú ingatlan 377 m2 és 91 m2 bérleményének távfűtési leválásához.

101. Javaslat a BFVK Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadására.

102. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi üzleti tervének 2. sz. módosítására.

103. Javaslat a Nemzeti Sportközpontok és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére.

104. Javaslat a kikötők működésére vonatkozó döntések meghozatalára.

105. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest IV. kerület Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány és környezetére (Szilas-patak-Hajló utca-Nádasdy Kálmán utca-Tóth Aladár utca-Farkas-erdő utca által határolt terület) vonatkozóan.

106. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata módosításához, a Budapest XII. kerület, Böszörményi út-Apor Vilmos tér-Törpe utca-Zsámbéki utca-Stromfeld Aurél út-Németvölgyi út-8260 hrsz. ingatlan-8259 hrsz. ingatlan által határolt területre vonatkozóan.

107. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIV. kerület, Mexikói út-Erzsébet királyné útja-Columbus utca-M3 autópálya által határolt területre készült Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozóan.

108. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1504/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott, Budapest-Esztergomi vasútvonal-Duna folyam-19333/10 hrsz. ingatlan déli határvonala gróf Esterházy János rakpart-Jégtörő utca-Gázgyár utca (19333/2. hrsz.-ú közterület) által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés módosítására.

109. Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XVII kerület, Péceli út-M0 autóút-közigazgatási határ-M0 autóút-Pesti út- kül-belterületi határ (Szárazhegyi terület) által határolt területre vonatkozóan, valamint együttműködési megállapodás megkötésére.

110. Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban a XXII. kerülettel megkötött megállapodás módosítására.

111. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására.

112. Javaslat 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat megállapodásának módosítására.

113. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására.

114. Javaslat a FÁNK Pannon Projekt előkészítése tárgyban a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási megállapodás aláírására.

115. Javaslat Budapest Márka elismerő címek adományozására.

116. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel.

117. Javaslat az iroda.hu Innovációs díj 2013 pályázaton való részvételre.

118. Javaslat a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására.

119. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni napirendek:

Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításával kapcsolatos finanszírozás eljárási kérdéseinek rendezése.

Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt Gerlóczy és Szél utcai ingatlanok helyzetének rendezésére.

A napirend 1. pontja: Javaslat a BKK Zrt. igazgatósági tagjaival kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István, Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1990/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Czeglédi János módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság igazgatóságába megválasztja dr. Szemenyei Lászlót (a. n.: .................... lakcím: ...................) 2013. december 11-től határozatlan időtartamra, díjazását 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg,

- a Társaság igazgatóságába megválasztja Nemesdy Ervint (a. n.: .........., lakcím: ..........) 2013. de-cember 11-től határozatlan időtartamra, díjazását 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg;

- visszahívja a Társaság igazgatóságából Pongrácz Gergelyt (a. n.: ........, lakcím: ........) 2013. de-cember 11-i hatállyal,

- visszahívja a Társaság igazgatóságából Vitézy Dávid Lászlót (a. n.: ........, lakcím: ........) 2013. december 11-i hatállyal, illetve ugyanezen időponttól kezdődően önálló cégjegyzési jogosultságát, valamint a vezérigazgatói cím használatára vonatkozó felhatalmazását is visszavonja.

- felkéri az igazgatóság elnökét, hogy Vitézy Dávid László munkaszerződésének megszüntetéséről 2013. december 11-i hatállyal gondoskodjon.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság SZMSZ-ének 3.3. pontjában meghatározott helyettesítési rend szerinti személy útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

- az igazgatóság elnökét - további döntésig - átmeneti jelleggel megbízza az operatív irányítás ellátásával, mely időszak tekintetében önálló cégjegyzési jogosultsággal ruházza fel, és feljogosítja a mb. vezérigazgatói cím használatára.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1991/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratának alábbi pontjaiban foglaltakat:

- X. fejezet 10.2. pontjának első mondatát az alábbiak szerint: „Az Igazgatóság a Társaság kiemelt nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel az alapító által megválasztott 7 tagból áll.”

- X. fejezet 10.8. pontjának első mondatát az alábbiak szerint: „Az Igazgatóság határozatképességéhez legalább 4 igazgatósági tag jelenléte szükséges.”

- X. fejezet 10.12. pontja helyébe az alábbi mondat lép:

„Ha az igazgatósági tagok száma 4 fő alá csökken, az igazgatóság 15 napon belül köteles kezdeményezni az alapítói döntést.”

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon az alapító okirat módosítás egységes szerkezetbe foglalásáról és annak Cégbírósághoz való benyújtásáról a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1992/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- a Társaság igazgatóságába megválasztja dr. Szegvári Pétert (a. n.: ..............., lakcím: ..............) 2013. december 11-től határozatlan időtartamra, díjazását 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- a Társaság igazgatóságába megválasztja Nemesdy Ervint (a. n.: .........., lakcím: ..........) 2013. december 11-től határozatlan időtartamra, díjazását 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1993/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- visszahívja a Társaság igazgatóságából Pongrácz Gergelyt (a. n.: ........, lakcím: ........) 2013. december 11-i hatállyal,

- a megüresedő igazgatósági helyre megválasztja Rostás Zoltánt (a. n: ........., lakcím: .......) 2013. december 12-től határozatlan időtartamra, díjazását 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a hajléktalanok pénzbeli és szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1994/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h

nem fogadja el Lendvai Annának a hajléktalanok pénzbeli és szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelettervezet 3. §-ának alábbi módosítását:

„A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Önkormányzati szociális segélyt - a hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató önkormányzati segély kivételével - az a hajléktalan személy kaphat, akinek a megélhetése más módon azért nem biztosított, mert nincs jövedelme, vagy - jövedelem esetén - az egy főre jutó számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetében annak 150%-át.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 85/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Természetvédelmi őrök feladatának ellátásához szükséges eszközök vagyonkezelésbe adása és használatba adása a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1995/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 29. § (5) bekezdése, valamint 33. §-a alapján jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közötti, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti vagyonkezelési szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1996/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés c) pontja és a 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közötti, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti használati megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Hivatásetikai Kódexének megállapítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1997/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Hivatásetikai Kódexben foglaltak szerint állapítja meg.

1998/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Hivatásetikai Kódex főjegyző által kiadmányozásra, valamint a köztisztviselőkkel való megismertetésre kerüljön.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1999/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Hivatásetikai Kódexben foglaltak szerint állapítja meg.

2000/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Hivatásetikai Kódexet aláírásával lássa el, továbbá a döntésről tájékoztassa a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon a jóváhagyott Hivatásetikai Kódex köztisztviselőkkel való megismertetéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Vagyonkezelésbe került Duna-parti közterületek hasznosítási kérdéseivel kapcsolatos SZMSZ-módosítás.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 86/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 2. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2001/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván külön szavazni Horváth Csaba javaslatáról, mely az Urmánczy Nándor emlékpad díszvilágítására vonatkozik.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 87/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 88/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a közutak kezelésével kapcsolatos rendeletek módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 89/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 90/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2014. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2002/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét.

2003/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul az előterjesztéshez mellékelt megállapodás szerint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére a III. kerület, Óbudai-sziget közpark közterületi besorolású területei, a III. kerület, Jégtörő utca, III. kerület, gróf Esterházy János rakpart, I. kerület, Angelo Rotta rakpart, V. kerület, Jane Haining rakpart, XIII. kerület, Carl Lutz rakpart, valamint a „K” híd közterület használatához.

2004/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2005/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2002-2004/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatokat.

2006/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét.

2007/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul az előterjesztéshez mellékelt megállapodás szerint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére a III. kerület, Óbudai-sziget közpark közterületi besorolású területei, a III. kerület, Jégtörő utca, III. kerület, gróf Esterházy János rakpart, I. kerület, Angelo Rotta rakpart, V. kerület, Jane Haining rakpart, XIII. kerület, Carl Lutz rakpart, valamint a „K” híd közterület használatához.

2008/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Döntés elővásárlási jog gyakorlása tekintetében - Budapest II. kerület, 13204/5 helyrajzi szám alatti ingatlan.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2009/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a Budapest II. kerület belterület, 13204/5 hrsz. alatt felvett, kivett minisztérium, épület és udvar megnevezésű, 24 784 m2 alapterületű ingatlan 1668/25133 arányú kizárólagos tulajdoni hányada, amely természetben a 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; 1024 Budapest, Kis Rókus utca 2-6. és 1024 Budapest, Fény utca 19-21. szám alatt található ingatlan nettó 500 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2010/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1773/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatot.

2011/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2012/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A FŐKÉTÜSZ Kft. által beküldött új kompenzáció és díjkompenzáció igény miatt 5000 E Ft-tal csökkenti a „889301 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre kiadási előirányzatát, valamint ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

A napirend 12. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött, a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 5. sz. módosítására és „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződése 3. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2013/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

támogatja „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat változatlan összköltséggel módosított ütemezéssel történő megvalósítását figyelemmel arra, hogy a „Javaslat derogációs projektek önrészének halasztott kifizetésére” tárgyú, az 1707/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szerinti „halasztott önerő alkalmazása” a feladat forrásai között átvezetésre került, valamint jóváhagyja a feladathoz kapcsolódó támogatási szerződés 3. számú módosítása miatt a projekt megvalósulási határidejének meghosszabbításából adódó átütemezést a feladaton.

2014/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat kiadási előirányzatát 2 818 680 E Ft-tal, valamint csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím bevételi előirányzatát az „NFÜ (KEOP) - A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása”-hoz kapcsolódóan 1 898 781 E Ft-tal, és csökkenti a „854101 Felhalmozási célú áfa visszatérülések” bevételi előirányzatát a „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása”-hoz kapcsolódóan 599 249 E Ft-tal, továbbá 320 650 E Ft-tal megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

2015/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat összköltsége változatlanul 7 165 931 E Ft, 2013. évi előirányzata 1 797 291 E Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 1 222 188 E Ft; saját forrás 575 103 E Ft, melyből visszaigényelhető áfa 382 065 E Ft), 2014. évi üteme 3 812 126 E Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 2 761 099 E Ft; saját forrás 1 051 027 E Ft, melyből visszaigényelhető áfa 810 452 E Ft), 2015. évi üteme 1 540 281 E Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 854 742 E Ft; saját forrás 685 539 E Ft, melyből visszaigényelhető áfa 327 463 E Ft).

2016/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 5. sz. módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendeletmódosítás, valamint a támogatási szerződés 3. sz. módosításának hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

2017/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Módosítani kívánja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladathoz kapcsolódó, az FKF Zrt.-vel megkötött hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodást a használatba adás késedelme miatt. Ennek megfelelően jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2018/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 3. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a 2012-2013. évi útfelújítási program előkészítéséről, terveztetéséről” szóló megvalósítási megállapodás 2. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2019/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2020/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a 2012-2013. évi útfelújítási program előkészítéséről, tervezéséről” szóló megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 91/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztése kapcsán felmerülő finanszírozási kérdések rendezésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2021/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy a BKK Zrt. a Széll Kálmán tér fejlesztése kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárást az előterjesztésben bemutatott körülmények alapján és feltételekkel megindítsa, azzal, hogy a BKK Zrt. az eljárás ajánlati kötöttség időszakában ismételten terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a beruházás teljes körű finanszírozási stratégiáját a megvalósítás és a pénzügyi fedezetről szóló döntések meghozatala érdekében, az addigra már megalkotott, Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvény és a kivitelezői árajánlatok alapján. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKK Zrt.-t.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2022/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2011. évi központi költségvetésben nevesített „A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 3 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2023/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2012. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú mellékletében bemutatott tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2024/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében előkészített támogatási szerződést az előterjesztői kiegészítés mellékletében bemutatott tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervvel.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2025/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú mellékletében bemutatott „2-es villamosvonal felújításának előkészítése” érdekében létrejött fejlesztési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló, megszüntető megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2026/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladatok megvalósítása érdekében:

- megemeli a „854901 Központosított fejlesztési célú előirányzatok” cím bevételi előirányzatát 1 000 000 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán a „2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés” feladatot 175 000 E Ft-tal, 2014. évi ütemét 75 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül, valamint

- csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre előirányzatán a „2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések” feladatot 50 390 E Ft-tal, 2014. évi ütemét 214 110 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 207 750 E Ft-tal, 2016. évi ütemét 187 750 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül;

- ezzel egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 1 225 390 E Ft-tal, továbbá

- tervbe veszi a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán az új „Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka” feladatot. A „Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka” feladat teljes költsége 2 910 000 E Ft, 2014. évi üteme 1 150 000 E Ft (ebből a 2014. évi központi költségvetési javaslat alapján önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat 1 000 000 E Ft), 2015. évi üteme 1 760 000 E Ft.

2027/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. számú mellékletében bemutatott „Az egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése érdekében” megkötendő fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2028/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő, „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat módosított műszaki tartalommal, valamint kezdési és befejezési határidővel valósuljon meg.

2029/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzaton az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat előirányzatát 500 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladat teljes költsége változatlanul 500 000 E Ft, a 2014. évi üteme 500 000 E Ft-ra változik.

2030/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. sz. melléklete 17. pontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2031/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2032/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” megnevezésű megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő, valamint a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2033/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés szerint a feladatra elszámolható kamatbevétel felhasználhatósága érdekében gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. dolgozza ki a kamatbevétel támogatási szerződéssel összhangban történő felhasználásának feltételeit.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2013. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2034/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített az „Egy és két számjegyű orszá-gos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladatra előirányosított 500 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében előkészített támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatott tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervvel.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2035/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” előirányzat felhasználásával megvalósuló felújítási feladatokat a BKK Zrt. valósítsa meg bruttó 500 M Ft összköltséggel a projektjavaslatban foglalt műszaki tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2036/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Belügyminisztériumtól beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében tervbe veszi az új „854901 Központosított fejlesztési célú előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladathoz kapcsolódóan 500 000 E Ft-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási céltartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát.

Egyidejűleg tervbe veszi a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladatot 500 000 E Ft összköltséggel. A feladat 2014. évi üteme 500 000 E Ft.

2037/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2038/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatására” vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését és a támogatási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2039/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” megnevezésű megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését és a támogatási szerződés aláírását köve-tően azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2040/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 73. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKK Zrt. 2012-2013. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására” című előterjesztést.

A napirend 18. pontja: Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításával kapcsolatos finanszírozás eljárási kérdéseinek rendezése.

Előterjesztő: Nagy István, Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2041/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező megállapodás-módosítást, mely az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő megállapodás 9. d) pontjának pénzügyi elszámolásra vonatkozó kiegészítését tartalmazza, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: Újpest Önkormányzata aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt Gerlóczy és Szél utcai ingatlanok helyzetének rendezésére.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2042/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján

- jóváhagyja, megköti a Gerlóczy utcai ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges nyilatkozatot az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

- jóváhagyja, megköti a Gerlóczy utcai ingatlanra vonatkozó tulajdonjog rendezésére irányuló megállapodást az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2043/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban 238001/7 hrsz.-on „kivett üzem telephely” megjelöléssel nyilvántartott, természetben a Budapest XXII., Nagytétényi út belterület alatt található, 35603 m2 alapterületű ingatlanból az előterjesztéshez 5. szám alatt mellékelt változási vázrajz szerint megosztással kialakult 238001/9 hrsz.-ú, 5000 m2 területű, kivett, telephely megnevezésű ingatlant elcserélje a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, a 18135/7 hrsz.-on „kivett vendéglő udvar” megjelöléssel nyilvántartott, természetben a 1035 Budapest III. ker., Szél u. 16. sz. alatt található, 1390 m2 alapterületű ingatlannal, azzal, hogy a XXII. ker., 238001/9 hrsz. alatt kialakuló ingatlan forgalmi értékét 101 350 000 Ft + áfa, a III. ker., Szél u. 16. számú, 18135/7 hrsz.-ú, 1390 m2 területű ingatlan forgalmi értékét 102 000 000 Ft + áfa összegben határozza meg, és jóváhagyja, hogy az értékkülönbözet összegét 650 000 Ft + áfa összeget a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére fizesse meg.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2044/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt Gerlóczy és Szél utcai ingatlanok helyzetének rendezése érdekében:

az értékesített ingatlan bevételének tervbevétele érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 101 350 E Ft-tal, és a „850101 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 27 365 E Ft-tal a kapcsolódó áfa tervbevétele érdekében. A befolyt bevételt ingatlan megvásárlására kívánja fordítani, ezért megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 129 540 E Ft-tal, és a megvásárolni kívánt ingatlan értékkülönbözetével, 825 E Ft-tal csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát.

2045/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja, megköti a Szél utcai és Nagytétényi úti ingatlanokra vonatkozó csereszerződést az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Metrószerelvények beszerzése projekt: Megállapodás a fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételről, tőketartalékba helyezéssel 1. számú módosítása.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2046/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladatot módosított határidővel kívánja megvalósítani.

2047/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán belül az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladatot 1 216 784 E Ft-tal,

- továbbá csökkenti a „914701 Árfolyamkockázati tartalék” cím kiadási előirányzatát 362 381 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg 1 579 165 E Ft-tal megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

Az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat teljes költsége 42 780 792 E Ft-ra változik, a 2013. évi előirányzat 19 347 409 E Ft-ra változik (ebből: célhitel 10 251 055 E Ft, saját forrás 9 096 354 E Ft), 2014. évi ütem 1 579 165 E Ft-ra változik (ebből: saját forrás 1 579 165 E Ft).

2048/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalmú, az M2 metróvonal járműbeszerzésére vonatkozó végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat „A fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztéséről és kivitelezéséről” szóló megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2049/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” projekt bruttó 1 747 160 E Ft összköltséggel és a kibővített műszaki tartalommal történő megvalósításával.

2050/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében:

- csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „4-es metró felszínrendezési feladatai” feladat 2013. évi előirányzatát 256 540 E Ft-tal, valamint címen belül csökkenti a „Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló” feladat 2014. évi ütemét 200 000 E Ft-tal, ezáltal a feladat törlésre kerül, továbbá

- csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat 2013. évi előirányzatát 105 762 E Ft-tal (megemeli a 2014. évi ütemét 62 302 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 500 000 E Ft-tal).

Egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 362 302 E Ft-tal.

A „4-es metró felszínrendezési feladatai” feladat teljes költsége 184 459 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 134 459 E Ft-ra változik, a 2014. évi ütem változatlanul 50 000 E Ft.

A „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat teljes költsége 1 747 160 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 34 998 E Ft-ra, 2014. évi üteme 1 212 162 E Ft-ra, 2015. évi üteme 500 000 E Ft-ra módosul.

2051/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2052/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” tárgyú megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a „Hídfelújítások munkáinak megvalósításáról” szóló megvalósítási megállapodás 1. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2053/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Hídfelújítások” feladat módosított műszaki tartalommal és éves ütemezéssel történő megvalósításával, a feladat összköltségének változatlanul hagyása mellett.

2054/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A megvalósítási megállapodással való összhang megteremtése érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a „Hídfelújítások” feladat teljes költségének és 2013. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett a 2014. évi üteme 4 104 080 E Ft-ra, a 2015. évi üteme 1 645 920 E Ft-ra változik.

2055/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Hídfelújítások” feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet elfogadását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2056/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Hídfelújítások munkáinak megvalósításáról” szóló megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet elfogadását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2057/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani „A IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására” feladatot bruttó 254 000 000 Ft össz-költséggel. A feladatot a BKK Zrt. által kívánja megvalósítani.

2058/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A fedezet megteremtése érdekében:

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 254 000 E Ft-tal,

- egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 254 000 E Ft-tal, továbbá

- tervbe veszi a „883701 Út-, hídfelújítások” címen, azon belül az intézményi felújítások között az új „A IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására” feladatot 254 000 E Ft összköltséggel. A feladat 2014. évi üteme 254 000 E Ft.

2059/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2060/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására” feladathoz kapcsolódó meghatalmazást az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatott tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megvalósítási megállapodás aláírását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2061/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására” szóló megvalósítási megállapodást - az előterjesztő által szóban tett kiegészítéssel - az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2062/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a BKK Zrt.-t „A IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására” feladathoz kapcsolódóan, hogy az előzményi kiviteli és engedélyezési tervek Budapest Főváros Önkormányzata, illetve az általa kijelölésre kerülő szervezetek, valamint Budapest Főváros Önkormányzata által megbízott kivitelező részéről történő felhasználása céljából, Budapest Fővárosi Önkormányzat és az MNV Zrt. közötti felhasználási szerződés megkötésének előkészítése érdekében képviselje a Fővárosi Önkormányzatot. Erre tekintettel jóváhagyja az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő meghatalmazást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megvalósítási megállapodás aláírását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése tárgyú fejlesztési megállapodásának 2. számú, és a jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeltetése érdekében megkötött fejlesztési megállapodásának 1. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2063/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért az elektronikus alapú jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében megkötött fejlesztési megállapodás 2. sz. módosításával és a jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeltetése érdekében megkötött fejlesztési megállapodás 1. sz. módosításával annak érdekében, hogy a feladatokhoz kapcsolódó felmerült 2013. évi fizetési kötelezettségeket a BKK Zrt. teljesíteni tudja.

2064/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében:

- csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2013. évi előirányzatát 233 472 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat 2013. évi előirányzatát 233 472 E Ft-tal.

Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2013. évi előirányzata 246 598 E Ft-ra, 2014. évi előirányzata 2 860 099 E Ft-ra módosul, a 2015. évi előirányzatának és a feladat összköltségének változatlansága mellett.

A „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat 2013. évi előirányzata 283 472 E Ft-ra, 2014. évi előirányzata 466 528 E Ft-ra módosul, a további évek előirányzatainak és a feladat összköltségének változatlansága mellett.

2065/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „Az elektronikus alapú jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében” megkötött fejlesztési megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2066/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A jegykiadó automaták be-szerzése, telepítése, üzemeltetése érdekében” megkötött fejlesztési megállapodás 1. számú módo-sítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapesti Operettszínház állami fenntartásba kerülésével kapcsolatos egyes döntésekre.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2067/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

fenntartói jogkörében eljárva a Kormány 1816/2013. (XI. 14.) Korm. határozatában, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, hivatkozással az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1a) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-ában foglaltakra, a Budapesti Operettszínház költségvetési szervet 2014. január 1. napjától az állam fenntartásába adja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2068/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Tulajdonosi jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti, Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Operettszínház között létrejövő bérleti szerződést, valamint a szerződés megkötésére tekintettel hatályon kívül helyezi az 1940/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatot és felkéri a főpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2069/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Operettszínház által 2014. évben fizetendő 220 000 E Ft + áfa bérleti díj összegét a 2014. évi költségvetés tervezése alkalmával vegye tervbe az Önkormányzat költségvetésében.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

2070/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti, a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Operettszínház közötti jelenleg hatályos fenntartói megállapodás 2013. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2071/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti - az előterjesztő által szóban tett kiegészítéssel - az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti, Budapest Főváros Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti átadás-átvételi megállapodást és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2072/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a Budapesti Operettszínház főigazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívást visszavonja, egyben hatályon kívül helyezi az 1798/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati felhívás visszavonásáról szóló döntést tegye közzé azokon a felületeken, ahol a pályázati felhívás közzététele megtörtént.

Határidő: 2014. január 1.

Felelős: Tarlós István

2073/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a Budapesti Operettszínház költségvetési szerv gazdasági társasággá történő átalakításának előkészítését elrendelő 4078/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 26. pontja: Javaslat támogatási megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között a hajléktalanellátás fejlesztésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2074/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Belügyminisztériummal a főváros hajléktalan ellátás fejlesztését segítő támogatási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. december 15.

Felelős: Tarlós István

2075/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a támogatási összeg felhasználására vonatkozó adatlapot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2013/2014. év téli időszak vége

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 92/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2076/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a „Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól” szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 93/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2077/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a 2584/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy a határozat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„a Belügyminisztérium számára biztosított egyszeri bérlőkiválasztási joga alapján bérbeadandó 120 db önkormányzati tulajdonú lakás esetében a költségelvű bérbeadási módot, költségelvű lakbért rendeli alkalmazni.”

A napirend 29. pontja: A BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 5. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2078/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (2) bekezdésében biztosított jogánál fogva eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-a szerinti hatáskörét és úgy dönt, hogy a Közraktárak Épületegyüttes alkalmi célú igénybevételét 2014. február 28-ig terjedő időtartamra a BFVK Zrt. útján oly módon biztosítja, hogy a BFVK Zrt. az ebből a célból lefolytatott pályázati eljárás nyertes pályázóit kiválasztva, az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékleteként csatolt értékbecslésben meghatározott minimális bérleti díjak alkalmazásával megköti az alkalmi célú igénybevételre vonatkozó szerződést.

2079/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használatában lévő Budapest VIII. kerület, 36658/0/A/31 hrsz.-ú, természetben a Rökk Szilárd u. 3/A szám alatti 132 m2 alapterületű helyiségcsoportot a közös tulajdonból hozzá tartozó 604/10000-ed eszmei tulajdoni hányaddal, valamint a 36657/0/A/44 hrsz.-ú, természetben a Gutenberg tér 3. szám alatti, 240 m2 alapterületű helyiségcsoportot a közös tulajdonból hozzá tartozó 717/10000-ed eszmei tulajdoni hányaddal az intézményi vagyoni körből kivonja és forgalomképessé minősíti. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést arra, hogy a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 3/A szám alatti ingatlan, valamint a Budapest VIII. kerület, Guttenberg tér 3. szám alatti ingatlan a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratából törlésre kerüljön.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2080/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 5. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerint. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a XI. ker., Prielle Kornélia u. 4/B sz. alatti ingatlan 969,47 m2 területének Budapest Főváros Kormányhivatalának ingyenes használatba adására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2081/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala részére a Fővárosi Önkormányzat 1050/1568-ad tulajdoni hányadát képező Budapest XI. kerület, 3903/7 hrsz.-ú, Prielle Kornélia utca 4/B szám alatti ingatlan földszinti és pince szintjét a földszinten és az első emeleten található lépcsőház részekkel együtt - mely összesen 969,47 m2 nagyságú területet tesz ki - ingyenes használatba adja a Kormányhivatal működése időtartamára.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2082/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2083/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala részére a Fővárosi Önkormányzat 1050/1568-ad tulajdoni hányadát képező Budapest XI. kerület, 3903/7 hrsz.-ú, Prielle Kornélia utca 4/B szám alatti ingatlan földszinti és pince szintjét a földszinten és az első emeleten található lépcsőház részekkel együtt - mely összesen 969,47 m2 nagyságú területet tesz ki - ingyenes használatba adja a Kormányhivatal működése időtartamára.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 7. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2084/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület módosítja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és ezzel megegyezően elfogadja az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Bp. III., Bécsi út 19916/10, 19916/12 hrsz.-ú útként nyilvántartott ingatlanok forgalomképtelen vagyoni körből a forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolására és ezen ingatlanokra adásvételi szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2085/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bek., valamint a 24. § a) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest III. ker., Bécsi út, 19916/10 hrsz.-ú, 4686 m2 területű, kivett út megnevezésű ingatlant, továbbá a Budapest III. ker., Bécsi út 19916/12 hrsz.-ú, 3023 m2 területű, kivett út megnevezésű ingatlant a forgalomképtelen vagyoni körből forgalomképes vagyoni körbe sorolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2086/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bek., valamint a 24. § a) pontja alapján tudomásul veszi, hogy a FESTO-AM Gyártó Kft., rövid neve: FESTO Kft. (székhelye: 1037 Bp., Csillaghegyi út 37., cégjegyzékszáma: Cg: 01-09-160116, képviseli: Harold Scherner) a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest III. ker., Bécsi út, 19916/10 hrsz.-ú, valamint a 19916/12 hrsz.-ú ingatlanokra alapított vételi jogával élve az adásvételi szerződés írásba foglalásra és megkötésre kerül 117 150 000 Ft +áfa, valamint 75 575 000 Ft + áfa, összesen 192 725 000 Ft + áfa vételáron.

Tudomásul veszi továbbá, hogy az adásvételi szerződéseket a BFVK Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató írja alá az adásvételi szerződés 1. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az adásvételi szerződés 2. számú mellékletét képező T-86891 ttsz.-ú változási vázrajz aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében követendő településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 94/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 95/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében követendő településképi véleményezési eljárásról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 34. pontja: Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges 2810/6 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2087/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges, 2810/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az adásvételi szerződéshez kapcsolódó letéti szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 96/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest IV. kerület, Újpest Duna-part, Váci út-Újpesti öböl-Duna-sor-Rév utca-Duna folyam-városhatár által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2088/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem ért egyet a Budapest IV. kerület, Újpest Duna-part, Váci út-Újpesti öböl-Duna-sor-Rév utca-Duna folyam városhatár által határolt területre vonatkozó módosításokkal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 76491/1 és 76491/2 hrsz.-ú ingatlanok elidegenítése miatt kezdeményezze a hatás- és illetékességi körrel bíró nyomozóhatóságnál az elkövetők büntetőjogi felelősségének kivizsgálását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 97/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest IV. kerület, Újpest Duna-part, Váci út-Újpesti öböl-Duna-sor-Rév utca-Duna folyam-városhatár által határolt területre vonatkozóan az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2089/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2090/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XV. kerület, 71. számú Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal és környezete területére vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 98/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest XV. kerület, 71. számú Budapest-Veresegyház-Vác vasút-vonal és környezete területére vonatkozóan az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2091/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Budapest XV. kerület Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2092/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XXII. kerület, Honvéd utca-Pintyőke utca-Szentháromság utca-Romhányi József utca-Angeli utca-Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal által határolt területre (Epres-kert) vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 99/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest XXII. kerület, Honvéd utca-Pintyőke utca-Szentháromság utca-Romhányi József utca-Angeli utca-Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal által határolt területre (Epres-kert) vonatkozóan az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2093/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2094/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Hűség utca-Erzsébet királyné út-Kapu utca-Jókai Mór utca-Kápolna utca által határolt területre, valamint a Cankó térre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 100/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest XXII. kerület, Hűség utca-Erzsébet királyné út-Kapu utca-Jókai Mór utca-Kápolna utca által határolt területre, valamint a Cankó térre vonatkozóan az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2095/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2096/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására, valamint a projekt engedélyokiratának 7. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2097/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projektet változatlan összköltséggel, az önerőalappal csökkentett saját forrással, módosított határidővel kívánja megvalósítani.

2098/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében:

- megemeli a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím bevételi előirányzatát az „NFÜ (Önerőalap támogatás) XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladathoz kapcsolódóan 4537 E Ft-tal;

- a feladat átütemezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát 46 857 E Ft-tal;

- ezzel egyidejűleg 51 394 E Ft-tal megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot.

A „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat összköltsége változatlanul 250 348 E Ft, 2013. évi előirányzata 193 843 E Ft-ra változik (ebből NFÜ (KMOP) támogatás: 141 039 E Ft, NFÜ (Önerőalap támogatás): 4537 E Ft, saját forrás 48 267 E Ft), 2014. évi üteme 46 857 E Ft (ebből NFÜ (KMOP) támogatás: 44 357 E Ft, saját forrás: 2500 E Ft.

2099/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2100/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása feladat engedélyokiratának 7. számú módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

2101/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az ELMŰ Hálózati Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között tervezett, elektromos vezeték kiváltásra vonatkozó közcélú hálózat átadás-átvételéről szóló megállapodást az előterjesztői kiegészítés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, egyetértve a 2012. március 21-én megkötött, az előterjesztői kiegészítés 11. sz. mellékletét képező megállapodás hatályon kívül helyezésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0022 azonosító számú projekt támogatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2102/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés feladatot uniós társfinanszírozással és a BGYH Zrt. által biztosított hozzájárulással 147 169 E Ft összköltséggel meg kívánja valósítani 2014-ben. A feladat megvalósítása önkormányzati saját forrás biztosítását nem igényli, az önerőt az önkormányzat a BGYH Zrt. útján kívánja biztosítani.

2103/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében

- tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” kiadási címen belül az új „Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés” feladatot 147 169 E Ft összköltséggel. A feladat 2014. évi üteme 147 169 E Ft (ebből KEOP támogatás: 125 094 E Ft), továbbá

- kötelezettséget vállal, hogy a feladathoz kapcsolódó működési bevételeket, a visszaigényelhető 39 964 E Ft áfa-t és a BGYH Zrt. által fizetendő 22 075 E Ft használati jog ellenértékét az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezése során betervezi.

2104/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” című projekt tárgyában a támogatási szerződést - az előterjesztő által szóban tett kiegészítéssel - az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2105/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 107/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2106/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés döntési javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2107/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés döntési javaslatáról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 101/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 107/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a vidámparki terület működtetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2108/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztésben jelzett FÁNK általi üzemeltetési változatok közül a vidámparki területnek bővebb hasznosítását célzó B.) változat megvalósítását támogatja annak érdekében, hogy a volt vidámparki területen 2014. évben minél nagyobb mértékben legyen elérhető a látogató közönség számára az átalakított, attrakciókkal felszerelt rész és minél kisebb legyen a látogatók elől elzárt zóna, egyben kötelezettséget vállal a 65 075 E Ft-os összköltségű fejlesztési feladat megvalósítására. A feladat teljes költsége: 65 075 E Ft (ebből önkormányzati támogatás: 51 240 E Ft, intézményi saját forrás: 13 835 E Ft). A beruházáshoz kapcsolódó áfát (13 835 E Ft) az intézmény finanszírozza és igényli vissza.

2109/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A „FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása” tárgyú fejlesztési feladat forrásának biztosítása érdekében 51 240 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg

- 1500 E Ft-tal tervbe veszi az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása” tárgyú feladatot;

- 49 740 E Ft-tal megemeli a „911201 Évközi indítású beruházások” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát;

- Továbbá a beruházás áfavonzatának előirányzatosítása érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” címen a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát, valamint a bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 405 E Ft-tal;

- valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi költségvetésben a beruházás 2014. évi üteméhez kapcsolódó áfavonzatra biztosított 13 430 E Ft intézményi hozzájárulást az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” címen a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatán, valamint a bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatán szerepelteti.

A „FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása” tárgyú fejlesztési feladat 2013. évi előirányzata: 1500 E Ft, 2014. évi üteme: 49 740 E Ft.

2110/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, valamint a 9. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel jóváhagyja a 6862 egyedi azonosító számú, „FÁNK használatába kerülő volt VP terület átalakítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

2111/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A FÁNK vidámparki terület működtetése érdekében az intézmény jelenlegi 171 fős engedélyezett létszámkeretét

- 2013. december 1. nappal 4 (fő) álláshellyel [2 fő műemléki karbantartó, 1 fő kertész, udvaros, 1 fő karbantartási művezető] 175 (fő) álláshelyre;

- 2014. február 1. nappal további 5 (fő) álláshellyel [4 fő állatgondozó, takarmányozó, 1 fő kertész, udvaros];

- 2014. március 1. nappal további 6 (fő) álláshellyel [4 fő műemléki gépüzemelő, 2 fő parkolóőr] megemeli.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

2112/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Állat- és Növénykert létszámkeretének összesen 15 fővel [2013. december 1. nappal 4 (fő) álláshellyel, 2014. február 1. nappal 5 (fő) álláshellyel, 2014. március 1. nappal 6 (fő) álláshellyel] történő emeléséhez kapcsolódóan 2014. évben tartós jelleggel megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatások (4 főre): 13 593 E Ft (12 hónapra),

- munkaadókat terhelő járulékok (4 főre): 3670 E Ft (12 hónapra).

- személyi juttatások (5 főre): 10 147 E Ft (10 hónapra),

- munkaadókat terhelő járulékok (5 főre): 2740 E Ft (10 hónapra).

- személyi juttatások (6 főre): 9767 E Ft (9 hónapra),

- munkaadókat terhelő járulékok (6 főre): 2637 E Ft (9 hónapra).

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

2113/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Állat- és Növénykert által a vidámparki terület működtetésével kapcsolatban felmerülő dologi kiadások finanszírozása érdekében 2014. évben tartós jelleggel 18 050 E Ft-tal megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási (ezen belül dologi kiadás) előirányzatát.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

2114/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az első év tapasztalatai alapján vizsgálja felül a Fővárosi Állat- és Növénykert által a vidámparki terület működtetésével kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek alakulását, és erről készítsen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával kötendő, a Budapest XXIII., Pistahegyi köz 1. szám alatti, 195271/112 helyrajzi számú ingatlanra használati jogot alapító szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2115/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közötti, a Budapest XXIII., Pistahegyi köz 1. szám alatti, 195271/112 helyrajzi számú ingatlanra használati jogot alapító szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2116/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2117/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Bánkeszi Lajosné igazgató, Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézet;

- dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária főosztályvezető, EMMI Közgyűjteményi Főosztály;

- Bakos Klára elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete;

- Nagy Zsuzsanna főigazgató, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára;

- Fülöp Ágnes főigazgató, KSH Könyvtár;

- FSZEK Közalkalmazotti Tanács delegáltja;

- FSZEK KKDSZ helyi szervezetének delegáltja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2118/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2117/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatban felsorolt személyeken túl a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi fővárosi képviselőket kéri fel:

- Losonczy Pál;

- Németh Szilárd;

- Orbán Gyöngyi;

- Ughy Attila.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2012. évi beszámolójának elfogadására és alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2119/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2120/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Mint az alapító jogait gyakorló testület elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 5/a. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat az „Emléktáblák elhelyezése” céltartalék felhasználására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2121/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

támogatja a W. Tierney Clark emléktábla és a Katinyi mártírok emlékműve felirata elhelyezését és az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére 2377 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Történeti Múzeum részére.

2122/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Kutas László szobrászművész által W. Tierney Clark tiszteletére készített domborműves bronz táblának a Lánchíd pesti hídfőjének északi kandeláberén történő elhelyezését az alábbi felirattal: „A Lánchíd gróf Széchenyi István kezdeményezésére épült 1839-1849 között; tervezte WILLIAM TIERNEY CLARK (1783-1852) a korabeli lánchidak elismert alkotója. A Lánchíd az átadásakor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídjának számított, kivitelezési munkálatait Adam Clark skót mérnök irányította. A hídtestet és a fémszerkezeteket 1914-15-ben felújították. A hidat 1945. januárban a német csapatok felrobbantották, 1949-re épült újjá mai formájában.”

2123/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Emléktáblák elhelyezése” feladat kiadási előirányzatát 2377 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911202 Évközi indítású beruházások” cím kiadási, azon belül felhalmozási tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát. A feladat teljes költsége 4207 E Ft-ra változik. 2013. évi előirányzata változatlanul: 915 E Ft, 2014. évi üteme 3292 E Ft-ra változik.

2124/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja alapján jóváhagyja az „Emléktáblák elhelyezése” tárgyú, 6698 egyedi azonosítójú engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével kötendő, a digitális átállás támogatásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2125/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (7) bekezdésében, illetve 42. § (7) bekezdésében meghatározott jogkörében a Gazdasági Bizottság SZMSZ 9. sz. melléklete 2.23.1. pontja szerinti hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közötti, egyes köznevelési intézmények digitális átállásának támogatásáról szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez szükséges egyes döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2126/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára a 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez 138 600 E Ft támogatást biztosít a „912002 Nagyrendezvények céltartaléka” cím működési célú tartalék előirányzata terhére.

2127/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez szükséges támogatás biztosítása érdekében 138 600 E Ft-tal csökkenti a „912002 Nagyrendezvények céltartaléka” kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

2128/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata közötti, a 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál közös finanszírozásáról és megrendezésének kérdéseiről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2129/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 138 600 E Ft-os támogatási összeg a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére történő, együttműködési megállapodás szerinti átutalására.

Határidő: 2013. december 20.

Felelős: Tarlós István

2130/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva, a Társaság alapító okiratának 7.2. c) pontjában meghatározott jogával élve jóváhagyja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szerződés megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a kulturális nonprofit kft.-k használatában álló tárgyi eszközök selejtezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2131/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 5 M Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközök esetében - elvonva a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés bb) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti Gazdasági Bizottsági hatáskört -, valamint az 5 M Ft egyedi értéket meghaladó eszközök esetében jóváhagyja az előterjesztés 1-9. sz. mellékleteit képező, az alábbi táblázatban felsorolt társaságok által megküldött, és iktatott selejtezési jegyzőkönyvekben szereplő tárgyi eszközök selejtezését és megsemmisítését.

Selejtezendő tárgyi eszközök Selejtezési jegyzőkönyv sorszáma,
Társaság megnevezése bruttó értéke
(Ft)
nettó értéke
(Ft)
iktatószáma
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 513 900 0 01/2013. - K0597/2013. (FPH037/889-2/2013)
Centrál Színház Nonprofit Kft. 2 083 875 0 01/2013.
(FPH037/889-18/2013)
József Attila Színház Nonprofit Kft. 26 405 536 5 338 120 4/Ig/B/2013.
(FPH037/889-5/2013)
Katona József Színház Nonprofit Kft. 1 870 653 0 1-7/2013.
(FPH037/889-8/2013)
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 1 031 078 0 263/2013.
(FPH037/889-3/2013)
Thália Színház Nonprofit Kft. 11 605 711 0 1/2013.
(FPH037/889-12/2013)
Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 1 175 984 0 1/2013.
(FPH037/889-7/2013)
Új Színház Nonprofit Kft. 8 365 951 0 2-5/2013.
(FPH037/889-11/2013)
Vígszínház Nonprofit Kft. 17 071 856 97 562 7-14/2013.
(FPH037/889-4/2013)

2132/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1-9. sz. mellékletei szerinti selejtezési jegyzőkönyvek aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2133/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegéből 2013. december 31. hatállyal (könyvszerinti értéken összesen 70 124 544 Ft bruttó, 64 688 862 Ft elszámolt értékcsökkenés mellett 5 435 682 Ft nettó összegben) történő kivezetésről.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a BVV Zrt. szerződéses hátterének, finanszírozása módjának megváltoztatására, új alapdokumentumainak, 2013. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a kapcsolódó feladatok jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2134/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező „Keretmegállapodás megszüntetés és Záró Elszámolás” megnevezésű szerződést, mely alapján 2013. december 31. napjával megszünteti a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között 2006. szep-tember 27. napján létrejött „Együttműködési Keretmegállapodás Önkormányzati Vagyon Kezelésére és Hasznosítására” elnevezésű megállapodást és annak 1. számú, valamint 2. számú kiegészítéseit;

b) 2014. január 1-jei hatálybalépéssel jóváhagyja és megköti a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő, az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékleteként csatolt közszolgáltatási vagyongazdálkodási szerződést és annak mellékletét képező általános meghatalmazást, az előterjesztés 13. sz. mellékleteként csatolt a toronyegyüttes állagmegóvó felújítására vonatkozó beruházási megállapodást, valamint az előterjesztés 14. sz. mellékleteként csatolt, a toronyegyüttes hasznosítására vonatkozó haszonbérleti szerződést.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a keretmegállapodás megszüntetése és záró elszámolás megnevezésű szerződés, a közszolgáltatási vagyongazdálkodási szerződés és mellékletét képező általános meghatalmazás, a beruházási megállapodás, valamint a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2135/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2134/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat szerint megkötött „Keretmegállapodás megszüntetése és Záró Elszá-molás” megnevezésű szerződés rendelkezései szerint a Budapesti Városfejlesztési és Városreha-bilitációs Vagyonkezelő Zrt.-vel együttműködve gondoskodjon a projekt alszámlán kezelt pénzeszközök Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 sz. költségvetési elszámolási számlájára történő beutalásáról, valamint a pénzügyi elszámolások elvégzéséről.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Tarlós István

2136/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, az egyszemélyes Társaság kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) jóváhagyja a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 4/2013. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott, az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező 2013. évi üzleti, pénzügyi és költség tervét.

2137/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján értesítse a Társaság vezető tisztségviselőit.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum leletanyagainak tárolásával kapcsolatos feladatok megoldására.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2138/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Budapesti Történeti Múzeum volt Óbudai Gázgyár területén lévő raktárai kiváltásához, nevezetesen a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratában telephelyként feltüntetett Budapest III., Gázgyár u. 1-3. szám alatt található („Óraház” 48. sz. épület), 2508 m2 alapterületű ingatlanból, valamint a Budapest III., Sujtás utca 19341/4 hrsz. alatt található (volt művelődési ház) 980 m2 alapterületű ingatlanból a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 17-19. sz. alatti, 152438 hrsz.-ú ingatlan 4714 m² területű helyiségcsoportjába történő áttelepítéséhez.

2139/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2814/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot.

2140/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 8. § (2) bekezdése alapján a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9-11. sz. alatti, 152438 hrsz.-ú ingatlan az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alaprajz szerinti, az 1124 m2 területen felüli, 4714 m2 nagyságú - az óvodaépületen (617 m2) kívüli - helyiségcsoport területét, mint a Vr. 6. § 2. pontja szerinti alaptevékenység ellátásához szükséges vagyont korlátozottan forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg a kulturális ágazat vagyoni körébe utalja.

2141/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosítását, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, valamint azoknak a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírására a döntést követő 30 napon belül;

az alapító okirat Kincstárhoz történő benyújtására az okirat aláírását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

2142/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9-11. sz. alatti, 152438 hrsz.-ú ingatlanon lévő csarnoképület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alaprajz szerinti, az 1124 m2 nagyságú helyiségen felüli területét (4714 m2) 2014. január 1-jétől kivonja a BFVK Zrt. üzemeltetési és hasznosítási köréből. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett ingatlan ezen raktárterület nélkül, mindösszesen 617 m2-es területtel szerepeljen a BFVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatási szerződésében.

Határidő: az alapító okirat módosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2143/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Budapesti Történeti Múzeum igazgatóját a 2013. december 15.-2014. szeptember 30. közötti időszakban, utólagos elszámolási kötelezettség mellett:

- a jelentős muzeális értékkel bíró kőemlékei, valamint a régészeti-történeti leletanyagai gázgyári lakótelepről és az Óbudai Gázgyár „Óraház” épületéből a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9-11. sz. alatti csarnoképületbe történő átköltöztetésének végrehajtására;

- az átszállításhoz és a tároláshoz szükséges raklapok, polcok beszerzésére;

- a Lenkei u.-i raktárépület beköltözhetővé tételéhez szükséges tető karbantartási feladatok végrehajtására;

- a raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítésére,

a feladatok végrehajtásához szükséges rendelkezések - különös tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásainak - figyelembevételével. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a BTM főigazgatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2144/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum jelentős muzeális értékkel bíró kőemlékeinek, valamint a régészeti-történeti leletanyagainak a gázgyári lakótelepről és az Óbudai Gázgyár „Óraház” épületéből a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9-11. sz. alatti csarnoképületbe történő átköltöztetésének végrehajtására (43 180 E Ft), az átszállításhoz és a tároláshoz szükséges raklapok, polcok beszerzésére (7000 E Ft), a Lenkei u.-i raktárépület beköltözhetővé tételére (4120 E Ft), összesen 54 300 E Ft fedezetet biztosít. Támogatja továbbá a Budapesti Történeti Múzeum új, „BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése” tárgyú beruházási feladatának megvalósítását 5000 E Ft összköltséggel.

2145/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A döntések végrehajtása érdekében megemeli a „852201 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 59 300 E Ft-tal, továbbá a leletanyagok Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9-11. sz. alatti csarnoképületbe történő átköltöztetésének, az átszállításhoz és a tároláshoz szükséges raklapok, polcok beszerzésének, a Lenkei u.-i raktárépület beköltözhetővé tételének biztosítása céljából megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 54 300 E Ft-tal, valamint tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatán, az új „BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése” tárgyú feladaton 5000 E Ft-ot. A „BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése” feladat összköltsége: 5000 E Ft.

2146/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóváhagyja a „BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése” tárgyú, 6836 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2147/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” címen a raktárépület fenntartási többletköltségeire tartós jelleggel támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások között 2014. januártól havi 58 E Ft-ot biztosít (12 hóra: 696 E Ft). Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor az előirányzat biztosításáról gondoskodjon.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okirata módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

A napirend 53. pontja: Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2148/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2149/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és új természeti terület védetté nyilvánítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 102/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 55. pontja: Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az előterjesztés - az előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2150/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. január 1. napjával hatályba lépő szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet végrehajtása érdekében a szükséges 500 E Ft fedezetet a 2014. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2014. évtől kezdődően a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásakor

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2013. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2151/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján jóváhagyja az alábbi pályázók támogatását a Környezetvédelmi Alap 2013. évi kerete terhére:

Pályázó neve Pályázat tárgya Támogatás összege
(E Ft)
Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány Házi komposztálás népszerűsítése Soroksáron 1500
Ág Alapítvány Virágzó Budapest Szenior Klub 300
Gyermekkor Alapítvány -
A Kisgyermekkori Nevelés Támogatására
„Tündérkert” - Zöldfelületek létrehozása, megújítása, gondozása öntözőrendszer kiépítése 2600
Összesen: 4400

2152/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alap 2013. évi támogatásainak biztosítása érdekében a „847301 Környezetvédelmi Alap” címen belül:

- csökkenti a kiadási, azon belül működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 7267 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát;

- csökkenti a kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát 10 322 E Ft-tal, és egyidejűleg megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 8249 E Ft-tal, a felújítási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 1702 E Ft-tal, valamint a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 371 E Ft-tal.

A napirend 57. pontja: Javaslat az IMMI zajszoftver licenszének meghosszabbítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2153/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Soundbook Hungary Kft.-vel kötendő szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2154/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a fedezetet a 2014-2017. évi költségvetés tervezése során. Ennek érdekében a „884301 Környezetvédelmi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán tartósan évi 545 E Ft + áfát biztosít a feladat ellátásához azzal, hogy a mindenkori éves költségvetésben a feladatra tervezett összeg az euró-forint árfolyam ingadozásától függően módosulhat.

Határidő: a 2014-2017. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2155/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Zajvédelmi térkép” feladatot változatlan teljes költséggel, a rendelkezésre álló források átütemezésével, módosított befejezési határidővel 2015. decemberig kívánja megvalósítani. Az előkészítésre szükséges 6350 E Ft-ot a tárgyévben biztosítja.

2156/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911201 Évközi indítású beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Zajvédelmi térkép” feladatot 78 000 E Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Zajvédelmi térkép” feladatot 6350 E Ft-tal. Továbbá megemeli a „911201 Évközi indítású beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 71 650 E Ft-tal. A feladat teljes költsége 120 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 6350 E Ft, 2014. évi üteme 71 650 E Ft, 2015. évi üteme 42 000 E Ft.

2157/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 006723 egyedi azonosító számú „Zajvédelmi térkép” beruházási feladat engedélyokiratát és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum záró beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2158/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és az intézmény 2013. évi pénzmaradványát az előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak szerint 515 E Ft összegben fogadja el.

2159/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum megszüntetésével és a Budapesti Sportszolgáltató Központba történő beolvadással összefüggésben az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti kiadási és bevételi előirányzat rendezéseket hajtja végre.

2160/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím engedélyezett álláshelyeinek létszámát 10 fővel, és ugyanezen létszámmal megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” engedélyezett álláshelyeinek számát.

A napirend 60. pontja: Javaslat a margitszigeti futókör rekonstrukciójára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2161/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért a margitszigeti futókör teljes körű fejlesztésével, mivel az idei árvíz miatt a burkolat több helyen jelentős sérülést szenvedett, balesetveszélyessé vált és a javítás a jelen állapot és a használat intenzitása miatt csak teljes rekonstrukcióval valósítható meg.

2162/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„A margitszigeti futókör rekonstrukciója” tárgyú fejlesztési feladat forrásának biztosítása érdekében 350 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg

- 2540 E Ft-tal tervbe veszi az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „A margitszigeti futókör rekonstrukciója” tárgyú feladatot;

- 347 460 E Ft-tal megemeli a „911202 Évközi indítású beruházások” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát.

„A margitszigeti futókör rekonstrukciója” tárgyú fejlesztési feladat 2013. évi előirányzata: 2540 E Ft, 2014. évi üteme: 347 460 E Ft. A feladat teljes költsége 350 000 E Ft.

2163/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6861 egyedi azonosító számú, „A margitszigeti futókör rekonstrukciója” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciója 6572 azonosító számú engedélyokirat 4. sz. módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2164/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a pozitív kormánydöntésben bízva, a feltételes közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében a 2013. évi előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt részét átütemezi 2014. évre. A feladatot módosított műszaki tartalommal, a fennmaradó állami támogatás felhasználásával kívánja megvalósítani, változatlan összköltség mellett.

2165/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Belvárosi templom homlokzatrekonstrukció” feladatot 85 027 E Ft-tal. (A feladat megnevezése „Belvárosi templom rekonstrukció”-ra változik).

Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán az új „Belvárosi templom rekonstrukció” feladat előirányzatát.

A feladat teljes költsége változatlanul 250 000 E Ft, a 2014. évi üteme 85 027 E Ft-ra módosul.

2166/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében jóváhagyja a 6572 egyedi azonosító számú engedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a kormányhatározatot követő 25 nap

Felelős: Tarlós István

2167/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Belügyminisztérium és Bu-dapest Főváros Önkormányzata között a támogatási megállapodás módosítását a Belvárosi Főplébánia Templom rekonstrukciója feladatra az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona XX., Virág Benedek u. 36. záró beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2168/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek u. 36. sz. alatti intézmény tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2169/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek u. 36. sz. alatti intézmény jogutóddal történő megszüntetése miatti előirányzat-rendezéseket az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2170/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 719/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 63. pontja: Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2012. augusztus 1.-2013. július 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására, és a végelszámolással kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2171/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2012. augusztus 1. és 2013. július 31. közötti időszakra vonatkozó közhasznú jelentését és éves beszámolóját 123 351 E Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel.

2172/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Társaság felügyelőbizottsága elnökének havi 30 E Ft, tagjainak (2 fő) havi 20 E Ft díjazást állapít meg 2013. november 1-jétől.

2173/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2013. november 1-jétől 2013. december 31-ig felmerülő működési költségeinek megtérítésére, ezért a „811101 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” címen rendelkezésre álló kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatból 1863 E Ft összeget biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az összeg átutalásáról.

Határidő: 2013. december 20.

Felelős: Tarlós István

2174/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy fedezetet biztosít a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” végelszámolásának 2014. január 1-jétől december 31-ig felmerülő költségeire a „811101 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán 11 141 E Ft összegben.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a „Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv” tudomásulvételére, valamint az azzal összefüggő szerződések jóváhagyására és megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2175/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Karának munkatársai által készített „Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv”-ben foglaltakat.

2176/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Az 1670/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja: „a Budapest Egészségterv keretében megkötött együttműködési megállapodásokkal összhangban, a Budapest Egész-ségterv eredményes végrehajtása érdekében támogatni kívánja az Országos Onkológiai Intézetet 2000 E Ft-tal, az Országos Sportegészségügyi Intézetet 2000 E Ft-tal, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet 2000 E Ft-tal, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetet 2000 E Ft-tal, az Országos Vérellátó Szolgálatot 2000 E Ft-tal, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet 2000 E Ft-tal, valamint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetet 2000 E Ft-tal, összesen 14 000 E Ft értékben.”

2177/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv”-vel, valamint a „Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv” alapját képező „Budapest Egészségterv”-vel összhangban jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést az Országos Onkológiai Intézettel, az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést az Országos Sportegészségügyi Intézettel, az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézettel, az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést az Országos Klinikai Idegtudományi Intézettel, az előterjesztés 6. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést az Országos Vérellátó Szolgálattal, az előterjesztés 7. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel, összesen 14 000 E Ft értékben.

Határidő: a Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv elfogadását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2178/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A hajléktalanok körében megjelenő komplex pszichiátriai és addiktológiai ellátási igények felmérésével és az ellátásfejlesztési szükségletek beazonosításával az ezen a területen kiemelkedő szakértelemmel, gyakorlati tapasztalattal, helyi ismeretekkel, valamint tárgyi és személyi kompetenciákkal rendelkező Magyar Máltai Szeretetszolgálatot bízza meg 2000 E Ft értékben, melyhez a fedezet a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatán rendelkezésre áll.

2179/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv”-vel, valamint a „Budapest Népegészségügyi Program és Akcióterv” alapját képező „Budapest Egészségterv”-vel összhangban jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mellékletében szereplő megbízási szerződést a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2180/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 2-8. sz. mellékleteiben szereplő támogatási szerződések aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2181/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 9. sz. mellékletében szereplő megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2182/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatot a fel nem használt 11 465 E Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

A napirend 65. pontja: Javaslat a Város Boltja megvalósítási megállapodás módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2183/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

támogatja a „Város Boltja kialakítása” feladat megnövekedett összköltséggel és a módosított határidővel történő megvalósítását.

2184/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A „Város Boltja kialakítása” feladat végrehajtása érdekében 12 535 E Ft-tal csökkenti a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” kiadási előirányzatát. A „840302 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Város Boltja kialakítása” feladat összköltsége 44 992 E Ft-ra változik, a 2013. évi 32 457 E Ft előirányzat változatlanul hagyása mellett a 2014. évi üteme 12 535 E Ft-ra változik.

2185/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között a „Város Boltja kialakítására” tárgyban megkötött megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását egységes szerkezetben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2186/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a „Város Boltja kialakítása” megnevezésű 6830 egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 2. számú módosításának aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi támogatására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2187/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az FTSZV Kft. 2013. évi bevétellel nem fedezett szükséges és elismert kiadásai a tervezés időpontjában nem ismert, döntően a nem megfelelő vízfogyasztási adatbázisra alapozott, téves szolgáltatási mennyiségre elosztott egységnyi díjak elégtelensége okán következtek be, ezért az Önkormányzat e veszteség - nyereséget nem tartalmazó - ellentételezését a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a 2013. évre biztosítja.

2188/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az FTSZV Kft. által a 2013. évben ellátott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához az Önkormányzat egyszeri, elszámolási kötelemmel terhelt 212 000 E Ft, azaz kettőszáztizenkétmillió forint előzetes pénzügyi támogatást biztosít. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 212 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

2189/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az FTSZV Kft. által a 2013. évben ellátott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához elszámolási kötelemmel biztosított támogatás összege és az FTSZV Kft. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott tényleges forrásigény (jogos kompenzációigény) különbözetének elszámolása alapján az igazolt többletforrást biztosítja az FTSZV Kft. részére, illetve a tényleges forrásigényt meghaladó támogatás összegét az FTSZV Kft. visszafizeti a Fővárosi Önkormányzatnak.

Határidő: az FTSZV Kft. auditált mérlegének elfogadását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2190/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Önkormányzat és az FTSZV Kft. között a 2595/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint és felkéri a főpolgármestert, hogy a megszüntetésre vonatkozó megállapodást írja alá.

Határidő: az Önkormányzat és az FTSZV Kft. között kötött új közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napjáig

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. új közszolgáltatási szerződésének megkötésére és a 2014. évi közszolgáltatási díjtételek elfogadására, valamint a 2014. évi kompenzáció igényére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2191/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás számított díját 2014. január 1-jétől az alábbiak szerint:

- vízfogyasztás alapú díjfizetés számított egységnyi díja (alapdíj + ürítési díj): 441,3 Ft/m3 + áfa;

- elszállított mennyiség alapú díjfizetés számított egységnyi díja (alapdíj + ürítési díj): 3045,6 Ft/m3 + áfa;

- csőfektetés számított egységnyi díja minden lefektetett 10 m cső után: 200 Ft + áfa;

- segédszivattyú-alkalmazás egységnyi díja: 4987 Ft/alkalom.

2192/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése közszolgáltatási tevékenység 2014. évre számított díjai és a fővárosi rendelet alapján ténylegesen számlázható alacsonyabb összegű díjak következtében az FTSZV Kft. várhatóan 528 M Ft összeggel alulkompenzált lesz.

A keletkező forrásszükségletet - az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatban foglalt havi 14 M Ft támogatáson túl - a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az FTSZV Kft. részére. Ennek érdekében 2014. január 1-jétől 2014. december 1-ig terjedő időszakra 360 000 E Ft, havi 30 M Ft működési célú támogatást, összesen 528 000 E Ft előzetes pénzügyi támogatást biztosít az FTSZV Kft. részére a 2014. évi költségvetésének terhére.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

2193/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a TVI véleményének kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációs koncepciójának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2194/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy az FTSZV Kft. likviditási helyzetét átmenetileg a BVK HOLDING Zrt. a BVK-csoporton belüli finanszírozással, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módon biztosítja.

2195/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a - BVK HOLDING Zrt. igazgatóságának javaslatára - a Társaság alapító okiratának VI. fejezet zd) pontja alapján, hogy az igazgatóság a 2013. évre esően a FŐTÁV Zrt.-től 450 000 000 Ft összegben osztalékelőleg fizetését határozhassa el, és az osztalékot az FTSZV Kft. átmeneti likviditásának biztosítására fordíthassa, ha az előterjesztés 2. számú mellékletében meghatározottak bármely előre nem látható okból nem teljesíthetőek.

2196/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletében rögzített, az FTSZV Kft. reorganizációs koncepció-ját, és felkéri a főpolgármestert az abban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges előterjesztések benyújtására.

Határidő: 2014. május 30.

Felelős: Tarlós István

2197/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogyha az FTSZV Kft.-ben tőkeemelésre az FCSM Zrt. részvétele nélkül kerül sor, akkor a BVK HOLDING Zrt. 2013-as üzleti tervében előre jelzett 1120 M Ft-os osztalékfizetése legrosszabb esetben 200 M Ft-tal kevesebb lehet. Az FTSZV Kft. reorganizációjához kapcsolódóan meghozott döntések ismeretében a BVK HOLDING Zrt. várható, 2014. évre tervezett osztalékbevételét felül kell vizsgálni.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2014. évi mértékének megállapítására, a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2198/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés végrehajtásáról szóló, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező beszámolót, és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 104/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2199/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

kijelöli a Csepeli köztemető tartalék területét szociális parcellák létesítésére és azok kialakítására. Keretjelleggel és utólagos elszámolással 150 000 E Ft fejlesztési támogatást biztosít az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti kalkuláció alapján.

Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 150 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatán az új szociális parcella létesítésének kerete feladaton.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kialakításhoz kapcsolódó megállapodást a pontos költségbecslések ismeretében terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a közbeszerzés nyertesével történt szerződéskötést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 105/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2200/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a BTI Zrt. „szociális temetések” bevezetésének következtében elmaradt közszolgáltatási bevételeinek, valamint az áfafizetési-kötelezettségeinek ellentételezését a részletes kalkuláció alapján 2014. évi költségvetésében szerepelteti.

Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztése

Felelős: Tarlós István

2201/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2014. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2202/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése céljából a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendeletet vizsgálja felül.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat a Budapest Szíve projektek keretében elbontásra került közvilágítási és díszvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2203/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” és a „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” beruházási feladatokat az elbontott közvilágítási és díszvilágítási hálózat maradványértékének BDK Kft. részére történő megtérítési kötelezettsége miatt megemelt összköltséggel kívánja megvalósítani.

2204/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 24 542 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” feladat előirányzatát 1265 E Ft-tal és a „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” feladat előirányzatát 23 277 E Ft-tal.

A „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” feladat teljes költsége 2 288 745 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 26 265 E Ft-ra változik.

A „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” feladat teljes költsége 3 778 166 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 58 277 E Ft-ra változik.

2205/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés

- 4. sz. melléklete szerinti 006072 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;

- 6. sz. melléklete szerinti 006073 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2206/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BDK Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” című projekt során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodást az előterjesztői kiegészítés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, úgy, hogy a megtérítendő maradványérték összege mindösszesen 18 597 134 Ft + áfa, azaz mindösszesen 23 618 360 Ft, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2207/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BDK Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című projekt során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodást az előterjesztői kiegészítés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, úgy, hogy a megtérítendő maradványérték összege mindösszesen 979 264 Ft + áfa, azaz mindösszesen 1 243 665 Ft és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2208/2013.(XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BDK Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című projekt során elbontásra került díszvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodást az előterjesztői kiegészítés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2209/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa

- az előterjesztői kiegészítés 10. sz. melléklete szerinti megállapodás taggyűlés általi jóváhagyását, és

- olyan taggyűlési határozat meghozatalát, amely szerint a fővárosi beruházások során elbontott, díszvilágítási eszközök maradványértékének megtérítése tárgyában az ügyvezetés az előterjesztői kiegészítés 10. sz. melléklete szerinti megállapodásnak megfelelő elvek és rendelkezések alapján mindenkor megállapodást köthet Budapest Főváros Önkormányzata taggal, és ebben a kérdésben az ügyvezetés általános felhatalmazást kap a Társaság taggyűlésétől.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

2210/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program projektjeit érintő menedzsment feladatok végzésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2211/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi költségvetésében a 28 026 E Ft 2014. évi kompenzáció összegét a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán tervbe veszi, továbbá biztosítja a 2014. évi átmeneti finanszírozás időszakában a kompenzáció időarányos összegének utalását.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2212/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-mányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2213/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 2014. évi városrehabilitációs közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság létrehozására.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2214/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

támogatja a „Magyar-Lengyel Barátság Napja” program 2016-ban Budapesten történő megrende-zését. Felkéri a főpolgármestert a rendezvény megszervezése érdekében szükséges intézkedések megtételére és az erről szóló szándéknyilatkozat kiadására.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István

2215/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Szabadság oszlopa emlékmű felállításának, a környezetrendezési munkálatok és a helyszínválasztással kapcsolatos döntések előkészítése és meghatározása, valamint a beruházási feladatok végrehajtásához szükséges közgyűlési döntések előkészítése céljából a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (1) bekezdése alapján ideiglenes bizottságot hoz létre „Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság” névvel az emlékmű felállítását érintő beruházási feladatok megkezdéséig. Az ideig-lenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásáig tart. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-a alapján művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése dönt. Ezen döntések előkészítésére a Fővárosi Közgyűlés a Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottságot hozza létre. A Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság működéséről évente egy ízben részjelentéssel, a működés befejezésekor zárójelentéssel számol be a Fővárosi Közgyűlésnek. A Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság feladatai:

- A Szabadság oszlopa emlékmű felállítását érintő beruházási feladatok és döntések előkészítése.

- A helyszínválasztással kapcsolatos feladatok és döntések előkészítése.

- Az ideiglenes bizottság fennállásának időtartamára biztosított bizottsági keretösszeggel gazdálkodva saját hatáskörében eljárva szakértői véleményeket és terveket rendel meg és fizeti egyéb dologi kiadásait.

- Saját hatáskörében eljárva szakértők bevonása a bizottsági munkába.

- A szakértői vélemények körültekintő mérlegelése.

- A Magyar-Lengyel Barátság emlékmű felállítását érintő beruházási feladatok és döntések előkészítése.

- A Magyar-Lengyel Barátság napja rendezvénysorozat programjának megalkotása, és javaslattétel a Közgyűlés számára.

- A Magyar-Lengyel Barátság napja rendezvénysorozat megszervezéséhez szükséges előkészületek és javaslatok megtétele.

A Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő bizottság tagjainak létszáma: öt fő.

Elnökének és tagjainak megválasztja:

1. Németh Szilárd, Kulturális és turisztikai tanácsnokot, elnök;

2. Ughy Attila, Városképvédelmi és városfejlesztési tanácsnokot, tag;

3. Orbán Gyöngyi frakcióigazgatót, FIDESZ-KDNP, tag;

4. Raduly József képviselőt, FIDESZ-KDNP, tag,

5. Czeglédi János képviselőt, Jobbik, tag.

A Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő bizottság tagjai a bizottsági munkájuk során a megbízatás alatt nem részesülnek külön juttatásban.

Határidő: az SZMSZ-módosítás hatálybalépésével

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 106/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2216/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a „Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság” fennállásának időtartama alatt fellépő kiadásaira szánt összeget a 2014. évi költségvetés tervezésekor, 10 000 E Ft-os összköltséggel tervbe veszi.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti Idősek Otthona és a Budapest XIII., Dózsa György út 152. szám alatti Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2217/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest, Baross u. 100. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2218/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest, Dózsa György út 152. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2219/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” intézmény által 2014. január 1-jétől ellátandó házi segítségnyújtás feladatokhoz az intézmény létszámkeretét (szakmai létszám) 1 fővel megemeli, mely 138 főre változik (ebből szakdolgozó 86 fő, intézményüzemeltető 52 fő).

Határidő: a 2014. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

2220/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” intézmény által 2014. január 1-jétől ellátandó házi segítségnyújtás feladatok ellátásához biztosított egy szakdolgozó foglalkoztatásához szükséges 2267 E Ft támogatást 12 hónapra, tartós jelleggel biztosítja, melyből személyi juttatás 1770 E Ft, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 447 E Ft, dologi kiadás 50 E Ft.

Határidő: a 2014. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

2221/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” által 2014. január 1-jétől ellátandó családsegítés feladathoz az intézmény létszámkeretét (szakmai létszám) 1 fővel megemeli, mely 472 főre változik (ebből szakdolgozó 407 fő, intézmény-üzemeltető 65 fő).

Határidő: a 2014. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

2222/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” által 2014. január 1-jétől ellátandó családsegítés feladathoz biztosított egy szakdolgozó foglalkoztatásához szükséges 2267 E Ft támogatást 12 hónapra, tartós jelleggel biztosítja, melyből személyi juttatás 1770 E Ft, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 447 E Ft, dologi kiadás 50 E Ft.

Határidő: a 2014. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött megállapodás módosítására, ingatlan adásvételi szerződés megkötésére a BKK Közút Zrt.-vel és a projekt engedélyokiratának 1. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2223/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

támogatja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat megnövelt összköltséggel (276,875 M Ft + áfa, mindösszesen 351,631 M Ft) és módosított ütemezéssel történő megvalósítását figyelemmel arra, hogy a „Javaslat derogációs projektek önrészének halasztott kifizetésére” tárgyú, 1707/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szerinti „halasztott önerő alkalmazása” a feladat forrásai között átvezetésre került, valamint „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódó, az FKF Zrt.-vel megkötött hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás módosítását, amelyet a feladat megnövekedett összköltségéhez fedezet biztosítása miatt szükséges módosítani. A feladat összköltségének növekedése a Fővárosi Önkormányzat részéről történő többletforrás biztosítását nem igényli.

2224/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat kiadási előirányzatát 749 300 E Ft-tal, valamint 131 754 E Ft-tal megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” kiadási előirányzatát, továbbá csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím bevételi előirányzatát az „NFÜ (KEOP) - A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódóan - 523 413 E Ft-tal, és csökkenti a „854101 Felhalmozási célú áfa visszatérülések” bevételi előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódóan 159 300 E Ft-tal, továbbá megemeli az FKF Zrt. által fizetendő használati jog ellenértéknek módosításával összhangban a „850101 Intézményi működési bevételek” előirányzatát 65 167 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 11 759 508 E Ft-ra változik, 2013. évi előirányzata 627 985 E Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 494 476 E Ft; saját forrás 133 509 E Ft, melyből visszaigényelhető áfa 133 509 E Ft), 2014. évi üteme 7 217 543 E Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 5 406 229 E Ft; saját forrás 1 811 314 E Ft, melyből visszaigényelhető áfa 1 534 438 E Ft; 2015. évi üteme 3 913 980 E Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás 2 530 344 E Ft; saját forrás 1 383 636 E Ft, melyből visszaigényelhető áfa 832 106 E Ft.

2225/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” megnevezésű feladat megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2226/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló, 2013. május 24-én létrejött megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az FKF Zrt. felügyelőbizottságának és a BVK Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

2227/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1454/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot, 1455/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot, 1456/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot, 1457/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

2228/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” EU-s társfinanszírozással tervezett feladat megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Közút Zrt. közötti, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti adásvételi szerződést azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat a fenntartási időszakban és a feladatellátás időszakában az ingatlant tulajdonában kívánja tartani. Az ingatlan vételára 276 875 000 Ft + áfa, melyből 46 875 000 Ft + áfa elsősorban csereingatlan formájában kerül kiegyenlítésre legkésőbb 2014. március 31-ig. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról.

Határidő: a BKK Közút Zrt. felügyelőbizottságának és a BKK Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2229/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Utasítja a BKK Zrt. igazgatóságát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, az igazságügyi szakértő által megállapított árat tartalmazó adásvételi szerződés BKK Közút Zrt. általi aláírása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2230/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a főváros költségvetési egyensúlyának és likviditásának biztosítása érdekében vizsgálja meg, hogy a feladat megvalósítása érdekében megvásárolt ingatlan vételára milyen mértékben befolyásolja a BKK Közút Zrt. pénzügyi pozícióját és 2014. évi gazdálkodását, továbbá gondoskodjon a többletbevétel 2014. évi tervben való figyelembevételéről.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2231/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt megvalósulása érdekében gondoskodjon arról, hogy a jogtanácsos sürgősségi jelleggel járhasson el a Földhivatalnál a szerződésekben foglaltak bejegyzése tekintetében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2232/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezői költségbecslés alapján a Logisztikai Szolgáltató Központ korábban nettó 1 404 000 000 Ft-ra becsült értékéhez képest nettó 2 395 459 647 Ft-ra emelkedett kivitelezési költsé-gének többlet fedezetét a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. terhére kívánja biztosítani. Felkéri a főpolgármestert, hogy az FKF Zrt. által kiadott, a többletfedezet biztosítását igazoló nyilatkozat alapján az FKF Zrt.-vel kötött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodásnak a módosítását, a megállapodásban szereplő szolgáltatás és ellenszolgáltatás szakértői értékbecslésen alapuló értékarányosságának bemutatásával, és a feladat engedélyokiratának módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az FKF Zrt. kötelezettségvállalási nyilatkozatának kiadását követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a BKK Zrt. 2012-2013. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2233/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKK Zrt. 2012-2013. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és elismeri a BKK Zrt. által a 2012-2013. menetrendi évre kimutatott, a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti 4 834 274 E Ft összegű kötelezettséget, és felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK vezérigazgatója útján, ezen összeget az éves beszámolóhoz kapcsolódó, 2013. naptári éves könyvvizsgálat keretében külön is támassza alá. Amennyiben eltérés kerül megállapításra, az a BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó éves elszámolás keretében kerül rendezésre.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

2234/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás alapján meghatározott összeg pénzügyi rendezéséről a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 13.7 pontja szerint.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2235/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 10. számú módosításában, a 2013-2014. évi közlekedésszervezői éves melléklet 1. számú módosításában, a BKK Zrt. 2013-2014. évi üzleti tervének módosításában - a 2014. évre kidolgozott legalacsonyabb összegű változat szerint -, valamint a 2013. évi éves szerződés 1. számú módosításában foglaltakkal.

2236/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáshoz kapcsolódó 2013-2014. évi közlekedésszervezői éves melléklet 1. számú módosítása értelmében csökkenti a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 262 378 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

2237/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A behajtási-parkolási közszolgáltatási feladatok kompenzációjának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 34 787 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát.

2238/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A projektmenedzsment közszolgáltatási feladatok kompenzációjának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 14 876 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát.

2239/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A taxiellenőrzési közszolgáltatási feladatok kompenzációjának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 108 127 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát.

2240/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 10. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2241/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáshoz kapcsolódó 2013-2014. évi közlekedésszervezői éves melléklet 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2242/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt. feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2013. évi éves szerződés 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2243/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Jóváhagyja a BKK Zrt. 2013-2014. évi üzleti tervének módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a BKK Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2244/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az akadálymentes finanszírozás érdekében a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését megelőzően gondoskodjon a szükséges kifizetésekről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” jelű fejlesztési terület I. és II. ütemére vonatkozóan, valamint településrendezési szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2245/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a településrendezési szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 107/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a Budapest XXIII. kerület, Soroksári elkerülő út menti „F1” jelű fejlesztési terület I. és II. ütemének területére vonatko-zóan az előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2246/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2247/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2248/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főpolgármester javaslata alapján támogatja a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket:

Szervezet neve Támogatás célja Összege
A Magyar Kézművességért Alapítvány XX. Betlehemi jászol-kiállítás 500 E Ft
Csányi Raymund Tornász Alapítvány KSI Kupa Nemzetközi Tornaverseny 500 E Ft
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Mikulásnapi segélykoncert 300 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 108/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 78. pontja: Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2013. december 19-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2249/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2013. december 19-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- a FŐGÁZ Zrt. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Határidő: 2013. december 19., a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2250/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2013. december 19-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2013. december 19., a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat 20 milliárd forint összegű hitelkeret jóváhagyására önkormányzati fejlesztések finanszírozása céljából, valamint a „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás indításának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2251/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szabó György módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Fejlesztési hitelkeret 2014” Ajánlati Felhívásában szereplő bírálati súlyszámokat 1. Kamat mértéke 60-ról 65-re, a 2. Rendelkezésre tartási díj 10-ről 5-re változtatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2252/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztéseinek finanszírozására legfeljebb 20 000 M Ft összegű hitelt vesz igénybe.

2253/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőivel megkötendő hitelszerződésekben szereplő pénzügyi kötelezettségek visszafizetését biztosítja a mindenkori éves költségvetési rendeletében. Felkéri a főpolgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetési rendelettervezetét erre figyelemmel terjessze elő.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendeletekben

Felelős: Tarlós István

2254/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indítását a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 89. § (2) bekezdés d) pontja alapján, valamint jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti részvételi felhívás és „Kiegészítő iratok” tervezetét azzal, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának megjelenésével kapcsolatosan szükség szerint a határidők aktualizálásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2255/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 3 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal;

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:

- 1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal, valamint

- 1 fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal, akik közül 1 fő az elnöki tisztséget is ellátja.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Főosztály biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2256/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti szerződés megkötését, Máté Gábor ügyvezető „Vörös” című előadás rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át, mely a tárgyévben időarányosan illeti meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2257/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti szerződés megkötését, Máté Gábor ügyvezető „Illaberek” című előadás rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át, mely a tárgyévben időarányosan illeti meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2258/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti szerződés megkötését, Máté Gábor ügyvezető Gorkij: „Fényevők” című darabban való fellépésével kapcsolatban (Nazar szerepe) az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át, mely a tárgyévben időarányosan illeti meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2259/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és a P&B Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-117064) közötti szerződés megkötését, Puskás Tamás ügyvezető Michael Frayn: „Függöny fel!” című előadás rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át, mely a tárgyévben időarányosan illeti meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2260/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető „Jo Nesbø-Petrikovics Edit-Kárpáti Péter: Doktor Proktor, avagy támadnak a Holdkaméleonok” című előadás rendezésével kapcsolatban az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át, mely a tárgyévben időarányosan illeti meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2261/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető „Jo Nesbø: Szeleburdi világvége - Doktor Proktor pukipora” 3. c. műből Kárpáti Péter adaptációja alapján készített „Doktor Proktor, avagy támadnak a Holdkaméleonok” c. előadáshoz történő zeneszerzéssel kapcsolatban az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át, mely a tárgyévben időarányosan illeti meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat a Budapesti Művelődési Központ igazgatójának megbízására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2262/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva 2014. január 1. napjától határozatlan időtartamra kinevezi Pordány Sarolta Zsófiát a Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.) költségvetési intézménybe, közművelődési szakember I. munkakörbe és közalkalmazotti kinevezésével egyidejűleg megbízza a Budapesti Művelődési Központ magasabb vezetői - igazgatói - feladatainak ellátásával 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 520 000 Ft, azaz bruttó ötszázhúszezer forint havi illetmény megállapításával.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2263/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezéshez és a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Javaslat intézményvezető felmentésére és új pályázat kiírására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2264/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. igazgatója, Czékmán Károlyné közalkalmazotti jogviszonyát kérésére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bek. d) pontja alapján felmentéssel megszünteti. A felmentési idő nyolc hónap, 2013. december 15-től-2014. augusztus 12-ig tart, melyből négy hónapra, 2014. április 15-től 2014. augusztus 12-ig mentesíti a munkavégzés alól. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a felmentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről, kiadmányozásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2265/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Egyidejűleg munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

2266/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- dr. Szendrei Róbert Tamás, tanácsadó, Egészségügyi és Szociális Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- Szalai István, tanácsadó, Egészségügyi és Szociális Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- Skultéti József, Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének választmányi elnöke;

- Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) Közalkalmazotti Tanácsának delegáltja;

- Egészségpolitikai és Szociális Bizottság delegáltja.

Határidő: 90 nap

Felelős:Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2267/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h

napirendjére veszi és azonnal megtárgyalja a 44/C. számon kiosztott, a „Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításával kapcsolatos finanszírozás eljárási kérdéseinek rendezése” című előterjesztést.

A napirend 83. pontja: Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításával kapcsolatos finanszírozás eljárási kérdéseinek rendezése.

Előterjesztő: Nagy István, Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2268/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy visszavonja a korábban 18. napirendi pontként elfogadott 2041/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatot és egyben jóváhagyja, megköti Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával a 44/C. számon kiosztott előterjesztés mellékletét képező megállapodásmódosítást, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: Újpest Önkormányzata aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatási szerződésének 1. sz. módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2269/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: FŐKERT Nonprofit Zrt. árvíz utáni helyreállítási munkák elszámolása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2270/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Főkert Nonprofit Zrt.-vel a „Megállapodás a 2013. évi budapesti árvízi vis maior események elhárításával felmerült helyreállítási költségek elszámolásáról” tárgyú megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt keretében készülő „Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása” tárgyú megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos döntéshozatalra.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2271/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt keretében elkészült - az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - „Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása” tárgyú megvalósíthatósági tanulmányt, a benne foglalt fejlesztési irányokkal egyetért.

2272/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Kifejezi szándékát a „Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása” tárgyú megvalósíthatósági tanulmányban továbbtervezésre javasolt változatokból - Európai Uniós források igénybevételével - a megvalósításra alkalmas műszaki változat meghatározására és megvalósítására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megvalósításra alkalmas műszaki változat meghatározásához szükséges támogatási források bevonása érdekében pályázati dokumentációt készíttessen és adjon be, gondoskodjon a döntési folyamat forrásigényének biztosításáról és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a releváns pályázati lehetőségek meghirdetését követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. november 29-i felfüggesztett rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2273/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. november 29-én felfüggesztett, folytatólagosan megtartott rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont:

- A Társaság 2013. szeptember 30-i határnapra készített, bejegyzett könyvvizsgáló által auditált közbenső mérlegének és eredménykimutatásának elfogadását a következő adatokkal:

Mérleg főösszeg: 119 223 612 000 Ft;

Mérleg szerinti eredmény: -51 567 814 000 Ft.

- Az alaptőke leszállítását követően rendelkezésre álló saját tőke jegyzett tőkén felüli összegének eredménytartalékba helyezését.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. alaptőkéje leszállításának elfogadását, a jelen határozatban foglaltak szerint:

- A tőkeleszállítás a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 245. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ok miatt kötelező, figyelemmel a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) rendelkezései következtében 2013. január 1. napjával a Részvénytársaság vagyonából kikerült eszközök által okozott saját tőke csökkenésre.

- Az alaptőke a leszállítás következtében 51 600 310 000 Ft, azaz ötvenegymilliárd-hatszázmillió-háromszáztízezer forint összeggel csökken. Az alaptőke nagysága a leszállítás után: 7 000 000 000 Ft, azaz hétmilliárd forint.

- Az alaptőke leszállítása során bevonásra kerülnek a Társaság tulajdonában levő saját részvények 12 110 350 000 Ft, azaz tizenkettőmilliárd-egyszáztízmillió-háromszázötvenezer forint értékben.

- Az egyes részvényesek tulajdonában levő részvények kicserélésre kerülnek, amelynek módjáról és menetéről az igazgatóság a Gt. 275. §-a alapján a tőkeleszállítást követően tájékoztatja a részvényeseket.

- Az alaptőke leszállítás következtében a Társasági részesedést megtestesítő részvények: 69 995 db, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint, 46 db 10 000 Ft, és 40 db 1000 Ft névértékű, és ugyanilyen kibocsátási értékű általános jogokat biztosító, nyomdai úton előállított részvény (törzsrészvény), melyek összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.

- Az alaptőke leszállítása következtében a Társaság részvényeseinek tulajdonában lévő részvények névértéke, illetve az ehhez kapcsolódó tulajdoni arány az alábbiak szerint alakul:


Tulajdonos
Névre szóló
részvények
száma (törzs-
részvény)
Részvény névérték
(Ft)
Névérték összesen
(E Ft)
Tulajdonosi
hányad
(%)
Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., nyilvántartási száma: 490012000) 69 052 100 000 6 905 200
2 10 000 20
6 1 000 6
6 905 226 98,646
Budakeszi Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179., nyilvántartási száma: 390022000) 209 100 000 20 900
4 10 000 40
4 1 000 4
20 944 0,299
Budaörs Önkormányzata (székhely: 2040 Budaörs,
Szabadság út 134., nyilvántartási száma: 3953000)
508 100 000 50 800
3 10 000 30
4 1 000 4
50 834 0,726
Halásztelek Önkormányzata (székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1., nyilvántartási száma: 393317000) 98 100 000 9 800
4 10 000 40
1 1 000 1
9 841 0,141
Szigetmonostor Önkormányzata (székhely: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26., nyilvántartási száma: 393764000) 81 100 000 8 100
2 10 000 20
5 1 000 5
8 125 0,116
Szigetszentmiklós Önkormányzata
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2., nyilvántartási száma: 393276000)
24 100 000 2 400
5 10 000 50
4 1 000 4
2 454 0,035
Kisoroszi Önkormányzata
(székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93.,
törzskönyvi azonosító száma: 730996)
7 100 000 700
6 10 000 60
8 1 000 8
768 0,011
Pócsmegyer Község Önkormányzata
(székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.,
törzskönyvi azonosító száma: 731047)
7 100 000 700
5 10 000 50
3 1 000 3
753 0,011
Biatorbágy Város Önkormányzata
(székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A,
törzskönyvi azonosító szám: 730084)
7 100 000 700
5 10 000 50
3 1 000 3
753 0,011
Tököl Város Önkormányzata
(székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117., törzskönyvi azonosító száma: 730929) 1 100 000 100
5 10 000 50
1 1 000 1
151 0,002
Szigethalom Város Önkormányzata 1 100 000 100
5 10 000 50
1 1 000 1
151 0,002
Összesen 7 000 000 100,000

- A Társaság alapszabályának egyidejű módosítá-sát a Gt. 268. § (4) bekezdésében foglaltak szerint: Az alapszabály módosítása akkor léphet hatályba, ha a Gt. 271. §-272. § rendelkezései szerinti eljárás, azaz az alaptőke leszállításáról szóló döntés Cégközlönyben való kétszeri közzététele eredményesen zárult.

Egyúttal annak megállapítását, hogy az alaptőke leszállítással kapcsolatban a Társaság hitelezői biztosítékra nem tarthatnak igényt [a Gt. 273. § (1) bekezdés a) pontja].

- Az igazgatóság felhatalmazását arra, hogy a Gt. 271. § (1) bekezdése szerinti, jelen határozat mellékletét képező hirdetmény közzétételéről a Társaság menedzsmentje útján gondoskodjon.

2. napirendi pont

(A Fővárosi Közgyűlés döntésére nincs szükség.)

3. napirendi pont

- A Társaság alapszabálya 10.13.2. pontja módosításának elfogadását azzal, hogy az igazgatóság új tagja Gelencsér Endre helyett Kővári Zsolt.

4. napirendi pont

- A határozat melléklete szerinti javaslat elfogadását - a beruházási összforrás 4 712 762 E Ft-ról 27 541 E Ft-tal, 4 740 303 E Ft-ra emelésével - az alábbiaknak megfelelően:

- 2 db tétel törlése a tervből 8300 E Ft értékben;

- 6 db új tétel tervbe való beemelése 22 841 E Ft értékben;

- 10 db tétel keretének módosítása (ebből 6 db tétel keretének csökkentése 118 000 E Ft értékben, valamint 4 db tétel keretének emelése 80 266 E Ft értékben), melynek szaldója -37 734 E Ft.

- A határozat melléklete szerinti javaslat elfogadását, mely szerint a működtető vagyon tekintetében Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően 46 400 E Ft-tal, Budakeszi vonatkozásában pedig 2800 E Ft-tal az összforrás 49 200 E Ft-tal kerül megemelésre, melynek fedezete a Társaság 2013. évi várható eredményéből átcsoportosítható pénzállomány.

5. napirendi pont

- a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek az Aquacust Vízveszteség-elemző Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg. 01-09-464258,. székhelye: 1221 Budapest, Gerinc utca 109., képviseli Somos Éva ügyvezető) történő 25%-os tulajdonszerzése elfogadását, és további 26%-os részesedésre vételi jog alapítását, azzal, hogy az Aquacust Kft. 25%-os részesedésének megszerzése összesen 10 M Ft, míg a vételi jog 5 éven belüli gyakorlása esetén a további 26% megszerzése legfeljebb 10,4 M Ft-hoz viszonyítva évi 4%-os értéknövekedéssel kerüljön sor.

- Az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező üzletrész adásvételi és vételi jogot alapító szerződés jóváhagyását.

- Az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodás jóváhagyását.

Határidő: a Társaság folytatólagos közgyűlési ülésének napja

Felelős: Tarlós István

2274/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. november 29-én felfüggesztett, folytatólagosan megtartott rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság folytatólagos közgyűlési ülésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 88. pontja: Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2275/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Budapest Főváros Önkormányzata tag egyszemélyes tulajdonában lévő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Társaság között 402 m² területű, fűtetlen raktározás céljára szükséges, a 1112 Budapest, Kőérberki út 1039/1 hrsz. alatt nyilvántartott telephelyen lévő bérleményre, kétévi, határozott időtartamra létrejövő bérleti szerződés jóváhagyását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

2276/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 89. pontja: A Fővárosi Közgyűlés 1907/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2277/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti előzetes elszámolási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 90. pontja: Javaslat a BVK HOLDING Zrt.-vel kötött közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2278/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 2. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 91. pontja: Javaslat a Rác Sikló beruházás megvalósításához.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2279/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

az 1868/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, a Budapest I. kerület és a Rác Sikló Kft.-vel megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint, továbbra is támogatja a Rác Sikló beruházás megvalósítását.

A napirend 92. pontja: Javaslat a BKV Mozgólépcső Kft. BKV Zrt.-be történő beolvadását követő végleges vagyonmérleg jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2280/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKV Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja a BKV Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2013. szeptember 30-ai fordulónapra készített - a BKV Mozgólépcső Kft. beolvadása előtti állapotot tükröző - vagyonmérlegét, az azt alátámasztó vagyonleltárt és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2281/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKV Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja a BKV Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2013. szeptember 30-ai fordulónapra készített - a BKV Mozgólépcső Kft. beolvadása utáni állapotot tükröző - végleges vagyonmérlegét, az azt alátámasztó végleges vagyonleltárt és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2282/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKV Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a BKV Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselője útján gondoskodjon a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár cégbírósági letétbe helyezéséről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 93. pontja: Javaslat a Budapest IV. kerület, Sporttelep utca és Erdősor út csomópontjában épülő körforgalmú csomóponthoz kapcsolódó új közvilágítási hálózat üzemeltetéséről, és az elbontott elemek maradványértékének megtérítéséről szóló megállapodás megkötésének jóváhagyására a BDK Kft.-vel.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2283/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapest IV. kerület, Sporttelep utca - Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái” c. projekt megvalósítása során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 94. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött egyes megállapodások technikai módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2284/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatott feladatok megvalósításának határidő módosításával.

2285/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „42-es villamos fejlesztéséhez szükséges FSZKT és KSZT módosítások” érdekében megnevezésű fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2286/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dunai hajózás fejlesztése” érdekében megnevezésű fejlesztési megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2287/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest 2009. évi híd-, műtárgy felújítási munkák 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2288/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest 2009. évi híd-, műtárgy felújítási munkák 2. csoport” megnevezésű megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2289/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év” megnevezésű engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2290/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2012. évi forgalomtechnikai eszköz felújítása” érdekében megnevezésű megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2291/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása, KKKR projekt 2011. évi ütem beruházásra” megnevezésű fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 95. pontja: Javaslat a TÉR-KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyá-sára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2292/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „Találkozzunk többször” új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2293/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között, a XIV. kerület „Mogyoródi úti közösségi sportpálya funkcióbővítő fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2294/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között, a II. kerület „A fonódó villamoshálózat externális hatásait tompító, szociális kohéziót erősítő lakásfelújítások a II. kerület Felhévízi városrészében” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2295/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata között, az V. kerület „V. kerület Szervita tér megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2296/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézvá-ros Önkormányzata között, a VI. kerület „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2297/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2298/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2299/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2300/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2301/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata között, az V. kerület „zöldEBb, az EB OVO mintaparkja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2302/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata között, a XII. kerület „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2303/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megkötött együttműködési megállapodások alapján készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé a támogatási szerződéseket.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István

2304/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozattal meghozott döntésével csökkentett összegű támogatásban részesített pályázatok támogatása - a kedvezményezett írásbeli kérelmére - 30%-ban megnövelhető abban az esetben, amennyiben a támogatásban részesült pályázatok kedvezményezettjei közül valamelyik lemond a részére megítélt támogatásról, továbbá a támogatás növelését kérelmező kedvezményezett vállalja az eredetileg vállalt önrész összegének 100%-ban történő biztosítását. Erre azoknál a pályázatoknál van lehetőség, ahol a megítélt támogatás nem érte el a kiírásban meghatározott összeg minimumát. Felhatalmazza a főpolgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 96. pontja: Javaslat a FŐKERT Zrt. tulajdonában álló Budapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában készült adásvételi szerződés jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2305/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1895/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatban rögzített 1 500 000 000 Ft összegű vételárat 1 495 000 000 Ft összegre módosítja.

2306/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti adásvételi szerződés megkötését a FŐKERT Nonprofit Zrt. Eladó és a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vevő között a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1/1 tulajdonát képező Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi számú, természetben a 1190 Budapest, Szamos köz 5. szám alatt található, 16 5477 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tárgyában nettó 1 495 000 000 Ft, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenötmillió forint összegű vételáron.

2307/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a főváros költségvetési egyensúlyának és likviditásának biztosítása érdekében vizsgálja meg, hogy a FŐKERT Zrt. tulajdonában álló Budapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséből befolyó vételár milyen mértékben befolyásolja a FŐKERT Zrt. pénzügyi pozícióját és 2014. évi gazdálkodását, továbbá gondoskodjon a többletbevétel 2014. évi tervben való figyelembevételéről.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 97. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. december 30-ra tervezett rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2308/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatát nem támogatja, ezért a Társaság 2013. december 30-ára tervezett rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „nem”-mel szavazzon a következő döntések meghozatalánál:

- Az FCSM Zrt. alapszabályának módosításával kapcsolatos 1. sz. napirend kapcsán az alábbi határozati javaslat tekintetében:

A Társaság alapszabályának 6.1. pontja a következő bekezdéssel egészüljön ki:

„A Társaság közgyűlése rendelkezhet olyan, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 186. § (2) bekezdésében meghatározott részvény kibocsátásáról, amely más részvényfajtával szemben a részvényesnek meghatározott előnyt biztosít (elsőbbségi részvény).”

- Az FCSM Zrt. zártkörű új részvények kibocsátásával megvalósuló (ázsiós) tőkeemelésnek elhatározására vonatkozó 2. sz. napirendi pont kapcsán az alábbi határozati javaslat tekintetében:

„A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Közgyűlése az alábbi feltételek szerint elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését.

- Az alaptőke emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság a jelenleg meglévő „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekkel azonos sorozatba tartozó 1 (azaz egy) darab 100 000 Ft névértékű, névre szóló nyomdai úton előállított osztalékelsőbbségi részvényt, valamint 3 (azaz három) darab új „C” sorozatú 100 000 Ft névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvényt bocsát ki. A kibocsátásra kerülő részvényekhez kapcsolódó elsőbbségi jogokról a Társaság alapszabálya rendelkezik.

- Az 1 (azaz egy) darab osztalékelsőbbségi részvény kibocsátása pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, a részvény kibocsátási értéke 146 000 Ft.

A 3 (azaz három) darab likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvények kibocsátási értéke darabonként 23 206 874 000 Ft, összesen 69 620 622 000 Ft.

- A Társaság az 1 darab osztalékelsőbbségi részvény átvételére a Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt.-t (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.; cégjegyzékszám: 01-10-044030; továbbiakban: „Szakmai Befektető”) jogosítja fel tekintettel arra, hogy a Szakmai Befektető élt az alapszabály 14.5. pontjában biztosított jegyzési elsőbbségi jogával, továbbá a Veolia Environnement és a Berlinwasser Holding Ag. lemondtak jegyzési elsőbbségi jogukról. A fentiek szerint kijelölt Szakmai Befektető az 1 db osztalékelsőbbségi részvény átvételére és a részvény ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.

- A Társaság a 3 darab likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény átvételére Budapest Főváros Önkormányzatát (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; törzskönyvi azonosító szám: 735638; továbbiakban: „Önkormányzat”) jogosítja fel, tekintettel arra, hogy a részvények ellenértékét képező nem pénzbeli hozzájárulást az Önkormányzat tudja kizárólag szolgáltatni. A fentiek szerint kijelölt Önkormányzat a 3 db likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény átvételére és a részvény ellenértékét képező nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.

- A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Budapest Főváros Önkormányzatának a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9. § (1) bekezdésén alapuló, Budapest Főváros Önkormányzatát, mint a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelőst megillető határozatlan időre szóló üzemeltetési joga - ide nem értve a közműves ivóvízellátási, tűzivíz biztosítási, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító közművek üzemeltetését -, a Vksztv. 31. §-ának figyelembevételével, amelynek értéke 69 620 622 000 Ft, azaz hatvankilencmilliárd-hatszázhúszmillió-hat-százhuszonkettőezer forint.

- A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését a ZARA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 51. I. em. 2.; Cg.: 01-09-984849; adószám: 12209354-2-41) végezte 2013. december 4. napján.

- A jelen határozat szerinti alaptőke emelés 400 000 Ft (azaz négyszázezer forint). A kibocsátásra kerülő részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet, azaz mindösszesen 69 620 368 000 Ft (azaz hatvankilencmilliárd-hatszázhúszmillió-háromszázhatvannyolcezer forint) a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre.

- Az Önkormányzat a 3 db likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot legkésőbb 2014. január 1. napjáig teheti meg. A 3 db likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény kibocsátási értékét az Önkormányzat oly módon köteles szolgáltatni, hogy a fentiekben megjelölt nem pénzbeli hozzájárulást 2014. január 1. napján köteles a társaság rendelkezésére bocsátani.

- A Szakmai befektető az 1 db osztalékelsőbbségi részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot legkésőbb 2014. január 1. napjáig teheti meg. Az 1 db osztalékelsőbbségi részvény kibocsátási értékét a Szakmai Befektető oly módon köteles szolgáltatni, hogy a pénzbeli hozzájárulást 2014. január 1. napjáig köteles a Társaság 10102093-04853203-00000009 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni.”

A közgyűlés a Társaság alapszabályának 4.2.-4.3. pontját az alaptőke emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően - 2014. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

- „A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 70 045 600 000 Ft, azaz hetvenmilliárd-negyven-ötmillió-hatszázezer forint.

Az alapító által rendelkezésre bocsátott, nem pénzbeli hozzájárulást és azok mértékét a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár (apportlista) tartalmazza, kiegészítve az 1996. október 31-én, valamint a 2014. január 1. napján végrehajtott tőkeemelés apportlistájával.

- A Társaság alaptőkéje

525 338 (azaz ötszázhuszonötezer-háromszázharmincnyolc) db „A” sorozatú, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből, valamint

175 115 (azaz egyszázhetvenötezer-egyszáztizenöt) db „B” sorozatú, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, névre szóló osztalékelsőbbségi részvényből, továbbá

3 (azaz három) db „C” sorozatú, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, névre szóló likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvényből áll.

A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekhez többletjogok fűződnek az alábbiak szerint:

A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények mindenkori tulajdonosai osztalékelsőbbségre tarthatnak igényt a törzsrészvények tulajdonosaival szemben. Az osztalékelsőbbség mértéke a 2000. naptári évig a „B” sorozatú részvények névértéke 18%-ának megfelelő összeg. Az osztalékelsőbbség mértékét első ízben a 2000. naptári évre vonatkozó osztalék tekintetében, és azt követően minden egyes naptári évben a tárgyévet megelőző naptári évre megállapított osztalékelsőbbség mértéke, és a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, hivatalos és végleges fogyasztói árindex szorzataként kell megállapítani az alábbi képlet szerint:

Képlet: O1 = Oo x i,

ahol

O1 = a tárgyévre vonatkozó osztalékelsőbbség mértéke,

Oo = a tárgyévet megelőző naptári évre megállapított osztalékelsőbbség mértéke,

i = a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, hivatalos és végleges fogyasztói árindex.

Az 1998-1999. naptári évek tekintetében a „B” sorozatú részvények névértéke 18%-át, majd a 2000. naptári évtől kezdődő években a fenti képlet szerint kiszámított osztalékelsőbbség mértékét meghaladó osztalék kizárólag a törzsrészvények mindenkori tulajdonosait illeti.

A „C” sorozatú likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvényekhez többletjogok fűződnek az alábbiak szerint:

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a hitelezők igényeinek kielégítését követően fennmaradt vagyonból a „C” sorozatú likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi jogokat biztosító részvények tulajdonosa részére kell a nem vagyoni hozzájárulásként 2014. január 1. napján a Társaság rendelkezésére bocsátott, Budapest Főváros Önkormányzatát, mint ellátásért felelőst a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megillető, határozatlan időre szóló üzemeltetési jogot visszaszolgáltatni.”

- Az FCSM Zrt. tulajdonában lévő rendszerfüggő víziközművek tulajdonjogának átruházásáról szóló, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (2) bekezdése szerinti megállapodás megkötése tárgyú 3. sz. napirendi pont kapcsán az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlése jóváhagyja az FCSM Zrt. tulajdonában lévő rendszerfüggő víziközművek tulajdonjogának átruházásáról szóló, a Fővárosi Önkormányzattal kötendő, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (2) bekezdése szerinti megállapodást és felhatalmazza a vezérigazgatót annak aláírására.”

Határidő: a Társaság 2013. december 30-i tervezett közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2309/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. december 30-ára tervezett rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság 2013. december 30-i tervezett közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2310/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a víziközmű-vagyon átadásával kapcsolatban további egyeztetéseket folytasson a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

2311/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szükséges módosítását annak érdekében, hogy az a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. víziközmű-vagyonának Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átruházásához és a vagyonátadás lebonyolításához is megfelelő kereteket biztosítson.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2312/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. december 30-ára tervezett soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

Az FCSM Zrt. IV. negyedévi osztalékelőleg kifizetése tárgyú napirendi pont vonatkozásában:

az FCSM Zrt. 2013. szeptember 30-ai auditált, 3352 M Ft adózott eredményt tartalmazó közbenső mérlegének figyelembevételével az osztalékelsőbbségi részvényes befektetők részére összesen 3352 M Ft osztalékelőleg kerüljön jóváhagyásra, azzal, hogy az első három negyedév tekintetében már kifizetett 2 902 500 E Ft osztalékelőlegre tekintettel a IV. negyedévre 449 500 E Ft osztalékelőleg 2013 decemberében kerüljön kifizetésre.

Határidő: a Társaság 2013. december 30-i tervezett közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2313/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. december 30-ára tervezett rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság 2013. december 30-i tervezett közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 98. pontja: Javaslat a Bp. XII., Hegyhát út és a Bp. XXI., Kozmosz sétány 1. sz. alatti ingatlanokon lévő transzformátorházak használati jogának rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2314/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bek. c) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező, a Bp. XII., Hegyhát úton lévő, 9240/2 hrsz. alatti ingatlanon nyilvántartott, 8 nm alapterületű, 2564/10 nyilvántartási számú villamosműhöz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés elhelyezését szolgáló közérdekű használati jog létesítéséről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2315/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bek. c) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező, a Bp. XXI., Kozmosz sétány 1. sz. alatti, 210671/38 hrsz.-ú ingatlanon nyilvántartott, 29 nm alapterületű, 6282/10 nyilvántartási számú villamosműhöz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés elhelyezését szolgáló közérdekű használati jog létesítéséről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 99. pontja: Javaslat a Budapest VI. ker., Andrássy út 18. sz. alatti társasház alapító okirat módosításának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2316/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bek. a) pontja alapján jóváhagyja a Budapest VI., Andrássy út 18. szám alatti társasház módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását, melyben

- a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 29234/0/A/3 hrsz.-ú albetét alapterülete 124 nm-ről 136 nm-re, az albetéthez tartozó közös tulajdoni hányad pedig 660/6000-ről 1092/10000-re változik;

- önálló, 29234/0/A/20 hrsz.-ú albetétbe és értékesítésre kerül a tetőtérben található, a társasház közös tulajdonát képező 21 nm (20,63) alapterületű mosókonyha, valamint

- önálló, 29234/0/A/21 hrsz.-ú albetétbe kerül a közös tulajdonú házfelügyelői lakás.

Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint a 29234/0/A/20 hrsz.-ú mosókonyha végleges adásvételi szerződésének megkötéséhez szükséges, az előterjesztés 7. számú mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 100. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2317/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I., 6522/0/A/20 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I., Tárnok utca 1. II/3. sz. alatt található, 81 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1716/20000 tulajdoni hányaddal, valamint a Budapest I., 6522/0/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I., Tárnok utca 1. fszt. 6. szám alatt található, 19 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 120/20000 tulajdoni hányaddal, mindösszesen 355 000 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2318/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24530/0/A/9 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Október 6. utca 3. földszintjén található, 109 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 178/10000 tulajdoni hányaddal nettó 80 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2319/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24080/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Kálvin tér 5. fszt. 2. szám alatt található, 70 m2 alapterületű, iroda, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 635/10000 tulajdoni hányaddal 95 000 000 Ft + 25 650 000 Ft áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2320/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24900/3/A/49 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Alkotmány utca 4. V/19. szám alatt található, 98 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 14/1000 tulajdoni hányaddal 62 500 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2321/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24552/0/A/30 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 16. II/10. szám alatt található, 104 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 155/10000 tulajdoni hányaddal 60 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2322/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XXI., 209600/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 22. szám alatt található, 1339 m2 alapterületű, kivett vendéglő megnevezésű ingatlan 620/1339-ed arányú tulajdoni hányadának 140 030 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2323/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XXI., 208076/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XXI., Széchenyi István utca 85. - Budapest XXI., Kikötő utca 8. szám alatt található, 7976 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1050/7976-od arányú tulajdoni hányadának 231 440 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2324/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX., 37836 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX., Drégely utca 22. sz. alatt található, 472 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan egészhez viszonyított 3124/10000 tulajdoni illetőségének, 30 000 000 Ft vételáron, továbbá az Eladó Társaság egyik tagját megillető 100 000 Ft névértékű üzletrészt meghaladó valamennyi tag üzletrészének 65 000 000 Ft vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2325/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XIII., 26000/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XIII., Váci út 201. sz. alatt található, 4010 m2 alapterületű, műemlékvédelem alatt álló, kivett kereskedelmi üzlet megnevezésű ingatlan 140 000 000 Ft vételáron, továbbá a szerződésben rögzített eszközök és ingatlanon végzett beruházások 276 337 581 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2326/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XIX., 161406/12 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XIX., Üllői út 257. sz. alatt található, 2341 m2 alapterületű, osztatlan közös tulajdonú, kivett áruház megnevezésű ingatlan 334/2342 arányú tulajdoni illetőségének nettó 64 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2327/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I. kerület, 6494 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest I. kerület, Úri utca 21. szám alatt található, 1476 m2 alapterületű, kivett kutatóintézet megnevezésű ingatlan 1 850 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 101. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Baross utca 111., 35728/28 helyrajzi számú ingatlan 377 m2 és 91 m2 bérleményének távfűtési leválásához.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2328/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 4384/10000 tulajdoni hányadú tulajdonát képező Budapest VIII., Baross utca 111., 35728/28 helyrajzi számú ingatlanban, a 377 m² és 91 m² területű bérlemény távfűtési leválásához a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást megadja a tulajdonostársak, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tulajdonosi hozzájárulása és a bérlő Jégcsillag Kft. kérelme alapján azzal a feltétellel, hogy a bérlő által végzett munkálatok Budapest Főváros Önkormányzata részéről semmilyen pénzügyi kötelezettséggel nem járnak.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 102. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi üzleti tervének 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2329/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2013. évi üzleti tervének 2. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

2330/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 103. pontja: Javaslat a Nemzeti Sportközpontok és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2331/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés (a továbbiakban: Program) a Budapest XIII. kerület, 25879 helyrajzi számú ingatlanon, és az infrastrukturális fejlesztések tekintetében annak környezetében valósuljon meg, és biztosítja, hogy a beruházáshoz szükséges területek az NSK rendelkezésére álljanak, figyelemmel a Kormány 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozatában foglaltakra.

A Program előkészítése és megvalósítása érdekében megköti a Nemzeti Sportközpontok és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti - az előterjesztés mellékletében bemutatott - együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 104. pontja: Javaslat a kikötők működésére vonatkozó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2332/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a Duna folyam és a vízpartok, illetve a városszövet és a vízpartok kapcsolatának javítását, az épített rakpartok értéknövelő hasznosítását célzó egyes közfeladatok ellátásának az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezett koncepciójával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság között kötendő megállapodás és az azt megalapozó finanszírozási modell kidolgozásáról és - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyetértése esetén - terjessze azokat a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 105. pontja: Javalat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest IV. kerület Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány és környezetére (Szilas-patak-Hajló utca-Nádasdy Kálmán utca-Tóth Aladár utca-Farkas-erdő utca által határolt terület) vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2333/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a fővárosi településszerkezeti terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő - Budapest IV. kerület Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány és környezetére (Szilas-patak-Hajló utca-Nádasdy Kálmán utca-Tóth Aladár utca-Farkas-erdő utca által határolt terület) vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv javaslatában foglaltak szerinti -, építési övezetek, övezetek megállapításához a hozzájárulását megadja.

2334/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 106. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata módosításához, a Budapest XII. kerület, Böszörményi út-Apor Vilmos tér-Törpe utca-Zsámbéki utca-Stromfeld Aurél út-Németvölgyi út-8260 hrsz. ingatlan-8259 hrsz. ingatlan által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2335/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő - Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata képviselő-testületének a kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete módosítási javaslatában foglaltak szerinti -, építési övezet, övezet megállapításához a hozzájárulását megadja az alábbi feltétellel:

Az L2-XII/Z4 építési övezetben a kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 35%-nál, kivéve a saroktelkek esetén, ahol a zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 20%-nál.

2336/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 107. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIV. kerület, Mexikói út-Erzsébet királyné útja-Columbus utca-M3 autópálya által határolt területre készült Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2337/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

nem ért egyet a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 19/2003. (VII. 8.) sz. rendeletének a Budapest XIV. kerület, Mexikói út-Erzsébet királyné útja-Columbus utca-M3 autópálya bevezető szakasza által határolt területre vonatkozó módosításáról szóló Kerületi Szabályozási Tervben foglaltakkal.

2338/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 108. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1504/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott, Budapest-Esztergomi vasútvonal-Duna folyam-19333/10 hrsz. ingatlan déli határvonala gróf Esterházy János rakpart-Jégtörő utca-Gázgyár utca (19333/2. hrsz.-ú közterület) által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2339/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt településrendezési szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

2340/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1504/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 109. pontja: Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XVII. kerület, Péceli út-M0 autóút-közigazgatási határ-M0 autóút-Pesti út-kül-belterületi határ (Szárazhegyi terület) által határolt területre vonatkozóan, valamint együttműködési megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2341/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében meghatározott, az alábbi megjelölt területen elhelyezkedő területfelhasználási egységek besorolása módosításának és belterületbe vonásának kezdeményezését a funkcióváltás indokoltságára tekintettel:

a Budapest XVII. kerület, Péceli út-M0 autóút-közigazgatási határ-M0 autóút-Pesti út-kül-belterületi határ (Szárazhegyi terület) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (Má) területfelhasználási egység besorolása GAZDASÁGI TERÜLET - Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) besorolására módosuljon az alábbi feltétellel:

- a terület átminősítéséből, a fejlesztés megvalósításából eredő Fővárosi Önkormányzatot terhelő kötelezettségeket a Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata átvállalja;

- a távlati fejlesztési igények megvalósítására együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor;

- a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek aránya nem sérül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2342/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hozott döntésekről a Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2343/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest XVII. kerület Péceli út-M0 autóút-közigazgatási határ-M0 autóút-Pesti út-kül-belterületi határ (Szárazhegyi terület) által határolt területre vonatkozóan a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti, a közigazgatási határ 200 m-es körzetében tervezett gazdasági terület kijelölésére irányuló területrendezési hatósági eljárás kérelmet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, illetve az állami főépítészhez történő benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2344/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 110. pontja: Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban a XXII. kerülettel megkötött megállapodás módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2345/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő, a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodás módosításával és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kerület által várható hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében való tervbevételéről.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2346/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XXII. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2347/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a XVIII. kerületi Önkormányzat javaslatát arra vonatkozóan, hogy a XVIII. kerületben a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás beruházásában megvalósuló BKISZ projekt kapcsán érintett utcák európai uniós támogatás terhére elszámolható nyomvonalas burkolat helyreállításán felüli útfelújítására kerüljön sor azzal, hogy az ahhoz szükséges többletfedezetet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata részére biztosítja.

2348/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közötti pénzeszközátadás szerződéses feltételeit vizsgálja meg és a teljes műszaki tartalom ismeretében a megfelelő megállapodást készítse elő.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

2349/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát, hogy a fedezetet elkülönített számlán biztosítsa annak érdekében, hogy felhasználására kizárólag csak a projekthez kapcsolódó pénzeszköz átadásával kapcsolatos megállapodás alapján kerülhet sor, valamint a 600 000 000 Ft fedezetére vonatkozó írásbeli igazolást 2013. december 31-ig adja ki Budapest Főváros Önkormányzata részére, ennek hiányában a vonatkozó közbeszerzési eljárás nem indítható meg. Továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a kerületi önkormányzatot.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2350/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kerület által útfelújítás céljából átadandó forrás Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében bevételként és kiadásként való tervbevételéről.

Határidő: a megállapodás hatálybalépését követő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 111. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2351/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 112. pontja: Javaslat a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat megállapodásának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2352/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Thököly út 58. szám alatti templom bejárat feletti rózsaablakának a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás felhasználásával történő rekonstrukciójára kötött megállapodás határidejének 2014. december 31-ére történő módosítását, valamint megköti a megállapodás módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás-módosítás aláírására 2014. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 113. pontja: Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2353/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzetgazdasági Minisztériummal, mint támogatóval az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen a Fővárosi Önkormányzat számára turisztikai feladatok ellátása céljából nyújtandó 6546 E Ft összegű támogatásra vonatkozó, az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt támogatási szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2354/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatásként kapott összeg turisztikai feladatok ellátására kerüljön felhasználásra.

2355/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az erre vonatkozó rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyás céljából.

Határidő: a támogatás beérkezését követően a soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 114. pontja: Javaslat a FÁNK Pannon Projekt előkészítése tárgyban a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási megállapodás aláírására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2356/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Belügyminisztériummal az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozaton alapuló, a Pannon Park projekt előkészítését célzó támogatási megállapodást, mely alapján a támogató 200 000 E Ft összegű, egyszeri vissza nem térítendő támogatást folyósít Budapest Főváros Önkormányzata számára, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2357/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 200 000 E Ft támogatási összeg Fővárosi Önkormányzat számlájára történő megérkezését követően intézkedjen a költségvetési rendelet módosításáról és a feladat végrehajtása érdekében a szükséges okirat Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 115. pontja: Javaslat Budapest Márka elismerő címek adományozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2358/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a „Dinax víztisztító szerek” termékek elismeréseként a DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2359/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a „Patmos Biblia” termék elismeréseként a Patmos Records Kiadói és Kereskedelmi Szervezet részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2360/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz az „Automata vizeletlaboratórium (Urised + Labu-Mat)” termék elismeréseként a 77 Elektronika Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2361/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a „NanoScan Family preklinikai és AnyScan Family humán klinikai orvosi képalkotó berendezések” termék elismeréseként a Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2362/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a Tarzan Park™ szolgáltatásaiért az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2363/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a patkoló- és gyógykovács mesterség elismeréseként a Vill-ann Bt., Hencz Vilmos részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2364/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz Jobaházi András órásmester, egyéni vállalkozó szol-gáltatási tevékenysége elismeréseként.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2365/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a Csalogány26 Étterem által nyújtott szolgáltatás elismeréseként a Csalogány26 Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2366/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a Városliget Café & Bar anno 1895 étterem által nyújtott szolgáltatás elismeréseként a Csónakázótó Vendéglátóipari Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2367/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a Divin Porcello Sonkabár által nyújtott szolgáltatás elismeréseként az Eat Consulting Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2368/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a Gerbeaud Kávéház által nyújtott szolgáltatás elismeréseként a Gerbeaud Gasztronómia Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2369/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz az Onyx Étterem által nyújtott szolgáltatás elismeréseként a Gerbeaud Gasztronómia Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2370/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz gyógyszergyártó, kutató és fejlesztő tevékenységéért az Egis Gyógyszergyár Nyrt. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2371/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a műanyag záróelemek, csomagolási rendszerek fejlesztése, gyártása tevékenységért a MIKROPAKK Műanyag- és Fémfeldolgozó Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2372/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz az úszásoktatás terén végzett tevékenységéért a Kőbánya SC Úszó-szakosztály részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2373/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a hulladékszállítás, veszélyes hulladékszállítás terén végzett színvonalas munkáért a Multiszint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2374/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a cigányzene hagyományainak ápolásáért, ismertté tételéért a Rajkó Művészegyüttes részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2375/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a könnyűzenei szakképzés terén végzett tevékenységéért a Kőbányai Zenei Stúdió részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2376/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a klasszikus zene, népzene és képzőművészet oktatási tevékenységéért a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2377/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a hagyománykövető, kulturális célú és tudományos eredményeket közvetítő, közművelő és a kőbányai identitást erősítő tevékenységért a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ részére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 116. pontja: Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás, Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2378/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal az együttműködési keretmegállapodást. Fel-kéri a főpolgármestert az együttműködési keretmeg-állapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2379/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel megkötendő, a „Városligeti Gyermeknap”, valamint a „Mindenki Karácsonya” közösségi rendezvényekre irányuló 2014. évi támogatási és együttműködési megállapodást legkésőbb 2014. február 28-ig a Fővárosi Közgyűlés elé beterjeszti.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 117. pontja: Javaslat az iroda.hu Innovációs díj 2013 pályázaton való részvételre.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2380/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

utólagosan jóváhagyja az iroda.hu Innovációs díj 2013. pályázatán való részvételt az előterjesztés 2. számú mellékletét képező nevezési adatlap szerinti tartalommal.

A napirend 118. pontja: Javaslat a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2381/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 119. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2382/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 2383-2384/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

2383/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

A 465/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1242/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1193/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1194/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1541/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1546/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1585/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

2384/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.

Az 1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 31-re módosítja;

- a 471/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- a 2474/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- a 934/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- az 1529/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja;

- az 1537/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja;

- az 1539/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja;

- az 1540/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja;

- az 1542-1545/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja;

- az 1691-1692/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester