Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 56/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

1. § (1) A 2015. évi idegenforgalmi adó december havi utolsó, 2016. januári esedékességű utalási részlete megosztásának és utalásának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló 3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. rendeletben szabályozottak az irányadóak.

(2) A 2016. évi idegenforgalmi adóból, a helyi iparűzési adóból, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból a kerületeket osztottan megillető bevételek megosztásának és utalásának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben (továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szabályozottak az irányadóak.

(3) Amennyiben 2016. január 31-ig a 2016. évi forrásmegosztási rendelet nem lép hatályba, a Fővárosi Önkormányzathoz befolyt, (2) bekezdés szerinti bevételből a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető részt a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3-4. §-a szerinti hányad alapján kell megállapítani, és az 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalni.

II. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

2. § (1) A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 2015. évi módosított költségvetési előirányzatok időarányos szintjén, továbbá a (2)-(5) bekezdésekben, és a 3-17. §-okban meghatározott mértékben és feltételekkel történő teljesítésére mindaddig, amíg a 2016. évi költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2015. évben és azt megelőzően szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a határozat alapján a 2016. évi átmeneti gazdálkodás időszakában kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) Kifizetés teljesíthető a Fővárosi Közgyűlés által 2015. december 31-ét követő és a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban vállalt kötelezettségekre.

(4) Kifizetés teljesíthető a bizottságok átruházott hatásköreiben a 2015. december 31-ét követő és a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, a bizottságoknak a 2015. évi költségvetési rendeletben szereplő és fedezettel rendelkező előirányzatai terhére.

(5) A bizottságok és a tanácsnok által kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a működésükhöz szükséges kiadásokra a 2015. évi költségvetési rendeletben biztosított, de fel nem használt előirányzat, illetve a 2015. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

3. § (1) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: költségvetési szervek) folyó kiadásaira, maximum az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2015. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, az elfogadott likviditási tervben meghatározott keretszámok alapján biztosítja a támogatást a kis kincstári rendszer keretében. A 2015. évi módosított előirányzat időarányos mértékét meghaladó többletfeladatra és eseti működési többletkiadásokra vonatkozó támogatás a likviditási tervhez csatolt külön kimutatás és indoklás alapján igényelhető.

(2) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 2015. évi előirányzat terhére és annak mértékéig vállalt, 2015. december 31-ig pénzügyileg nem teljesített, 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra.

(3) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek működési kiadásaira a 2016. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén, amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor a 2015. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a folyamatos működéshez szükséges egyéb működési kiadásokra a likviditási terv alapján, a 2015. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig.

4. § Kifizetés teljesíthető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján a főjegyzői határozatokban megállapított önkormányzati ellátásokra.

5. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján korábban kifizetett, a hajléktalan személyek ellátásai visszafizetéséből eredő és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett pénzösszeg.

6. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként, a főjegyző által a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett bírság összege.

7. § (1) A fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január-április havi támogatás, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalható a 2015. évben az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig.

(2) A Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei működőképességének fenntartására, a hajléktalan személyek ellátásához szükséges források biztosítása érdekében, a 2015. évi költségvetésben erre a célra a pénzmaradvány elszámolásáig elkülönített 350 000 E Ft összegű keretből, az átmeneti finanszírozás ideje alatt, a 2015. évben fel nem használt előirányzat mértékéig, az intézmény által benyújtott, felülvizsgált, befogadott dokumentumok alapján kifizetés teljesíthető.

8. § Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

9. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény/munkabér kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, valamint a 2016. január 1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők hatályos illetményalapja 40 700 Ft.

b) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének/munkabérének és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl. jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, egyéb jogszabály által meghatározott költségtérítések, stb.) az időarányos teljesítése érdekében.

c) Biztosítható a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés cafeteriajuttatásra vonatkozó rendelkezése alapján a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére - a 2016. évi cafeteriakeret terhére - a helyi utazásra szolgáló bérlet.

(2) Kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárral szembeni - részben vagy egészben átvállalt - tagdíjai megfizetésére a 2015. évi költségvetési rendelet 11. § (7) bekezdése alapján. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

10. § A Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok részére az átmeneti időszakban tárgyhó 5-ig havonta kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a 2015. évi költségvetésben szereplő módosított előirányzat időarányos mértékéig.

Az Alapok felhasználásának szabályai

11. § Kötelezettség vállalható és támogatás utalható a „847301 Környezetvédelmi Alap” 2015. évi módosított előirányzata terhére 2015. évi testületi döntés alapján.

Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági társaságok részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján teljesíthető kifizetések

12. § (1) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel ellátó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére az érvényben lévő feladatellátási és közszolgáltatási keretszerződéssel, illetve éves feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott módon, likviditási terv vagy egyedi igénylés alapján, illetve feladatorientált finanszírozás esetén, egyedi igénylés és benyújtott számla alapján, maximum a 2015. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

(2) Az (1) bekezdés szerint az átmeneti időszakban a 2016. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladóan teljesített kifizetés a 2016. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(3) Támogatás utalható havonta, tárgyhó 5-ig, igénylés alapján a szociálpolitikai alapfeladatot 2016. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott összeg időarányos mértékéig.

(4) Támogatás utalható 2016. január 10-ig igénylés alapján, egy összegben a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan 2016. január 1-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló Menhely Alapítvány számára 54 888 E Ft, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 19 839 E Ft összegig.

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére kifizetés teljesíthető a 2015. december 31-ig megkötött, érvényes szerződésekben meghatározott módon és ütemezés szerint, maximum a 2015. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig. Amennyiben az átmeneti időszakban teljesített kifizetés a 2016. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladja, az a 2016. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(6) Havonta, tárgyhót követő hó 10-éig normatív támogatás utalható a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően, a feladatot végző gazdasági társaság részére.

(7) A FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban felmerült költségek fedezetére 2016. január 1.-március 31. közötti időszakra, de legfeljebb a Társaság cégjegyzékből való törléséig havi 780 E Ft utalható.

(8) A Támasz Alapítvány részére 250 E Ft utalható 2016. március 31. napjáig a 2012. október 15-én kelt „Megállapodás közérdekű kötelezettségvállalás keretében vállalt szolgáltatás teljesítésére kijelölt szerv által biztosított szolgáltatás feltételeinek meghatározásáról” alapján.

(9) A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. által közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokra az átmeneti finanszírozás időszakában, összesen 45 000 E Ft kompenzáció utalható három egyenlő részletben, minden tárgyhó 5-éig.

(10) Támogatás utalható a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére a Fővárosi Közgyűlés által a 2016. évi átmeneti időszakra jóváhagyott szerződésekben meghatározott összegben.

(11) A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. számára a likviditási helyzetének biztosítása, valamint a fővárosban a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében a 2016. február 15. és 2016. március 31. közötti időszakban, a havi rendszeres kompenzáción túl, elszámolási kötelezettség mellett, egyszeri 70 000 E Ft összegű díjkompenzáció-előleg utalható a 2016. évi előirányzat terhére.

(12) A Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosítási Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása és működési feltételeinek megteremtése érdekében az átmeneti finanszírozási időszakban 248 000 E Ft utalható, ezen belül 3 000 E Ft részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése, 141 000 E Ft egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak, 104 000 E Ft egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak címen teljesíthető kifizetés.

(13) A „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatra a BKV Zrt.-vel megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján 2 000 000 E Ft utalható az átmeneti időszakban.

(14) A Fővárosi Közgyűlés, a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében, a 2015. december 31-ét követő és a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban felmerülő váratlan kiadásokra 1 milliárd Ft keretet biztosít, amelynek indokolt esetben történő felhasználására - a pénzügyi főpolgármester-helyettes javaslata alapján - felhatalmazza a főpolgármestert. A 2016. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékletében a keret felhasználását be kell mutatni.

(15) A Fővárosi Közgyűlés, a 2015. december 31. és a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban az Önkormányzatnál és a Főpolgármesteri Hivatalnál váratlanul, eseti jelleggel felmerülő, a Magyar Állammal szembeni befizetési vagy visszafizetési kötelezettségek, továbbá a bírósági vagy hatósági eljárások során megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére és a kapcsolódó perköltségek, illetve eljárási díjak fedezetére 2,5 milliárd Ft keretet biztosít a 841101 Pénzügytechnikai feladatok címkódon. A keret felhasználásáról - a pénzügyi főpolgármester-helyettes javaslata alapján - a főpolgármester dönt. Az így teljesített kifizetésekre a 2016. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani kell.

Állami támogatások utalása

13. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének bankszámlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat bankszámlájára történő beérkezést követően tovább kell utalni.

(2) A budapesti 4-es metróvonal beruházással kapcsolatban a támogatási szerződések, a Módosított Megvalósítási Megállapodás és az Egységes Kincstári Szerződés előírásai az irányadók.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása, kifizetések teljesítése

14. § (1) A 2015. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a 2015. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra, maximum a 2015. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2016. évi keret terhére.

b) A folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat, továbbá az államháztartáson belül nyújtott egyéb felújítási célú támogatásokat érintően 2015. december 31-ig megkötött szerződések esetében,

ba) a 2015. évről áthúzódó kifizetésekre maximum a 2015. évi fel nem használt előirányzat erejéig, illetve

bb) a feladatokra 2015. december 31-ig megkötött szerződések 2016. évi üteme szerint,

az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek részére támogatást utalni, továbbá az önkormányzati felújítások esetében kifizetést teljesíteni.

c) Az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb felújítási célú támogatással történő feladatfinanszírozás esetén a Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott feladatoknál a 2015. évi költségvetésben tervezett és 2015. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati felújításokra maximum a 2015. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2016. évi ütem terhére a szükséges megállapodások megköthetők, és ezt követően kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(2) A 2015. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) A 2015. évi költségvetésben tervezett és 2015. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz - beleértve az MM alapján finanszírozott feladatokat -, a 700000-es és a 800000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá államháztartáson kívülre, illetve belülre nyújtott egyéb beruházási célú támogatásokhoz kapcsolódóan az érvényes, jóváhagyott megállapodásokban meghatározott éves ütemek szerint a feladat teljes költségének erejéig a szükséges kötelezettségvállalások és megállapodások megköthetők, ezt követően a 2015. évi fel nem használt előirányzat erejéig, valamint a 2016. évi ütem terhére kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

b) A 2015. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség maximum a 2015. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2016. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke kifizethető.

c) Okmány nélkül kifizethetők a bérlakás-értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakásmobilitás kiadásai, maximum a 2015. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2016. évi ütem terhére.

d) A 2016. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb csak azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési, illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt jóváhagyásra beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés már megkötésre került, illetve az okmány beterjesztésével egyidejűleg kerül a Fővárosi Közgyűlés elé döntéshozatalra. Ezen fejlesztésekre a vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépését követően a 2015. évi ütem terhére, a szerződésben meghatározott mértékig teljesíthető kifizetés.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

15. § Lehívhatók a 2014-ben és 2015-ben megkötött hitel- és kölcsönszerződések keretmaradványai.

16. § Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztőrészletei, rendelkezésre tartási jutaléka és kamatai.

17. § A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- és kötvényvásárlással kihelyezhetők, betétként leköthetők.

III. Vegyes és záró rendelkezések

18. § A 321/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján megindított beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásra az ezen bekezdésben foglalt közgyűlési határozatnak megfelelő összegben és ütemezéssel kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető.

19. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kis összegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) az alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

i) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

20. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére